Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangsello

  Iti pangrugian ti nasantoan a Sabado, Enero 5, 1849, idi addakami nga agkarkararag agraman ti kaman ni Kabsat Belden idiay Rocky Hill, Connecticut, nagtinnag ti Espiritu Santo kadakami. Naipanak iti panagsirmata iti kasantoan a disso, isu a nakakitaak ken Jesus a mangibabaet iti Israel. Iti gayadan ti kawwesna adda maysa a kampanilla ken maysa a granada. Ket nakitak a ni Jesus dina panawan ti kasantoan a disso inggana ti di maikeddeng tunggal kaso nga agpaay iti pannakaisalakan wenno pannakadadael, ket ti pungtot ti Dios saan nga umay inggana ti pannakaileppas ti aramidda iti kasantoan a disso, ken uksobenna ti kawwesna a kas padi, ken ikapetna ti kawwes ti pammales. Kalpasanna rummuar iti nagbaetan ti Ama ken ti tao, ket saanen nga agulimek ti Dios, ngem ibukbukna ti pungtotna kadagidiay a nangumsi iti kinapudnona. Nakitak a ti rurod dagiti nasion, ti pungtot ti Dios, ken ti panawen ti panangokom kadagiti natay nagsisinada ken naitudtudoda, a ti maysa sarunoenna ti sabali, kasta met a dipay nagtakder ni Miguel, ket ti tiempo ti riribuk, nga iti kaano man awan pay ti kasta, dipay nangrugi. Mangrugi idin ti pannakapungtot dagiti nasion, ngem inton malpas ti Kangatoan a Padi ti aramidna idiay santuario, agtakderto, ikapetna ti kawwesna a pangbales, ket kalpasanna maibukbukto dagiti maudi a pito a saplit.IAS 33.1

  Nakitak a dagiti uppat nga angel laplappedanda dagiti uppat nga angin inggana ti malpas ni Jesus ti aramidna idiay santuario, ket kalpasanna umay dagiti maudi a pito a saplit. Dagitoy a saplit pinagrurodna dagiti nadangkes a maibusor kadagiti nalinteg, ta impagarupda a dagitoy ti nangyeg iti panangdusa ti Dios kadakuada, ket no maipanawdatayo iti daga, ipagarupda a mapagsardengto dagiti saplit. Naipaulog ti bilin a mapapatay dagiti sasanto, isu a nangaramid kadakuada nga agikkis iti aldaw ken rabii iti pannakaisalakan. Daytoy isu ti panawen ti riribuk ni Jacob. Idin amin dagiti sasanto nagikkisda a napakuyugan iti nguy-a ti espiritu, ket isudat naispal babaen ti timek ti Dios. Nagballigi dagiti 144,000. Dagiti ruprupada nasilnagan iti dayag ti Dios. Idin naipakita kaniak ti maysa a bunggoy a napalalo ti ladingitda. Kadagiti kawwesda naisurat iti dadakkel a letra, “Natimbengda iti titimbengan, ket nasarakanda nga agkurang.” Sinaludsudko no siasinoda dagiti adda iti bunggoy. Ti angel kinunana, “Dagitoy isuda dagidiay nga idi kua sinalimetmetanda ti Sabado, ngem dida nagtuloy.” Nangngegko a nagikkisda iti natbag a timek, “Namatikami iti yaaymo, ket insursuromi pay a sipapasnek.” Ket idi nga agsasaoda pay laeng, kinita dagiti matmatada ti kawwesda, ket naisurat daydiay nakaigapuan ti nakaro unay a panaganug-ugda. Nakitak a nakainumda a nauneg, ket imbaddebaddekda ti natda—impayatpayatda ti Sabado. Ket dayta ti gapuna a natimbengda iti titimbengan ket nasarakanda a nagkurang.IAS 34.1

  Idin ti kumuykuyog kaniak nga angel inturongnak manen iti ciudad, isu a nakakitaak iti uppat nga angel a mapmapan iti ruangan ti ciudad. Impakitada ti nabalitokan a tarjeta iti angel nga adda iti ruangan idi a nakitak manen ti sabali nga angel nga agtaytayab a sipapardas, a naggapu iti kapipintasan a gloria, ket pukpukkawanna iti natbag a timek dagiti sabali nga angel, ket adda impangato ken impababana iti imana. Kiniddawko iti kumuykuyog kaniak nga angel no ania ti kaipapanan dagiti nakitak. Imbagana kaniak a diakton makakita iti kakasta, ngem iti mabiit ipakitananto kaniak no ania ti kaipapanan dagita a banbanag.IAS 34.2

  Iti malem ti Sabado nagsakit ti maysa kadakami, ket nagdawat a maikararagan tapno maimbagan koma. Nagkaykaysakami nga immasug iti Doctor nga awan pay ti dina naagasan, ket idi a ti mannakabalin a pannakaagas immay, ket naimbagan ti masakit, ti Espiritu nagtinnag kaniak ket naipanak iti panagsirmata.IAS 35.1

  Nakitak dagiti uppat nga angel nga adda aramidenda ditoy daga, ket adda iti dalanda a mangaramid kenkuana. Nagkawwes ni Jesus kadagiti kawwes ti padi. Kimmita a sikakaasi kadagiti natda, sana intag-ay dagiti imana, ket iti timek ti nauneg a panangngaasi nagikkis, “Ti darak, Ama, ti darak, ti darak!” Idin nakitak ti lawag a napalalo ti ranniagna a naggapu iti Dios, nga agtutugaw iti dakkel ken napudaw a trono, ket daytoy a lawag sinilnaganna ti aglawlaw ni Jesus. Sa nakita ti maysa nga angel nga adda bilin nga igiggamanna a naggapu ken Jesus, a sipapardas a nagtayab a napan kadagiti uppat nga angel nga adda aramidenda ditoy daga, ket adda ipangato ken ipababana iti imana, ket nagpukkaw iti napigsa a timek, “Agtalnakayo! Agtalnakayo! Agtalnakayo! Agtalnakayo! inggana ti maselloan dagiti adipenko kadagiti mugmugingda.”IAS 35.2

  Sinaludsudko iti kumuykuyog kaniak nga angel ti kaipapanan ti nangngegko, ken no ania ti nganngani aramidenen dagiti uppat nga angel. Kinunana kaniak a ti Dios ti mangtengngel kadagiti pannakabalin, ket bilinenna dagiti angelna a mangimaton kadagiti banbanag ditoy daga; a dagiti uppat nga angel nga addaan pannakabalin a naggapu iti Dios a manglapped kadagiti uppat nga angin, ngannganida bulosanen ida nga agpuyupoy; ngem idi nga ukukradendan dagiti imada, ket dagiti uppat nga angin nganganidan agpuyupoy, ti naasi a mata ni Jesus nakitana a dagiti natda dida pay naselloan ket ingngatona dagiti imana iti Ama ket nagpakaasi Kenkuana gapu ta imbukbukna ti darana nga agpaay kadakuada. Idin nabilinan ti sabali nga angel nga agpardas a tumayab a mapan kadagiti uppat nga angel ket bilinenna ida nga agtalnada, inggana ti maselloan dagiti adipen ti Dios kadagiti mugmugingda iti sello ti sibibiag a Dios.IAS 35.3

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents