Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 3 - Panawagan Para sa mga Kulpurtor

  Panawagang Mangalap.—Gabi-gabi, ako’y tumatayo at nagdadala ng positibong patotoo sa mga tao, at nakikiusap na sila’y lubusang gumising at bumangon upang magbahagi ng ating mga babasahin.—Review and Herald, April 20, 1905.MTP 29.1

  Kailangan ng karagdagang mga manggagawa sa pagkakambas. Yung mga sumasangkot sa gawaing ito sa diwa ng Panginoon ay makakapasok sa tahanan nung mga nangangailangan ng katotohanan. Sa mga ito, maisasalaysay nila ang simpleng kasaysayan ng krus, at sila ay palalakasin at pagpapalain ng Diyos habang inaakay nila ang iba sa liwanag. Ang katuwiran ni Cristo ay nangunguna sa kanila, at ang kaluwalhatian ng Diyos ang kanilang gantimpala.— Review and Herald, June 16, 1903.MTP 29.2

  Bumangon at Magliwanag.—Ang pagkakambas ay hindi na dapat ipagsawalang-bahala. Maraming ulit na ipinahayag sa akin na dapat may mas malaganap na interes sa gawain ng pagkakambas natin. Ang pagpapakalat ng ating mga babasahin ay isang napakahalagang pamamaraan ng paghahatid sa mga lalaki at babae ng liwanag na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang iglesya para ibigay sa sanlibutan. Ang mga naipagbiling aklat ng mga nagkakambas ang magbubukas ng hindi malirip na kayamanan ni Cristo sa maraming isip.MTP 29.3

  Sa pagliIingkod sa Diyos, maraming uri ng gawaing maaaring gawin. Sa serbisyo sa templo ay may mga tagaputol ng kahoy, at meron ding iba’t ibang uri ng mga pari na may iba’t ibang tungkulin. Ang mga kaanib ng ating iglesya ay dapat bumangon at magliwanag sapagkat ang kanilang liwanag ay dumating na, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumikat na sa kanila. Gumising na ang mga nangatutulog na nakakaalam ng katotohanan, at sikaping abutin ang mga taong nasa kanilang paligid. Hindi na natin dapat pang pabayaan ang gawain ng Panginoon, at unahin pa ang mga makamundong interes. Hindi tayo dapat magpatamadtamad at manlupaypay. Kailangang ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Ang mga babasahing naglalaman ng liwanag ng katotohanang napapanahon ay dapat maipaabot sa lahat ng dako....MTP 29.4

  Bakit hindi pa tayo lubusang gumigising? Bawat manggagawa ay maaari nang maunawaan ngayon ang kanyang espesyal na gawain, at tanggapin ang lakas at muli itong pangasiwaan. Kakaiba at hindi karaniwang mga pag-unlad ng walang sukat na kaluwalhatian ng Diyos ang magdadala ng iba’t ibang uri ng mga papuring handog sa paanan ni Jesus. Ang bawat bagong pagbubunyag ng pag-ibig ng Tagapagligtas ang nagtatakda sa ilang kaluluwa sa isang direksiyon o sa kabila. Ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ang mga tao sa mundo ay nagmamadali sa kanilang pagkawasak. Marami silang mga pakulo at mga sabwatan. Ang mga bagong pakana ay patuloy ding pag-iisipan upang ipawalang-bisa ang payo ng Diyos. Ang mga taong ito ay nagtitipon ng mga kayamanang ginto at pilak na susunugin lamang ng apoy sa mga huling araw.— Review and Herald, June 2, 1903.MTP 30.1

  Ang Diyos ay Nananawagan sa Marami.—Tayo ay nahaharap sa panibagong taon, at dapat magkaroon ng mga plano para sa masikap at matiyagang paggawa sa gawain ng Panginoon. Ako ay inatasang buhaying muli ang pagkakambas, at dapat itong isagawa nang mas matagumpay. Ito’y gawain ng Panginoon, at ang pagpapala ay sasakanilang nakikisangkot dito na may sikap at tiyaga.— Review and Herald, Jan. 20, 1903.MTP 30.2

  Ang Panginoon ay nananawagan sa mas maraming tao upang makisangkot sa pagkakambas.... Alang-alang kay Cristo, mga kapatid ko, gamitin ninyo ang malaking bahagi ng oras nitong bagong taon sa paghatid ng mahalagang liwanag ng napapanahong katotohanan sa mga tao. Ang Anghel ng tipan ay pinalalakas ang Kanyang mga tagapaglingkod upang maihatid ang katotohanan sa lahat ng bahagi ng sanlibutan. Kanyang sinugo ang Kanyang mga anghel na dala ang mensahe ng kahabagan; ngunit ibinibigay Niya sa bawat kaanib ng Kanyang iglesya ang tungkuling magbunyag ng pabalitang ito, na para bang hindi sapat ang pagmamadali ng mga anghel na busugin ang Kanyang pusong sabik na magmahal. “At ang nakikinig ay magsabi, Halika.” Dapat ipakita ng bawat kaanib ng iglesya ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pag-iimbita sa nangauuhaw, na uminom ng tubig ng buhay. Isang hanay ng mga buhay na saksi ay dapat mag-anyaya sa mundo. Gagawin mo ba ang iyong bahagi sa malaking gawaing ito?MTP 30.3

  Lalaki man o Babae.—Si Jesus ay tumatawag ng maraming misyonero, ng mga lalaki at babaing magtatalaga ng kanilang mga sarili sa Diyos, handang gumawa at magpagamit sa Kanyang serbisyo. O, hindi baga natin naaalalang narito ang isang mundong dapat paglingkuran? Hindi ba tayo unti-unting susulong, na magpapagamit sa Diyos bilang Kanyang matulunging kamay? Hindi ba natin ihahain ang ating sarili sa altar ng serbisyo? At kung magkagayon, ang pag-ibig ni Cristo ang hihipo sa atin at tayo ay babaguhin, at gagawin tayong laang gumawa at maglakas-loob para sa Kanya.— Review and Herald, Jan. 27, 1903.MTP 31.1

  Napakaraming lalaki at babae ang mahusay na makakapaglingkod sa pamamagitan ng pagkakambas ng mga aklat na puno ng maliwanag at simpleng aral tungkol sa praktikal na kabanalan.— Manuscript 81, 1900.MTP 31.2

  Panawagan sa mga Kabataan.—Tinatawagan ng Panginoon ang ating mga kabataan na maglingkod bilang mga kulpurtor at mangangaral, at magbahay-bahay sa mga lugar na hindi pa nakakapakinig ng katotohanan. Siya ay nakikipag-usap sa ating mga kabataan na nagsasabi, “Kayo ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat kayo’y binili sa isang halaga, kaya’t luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan at kaluluwa, na pawang pag-aari ng Diyos.” Yung mga hahayo upang maglingkod sa ilalim ng pangunguna ng Diyos ay tunay na pagpapalain. Yung mga lubos na ginagawa ang makakaya ni la sa buhay na ito ay magiging angkop sa imortal na buhay sa hinaharap.— Review and Herald, May 16, 1912.MTP 31.3

  May gawain tayong dapat gampanan. Turuan, turuan, turuan ang mga kabataang ibigay ang sariIi nila sa pangangaral ng salita. Turuan silang magkambas ng mga aklat na iniudyok ng Banal na Espiritu ng Diyos sa mga isip upang isulat. Dahil dito, ang babasahin ay maipaaabot sa maraming klase ng taong hindi sana makakapakinig ng katotohanan kung hindi ito nadala sa kanilang mga pintuan. Ito ang gawain ng mangangaral.— Letter 135, 1900.MTP 31.4

  Nananawagan si Cristo sa mga kabataang magkukusang-loob na dalhin ang katotohanan sa mundo. Kailangan ang mga taong matatag ang espiritu, mga taong nakakasumpong ng gawain, sapagkat kanila itong hinahanap. Kailangan ng iglesya ang mga bagong tao na magbibigay sigla sa mga nangunguna, mga taong angkop sa panahon, na makatatagal sa mga pagkakamali nito, mga taong may sariwang kasigasigan na magpapasigla sa mga nanlalambot na pagpapagal ng mga iilang manggagawa, mga taong may maiinit na pag-ibig Kristiyano, at may mga kamay na sabik na gumawa sa gawain ng kanilang Panginoon.— Manual for Canvassers, p. 22. (1902)MTP 32.1

  Daan-daang Hahayo.—Nawa ay kilusin ng Panginoon ang marami sa ating mga kabataan upang pasukin ang larangan ng pagkakambas bilang nagkakambas na mangangaral. Sa pagkakambas, naihahatid ang katotohanan sa libu-libong hindi sana makakapakinig nito. Maikli na ang ating panahon para gumawa...MTP 32.2

  Bakit walang mas masikap na paghahanap sa Panginoon, upang ang daan-daan ay mapuspos ng Espiritu Santo, at humayo upang ipahayag ang katotohanan, na “gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito?” Ang utos sa atin ay pagliwanagin ang ilaw kahit saan mula sa palimbagan. Sa pamamagitan ng pahinang nilimbag, maging yung mga nasa kasuluk-sulukan ay maabot ng liwanag, yung mga walang pagkakataong marinig ang buhay na mangangaral. Ito ang pinakamapalad na gawaing misyonero. Ang mga nagkakambas ay puwedeng maging kamay ng Panginoon na tumutulong sa pagbukas ng mga pintuan upang makapasok ang katotohanan....MTP 32.3

  Dapat nating gisingin ang kasigasigan at pagsisikap ng mga ahenteng nagkakambas, at sila’y tawagin upang dalhin ang liwanag sa madidilim na lugar ng daigdig. Walang laya ang mga may talento at kakayahan. Sila ay dapat maging mga instrumento ng Panginoon, dapat makipagtulungan sa Panginoong Jesus sa pagbabahagi ng liwanag ng langit sa mundong ito na pinadilim ng kasalanan.— Letter 21, 1902.MTP 32.4

  Mga Manggagawa Mula sa Bawat Iglesya.—Ang Diyos ay tumatawag ng mga manggagawa mula sa bawat iglesya natin upang pasukin ang Kanyang gawain bilang mga kulpurtor. Mahal ng Diyos ang Kanyang iglesya. Kung gagawin lang ng mga miyembro ang Kanyang kalooban, at sisikaping ihayag ang liwanag sa mga nasa kadiliman, Kanyang pagpapalain nang husto ang kanilang mga pagsisikap. Kanyang inilalarawan ang iglesya bilang ilaw ng sanlibutan. Dahil sa tapat nitong paglilingkod, ang lubhang karamihang hindi mabilang ay magiging mga anak ng Diyos, at karapat-dapat sa walang hanggang kaluwalhatian. Bawat bahagi ng nasasakupan ng Diyos ay dapat mapuno ng Kanyang kaluwalhatian. Ano ngayon ang ginagawa ng iglesya upang bigyang liwanag ang mundo, upang mula sa lahat ng bahagi ng daigdig ang handog ng papuri, panalangin at pasasalamat ay pumailanlang sa Kanya?— Letter 124, 1902.MTP 33.1

  Bawat Mananampalataya ay Dapat Tumulong.—Bawat mananampalataya ay dapat magpakalat ng mga polyeto at mga babasahin at pati mga aklat na naglalaman ng pabalita para sa panahong ito. Kailangan natin ng mga kulpurtor, na hahayo upang ipamahagi ang ating mga babasahin saan mang dako.— Review and HeraId, Nov. 12, 1903.MTP 33.2

  Mga Taong Mula sa Karaniwang Pamumuhay.—Sa pangwakas na gawaing ito ng ebanghelyo, may malawak na bukirang dapat pagkaabalahan; at, higit kaysa dati, ang gawain ay dapat kumuha ng mga makakatulong mula sa mga karaniwang tao. Ang mga kabataan at may edad na, ay parehong tatawagin mula sa bukiran, ubasan, at pagawaan, at isusugo ng Panginoon na magbahagi ng Kanyang pabalita. Marami sa kanila ay mababa ang pinag-aralan; subalit nakikita sa kanila ni Cristo ang mga katangiang magbibigaykakayahan sa kanila upang ganapin ang Kanyang hangarin. Kung ibinibigay nila ang puso nila sa gawain, at patuloy na handang matuto, gagawin Niya silang karapat-dapat na maglingkod para sa Kanya.— Education, pp. 269, 270. (1903)MTP 33.3

  Ipinangako ang Pagpapala ng Diyos.—May isang gawaing misyonero na dapat gampanan sa pamimigay ng mga polyeto at babasahin, at sa pagkakambas ng iba’t ibang nilalathala natin. Walang sinuman sa inyo ang dapat mag-isip na ayaw ninyong sumali sa ganitong gawain dahil ito ay pahirap, at kailangan ng maraming panahon at pag-iisip. Kung kailangan man nito ng panahon, ibigay n’yo nang masaya; at sasa-inyo ang pagpapala ng Diyos. Ngayon ang panahong higit na kailangan ang mas maraming manggagawa. Maraming mga lalaki at babae mula sa lahat ng hanay natin ang dapat na disiplinahin ang kanilang sarili na makisangkot sa gawaing ito; sa lahat ng iglesya natin ay dapat may magawa upang mapalaganap ang katotohanan. Tungkulin ng bawat isa na pag-aralan ang iba’t ibang bahagi ng ating pananampalataya upang maging handa silang mangatwirang may kapakumbabaan at takot para sa pag-asang nasa kanila.— Review and Herald, April 1, 1880.MTP 33.4

  Ituturo ni Cristo Kung Anong Sasabihin.—Marami ang nalulungkot at nanlulupaypay, mahina ang pananampalataya at pagtitiwala. Dapat silang gumawa ng kahit ano para tulungan ang mga taong mas nangangailangan kaysa kanila at sila’y lalakas sa kalakasan ng Panginoon. Sila ay isangkot sa magandang gawain ng pagbebenta ng ating mga aklat. Sa gayon, matutulungan nila ang iba, at ang naranasan nila ay magbibigay ng kasiguruhang sila nga ay matulunging kamay ng Diyos. Sa pagsusumamo nila sa tulong ng Panginoon, aakayin Niya sila sa mga taong naghahanap ng liwanag. Magiging malapit sa tabi nila si Cristo at tuturuan sila kung ano ang sasabihin. Sa pag-aliw sa iba, sila mismo ay maaaliw.MTP 34.1

  Sumasama ang mga Anghel at Inihahanda ang Daan.—Humihiling ako sa inyo mga ginigiliw kong Kristiyanong manggagawa, na gawin ang inyong magagawa sa pagpapalaganap ng mga aklat na sinabi ng Panginoong dapat maihasik na nakakalat sa buong mundo. Gawin ninyo ang pinakamaigi upang ang mga ito ay mapasatahanan ng pinakaposibleng dami ng tao. Isipin n’yo na lang kung gaano kalaking gawain ang magagawa kung ang malaking bilang ng mga mananampalataya ay magkakaisa sa paghahatid sa mga tao ng liwanag na ipinabibigay ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga aklat na ito. Sa ilalim ng banal na patnubay, ay magpatuloy kayo sa paggawa, at umasa sa tulong ng Panginoon. Aasikasuhin kayo ng Espiritu Santo. Sasamahan kayo ng mga anghel ng langit, at ihahanda ang daan.— Review and Herald, Jan. 7, 1903.MTP 34.2

  Ang Pagtatalagang Hinihiling ng Diyos.—Kailangan natin ng mga kulpurtor, mga mangangaral at mga ministrong tumanggap ng Espiritu Santo, at kabahagi ng banal na likas. Kailangan natin ng mga manggagawang ginagawa ang makipag-usap sa Diyos at pagkatapos ay sa mga tao. Nababagabag akong makita ang napakaraming balakid na dumarating para ilihis ang tao mula sa pangangaral ng ebanghelyo, at hinahadlangan ang gawain ng Diyos.... Paalala ko sa mga dapat ay nasa pagkakambas, at nagpapakalat ng mga aklat na kailangang-kailangan kahit saan, maging maingat na huwag talikuran ang gawaing kung saan kayo ay tinawagan ng Panginoon. Huwag bayaang ang mga taong tinawagan ng Diyos upang ipalaganap ang ebanghelyo ay masangkot sa kaabalahan ng pagnenegosyo. Sila ay dapat manatili sa kalagayang pabor sa espirituwalidad.... Gusto ng Diyos na ang bawat manggagawang nagsasabing naniniwala sa napapanahong katotohanan ay magtalaga ng kanyang sariling katawan, kaluluwa at espiritu, sa pagsisikap na iligtas ang mga kaluluwang napapahamak sa paligid niya.— Manuscript 44, 1903.MTP 34.3

  Kailangan ang mga Kulpurtor sa Siyudad.—Ang mga aklat na naglalaman ng mahalagang liwanag ng napapanahong katotohanan ay nakasalansan sa mga istante ng ating mga bahay-palimbagan. Dapat maipakalat ang mga ito. Kailangan ang mga kulpurtor na papasok sa mga malalaking siyudad dala ang mga aklat na ito. Sa kanilang pagbabahay-bahay, sila ay makakasumpong ng mga kaluluwang gutom sa tinapay ng buhay, na mababahaginan nila ng mga salitang nasa panahon. Kailangan ng mga kulpurtor na nakadarama ng pasanin para sa mga kaluluwa. Maaaring sabihin mo, “Hindi ako pastor. Hindi ko kayang mangaral sa mga tao.” Maaaring hindi ka nga makapagsermon; subalit puwede kang makapaglingkod, puwede mong tanungin yung mga nakakaharap mo kung mahal nila ang Panginoong Jesus. Puwede kang maging mangangaral. Puwede kang maging isang matulunging kamay ng Diyos na gagawa gaya ng mga alagad noong isugo sila ni Cristo. Mga kabataan, tinatawagan kayo ng Panginoon upang gampanan ang Kanyang gawain. Ang lupain ay tag-gutom sa purong ebanghelyo.—Manuscript 113, 1901.MTP 35.1

  Mga Manggagawa na Tinawagan sa mga Daang-bayan at Sangang-daan.—Ang mga bagay sa mundong ito ay malapit nang malipol. Hindi ito nalalaman nung mga taong hindi naliwanagan ng Diyos, at hindi nakaagapay sa gawain ng Diyos. Ang mga lalaki at babaing naitalaga ay dapat magbigay-babala sa mga daangbayan at mga sangang-daan. Pinakikiusapan ko kayo mga kapatid ko na huwag sumali sa mga trabahong magiging hadlang sa inyo sa pagpapahayag ng ebanghelyo ni Cristo. Kayo ay mga tagapagsalita ng Diyos. Dapat ninyong sabihin ang katotohanan na may pag-ibig sa mga kaluluwang napapahamak. “Pumunta ka sa mga daang-bayan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang pumasok, upang ang Aking tahanan ay mapuno,” wika ni Cristo. Hindi ba’t malinaw na tinutukoy ng mga salitang ito ang gawain ng nagkakambas? Kasama sa puso si Cristo, siya ay pupunta sa mga daang-bayan at sangang-daan ng buhay, na nag-iimbita sa handaan ng kasalan. Ang mayayaman at maiimpluwensiyang tao ay darating, kung sila’y iimbitahan. May mga tatanggi, subaIit salamat sa Diyos, hindi lahat.MTP 35.2

  Sana’y libu-libo pang mga kapatiran natin ang nakakaalam sa kung saang panahon na tayo nabubuhay, at sa gawaing dapat tapusin sa bukiran ng paglilingkod, sa pagbabahay-bahay. Napakaraming hindi nakakaalam ng katotohanan. Kailangan nilang marinig ang panawagan para lumapit kay Jesus. Ang nalulungkot ay dapat pasayahin, ang mahihina ay palakasin, ang nagluluksa ay aliwin. Ang ebanghelyo ay dapat maipangaral sa mga mahihirap.MTP 36.1

  Alam ng Panginoon kung sino ang Kanyang mga manggagawa at minamasdan Niya sila saan mang bahagi ng Kanyang ubasan sila gumagawa. Tinatawagan Niya ang Kanyang iglesya na gumising at alamin kung anong sitwasyon. Tinatawagan din Niya yung mga nasa institusyon natin na gumising at paganahin ang mga impluwensiyang magpapasulong ng Kanyang kaharian. Magsugo sila ng mga manggagawa sa bukiran, at siguruhing ang kapakanan nila ay hindi nanghihina dahil sa kakulangan ng pagdamay at mga pagkakataon para lumago.— Review and Herald, June 2, 1903.MTP 36.2

  Ikalat ang mga Aklat Gaya ng mga Dahon sa Taglagas.—Ito ang gawaing dapat gampanan. Nalalapit na ang wakas. Maraming panahon na ang nasayang na sana ay nagugol sa pagpapakalat ng mga aklat na ito. Ipagbili ang mga ito sa malayo man o malapit. Ikalat ang mga ito gaya ng mga dahon sa taglagas. Ang gawaing ito ay dapat magpatuloy nang walang kinatatakutang sinuman. Ang mga kaluluwang wala kay Cristo ay nangapapahamak. Sila ay bigyang-babala tungkol sa Kanyang nalalapit na pagpapakita sa mga alapaap ng langit.— Review and Herald, Aug. 13, 1908.MTP 36.3

  Isang Daan sa Halip na Isa.—Ang mga nawawalang tupa ng kawan ng Diyos ay nangalat kahit saan, at ang gawaing dapat gawin para sa kanila ay pinababayaan. Sa binigay na liwanag sa akin, alam kong sa halip na may isang nagkakambas lang sa bukiran, ay dapat may isang daan.— Testimonies, vol. 6, p. 315. (1900)MTP 37.1

  Kasiguruhan ng Tagumpay.—Isang dakila at mabuting gawain ang maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pagkakambas na dala ang ebanghelyo. Ang Panginoon ay nagbigay sa mga tao ng pamamaraan ng pakikitungo at mga kakayahan. Yung mga gumagamit ng mga ipinagkatiwalang talentong ito para sa Kanyang kaluwalhatian, na isa-isang pinagsasama-sama ang mga prinsipyo sa Biblia, ay bibigyan ng tagumpay. Dapat tayong gumawa at manalangin, na nagtitiwala sa Kanya na hindi nabibigo.— Testimonies, vol. 6, p. 340. (1900)MTP 37.2

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Sino ang tumatawag sa mga kulpurtor at saan sila dapat magmula? “Ang ____________ ay tumatawag ng mga manggagawa mula sa ____________ iglesya natin upang pasukin ang Kanyang gawain bilang mga kulpurtor.”MTP 37.3

  2. Sinu-sino ang mga tinatawagan?
  a. “Napakaraming _ _ _ _ _ _ _ at _ _ _ _ _ _ _ ang mahusay na makakapaglingkod sa pamamagitan ng pagkakambas ng mga aklat....”
  b. “Tinatawagan ng Panginoon ang ating mga ____________ na maglingkod bilang mga kulpurtor at mangangaral, at magbahay-bahay...”
  c. “Ang mga kabataan at ____________ na ay parehong tatawagin mula sa ____________,... at isusugo ng Panginoon na magbahagi ng Kanyang pabalita.”
  MTP 37.4

  3. Saan sila isusugo?
  a. “Kailangan ang mga kulpurtor na papasok sa mga malalaking ____________ dala ang mga aklat na ito.”
  b. “Ang mga lalaki at babaing naitalaga ay dapat magbigaybabala sa mga ____________ at mga ____________.”
  MTP 37.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents