Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Dua a Pamayan a Pangresolver iti Pagrikutan

  Sawen ngarud ni Mrs. White no kasano ti panangisilpo dagiti mamati nga Adventista iti kapadasan ti pannakauppapay idi Octubre 22, 1844:IAS .0

  “Ti panaglabas ti tiempo idi 1844 isut sinarunnoan ti dakkel a pannakasuot kadagidiay a nagpatuloy iti panamatida iti yaay. Ti laeng kakaisuna a pakabang-aranda, no maipapan iti pudno a takderda, isu ti lawap a nangiturong kadagiti isipda iti santuario idiay langit. Dadduma binaybay-anda ti pammatida iti sigud a panagpatta-pat-IAS .0

  tada kadagiti panpanawen a naipadto, ket imbilangda nga aramid ti tao wenno ni Satanas ti mannakabalin nga influensia ti Espiritu Santo a kimmuykuyog iti Tignay Adventista. Ti sabali a klase nagkukutanda ti pammati a ti Apo ti nangiturong kadakuada iti napalabas a kapadasanda; ket idi a naguray ken nagpaliiwda ken nagkararagda tapno maammoanda ti pagayatan ti Dios, nakitada a ti Kangatoan a Padida simrek iti sabali nga aramid ti panagannong, ket idi a sinurotda babaen ti pammati, naiturongda met a nakakita ti mangrikep nga aramid ti iglesia. Naaddaandan iti nalawlawag a pannakaawat kadagiti damdamag ti umuna ken maikadua nga angel, ket nakasaganadan nga umawat ken mangted iti lubong ti nasolemne a pablaak ti maikatlo nga angel ti Apocalipsis 14.”— Ti Dakkel a Panagbinnusor, pp. 334, 335.IAS .0

  Iti daytoy nga aramid masarakan dagiti sumagmamano a pakasalaysayan ti “nalukatan a ruangan” ken ti “naserraan a ruangan,” kadagiti panid 40-43. Justo laeng ti pannakaawat dagitoy iti lawag ti kapadasan dagiti nasapa a namati iti damagtayo.IAS .0

  Saan unay a nabayag kalpasan ti Pannakauppapay dagidi nangirugi nakitada nga uray no dagiti saan nga immawat iti lawag rinipkanda ti ruangan ti pannakaisalakanda, aduda pay laeng dagidiay a dipay nakangngeg iti damag ket dida pay inumsi, ket dagitoy mabalin nga awatenda ti imbag nga ited dagiti naisagana nga agpaay iti pannakaisalakan ti tao. Dagitoy a punto ti nalawag a nakita idi pangrugian ti 1850. Ket sa naipakita dagiti baro a lukat nga agpaay iti pannakaidatag dagiti damdamag dagiti tallo nga angel. Pumanpanaw met ti ibubusor. Idi kimmita iti kapadasanda a simmaruno iti Pan-nakauppapay, insurat ni Mrs. White:IAS .0

  “Nganngani di mabalin a pulos ti makidinna kadagiti di mamati. Ti pannakauppapay idi 1844 kinuso-kusona dagiti isisip dagiti adu, ket dida kayat a pulos a denggen ti pannakailawlawag ti banag.”— Review and Herald, Nov. 20, 1883.IAS .0

  Ngem idi 1851 nabalin nga inreport ni Panglakayen White: “Ita ti ruangan nakalukaten iti nganngani amin a yan nga agpaay iti panangidatag iti kinapudno, ket adun dagiti nakasagana a mangbasa kadagiti maiwarnak nga idi kua awan ti ngayangayda a mangusig.”— Review and Herald, Agosto 19, 1851.IAS .0

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents