Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Maited ti Maysa a Sirmata ken Ellen Harmon

  Ti kapadasan daytoy a bunggoy dagiti mamati, ken ti aramid nga asikassoenda, nasarakanda nga isut salsalaysayen dagiti maudi a paspaset ti Apocalipsis 10. Mapabiag ti ururayen dagiti Adventista. Inturong ti Dios ida. Iturturongna pay la ida. Iti tengngada adda maysa a balasang, Ellen Harmon ti naganna, nga idi Diciembre, 1844, nganngani dua a bulan kalpasan ti pannakauppapay, immawat ti naimpadtoan a paltiing iti Dios. Iti daytoy a sirmata imparang ti Apo kenkuana dagiti panagbaniaga dagiti Adventista idiay Baro a Jerusalem. Uray pay no daytoy a sirmata dina sinalaysay ti gapu ti Pannakauppapay, ta ti panangilawlawagna naggapu laeng iti panagadal iti Biblia, intedna kadakuada ti pannakaiseguro a ti Dios ti mangiturturong kadakuada ket ituloyda la ti panangiturongna kadakuada iti panagbaniagada nga agturong iti nailangitan a ciudad.IAS .0

  Iti pangrugian ti dalan a naisimboloan a naipakita ken bumalasang nga Ellen adda naranniag a lawag, nga imbaga ti angel nga isu ti ikkis iti tengnga ti rabii, maysa a pagsasao a naitipon iti napigsa a panangaskasaba iti verano ken otonyo ti 1844 maipapan iti kinaganat ti Maikadua a Yaay. Iti daytoy a sirmata nakitana ni Cristo a mangiturturong kadagiti tattao iti ciudad ti Dios. Impasimudaag ti panagsarsaritada a ti baniaga nabaybayag ngem ti panangipagarupda. Dadduma napukawda ti panagkitada ken Jesus ket natuangda iti dalan; ngem dagidiay a dida insina dagiti matmatada Kenkuana ken iti ciudad dimmanonda a di naanano. Daytoy maiparang iti “Ti Immuna a Sirmatak” kadagiti panid 10-17.IAS .0

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents