Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapadasan ken Sirsirmata

  Gapu iti kiddaw dagiti ayayaten a kakabsat immannugotak a mangted iti ababa a pakasaritaan ti kapadasan ken sirsirmatak, a napakuyogan iti inanamak a paragsaken ken papigsaennanto dagiti napakumbaba ken managtalek nga annak ti Dios.IAS 7.1

  Nakonvertirak idi sangapulo ket maysa a tawenko, ket nabautisarannak idi sangapulo ket dua ti tawenko, ken timmiponak iti Iglesia Metodista. 1Ni Mrs. White naiyanak idiay Gorham, Maine, idi Noviembre 26, 1827. Idi agtawenak iti sangapulo ket tallo nangngegko ti panangited ni William Miller iti maikadua daras ti kaskasabana idiay Portland, Maine. Idin nariknak a saanak a nakasagana a kumita ken Jesus. Ket idi a naited ti awis kadagiti kamkameng ti iglesia ken kadagiti managbasol nga apanda iti sangoanan tapno maikararaganda, innalak ti immuna a gundawayko, ta ammok a masapul nga aramidek ti dakkel a trabajo nga agpaay ken mangisagana kaniak a maikari sadi langit. Mawaw idi ti kararuak iti napunno ken nawaya a pannakaisalakan, ngem diak ammo idi no kasano ti pannakagun-odko.IAS 7.2

  Idi 1842, kankanayon a napanak kadagiti gimgimong a nakaikaskasabaan ti maikadua a yaay idiay Portland, Maine, ket naananay a pinatik nga umayen ti Apo. Nagbisin ken nagwawak iti napno a pannakaisalakan. ken awan kurkurangna a pannakaitunos iti pagayatan ti Dios. Nakigubalak iti aldaw ken rabii tapno magun-odak ti di magatgatadan a gameng, a di magatang dagiti amin a kinabaknang ti daga. Idi nagparintumengak iti sangoanan ti Dios nga agdawat iti bendisionna, naiparang kaniak a rebbengko ti apan ken agkararag iti publiko. Diak pay pulos nagkarkararag a mangngeg iti gimong, ket diak immannugot iti pagrebbengak, ta nagbutengak a no aramidek mabalin a diak ammo ti sasawek. Tunggal kanito a napanak iti sangoanan ti Dios iti nalimed a kararag naiparang kaniak ti diak tinungpal a pagrebbengak, inggana ti panangisardengko a nagkararag, ket nagtaengak iti naladingit a kasasaad, ket kanungpalanna naipanak iti nauneg a pannakauppapay.IAS 7.3

  Iti tallo a lawas addaak idi iti kastoy a kasasaad ti isip, nga awan ti uray maysa la koma a sinamar ti lawag a nangsalbag kadagiti napuskol nga ulep iti aglawlawko. Idin immay ti dua a tagtagainepko a nangted kaniak ti bassit a sinamar ti lawag ken inanama. 1Dagiti tagtagainep a naitudo ditoy masarakan iti panid 81-84. Kalpasan dayta linuktak ti isipko iti naayat nga inak. Kinunana a saanak a napukaw ket binagbagaannak nga innak kitaen ni Kabsat Stockman, isu a mangaskasaba idi kadagiti Adventista idiay Portland. Dakkel ti panagtalekko kenkuana, ta isut nasaet ken naayat nga adipen ni Cristo. Tinignaynak dagiti sasaona ket inturongnak a manginanama. Nagawidak ket napanak manen iti sangoanan ti Apo, ket inkarik nga aramidek ken lak-amek ti aniaman a banag no la ket no magun-odak ti panagisem ni Jesus. Naiparang manen ti isu met la a pagrebbengan. Adda idi ti maysa a gimong ti kararag iti dayta a rabii isu nga inimatonak, ket idi a dagiti sabsabali nagparintumengda a nagkararag, nakipagparintumengak met kadakuada nga agpigpigerger, ket kalpasan ti panagkararag ti dua wenno tallo, linuktak ti ngiwatko iti kararag sakbay ti pannakabigbigko, ket nagparangen dagiti karkari ti Dios a kas adu a napateg a perlas nga awaten laeng no dawaten ida. Idi a nagkararagak, ti dadagsen ken nguy-a ti kararuak a nabayag a rinikriknak pimmanawdan, ket immay ti bendision ti Dios kaniak a kas nalamuyot a linnaaw. Intedko ti pammadayaw iti Dios gapu iti nariknak, ngem iniliwko pay ti adadu. Diak napnek inggana iti naananay a pannakapunnok iti Dios. Ti di mayebkas nga ayat ni Cristo isut nangpunno iti kararuak. Ti dalluyon kalpasan ti sabali a dalluyon ti dayag ti nagdisso kaniak, inggana iti simmikkil ti bagik. Tunggal banag isut mailinged kaniak malaksid laeng ni Jesus ken ti dayagna, ket awan a pulos ti ammok maipapan iti aniaman a naaramid iti aglawlawko.IAS 8.1

  Iti nabayag a panawen nagtaengak iti kastoy a kasasaad ti bagi ken isip, ket idi a maammirisko ti aglawlawko, kaslattay nabaliwan tunggal banag. Tunggal banag nagparang a nadayag ken baro, a kaslattay umisisem ken mangdaydayaw iti Dios. Idin kayatkon nga ipudno ni Jesus iti sadinoman. Bayat ti innem a bulan awan ti limmabas iti isipko uray la koma no bassit nga ulep ti sipnget. Iti inaldaw imminum ti kararuak kadagiti nabaknang a damag ti pannakaisalakan. Pinatik dagidiay nga agayat ken Jesus nga ayayatenda ti yaayna, iti kasta napanak iti gimong ket imbagak kadagiti adda iti klase no ania ti inaramid ni Jesus kaniak ken ti pannakapunno ti rag-ok gapu iti panamatik nga umayen ti Apo. Ti pangulo ti klase sininganak a kinunana, “Babaen iti kinametodista”; ngem diak mabalin nga ited ti pammadayaw iti Metodista ta ni Cristo ken ti inanama ti mabiit a panagparangna ti nangted ti wayawaya kaniak.IAS 9.1

  Kaaduan dagiti kamkameng ti kaman ni tatangko naananay ti pammatida iti maikadua a yaay ket gapu iti panangitedmi iti pammaneknekmi itoy nagloriaan a patpatien pito kadakami iti napapanaw iti Iglesia Metodista iti maymaysa a kanito. Iti daytoy a kanito napalalo ti kinapateg kaniak dagiti sasao ti mammadto: “Dagiti kakabsatyo a gumura kadakayo, dagidiay a mangipurruak kadakayo gapu ti naganko, kinunada, Madaydayaw koma ti Apo, tapno makitami koma ti rag-oyo: ngem isuda mabainandanto.” Isa. 66:5.IAS 9.2

  Manipud iti daytoy a kanito, nga agingga iti Diciembre, 1844, dagiti ragragsakko, nakasusuotak, ken nakauppapayak pimmada met laeng kadagiti kapadasan dagiti ayayatek ken gagayyem nga Adventista iti aglawlaw. Iti daytoy a panawen sinarungkarak ti maysa kadagiti ka-kabsat a babbai nga Adventista, ket iti agsapa nagparin- tumengkami iti lawlaw ti altar ti kaman. Saan a makapangayangay a taripnong, ta limlimakami la nga adda a nagtitipon, ket babbaikam amin. Idi nga agkarkararagak, ti pannakabalin ti Dios immay kaniak iti kasasaad a diak pay narikrikna iti kasakbayanna. Nabungonak iti sirmata ti dayag ti Dios, ket kaslattay naipangatoak a naipangato manipud iti daga, ket naipabuya kaniak ti maipapan kadagiti panagbaniaga dagiti Adventista iti Nasantoan a Ciudad, kas masalaysay iti sumaganad.IAS 9.3

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents