Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pangyuna

  Ti sagut ti pammadto naiparang iti iglesia kabayatan ti panawen dagiti Judio. No nagawan kadagiti sumagmamano a siglo, agsipud ti rinuker a kasasaad ti iglesia idi aggibgibus dayta a panawen, nagparang manen idi nganngani umay ti Mesias. Ni Zacarias, nga ama ni Juan Bautista, “isut pinunno ti Espiritu Santo, ket nagpadto.” Ni Simeon, tao a nasingpet ken managdaydayaw, “agururay idi ti liwliwa ti Israel,” immay babaen iti Espiritu iti templo, ket impadtona ti maipapan ken Jesus “kas maysa a silaw a manglawag kadagiti Gentil, ken dayaw dagiti tattao nga Israel”; ken ni Ana, maysa a mammadto, “nagsao maipapan iti ubing kadagiti amin nga agururay ti pannakasubbot ti Jerusalem.” (Lucas 1: 67; 2:25, 32, 36, 38.) Ket awan idi ti dakdakkel a mammadto ngem ni Juan Bautista, a pinili ti Dios a mangipakaammo iti Israel “ti Cordero ti Dios, a mangikkat ti basol ti lubong.” (Juan 1:29.)IAS 141.1

  Ti panawen a Nacristianoan nangrugi idi naibukbuk ti Espiritu, ket adu a nagauduma a sagsagut a naespirituan a naiparang kadagiti mamati. Kasta unay ti kaadu dagitoy a sagsagut a ni Pablo kinunana iti iglesia idiay Corinto, “Ti pannakaiparang ti Espiritu maited a pagimbagan iti tunggal tao” (1 Cor. 12:7)—iti tunggal tao iti iglesia, saan nga iti tunggal tao iti lubong, kas ti pangyaplicaran dagiti adu.IAS 141.2

  Nanipud pay idi dakkel a panaglikud, manmano ti pannakaiparangarang dagitoy a sagut; ket daytoy ti nalabit a gapuna a ti sapasap a patpatien dagiti agkunkuna a Cristiano a ti panawen ti panagparangda isu ti kabayatan idi agdamdamo ti iglesia. Ngem saan kadi a gapu ti riro ken kinaawan pammati ti iglesia ti nakaisardengan dagiti sagut? Ket no dagiti tattao ti Dios magun-odandanto manen ti pammati ken panagtungpal a kas idi damo, a kas ti pudno a pannakadanondanto babaen iti panangiwarragawagda manen kadagiti bilbilin ti Dios ken ti pammati ni Jesus, dinto kadi paaddaen manen ti “maududi a tudo” dagiti sagut? Maururay a maaramidto a kasta. Uray pay kadagiti panaglikud iti panawen ti Judio, nairugi ken naigibus babaen kadagiti naisangsangayan a pannakaiparangarang ti Espiritu ti Dios. Ket isut dakes a panangipagarup a ti panawen a Nacristianoan—a ti lawagna, no maidilig iti immuna a panawen, isut kas ti lawag ti init no maidilig kadagiti nakapsut a lawag ti bulan—a mairugi iti dayag ket maiturpos iti sipnget. Ket idinto ta ti naisangsangayan nga aramid ti Espiritu ti nasapul a nangisagana iti maysa nga ili idi immuna a yaay ni Cristo, ania ketdin ti adadda ti pannakasapulna iti maikadua, nangnangruna a dagiti kamaudianan nga aldaw napeggadda nga adayu ngem iti kasakbayan, ket dagiti di pudno a mammadto adda kadakuada ti pannakabalin a mangipakita kadagiti dadakkel a datdatlag ken pagilasinan, a no koma no mabalin ulbodenda pay dagiti napili. Ngem intayo kadagiti Sursurat ti kinapudno:IAS 141.3

  “Ket kinunana kadakuada: Inkay iti amin a lubong, ket ikasabayo ti evangelio iti isuamin a parsua. Ket ti mamati ken mabautisaran maisalakanto; ket ti saan a mamati, madusaanto. Ket daytoy a pagilasinan kuyugendanto dagiti mamati: iti naganko parruarendanto dagiti sairo; agsaodanto kadagiti babbaro a pagsasao: agpidutdanto kadagiti ululeg; ket no uminumdanto ti makagamut, saandanto a maanano; ipataydanto dagiti imimada kadagiti masaksakit, ket umimbagdanto.” Marcos 16:15-18.IAS 142.1

  Daytoy ti panangipatarus ni Campbell: “Dagitoy nakaskasdaaw a pannakabalin kumuykuyogto kadagiti mamati.” Dagiti sagut saanda la a naited kadagiti apostol, ngem naitedda pay kadagiti mamati. Kasano kabayag? Awan ti keddeng; ti kari kumuykuyog iti kabayag ti dakkel a pakumit ti pannakaikaskasaba ti evangelio ket danonenna ti maudi a mamati.IAS 142.2

  Ngem adda sumuppiat a daytoy a tulong naikari laeng kadagidi apostol ken dagidi namati iti panangaskasabada; a tinungpalda ti pakumit, impasdekda ti iglesia, ket dagiti sagut nagsardengdan iti kaputotanda. Mateo 28:19, 20. “Inkayo ngarud ket adalanyo dagiti amin a nasion a bautisaranyo ida iti nagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo: nga isursuruyo kadakuada nga aywananda dagiti isuamin a banag nga imbilinko kadakayo; ket adtoy, addaakto kadakayo nga agnanayon agingga iti panungpalan ti lubong.”IAS 143.1

  A ti pannakaikasaba ti evangelio babaen daytoy a pakumit saan a nagpatingga idi agdamdamo nga iglesia isut nalawag a kari: “Addaakto kadakayo iti agnanayon inggana ti panungpalan ti lubong.” Saanna a kuna, Addaak kadakayo, apostol, iti sadinoman, inggana iti ungto ti daga; ngem addaakto iti agnanayon, inggana ti panungpalan ti lubong, wenno panawen. Saanna a kayat a sawen a tuddoenna laeng ti panawen dagiti Judio ta dayta nagpatingga idiay krus. Iti kasta kunak ngarud a ti panangasaba ken pammati iti evangelio iti immuna nga iglesia kankanayonto la a kuykuyogen ti naespirituan a tulong. Ti pakumit kadagiti apostol nailas-ud iti panawen a Nacristianoan, ket saklawenna ti amin a pakadagdagupanna. Ngarud dagiti sagut napukawda laeng gapu iti panaglikud. ket maisublidanto manen inton maisubli iti kasisigud a pammati ken panagaramid.IAS 143.2

  Iti 1 Cor. 12:28, maibaga kadatayo a ti Dios nangikabil, nangisaad, wenno nangikeddeng kadagiti maitudtudo a sagut a naespirituan iti iglesia. Iti kaawan ti pammaneknek ti Biblia a ti Dios inikkatna wenno winaswasna ida, nalinteg ti panagkunatayo ngarud a naisangratda a mataginayon. Adino ti ayan ti pangpaneknek a nawaswasda? Iti daydiay met a capitulo a nakawaswasan ti Panaginana dagiti Judio, ken nakaipasdekan ti panaginana a Nacristianoan—iti. maysa a capitulo iti Aramid ti Palimed ti Kinadangkes ken ti Tao ti Basol. Ngem ti sumuppiat sapulenna ti pangpaneknek ti Biblia a dagiti sagsagut isudat agpatingga kas sagudayen ti sumaganad a paset: “Ti ayat saan a maibus uray kaano uray pay dagiti dildila agsardengdanto; ken ti sirib mapukawto. Ta ammotay ti dadduma a paset, ket padtoantay ti dadduma a paset; ngem inton umay daydiay kinaananay, daydiay kinakurang mapukawto. Idi ubingak nagsasaoak a kas la ubing; ngem idi nakagtengakon a tao, binaybayak dagiti inuubingan a banbanag. Ta ita kumitatayo a sikukudrep babaen ti maysa a sarming, ngem intono kuan, rupanrupanton; ita ammok ti dadduma a paset, ngem inton kuan naananayton ti pannakaammok, a kas met ti pannakaammoda kaniak. Ket ita mataginayon ti pammati, ti inanama, ti ayat, dagitoy a tallo; ket ti kadakkelan kadakuada isu ti ayat.” 1 Cor. 13:8-13.IAS 143.3

  Daytoy a paset ipadtona ti panagpatingga dagiti sagsagut a naespirituan, kasta met ti pammati ken inanama. Ngem kaano ti panagpatinggada? Ururayentay pay la ti panawen inton—IAS 144.1

  “Ti inanama agbalinton a naragsak a bunga,
  Makitanton ti pammati, ken ti kararag dayaw Kenkuana.”
  IAS 144.2

  Agsardengdanto inton umay ti naananay, inton ditay kumita iti sarming a sikukudrep, no di ket rupanrupanton. Ti naananay nga aldaw, inton dagiti nalinteg maananaydanton ket kumitadanto a kas ti pannakakita kadakuada, adda pay la iti masangoanan. Pudno a ti tao ti basol, idi natangkenanen binaybay-anna dagiti “inuubingan a banbanag” a kas padpadto, dildila, ken pannakaammo, ken kasta met ti pammati, inanama, ken ayat dagidi immuna a Cristiano. Ngem awan iti paset ti mangipakita a ti Dios ingakatna ti pannakaikkat dagiti sag- sagut npa impasdekna iti iglesia, inggana ti pannakatungpal ti inanama ken pammatina, aginggana ti pannakailinged ti di maartapan a dayag ti di matay a kasasaad dagiti karaniagan a pannakaipakita ti naespirituan a pannakabalin ket kankanayonton a maiparang ti pannakaammo itoy matay a kasasaad.IAS 144.3

  Ti pangsuppiat a maibatay iti 2 Tim. 3:16 isu nga inyunay-unay dagiti dadduma, bassit la ti maisao ditoy. No ni Pablo, iti panagkunana a dagiti Sursurat pagbalinenna ti tao a naananay, ken masursurroan a naimbag iti isuamin nga aramid a nasayaat, kaipapananna nga awanen ti maisurat babaen ti paltiing, apay nga idi met la a kanito naynayonanna met laeng dagidiay a Sursurat? Apay a dina pay la indisso ti plumana kalpasan ti panangisuratna iti dayta a sao? Ken apay a ni Juan, kalpasan ti tallopulo a tawen insuratna ti libro ti Apocalipsis? Iti daytoy a libro adda manen maysa a paset a maararamat a pangpaneknek ti pannakaikkat dagiti sagsagut a naespirituan.IAS 145.1

  “Saksiak iti tunggal maysa a dumngeg kadagiti sasao ti padto daytoy a libro: No adda mangnayon kadakuada, ti Dios inayonnanto kenkuana dagiti pannaplit a naisurat itoy a libro: no addanto mangkissay kadagiti sasao ti libro daytoy a padto, ti Dios ikkatennanto ti pannakabagina iti biag, ken idiay nasantoan a ciudad, ken kadagiti banbanag a naisurat itoy a libro.” Apoc. 22:18, 19.IAS 145.2

  Gapu itoy a paset adda manpipapilit a ti Dios nagsao kadagiti amma babaen kadagiti mammadto, ket, iti pang-rugian ti aldaw ti evangelio, babaen ken Jesus ken dagiti apostolna, napasnek ti pananpikarina a dinto makisaon iti kastoy a pamayan. Ngarud amin a padpadto kalpasan dayta a fecha masapul a saan a pudno. Daytoy, kunada. pagturposenna ti pannakaaramat ti paltiing. No pudno daytoy, apay a ni Juan insuratna ti Evangeliona kalpasan ti panagsublina idiay Efeso idi naggapu idiay Patmos? Iti panangaramidna itoy ninayonanna kadi dagiti sasao ti padto dayta a libro nga insuratna idiay puro ti Patmos? Nalawag, ngarud, babaen daytoy a paset ti panagalluad iti panangnayon, wenno panangkissay, maiturong saan nga iti Biblia nga enteramente, no di ket ti maisinsina a libro ti Apocalipsis, a naggapu iti ima ti apostol. Nupay kasta, awan ti kalintegan ti uray siasino a mangnayon wenno mangkissay iti uray ania a libro a nasuratan babaen iti paltiing ti Dios. Idi insurat ni Juan ti libro ti Apocalipsis ninayonanna kadi ti padto ti libro ni Daniel? Saan a pulos. Awan mammadto nga adda kalinteganna a mangbalbaliw ti sao ti Dios. Ngem dagiti sirmata ni Juan pasingkedanda dagiti sirmata ni Daniel ket nayonanna ti lawag kadagiti maisasao idiay. Ngarud, kunak a ti Apo dina inkeddeng nga agulimek, no di ket adda pay la Kenkuana ti wayawaya nga agsao. Isu pay laeng ti pagsasao ti pusok. Agsaoka, Apo, nga aramatem ti uray siasinoman a kayatmo. Dumngeg toy adipenmo.IAS 145.3

  Iti kasta ti panangpadas a mangpaneknek manipud kadagiti Sursurat ti pannakawaswas dagiti sagsagut a naespirituan, awan magapgapuananna. Ket idinto ta dagiti ruangan ti hades dida pay met la inabak ti iglesia, no di ket ti Dios adda pay met la tattaona ditoy daga, mauraytayo ti pannakaparang-ay dagiti sagsagut iti aramia ti damag ti maikatlo nga angel, maysa a damag a mangisubli iti iglesia iti takder dagidi apostol ket aramidenna nga isut lawag—saan a sipnget—iti lubong.IAS 146.1

  Manen: mapablaakantayo iti kaadda dagiti saan a pudno a mammadto kadagiti kamaudianan nga aldaw, ket ti Biblia itedna ti pangsubok kadagiti pannursuroda tapno mapaglasintayo ti pudno ken ti ulbod. Ti kadakkelan a pangsubok isu ti linteg ti Dios, isu a mayaplicar iti panagpadto ken ti kababalin a moral dagiti mammadto. No koma no awan dagiti pudno a panagpadto kadagiti kamaudianan nga aldaw, di koma nalaklaka iti panangisao a kasta, ket mapagsardengton amin a gundaway ti allilaw, ngem ti panangited iti pangsubok kada- kuada, nga iti kasta isingasingna nga adda pudno a padto a kas met ti kaadda ti ulbod a padto.IAS 146.2

  Iti Isaias 8:19, 20, adda padto maipapan kadagiti nalatak nga espiritu iti agdama a panawen, ket ti linteg ti naited a pangsubok: “Iti linteg ken ti pammaneknek, no dida agsao a kas mayannurot itoy a sao, saan a pagduaduaan nga awan ti lawag kadakuada.” Apay a kunana, “No dida agsao,” no awan koma ti napudno a pannakaiparang a naespirituan wenno panagpadto iti maymaysa a kanito? Ni Jesus kunana, “Agalluadkayo kadagiti ulbod a mammadto, . . . Mailasinyonto ida kadagiti bungbungada.” Mateo 7:15, 16. Daytoy isut paset ti Kaskasaba idiay Bantay, ket maawatan amin a daytoy a kasaba adda sapasap a pakayaplicaranna iti iglesia iti dagup ti panawen ti evangelio. Maammoan dagiti naulbod a mammadto gapu kadagiti bungbungada; iti sabali a pannao, ti namoralan a kababalinda. Ti la kakaisuna a rukod a mangipakita no dagiti bungada isut naimbag wenno dakes, isu ti linteg ti Dios. Ket iti kasta maipasangotayo iti linteg ken pammaneknek. Dagiti mammadto saanda la nga agsao iti mayannurot itoy a sao, no di ket ti panagbiagda maitunos kenkuana. Ti maysa a kasta ti panagsao ken panagbiagna, diak maitured a babalawen.IAS 147.1

  Kankanayon a galad dagiti naulbod a mammadto ti pannakakitada kadagiti sirmata ti talna; ket kunkunada, “Talna ken talged,” idinto ta ti kellaat a pannakarba dumteng kadakuada. Ti napudno a mammadto babalawennanto ti basol ken mangpablaak iti umay a pungtot.IAS 147.2

  Ti panangipadto a suppiatenna dagiti nalawag ken nalatak nga ipakdaar ti Sao, masapul nga iwalin. Kasta li panangisuro ti Mangisalakan kadagiti adalanna idi pinagalluadna ida maipapan iti wagas ti maikadua a yaayna. Idi immuli ni Jesus idiay langit iti imatang dagiti adalanna, nalawag nga insao dagiti angel a daytoy Jesus nga immuli idiay langit a nakitada kastanto met la ti yaayna a kas ti pannakakitada Kenkuana a napan idiay langit. Ngarud, iti panangipadto ni Jesus iti aramid dagiti naulbod a mammadto kadagiti kamaudianan nga aldaw, kunana, “No kunaendanto ngarud kadakayo: Adtoy, adda ditoy let-ang, dikay mapmapan; wenno: Adtoy kadagiti kaunggan a silsiled, dikay patien.” Mateo 24:26. Amin a pudno a padto itoy a banag masapul a bigbigenna ti pannakakita ti mata Kenkuana nga aggaput langit. Apay a di kinuna ni Jesus, Iwalinyo amin a panagpadto iti dayta a panawen; ta awanton dagiti pudno a mammadto?IAS 147.3

  “Ket dagiti dadduma inkabilna nga apostol; ket dagiti dadduma mammadto; ket dagiti dadduma evangelista; ket dagiti sabsabali, paspastor ken mannursuro; a maipaay iti pannakapaananay dagiti sasanto, a maipaay iti aramid ti panagserbi, a maipaay iti pannakabangon ti bagi ni Cristo: agingga iti makagtengtay iti panagmaymaysa ti pammati ken ti nannakaammo iti Anak ti Dios, iti kasasaad ti tao a nataengan, iti rukod ti kinatayag ti pannakapunno ken Cristo.” Efeso 4:11-13.IAS 148.1

  Naammoantay iti naisaon nga idi immuli ni Cristo idiay ngato nangted ti sagsagut kadagiti tao. Kadagitoy a sagsagut addada dagiti apostol, mammadto, evangelista, pastor, ken mannursuro. Ti panggep ti nakaitedanda isu ti pannakaananay dagiti sasanto iti panagmaymaysa ken pannakaammo. Dadduma kadagiti agkunkuna a papastor ken mannursuro iti agdama nga aldaw pagtakderanda a dagitoy a sagsagut naaramiddan ti panggepda iti agsangaribu walo gasut a tawen a napalabas, ket iti kasta nagsardengdan. Apay met ngarud a dida met iwagsak dagiti tituloda a papastor ken mannursuro? No ti aramid ti mammadto naisangrat laeng idi agdamdamo nga iglesia, kasta met ti evangelista—ken amin dagiti sabsabali; ta saan a naibaga ti naggigiddiatanda.IAS 148.2

  Ita itedtay ti justo a pananglawlawag iti apagkanito itoy a banag. Amin dagitoy a sagsagut naitedda a maipaay iti pannakapaananay dagiti sasanto iti panagmaymaysa, pannakaammo, ken espiritu. Babaen ti influensiada, iti sumagmamano a panawen ti agdamdamo nga iglesia ninanamda dayta a panagmaymaysa: “Dagup dagiti namati nagmaymaysada iti puso ken iti kararua.” Ket kaslattay gagangay a maibunga daytoy a kasasaad ti panagkaykaysa, a dagiti apostol pinaneknekanda “iti dakkel a pannakabalin, ti panagungar ni Apo Jesus: ket adda dakkel a parabur kadakuada amin.” Aramid 4:31-33. Ania ket a tarigagay a kasta koma ti maadda ita! Ngem ti panaglikud nga inkuykuyogna ti influensia ti panagsisina ken pannakadadael pinaalasna ti kinaimnas dayta napintas nga iglesia ken inkawwesna ti lupot a nakersang. Panagsisina ken kusokuso isut naibungana. Ni kaanoman awan pay ti kas ti kadakkel ti panagduduma ti pammati iti Kinacristianoan ngem iti agdama nga aldaw. No dagiti sagsagut isudat nasapul ti immuna nga iglesia tapno mataginayon ti panagkaykaysana, ania ketdin ti kinaadadu koma ti pannakasapulna ita tapno maisubli met koma dayta a panagkaykaysa. Ket dayta ti panggep ti Dios a maisubli ti panagkaykaysa ti iglesia kadagiti maududi nga aldaw, ket dayta nalawag ti panangipakita dagiti padpadto. Naipaneknek kadatayo a dagiti agwanwanawan nabatad ti pannakakitada, inton ti Apo yegnanto manen ti Sion. Kasta met nga iti panawen ti panungpalan dagiti mamasirib makaawatdanto. Inton matungpal daytoy addanto panagkaykaysa ti pammati dagidiay a kunaen ti Dios nga isudat masirib; dagidiay nga iti kinapudnona maawatanda ti nalinteg, masapul a maawatandanto met a padapada. Ania ngarud ti mangiyeg itoy a panagkaykaysa no di dagiti sagsagut a naited gapu itoy a panggep?IAS 148.3

  Manipud kadagitoy a panglawlawag, isut nabatad a ti naananay a kasasaad ti iglesia a naipadto ditoy adda pay la iti masangoanan; ngarud dagitoy a sagsagut dida pay naaramid ti panggepda. Daytoy a surat kadagiti taga Efeso naisurat idi 64, A. D., nganngani dua a tawen a kinuna ni Pablo sakbay ti pannakaidatonna, ken ti kanito ti ipapanawna dimtengen. Dagiti bukel ti panaglikud tumubtubon idi iti iglesia, ta nakunan ni Pablo iti sangapulo a tawen a napalabas, iti maikadua a suratna kadagiti taga Tesalonica, “Ti palimed ti kinadakes agararamiden.” 2 Tes. 2:17. Dagiti narawet a lobo sumsumrekda idin, a dida lisian ti ipastoran. Saan a ngumatngato ken rumangrang-ay ti iglesia idi iti pannakaananay ken panagmaymaysa kas ibaga ti paset, ngem adda idi a nganngani pirpirsayenen ti panagdadasig ken iyawawan ti panagsisina. Ammo ti apostol daytoy; ngarud masapul a kumita idi iti labes ti dakkel a panaglikud iti panawen ti pannakaurnong dagiti natda kadagiti tattao ti Dios, idi kinunana, “Agingga iti makagtengtay iti amin iti panagkaykaysa ti pammati.” Efeso 4:13. Ngarud dagiti sagut a naipasdek iti iglesia dida pay naaramid ti panggepda iti dayta a panawen.IAS 149.1

  “Saanyo nga iddepen ti Espiritu. Saanyo a laisen dagiti panagpadto. Suotenyo amin; salimetmetanyo a sititibker ti naimbag.” 1 Tes. 5:19-21.IAS 150.1

  Iti daytoy a surat ipakaammo ti apostol ti adal ti maikadua a yaay ti Apo. Salaysayenna ti kasasaad ti di mamati a lubong iti dayta a panawen, nga agkunkuna, “Talna ken talged,” (1 Tes. 5:3) inton nganngani bumtak kadakuada ti aldaw ti Apo, ket umay kadakuada ti kellaat a pannakadadael, a kas yaay ti mannanakaw iti rabii. Sana bagbagaan ti iglesia, a gapu kadagitoy a banag, nga agtaeng a siririing, agsalukag. ken agparbeng. Kadagiti naited a pammagbaga isu dagiti sasao a naisaon, “Saanyo nga iddepen ti Espiritu.” ken dadduma pay. Adda dadduma a mabalin kunada a dagitoy a pasnaset naananay ti panagsisinada iti kapanunutan; ngem adda met kadakuada ti nalawag a panagsisilpo iti urnos a pagtakderanda. Ti tao a mangiddep iti Espiritu mabaybay-an a manglais kadagiti panagpadto, isuda a nalinteg a bunga ti Espiritu. “Ibukbukkonto ti Espirituk iti amin a lasag; ket dagiti annakyo a lallaki ken babbai agipadto- danto.” Joel 2:28. Ti sao, “Suotenyo amin,” maitudo laeng iti masarsarita, panagpadto, ket masapul a suotentayo dagiti espiritu babaen kadagiti pangsubok nga inted ti Dios kadatayo iti Saona. Dagiti pangallilaw dagiti espiritu ken dagiti naulbod a panagpadpadto aduda itoy agdama a panawen; ket awan duadua daytoy a paset adda naisangsangayan a pannakayaplikarna ditoy. Ngem, kitaenyo, saan a kuna ti apostol, Idianyo ti amin a banag; no di ket, Suotenyo amin; Salimetmetanyo a sititibker ti naimbag.IAS 150.2

  “Ket maaramidto iti kalpasanna nga ibukbukkonto ti Espirituk iti amin a lasag; ket dagiti annakyo a lallaki ken babbai agipadtodanto, dagiti lallakayyo agtagtagainepdanto kadagiti tagtagainep, dagiti agtutuboyo a lallaki makakitadanto kadagiti sirsirmata: ken kasta met dagiti adadipen a lallaki ken babbai kadagita nga aldaw ibukbukkonto ti Espirituk. Ket iparangkonto dagiti pagsidsiddaawan kadagiti langlangit ken iti daga: dara, ken apuy, ken monmonmon nga asuk. Ti init agbalinto a sipnget, ket ti bulan dara, no di pay dumteng ti dakkel ken nakakigkigtot nga aldaw ni Jehova. Ket maaramidto nga uray siasinoman nga umawagto iti nagan ni Jehova, maisalakanto; ket idiay bantay Sion ken idiay Jerusalem ad-danto dagidiay a makatalaw, kas sinao ni Jehova, ket ka-dagiti matidda addadanto dagiti ayayaban ni Jehova.” Joel 2:28-32.IAS 151.1

  Ti padto ni Joel, a mangibagbaga iti pannakaiparukpuk ti Espiritu Santo kadagiti kamaudianan nga aldaw, saan a natungpal amin idi pangrugian ti panawen ti evangelio. Daytoy isut nalawag kadagiti pagsidsiddaawan idiay langit ken ti daga, a naibaga iti dayta a paset, a mangipakpakauna iti “dakkel ken nakakigkigtot nga aldaw ni Jehova.” Nupay no naaddaantayon kadagiti pagilasinan, dayta nakakigkigtot nga aldaw adda pay la iti masangoanan. Ti dagup ti panawen ti evangelio mabalin a naganen kadagiti maududi nga aldaw, ngem no kunaen a dagiti maududi nga aldaw isu ti pakadagupan ti 1800 a tawen a napalabasen, isut nakakatkatawa. Danonenda ti aldaw ti Apo ken ti pannakaispal dagiti natda kadagiti tattao ti Dios: “Ta idiay bantay Sion ken idiay Jerusalem addanto dagidiay a makatalaw, kas sinao ni Jehova, ket kadagiti matidda addadanto dagiti ayayaban ni Jehova.’’IAS 151.2

  Dagitoy a matidda, nga agbibiag iti kabayatan dagiti pagilasinan ken datdatlag a mangipakpakauna iti dakkel ken nakakigkigtot nga aldaw ni Jehova, awan duadua nga isu ti tidda ti kapoonan ti babai a masasao iti Apoc. 12:17—ti maudi a kapototan ti iglesia ti Dios ditoy daga. “Ket nakapungtot daydi dragon iti babai, ket napanna ginubat ti natda iti kapoonanna, dagiti mangsalsalimetmet kadagiti bilbilin ti Dios ken addaanda ti pammaneknek ni Jesus.”IAS 152.1

  Ti natda ti iglesia ti evangelio addaandanto kadagiti sagsagut. Isudanto dagiti magubat ta salsalimetmetanda dagiti bilbilin ti Dios ken addaanda ti pammaneknek ni Jesu-Cristo. (Apoc. 12:17.) Iti Apoc. 19:10, ti pammaneknek ni Jesus masasao nga isut espiritu ti padto. Kinuna ti angel, “Adipenak a kadduam ken kaddua dagiti kakabsatmo a mammadto.” Iti Apocalipsis 22:9, inulitna iti isu met la a kapanunutan a cas sumaganad: “Adipenak a kadduam ken kaddua dagiti kakabsatmo a mammadto.” Iti panangidilig makitatayo ti pigsa ti sao, “Ti pammaneknek ni Jesus isu ti espiritu ti padto.” Ngem ti pammaneknek ni Jesus saklawenna dagiti amin a sagsagut dayta maymaysa nga Espiritu. Kuna ni Pablo, “Agnanayon nga agyamanak iti Dios a maipoon kadakayo, gapu iti parabur ti Dios a naited kadakayo ken Cristo Jesus; gapu ta kadagiti isuamin a banbanag napabaknangkayo Kenkuana, iti isuamin a panagsao, ken iti isuamin a pannakaammo; a kas met ti panangsaksi ni Cristo napanek nekan kadakayo ken Cristo Jesus; gapu ta kadagiti isuamin a banbanag napabaknangkayo Kenkuana, iti isuamin a panagsao, ken iti isuamin a pannakaammo; a kas met ti panangsaksi ni Cristo napaneknekan kadakayo: iti kasta saankayo nga agkurang iti uray ania a talugading nga agururay iti pannakaiparangarang ni Apotayo a Jesu-cristo.” 1 Cor. 1:4-7. Ti pammaneknek ni Jesus isut napasingkedan iti iglesia idiay Corinto; ket ania idi ti bungana? Saanda a naudi iti aniaman a sagut. Saan ngarud a justo ti panagkunatayo a no dagiti natda naananay ti pannakapatibkerda iti pammaneknek ni Jesus, didanto maudi iti uray ania a sagut, nga agururayda iti panagparang ni Apotayo a Jesu-cristo?IAS 152.2

  R. F. COTTRELL

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents