Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Natibker a Pagtakderan

  Nakitak ti maysa a bunggoy a nagtakder a nasayaat iti pannakaaywan ken kinatibker a dida kumitkita kadagidiay a mangipanaw kadakuada iti naipasdeken a pammati ti bagi. Kimmita ti Dios a siaanamong kadakuada. Naipakita kaniak ti tallo nga addang—dagiti damdamag ti umuna, maikadua, ken maikatlo nga angel. Kinuna ti kumuykuyog kaniak nga angel, “Ay-ay pay daydiay a manggaraw ti maysa a bloque wenno mangkibur iti maysa nga aspili kadagitoy a damag. Ti nalinteg a pannakaawat kadagitoy a damag isut masapul unay. Ti pakaipatoan dagiti karkararua maibatay iti kita ti pannakaawat kadakuada.” Naipasangoak manen kadagitoy a damdamag, nakitak no kasanot kinapateg ti pinangbayad dagiti tattao ti Dios iti kapadasanda. Isut nagun-odan babaen iti adu a panagsagaba ken nadagsen a salisal. Inturong ti Dios ida a saggabassit, inggana iti naikabilna ida iti natibker, di magaraw a pagtakderan. Nakitak dagiti intunggal maysa nga immasideg iti pagtakderan ken nangusisa iti pamuunna. Dadduma dagdagus a bimmaddekda a siraragsak. Dagiti dadduma inrugida ti agsapul iti pakapilawan ti pamuon. Kayatda koma idi a mapasayaat, ket sa agbalin a naananay pay koma, ta tapno naragragsak pay dagiti tattao. Dadduma bimmabada iti pagtakderan a mangusig kenkuana ken mangibaga a saan a nasayaat ti pannakabangonna. Ngem nakitak a ngan- ngani amin nagtakder a sititibker iti pagtakderan a binagbagaanda dagiti pimmanaw nga isardengda koma dagti daydayengdengda, ta ti Dios isu ti Dakkel a Nangbangon, ket makigubgubatda a maibusor Kenkuana. Binilangda dagiti nakaskasdaaw nga aramid ti Dios, a nangiturong kadakuada iti natibker a pagtakderan ket nagmaymaysada a nangitangad kadagiti matmatada sadi langit ket iti napigsa a timek indaydayawda ti Dios. Daytoy pinariknaanna dagiti dadduma a nagdayengdeng ken pimmanaw iti pagtakderan, ket isuda iti napakumbaba a panagkita nagnada manen a napan iti pagtakderan.IAS 281.1

  Naitudo manen kaniak ti pannakaiwarragawag ti umuna a yaay ni Cristo. Naibaon ni Juan iti espiritu ken pannakabalin ni Elias a mangisagana iti dalan nga agpaay ken Jesus. Dagidi di immawat iti pammaneknek ni Juan, dida nagungunaan kadagiti insursuro ni Jesus. Ti panangsuppiatda iti damag a mangipadto iti yaayna inkabilna ida iti dida pannakaawat a dagus iti kapigsaan a pammaneknek nga Isu ti Mesias. Inturong ni Satanas dagidi di immawat iti damag ni Juan a napanda pay iti adadayu, ti dida panangawat ken ti panangumsida ken Cristo. Iti panangaramidda iti kastoy inkabilda dagiti bagbagida iti dida nakaawatan iti bendicion idi aldaw ti Pentecostes, isu a nangisuro koma kadakuada iti dalan a mapan iti nailangitan a santuario. Ti pannakapigis ti bengbeng ti templo impakitana a saanen a maawat dagiti sacrificio ken datdaton dagiti Judio. Naidatonen ti dakkel a Sacrificio, ket ti Espiritu Santo a bimmaba idi aldaw ti Pentecostes impanawna dagiti isisip dagiti adalan iti naidagaan a santuario ket impanna iti nailangitan a santuario, isu a simrekan ni Cristo agraman ti darana met laeng, tapno maiparangna kadagiti adalan dagiti pagserbian ti pannakikappia nga inaramidna. Ngem nabaybay-an dagiti Judio iti dakkel unay a sipnget. Napukawda ti amin a lawag a nabalinda koma a nagun-odan iti gakat ti pannakaisalakan, ket nupay kasta nagtalekda kadagiti awanen ti serbina a sacrificio ken daton. Innalan ti nailangitan a santuario ti lugar ti naidagaan a santuario, nupay kasta awan a pulos ti ammoda maipapan iti panagbaliw. Ngarud awan pannakabalinna a magungunaanda idi iti panangibabaet ni Cristo iti kasantoan a disso.IAS 282.1

  Adu dagiti nakigtot iti inaramid dagiti Judio a dida inawat ken inlansada pay ni Jesus; ket no basaenda ti pakasaritaan ti nakababain a pannakairurumenna, ipagarupda nga ayayatenda, ket inlibak a kas ti inaramid ni Pedro, wenno inlansa a kas kadagidi Judio. Ngem ti Dios a makabasa kadagiti puspuso dagiti amin, impanna ti pannakasubok dayta nga ayat ken Jesus nga impagpagarupda nga adda kadakuada. Nauneg ti ngayangay ti amin a langit idi imimatanganna no kasano ti pannakaawat ti umuna a damag ti angel. Ngem adu kadagidi agkunkuna nga ayayatenda ni Jesus, ket nagarubos pay dagiti luluada idi binasada ti pakasaritaan ti krus, inumsida ti naimbag a damag ti yaayna. Lugar koma nga inawatda a siraragsak ti damag, imbagada ketdi nga isut maysa nga allilaw. Ginurada dagidi agayat iti panagparangna ket pinagtalawda ida kadagiti igiglesiada. Dagidi di immawat iti umuna a damag, dida nagungunaan iti maikadua; uray pay ti ikkis iti tengnga ti rabii, isu a nangisagana koma kadakuada a sumrek a maikuyog ken Cristo babaen iti pammati iti kasantoan a disso iti nailangitan a santuario. Ket gapu ta dida inawat dagiti dua nga umuna a damag, kasta unay ti pannakakudrep ti panagawatda a dida pulos nakita ti lawag ti damag ti maikatlo nga angel, a mangipakita iti dalan nga agturong iti kasantoan a disso. Nakitak a kas ti panangilansa dagiti Judio ken Jesus, kasta met ti panangilansa dagiti igiglesia kadagi-toy a damdamag, ket iti kasta awan ti pannakaammoda iti dalan nga agturong iti kasantoan a disso, ket awan met ti pannakagungunada iti panangibabaet ni Jesus idiay. Kas kadagidi Judio, nga indatonda dagiti awan serserbina a sacrificio, idatdatonda dagiti awan serserbina a kararag iti siled a pinanawan ni Jesus; ket ni Satanas, a maragsakan itoy nga allilaw, agparang nga adda galadna a nareligionan, ket iturongna dagiti isip dagitoy nga agkunkuna a Cristianoda kenkuana met laeng, nga aramidenna a sipapannakabalin dagiti pagilasinan ken ulbod a datdatlag, tapno mapairut ti panangsilona kadakuada. Dadduma allilawenna ida iti maysa a pamayan, dagiti dadduma iti sabali. Adda dagiti nadumaduma nga allilaw nga insaganana a manginfluensia kadagiti nadumaduma nga isisip. Dadduma makigtotda iti maysa nga allilaw nupay no silalaka nga awatenda ti sabali. Dadduma allilawen ni Satanas iti Espiritualismo. Agparang met a kas angel ti lawag ket isaknapna ti influensiana iti sadinoman babaen kadagiti saan a pudno a reformacion. Agragragsak dagiti iglesia, ipagpagarupda a nakaskasdaaw ti panagtrabajo ti Dios kadakuada, idinto nga isut aramid ti sabali nga espiritu. Agpatingganto ti pannakagungun ket ti lubong ken ti iglesia apandanto iti dakdakes a kasasaad ngem iti kasakbayan.IAS 283.1

  Nakitak nga adda napudno nga annak ti Dios kadagiti agkunkuna nga Adventista ken kadagiti natnag nga iglesia, ket kasakbayan ti pannakaibukbuk dagiti saplit, maayabandanto a pumanaw dagiti ministro ken tattao Kadagiti iglesiada ket awatendanto a siraragsk ti damag. Ammo ni Satanas daytoy ket sakbay a maited ti napigsa nga ikkis ti maikatlo nga angel, aramidennanto ti pannakagungun kadagiti nadumaduma a bungbunggoy ti iglesia, ta tapno dagidiay a di immawat iti kinapudno panunutenda nga adda ti Dios kadakuada. Manginanama a maallilawna dagiti napudno ken maiturongna ida a mamati nga agtartrabajo pay la ti Dios kadagiti iglesiada. Ngem agsilnagto ti lawag, ket. amin dagiti napudno panawandanto dagiti natnag nga iglesia, ket makipagtakderdanto kadagiti natda.IAS 284.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents