Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 17 - Sinasamahan ng mga Anghel

  Ministeryo ng mga Banal na Anghel.—Kailangang maunawaan natin ang misyon ng mga anghel nang higit sa dati nating pagkaunawa. Magandang tandaan na ang mga makalangit na nilalang ay nakikipagtulungan sa bawat tunay na anak ng Diyos. Ang dinakikitang mga hukbo ng kaliwanagan at kapangyarihan ay nag-aasikaso sa mga taong maaamo at mapagpakumbaba na pinaniniwalaan at inaangkin ang mga pangako ng Diyos. Ang mga kerubin at serapin, at mga anghel na nangingibabaw sa lakas, na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos, “Lahat ng mga espiritung nasa banal na gawain, ay isinugo upang paglingkuran silang mga tagapagmana ng kaligtasan.”— The Acts of the Apostles, p. 154. (1911)MTP 132.1

  Libu-libong mga Anghel.—Sa paggawa para sa mga kaluluwang nangagdurusa, ay kasama ninyo ang mga anghel. Libu-libo at libu-libo, at sampung libong ulit ng sampung libong mga anghel ang naghihintay para makipagtulungan sa mga kaanib ng ating mga iglesya sa paghahatid ng liwanag na masaganang ibinigay ng Diyos upang ang mga tao ay maihanda sa pagparito ni Cristo.— Testimonies, vol. 9, p. 129. (1909)MTP 132.2

  Sila ay Laging Malapit.—Yung mga gumagawa para sa ikabubuti ng iba ay gumagawang nakikiisa sa mga anghel ng langit. Nasa kanila ang parating pakikisama at walang patid na paglilingkod nila. Ang mga anghel ng kaliwanagan at kapangyarihan ay laging malapit upang magprotekta, magaIiw, magpagaling, magturo, at magpasigla. Ang pinakamataas na edukasyon, pinakatunay na pagsasanay, at pinakamarangal na pagliIingkod na posible sa mga tao sa mundong ito ay nasa kanila.— Testimonies, vol. 6, pp. 307, 308. (1900)MTP 132.3

  Isinugo Upang Tumulong sa Atin. — Wala nang iba pang parang walang-kaya, pero ang totoo’y mas hindi magagapi, kaysa sa kaluluwang nadarama ang kanyang kawalan at lubos na umaasa sa biyaya ng Tagapagligtas. Isusugo ng Diyos ang bawat anghel sa langit upang sumaklolo sa ganyang tao sa halip na pabayaan siyang matalo. — Testimonies, vol. 7, p. 17. (1902)MTP 133.1

  Ang ating mga kulpurtor ay nagkakaroon ng kapansin-pansing tagumpay. At bakit naman hindi? Ang mga anghel sa langit ay gumagawang kasama nila. Ang daan-daan doon sa mga naniniwala sa katotohanan, kung pananatilihin nila ang kababaan ng kanilang mga puso, ay gagawa ng kabutihan na may pakikisama ng mga anghel sa langit. Gagamitin ng Diyos yung mga nagpapakumbabang puso sa Kanya, at pinapakabanal ang kanilang mga sariIi sa pananampalataya at kababaan, na sumusunod sa halimbawa ng Dakilang Guro, at nagsasalita ng mga bagay na magbibigay-liwanag doon sa mga wala sa pananampalataya natin. Dapat tayong gumawang may pagtitiyaga at walang pag-iimbot, bilang mga lingkod ng Panginoon, na binubuksan ang mga Kasulatan sa iba.— Letter 102, 1910.MTP 133.2

  Ang mga Anghel ay Nagbibigay ng Sasabihin.—Malaking responsibilidad ang nakaatang sa kulpurtor. Dapat siyang magtungo sa gawain niya na handang ipaliwanag ang mga Kasulatan. Kung magtitiwala siya sa Panginoon sa pagbibiyahe sa iba’t ibang lugar, ang mga anghel ng Diyos ay papalibot sa kanya, at bibigyan siya ng mga salitang sasabihin na magdadala ng liwanag at pag-asa at lakas ng loob sa maraming kaluluwa.— Testimonies, vol. 6, p. 314. (1900)MTP 133.3

  Naparito Sila Upang Palambutin ang mga Puso.—Pupukawin ng Diyos yung mga may pusong bukas sa katotohanan, at nananabik sa patnubay. Sasabihin Niya sa Kanyang taong kinatawan, “Sabihin mo sa isang ito o sa isang iyon ang tungkol sa pag-ibig ni Jesus.” Hindi mapapadali na babanggitin ang pangalan ni Jesus nang may pagmamahal at paggiliw malibang lumapit ang mga anghel ng Diyos upang palambutin at pasukuin ang puso.— Manual for Canvassers, p. 37. (1902)MTP 133.4

  Sila ay Nagtuturo.—Bawat nagkakambas ay may positibo at palagiang pangangailangan sa ministeryo ng mga anghel; sapagkat siya ay may mahalagang gawain na dapat gampanan, isang gawaing hindi Niya magagawa sa sariIi niyang lakas. Yung mga ipinanganak na muli, na laang mapatnubayan ng Espiritu Santo, at ginagawa sa pamamaraan ni Cristo ang kanilang magagawa, yung gumagawa na parang nakikita nilang pinapanood sila ng sansinukob ng kalangitan, ay sasamahan at tuturuan ng mga banal na anghel, na uuna sa kanila sa mga tahanan ng mga tao, na inihahanda ang daan para sa kanila. Ang gayong tulong ay higit sa lahat ng kapakinabangang sinasabing maibibigay ng mga mamahaling pampaganda.MTP 134.1

  Nagbibigay sila ng Tagumpay.—Kapag nauunawaan ng mga tao ang mga panahon kung saan tayo ay nabubuhay, sila ay gagawa na parang tumitingin ang langit. Dadalhin ng mga nagkakambas ang mga aklat na naghahatid ng liwanag at lakas sa kaluluwa. Siya ay iinom sa diwa ng mga iyon at ibubuhos ang kanyang buong kaluluwa sa gawain ng pagpapakita ng mga ito sa mga tao. Ang kanyang lakas, tapang, at tagumpay, ay nakadepende sa kung gaano kaganap na nabuo sa karanasan niya at nagpabuti sa karakter niya ang katotohanang nilalahad sa mga aklat. Kapag ang kanyang sariling buhay ay nahuhubog nang ganyan, maaari siyang sumulong na ipinapakita sa iba ang banal na katotohanang hawak niya. Puspos ng Espiritu ng Diyos, siya ay magkakamit ng malalim at mayamang karanasan, at bibigyan siya ng mga anghel sa langit ng tagumpay sa gawain.— Testimonies, vol. 6, pp. 319,320. (1900)MTP 134.2

  Si Jesus at ang mga banal na anghel ay magbibigay ng tagumpay sa pagsisikap ng mga taong matatalino at may takot sa Diyos na ginagawa ang lahat sa kanilang lakas upang iligtas ang mga kaluluwa. Sa paraang tahimik, mapagpakumbaba, at may pusong naguumapaw sa pag-ibig, sikapin nilang mahikayat ang mga isipan na saliksikin ang katotohanan at makisangkot sa mga pagbabasa ng Biblia kung puwede. Sa gayon, nakakapaghasik sila ng binhi ng katotohanan sa tabi ng lahat ng tubigan at pinapahayag ang mga makapangyarihang gawa Niya na tumawag sa kanila mula sa kadiliman, tungo sa Kanyang kagila-gilalas na liwanag. Yung mga gumagawa ng ganitong gawain na may tamang motibo ay gumagawa ng mahalagang gawain ng paglilingkod. Hindi makikita sa kanila ang karakter na mahina at hindi disidido. Lumalago ang kanilang mga isipan, at ang kanilang mga asal ay mas nagiging pino. Hindi nila dapat lagyan ng hangganan ang kanilang pag-unlad, kundi lalong maging mas karapat-dapat sa paggawa ng mabuti arawaraw.— Testimonies, vol. 5, p. 403. (1885)MTP 134.3

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Ano ang ipinangako tungkol sa paglilingkod ng mga anghel?
  a. “Magandang tandaan na ang mga makalangit na nilalang ay ____________ sa bawat ____________ na ____________ ng Diyos.”
  b. “Ang ating mga kulpurtor ay nagkakaroon ng kapansin-pansing ____________. At bakit naman hindi? Ang mga ____________ sa ____________ ay gumagawang kasama nila.”
  MTP 135.1

  2. Ano ang partikular na gawaing iniutos sa mga banal na anghel?
  a. Pakiki ____________
  b. magpro ____________, mag- ____________, magpa mag ____________, magpa ____________
  c. “Bibigyan siya ng mga ____________ ____________ na magdadala ng liwanag at pag-asa at lakas ng loob sa maraming kaluluwa.”
  d. “Lumapit ang mga anghel ng Diyos upang ____________ at ____________ ang puso.”
  e. “Na uuna sa kaniIa sa mga ----------ng mga tao, na ____________ ang ____________ para sa kanila.”
  MTP 135.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents