Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pauna Iti Umuna A Pannakaiwarnak Ti “Experience and Views”

  Ammomi nga adu dagiti napasnek nga agsapsapul iti pudno ken kinasanto ti Biblia a busorenda dagiti sirmata. Adda dua a gapu a nakapataud itoy a gura. Ti umuna ti kinafanatico, a buyogen dagiti saan a pudno a sirmata ken araramid. Daytoy inturongna dagiti napas nek nga agduadua iti uray aniaman a banag a naimpadtoan. Maikadua, ti pannakaiparang ti mesmerismo, ken ti managnagan “nakaskasdaaw a panagtugtog,” naaramatda a pangallilaw, ken mangpataud iti kinaawan pammati kadagiti sagsagut ken panagaramid ti Espiritu ti Dios.IAS .0

  Ngem ti Dios saan nga agbaliw. Ti panagtrabajona idi iti pannakaaramat ni Moises iti sangoanan ni Faraon isut naananay, uray pay da Jannes ken Jambres napalubosanda a nagaramid kadagiti milagro babaen ti pannakabalin ni Satanas, nga umasping kadagiti milagro nga inaramid ni Moises. Ti panangtuklis nagparang met kadagidi aldaw dagiti apostol, nupay kasta dagiti sagsagut ti Espiritu naiparangarangda kadagidi pasurot ni Cristo. Ket saan a panggep ti Dios a baybay-anna dagiti tattaona ita a panawen ti kinaulbod a di maatipa nga awan dagiti sagsagut ken panagaramid ti Espirituna.IAS .0

  Ti sikap ti maysa a pangtuklis isu ti panangtuladna iti makita a kinapudno. Ngarud ti panagparang ti espiritu ti riro isut pangpaneknek a ti Dios agpakaammo kadagiti annakna babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket ngannganina tungpalenen a sidadayag ti saona.IAS .0

  No maipapan ti mesmerismo, kankanayon nga imbilangmi nga isut napeggad, ket iti kasta awan ti pannakaibiangmi kenkuana. Ni kaanoman dikam pay nakakita ti tao a nainfluensiaan ti mesmerismo ket awan a pulos ti ammoni maipapan itoy a banag, ta awan kapadasanmi.IAS .0

  Iwarasmi daytoy bassit nga aramid nga inanamaenmi a liwliwaennanto dagiti sasanto.IAS .0

  James White

  Saratoga Springs, N. Y.

  Agosto, 1851.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents