Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Χριστιανική Εκπαίδευση - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Τίμιες Επιχειρηματικές Συναλλαγές

  «Γινώσκει ο Κύριος τας ημέρας των αμέμπτων, και η κλη-ρονομιά αυτών θέλει είσθαι εις τον αιώνα. Δεν θέλουσι καταισχυνθή εν καιρώ πονηρώ και εν ημέραις πείνης θέλουσι χορτασθή.” (Ψαλμ. 37:18,19).XE 128.4

  «Ο περιπατών εν ακεραιότητι και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού . . . Ομνύει εις τον πλησίον αυτού και δεν αθετεί.” «Ο καταφρονών το κέρ- δος των δυναστεύσεων, ο σείων την χείρα αυτού από δωροληψίας, . . . ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού διά να μη ίδη το κακόν, ούτος θέλει κατοικήσει εν τοις υψηλοίς. Άρτος θέλει δοθή εις αυτόν, το ύδωρ αυτού θέλει είσθαι βέβαιον. Οι οφθαλμοί σου θέλουσιν ιδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητι αυτού, θέλουσιν ιδεί την γην την μακράν.” (Ψαλμ. 15:2-4, Ησ. 33:15-17).XE 128.5

  Ο Θεός έδωσε στο λόγο Του μια εικόνα επιτυχημένου ανθρώπου - ενός του οποίου η ζωή με όλη τη σημασία ήταν μια επιτυχία, ένας άνθρωπος τον οποίο ο ουρανός και η γη χαίρεται να τιμήσει. Για την εμπειρία του ο ίδιος ο Ιώβ λέει:XE 129.1

  «Καθώς ήμην εν ταις ημέραις της ακμής μου,
  Ότε η εύνοια του Θεού ήτο εις την σκηνήν μου,
  Ότε ο Παντοδύναμος ήτο μετ’εμού
  Και τα παιδία μου κύκλω μου ...
  Ότε διά της πόλεως εξηρχόμην εις την πύλην,
  Ητοίμαζον την καθέδραν μου εν τη πλατεία!
  Οι νέοι με έβλεπον και εκρύπτοντο,
  Και γέροντες εγειρόμενοι ίσταντο.
  Οι άρχοντες έπαυον ομιλούντες
  Και έβαλλον χείρα επί το στόμα αυτών.
  Η φωνή των εγκρίτων εκρατείτο ...
  Ότε το ωτίον ήκουε και με εμακάριζε,
  Και ο οφθαλμός έβλεπε και εμαρτύρει υπέρ εμού.
  Διότι ηλευθέρουν τον πτωχόν βοώντα
  Και τον ορφανόν τον μη έχοντα βοηθόν.
  Η ευλογία του απολυμένου ήρχετο επ’εμέ
  Και την καρδίαν της χήρας εύφραινον.
  Εφόρουν δικαιοσύνην και ενεδυόμην την ευθύτητά μου
  ως επενδύτην και διάδημα.
  Ήμην οφθαλμός εις τον τυφλόν
  Και πους εις τον χωλόν εγώ.
  Ήμην πατήρ εις τους πτωχούς
  Και την δίκην την οποίαν δεν εγνώριζον, εξιχνίαζον.”
  «Ο ξένος δεν διενυκτέρευεν έξω.
  Ήνοιγον την θύραν μου εις τον οδοιπόρον.» «Με ηκροάζοντο προσέχοντες . . .
  Και την φαιδρότητα του προσώπου μου
  Δεν άφηνον να πέση.
  Εάν ηρεσκόμην εις την οδόν αυτών, εκαθήμην πρώτος
  Και κατεσκήνουν ως βασιλεύς εν τω στρατεύματι
  Ως παρηγορών τους τεθλιμμένους.” (Ιώβ 29:4-16, 31:32, 29:21-25)
  XE 129.2

  «Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει,
  Και λύπη δεν θέλει προστεθή εις αυτήν.»
  Η σοφία διακηρύττει:
  «Πλούτος και δόξα είναι μετ’εμού,
  αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη.» (Παρ.10:22, 8:18)
  XE 130.1

  Η Γραφή δείχνει επίσης τα αποτελέσματα της απομά-κρυνσης από τις ορθές αρχές στις σχέσεις μας με το Θεό και αναμεταξύ μας. Ο Θεός λέει σε εκείνους στους οποίους εμπιστεύθηκε τα δώρα Του και οι οποίοι αδιαφορούν για τις αξιώσεις Του:XE 130.2

  «Συλλογίσθητε τας οδούς σας. Έσπείρατε πολύ και εισωδεύσατε ολίγον, τρώγετε και δεν χορταίνετε, πίνετε και δεν ευχαριστείσθε, ενδύεσθε και δεν θερμαίνεσθε, και ο μι-σθοδοτούμενος μισθοδοτείται διά βαλάντιον τετρυπημένον . . . Επεβλέψατε εις πολύ και ιδού έγεινεν ολίγον, και εφέρατε τούτο εις τον οίκον και Εγώ απεφύσησα αυτό.” «Επορεύετο τις εις σωρόν είκοσι μέτρων και ήσαν δέκα, επορεύετο εις τον ληνόν διά να εξαντλήση πεντήκοντα μέτρα από του ληνού και ήσαν είκοσι.” «Διά τί; λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξ αιτίας του οίκου Μου, όστις είναι έρημος.” «Μήπως θέλει κλέπτει ο άνθρωπος τον Θεόν; σεις όμως με εκλέπτετε και λέγετε, Εις τί Σε εκλέψαμεν; Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς.» «Διά τούτο ο ουρανός απέκλεισεν από σας την δρόσον αυτού, και η γη απέκλεισε τον καρπόν αυτής.» (Αγγ. 1:5-9, 2:16, Μαλ. 3:8, Αγγ. 1:10).XE 130.3

  «Όθεν, επειδή καταθλίβετε τον πτωχόν . . . αν και ωκοδομήσατε οίκους λαξευτούς, δεν θέλετε όμως κατοικήσει εν αυτοίς, αν και εφυτεύσατε αμπελώνας επιθυμητούς, δεν θέλετε όμως πίει τον οίνον αυτών.» «Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάραν, την θλίψιν και την φθοράν εις πάντα όσα επιβάλλεις την χείρα σου.» «Οι υιοί σου και αι θυγατέρες σου θέλουσι παραδοθή εις άλλον λαόν, και οι οφθαλμοί σου θέλουσι βλέπει και μαραίνεσθαι δι’αυτούς όλην την ημέραν, και δεν θέλει είσθαι δύναμις εν τη χειρί σου.» (Αμώς 5:11, Δευτ. 28:20,32).XE 130.4

  «Ούτως ο αποκτών πλούτη αδίκως θέλει αφήσει αυτά εις το ήμισυ των ημερών αυτού, και εις τα έσχατα αυτού θέλει είσθαι άφρων.» (Ιερ. 17:11).XE 131.1

  Οι λογαριασμοί όλων των επιχειρήσεων, οι λεπτομέρειες όλων των διακανονισμών ελέχγονται λεπτομερώς από αό-ρατους ελεγχτές, όργανα Εκείνου ο οποίος ποτέ δε συμβι-βάζεται με την αδικία, ποτέ δεν παραβλέπει το κακό, ποτέ δε συγχωρεί το λάθος.XE 131.2

  «Εάν ίδης κατάθλιψιν πένητος, και παραβίασιν κρίσεως και δικαιοσύνης ... μη θαυμάσης διά τούτο, διότι ο επί τον υψηλόν υψηλότερος επιτηρεί.” «Δεν είναι σκότος, ουδέ σκιά θανάτου, όπου οι εργάται της ανομίας να κρυφθώσι.” (Εκκλ. 5:8, Ιώβ 34:22).XE 131.3

  «Θέτουσιν εις τον ουρανόν το στόμα αυτών ... και λέγουσι, Πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός; και υπάρχει γνώσις εν τω Υψίστω;” Ο Θεός λέει: «Ταύτα έπραξας και εσιώπησα. Υπέλαβες ότι είμαι όμοιος σου. Θέλω σε ελέγξει, και θέλω παραστήσει πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου.» (Ψαλμ. 73:9-11, 50:21).XE 131.4

  «Και πάλιν ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ιδού τόμος πετώμενος . . . Αύτη είναι η κατάρα η εξερχομένη επί το πρόσωπον πάσης της γης. Διότι πας όστις κλέπτει, θέλει εξολοθρευθή, ως γράφεται εν αυτώ εντεύθεν, και πας όστις ομνύει, θέλει εξολοθρευθή, ως γράφεται εν αυτώ εκείθεν. Θέλω εκφέρει αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλει εισέλθει εις τον οίκον του κλέπτου και εις τον οίκον του ομνύοντος εις το όνομά Μου ψευδώς. Και θέλει δαμείνει εν μέσω του οίκου αυτού, και θέλει εξολοθρεύσει αυτόν, και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού.» (Ζαχ. 5:1-4).XE 131.5

  Ο νόμος του Θεού καταδικάζει κάθε κακοποιό. Μπορεί ο κακοποιός να αγνοήσει εκείνη τη φωνή, μπορεί να καταπνίξει την προειδοποίησή της, αλλά μάταια. Αυτή τον ακολουθεί, ακούγεται, καταστρέφει την ειρήνη του. Εάν δε δώσει προσοχή, τον συνοδεύει μέχρι τον τάφο. Τον καταμαρτυρεί στην κρίση. Μια άσβεστη φλόγα τελικά κατακαίει την ψυχή και το σώμα.XE 132.1

  «Τί θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κό-σμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Ή τί θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;» (Μάρκ. 8:36, 37).XE 132.2

  Αυτό είναι ένα ζήτημα που απαιτεί την προσοχή όλων των γονέων, όλων των δασκάλων, όλων των μαθητών, του κάθε ανθρώπου νέου ή ηλικιωμένου. Κανένας τομέας εργασίας, κανένα σχέδιο της ζωής δεν μπορεί να θεωρηθεί υγιές και ολοκληρωμένο όταν περιλαμβάνει τα σύντομα μόνο χρόνια της παρούσας ζωής, χωρίς να ετοιμάζει εφόδια για το ατέρμονο μέλλον. Διδάξτε τους νέους να σκέπτονται για την αιωνιότητα. Διδάξτέ τους να εκλέγουν τις αρχές και να εκζητούν την απόκτηση μόνιμων αγαθών - να συγκεντρώνουν για τον εαυτό τους «θησαυρόν εν τοις ουρανοίς όστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκώληξ διαφθείρει.” Να κάνουν για τον εαυτό τους «φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας” ώστε όταν εκλείψει (ο θησαυρός) αυτοί να τους δεχθούν «εις τας αιωνίους σκηνάς”. (Λουκά 12:33, 16:9).XE 132.3

  Όλοι όσοι κάνουν αυτό, κάνουν την καλύτερη εφικτή προετοιμασία για τη ζωή στον κόσμο αυτό. Κανείς δεν μπορεί να συγκεντρώσει θησαυρούς στον ουρανό χωρίς να πλουτίσει και να εξευγενίσει την επίγεια ζωή του.XE 132.4

  «Η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγ-γελίαν της παρούσης ζωής και της μελλούσης.» (Α’Τιμ. 4:8).XE 132.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents