Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangbilang Kadagiti Naimpadtoan a Pannawen

  “Ti padto a kas la nalawag unay idi a mangipalgak iti tiempo ti maikadua a yaay ni Cristo isu ti Daniel 8:14: ‘Agingga iti dua ribu ket tallo gasut a malem ken bigat; kalpasanna ti santuario madalusanto.’ Idinto ta sinurotna ti pagannurotanna a ti Nasantoan a Surat isu met laeng ti mangipatarus kenkuana, naadal ni Miller a ti maysa nga aldaw iti simbolo ti padto itakderanna ti maysa a tawen (Num. 14:34; Eze. 4:6); nakitana a ti pessat ti tiempo a 2300 nga aldaw a naimpadtoan, wenno talaga a tawen, dumanon iti adayu a labes ti panagturpos ti panawen wenno dispensacion dagiti Judio, anansata saan a mabalin a tuddoenna ti santuario daydi a panawen. Ni Miller inannugotna ti nasaknap-pannakaawatna a kapanunutan, nga iti panawen Cristiana ti daga isu ti santuario, ket iti kasta inawatna a ti naipadto a pannakaadalna ti santuario ti Daniel 8:14 itakderanna ti pannakadalus ti daga iti apuy iti maikadua a yaay ni Cristo. Ngarud, no masarakan ti apagisu a pangrugian nga agbilang iti 2300 nga aldaw, iti panagkunana nalakanton nga ammoen ti tiempo ti dakkel a panungpalan, tiempo a panaggibus ti agdama a kasasaad agraman ti ‘amin a kinatangsit ken pannakabalinna, pasindayag ken kinaubbawna, kinadangkes ken pammarparigatna;’ ket iti dayta ti lunod ‘maikkatto manipud ditoy daga, ni patay mapukawto, ti gunguna maitedto kadagiti adadalan ti Dios, kadagiti mammadto ken sasanto ken kadagidiay nga agbuteng iti naganna, ket madadaelto met dagidiay a mangrebbek iti daga.’IAS .0

  “Intuloy ni Miller ti panagsukimatna kadagiti padpadto a binuyogan ti baro ken naununeg a kinapasnek, a nagpatpatnag ken nagmalmalem a nangadadal iti nagparang kenkuana iti dayta a tiempo a nalaus unay ti kinanaskenna IAS .0

  ken makaawis iti amin a ngayangay. Iti capitulo 8 ti Daniel awan nasarakanna a makaitudo iti pangrugian a mangbilang iti 2300 nga aldaw ket ni angel Gabriel, nupay nabilin nga inna ipaawat ti sirmata ken Daniel, saan a naananay ti panangilawlawagna. Idi naiparang iti panagkita ti mammadto ti nakabutbuteng a pannakaidadanes a mapagtengto iti iglesia, napukaw ti pigsana. Dinan naibturan a pulos, iti kasta pinanawan pay la ti angel iti mano a tiempo. Ni Daniel ‘natalimudaw ken nagsakit iti sumagmamano nga aldaw.’ ‘Ket nagsiddaawak iti sirmata,’ kunana, ‘ngem awan ti makaawat kenkuana.’IAS .0

  “Nupay kasta imbilin ti Dios iti babaonenna, ‘Ipaawatmo itoy a tao ti sirmata.’ Dayta a bilin masapul a matungpal. Iti panagtungpal ti angel iti dayta a bilin, iti sumagmamano a tiempo iti kalpasanna simmubli ken Daniel, a kunkunana, ‘Ita rimmuarak, tapno ikkanka iti sirib ken pannakaawat;’ ‘gapuna nga utobem ti panggep, ket awatem ti sirmata.’ (Dan. 9:22, 23, 25-27.) Adda maysa a napateg a punto iti sirmata ti capitulo 8, a di naipaawat, nga isu ti maipapan ti tiempo—dagiti 2300 nga al-aldaw; anansata idi intuloyna ti panangilawlawagna, ti angel adadda a sinasaona maipapan iti tiempo:IAS .0

  “ Pitopulo a lawas naikeddengda kadagiti tattaom ken iti nasantoan a ciudadmo. . . . Ammoem ngarud, ket ammirisem a manipud iti iruruar ti bilin a mangpabaro ken mangbangon ti Jerusalem agingga iti Napulotan, ti Principe, addanto pito a lawasna ken innem a pulo ket dua a lawasna: mabangonto manen nga adda lansanganna ken kanal, uray pay kadagiti nariribuk a panawen. Ket kalpasan dagiti innem a pulo ket dua a lawasna madadaelto ti Napulotan, ket awan ti mabati Kenkuana. . . . Ket mangaramidto iti maysa a tulag kadagiti adu iti maysa a lawasna: ket iti tengnga ti lawasna pasardengennanto ti sacrificio ken daton.’IAS .0

  “Ti angel naibaon idi ken Daniel a ti panggepna isu ti panangipaawatna kenkuana ti paset ti sirmata iti capi-IAS .0

  tulo 8 a dina naawatan idi kua, nga isu ti maipapan iti tiempo—‘agingga iti dua ribu ket tallo gasut a malem ken bigat kalpasanna ti santuario madalusanto.’ Kalpasan ti panangibilinna ken Daniel nga utobenna ti panggep ken awatenna ti sirmata, dagiti immuna a sao ti angel kunana, ‘Pitopulo a lawasna ti nakedngan gapu iti ilim ken iti nasantoan a ciudadmo.’ Ti sao a nayulog ditoy iti ‘nakedngan’ kaipapananna ti ‘nailasin.’ Ti pitopulo a lawas a mangitakder iti 490 a tawen, kuna ti angel, a nailasin a naisangsangayan nga agpaay kadagiti Judio. Ngem ania a bilang ti nakailasinanda? Idinto ta ti 2300 nga al-aldaw isisu laeng ti tiempo a nainaganan iti capitulo 8, masapul nga isut pakailasinan ti pitopulo a lawas, ngarud ti pitopulo a lawas isu ti maysa a paset ti 2300 nga alaldaw, dagitoy dua a tiempo maymaysa ti pangrugianda. Ti pitopulo a lawas kinuna ti angel a mangrugi iti iruruar ti bilin a mangpabaro ken mangbangon iti Jerusalem. No masarakan ti fecha toy a bilin, iti dayta ti pangrugian ti atiddug a tiempo ti 2300 nga alaldaw mapatalgedanton.IAS .0

  “Iti capitulo 7 ti Esdras masarakan toy a bilin. Iti kinaananayna unay isut intuyang ni Artajerjes, nga ari ti Persia idi tawen 457 S. C. (Sakbay ni Cristo). Ngem idiay Esdras 6:14 masasao a ti balay ti Apo sadi Jerusalem ‘binangonda ken lineppasda, a mayannurot iti bilin ti Dios ti Israel, ken mayannurot iti bilin da Ciro, Dario, ken Artajerjes, arari ti Persia.’ Dagitoy tallo nga arari, iti panangirugi, panangpalagda, ken panangileppasda iti bilin, tinungpalda nga awan kurangna ti bilin a kiddawen ti padto a mangitangkiar iti pangrugian dagiti 2300 a tawen. No alaen ti tawen 457 S.C., isu a pannakaananay ti bilin, a kas fecha a pangrugian ti bilin, makita ti naananay a pannakatungpal ti tunggal ramramit ti padto maipapan iti pitopulo a lawas.IAS .0

  ” ‘Manipud iti iruruar ti bilin a pangpabaro ken mangbangon iti Jerusalem agingga iti Napulotan a Principe, addanto pito a lawasna, ken innem a pulo ket dua aIAS .0

  lawasna’ wenno innem a pulo ket siam a lawas, wenno 483 a tawen. Ti bilin ni Artajerjes nangrugi a matungpal idi otonyo ti tawen 457 S.C. Manipud itoy a fecha, 483 a tawen dumanon iti otonyo ti tawen 27 N.C. Iti dayta a tiempo natungpalen ti padto. Ti sao a ‘Mesias’ kaipapananna ti Maysa a Napulotan wenno Nasapsappoan. Idi otonyo ti tawen 27 N.C., ni Cristo binautisaran ni Juan ket inawatna ti panangsapsapo ti Espiritu Santo. Ni apostol Pedro pinaneknekanna ti ‘maipapan ken Jesus a taga Nazaret no kasano ti panangsapsapo ti Dios Kenkuana nga inikkanna iti Espiritu Santo ken iti pannakabalin.’ Ket ti Mangisalakan met laeng imbunannagna, ‘Ti Espiritu ti Apo adda Kaniak, ta pinulotannak a mangted kadagiti naimbag a damag kadagiti napanglaw.’ Kalpasan ti pannakabautisarna napan idiay Galilea a ‘nangikaskasaba iti evangelio ti Dios, ket kinunana: Naturposen ti aldaw.’ (Mar. 1:14, 15.)IAS .0

  ” ‘Mangaramidto iti maysa a tulag kadagiti adu iti maysa a lawasna.’ Ti ‘maysa a lawas’ a masasao ditoy isu ti maudi a lawas ti lawas ti pitopulo a lawas; isu dayta ti maudi a pito a tawen a paset ti tiempo a nailasin a naisangsangayan nga agpaay kadagiti Judio. Kabayatan toy a tiempo, a nangrugi idi tawen 27 N.C. agingga iti 34 N.C., ni Cristo met laeng a sibabagi iti immuna, ket sa dagiti adalanna iti kalpasanna, ti nangawis iti evangelio a naisangayan kadagiti Judio. Idi rimmuar dagidi apostol a nangikaskasaba iti naimbag a damag ti pagarian, imbilin ti Mangisalakan kadakuada, ‘Dikay mapan iti dalan dagiti Gentil, ket dikay sumrek iti ili dagiti taga Samaria: no di ket mapankayo nga umuna kadagiti carnero a napukaw iti balay ti Israel.’ (Mateo 10:5, 6.)IAS .0

  “‘Iti tengnga ti lawasna pasardengennanto ti sacrificio ken daton.’ Idi tawen 31 N.C., tallo a tawen ket guddua kalpasan ti pannakabautisarna, ti Apotayo nailansa. Iti pannakaidaton ti dakkel a sacrificio idiay Cal-vario, nanungpalen daydi urnos ti panagdatdaton bayat ti aguppat a ribu a tawen a nangitudtudo iti umay aIAS .0

  Cordero ti Dios. Ti anniniwan ken ti akin-anniniwan nagtugmokdan, ket amin dagiti sacrificio ti naceremoniaan nga ururnos rebbengda ti agsardeng idiay.IAS .0

  “Ti pitopulo a lawas, wenno 490 a tawen, a naisangsangayan a nailasin nga agpaay kadagiti Judio, nagtungpal kas nakitatayo, idi tawen 34 N.C. Iti dayta a tiempo, gaput aramid ti Sanedrin dagiti Judio, daytoy a nasion pinatalgedanna ti panangiwagsakna iti evangelio gaput panangpapatayda ken Esteban ken panangidadanesda kadagiti pasurot ni Cristo. Iti dayta ti damag ti pannakaisalakan, ta saan laengen a dagiti napili a tattao ti pagpaayanna, naiteden iti lubong. Dagiti adalan, idinto a gaput pannakaidadanes napilitda a nagtalaw manipud Jerusalem ‘napanda kadagiti amin a luglugar nga inkaskasabada ti Sao.’ ‘Ket simmalog ni Felipe iti ili a Samaria, ket impakaammona kadakuada ni Cristo.’ Ni Pedro, nga indalan ti Dios, linuktanna ti evangelio iti centurion idiay Cesarea, ken ni managbuteng iti Dios a Cornelio; ket ni naanep a Pablo, a naawis iti pammati ken Cristo, nabilinan a mangipan iti naimbag a damag idiay ‘adayu kadagiti Gentil.’ (Aramid 8:4, 5; 22:21.)IAS .0

  “Iti kasta agingga ditoy natungpal iti nakaskasdaaw ti tunggal intuding dagiti padpadto, ket naikeddeng nga awan duadua a ti pangrugian ti pitopulo a lawas isu ti tawer 457 S.C., ket agtungpal iti tawen 34 N.C. Manipud itoy a fecha saanen a narigat a sapulen ti pagtungpalan dagiti 2300 nga alaldaw. No ikkaten ti pitopulo a lawasIAS .0

  490 nga aldaw—manipud iti 2300. addanto 1810 ngaIAS .0

  aldaw pay a natda. Kalpasan ti panaggibus ti 490 nga aldaw, addanto pay 1810 nga aldaw a matungpal. Manipud idi 34 N.C., ti 1810 a tawen dumanon iti 1844. No kasta ngarud dagiti 2300 nga alaldaw iti Daniel 8:14 agpatinggada iti 1844. Iti panagturpos ti atiddug a tiempo a naipadto, kas mayalubog iti pammaneknek ti angel ti Dios, ‘ti santuario madalusanto.’ Iti kasta ti tiempo a pannakadalus ti santuario—a gistay pinati ti sapasapIAS .0

  a mapasamak iti maikadua a yaay ni Cristo—isut naitudo nga apagisu.IAS .0

  “Idi damo pinati ni Miller ken dagiti kadduana nga agpatingga dagiti 2300 nga alaldaw iti primavera ti 1844, idinto nga itudo ti padto ti otonyo dayta a tawen. Inyeg ti di pannakaawat itoy a punto ti pannakauppapay ken pannakariribuk kadagidiay a nangikabil iti nasapsapa nga aldaw ti tiempo ti yaay ti Apo. Ngem uray apagbassit saan a napakapsut ti pammati a nangipakita a nagpatingga dagiti 2300 nga alaldaw idi tawen 1844, ket iti kasta ti dakkel a pasamak nga itakderan ti pannakadalus ti santuario masapul a mapasamak iti dayta a tawen.IAS .0

  “Idi rinugian ni Miller nga adalen dagiti Sursurat a kas iti panangadalna tapno paneknekanna nga isudat paltiing ti Dios, awan a pulos nangripripiripanna a madanonnanto a patien ti kas itoy nadanonna a pinati. Isu met laeng narigatna nga inannugot nga adda kasta a naibunga dagiti panagsukimatna. Ngem ti pammaneknek ti Nasantoan a Surat nalawag ken nalagda, iti kasta saan a rumbeng nga iwalin.IAS .0

  “Naaramatnan ti dua a tawen iti panagadalna iti Biblia, ket idi 1818 dimtengen iti nasolemne a pammati nga iti agduapulo ket lima a tawen agparangen ni Cristo a manubbot kadagiti tattaona.”— Ti Dakkel a Panagbinnusor, pp. 274-280.IAS .0

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents