Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 1 - Ang Ating mga Babasahin at ang Misyon nito

  Pasimulan ang Paglimbag.“—Sa isang pagpupulong na isinagawa sa Dorchester, Massachusetts noong Nobiyembre 1848, ipinakita sa akin ang paghahayag ng pabalita ng pagtatatak, at ang tungkulin ng kapatiran na ilathala ang nagniningning na liwanag sa ating daanan.MTP 15.1

  Nang matapos ang pangitain, sinabi ko sa aking asawa: “May mensahe ako para sa iyo. Kinakailangang magsimula ka sa paglimbag ng maliit na babasahin at ipamigay ito sa mga tao. Hayaang ito ay maliit sa pasimula; subalit habang nagbabasa ang mga tao, sila ay magpapadala ng mga pera na pampalimbag, at ito ay mananagumpay mula sa pasimula. Sa munting pasimula, ipinakita sa akin na ito ay magiging gaya ng mga sinag ng liwanag na tatanglaw nang maliwanag sa buong mundo.”— Life Sketches, p. 125. (1915)MTP 15.2

  Gawing Maliwanag at Madaling Unawain ang Katotohanan.—Ang ating mga inililimbag ay may isang napakabanal na gawain upang gawing maliwanag, simple at madaling unawain ang espirituwal na batayan ng ating pananampalataya. Ang tao saan mang dako ay may pinapanigan; lahat ay nagpapasakop; maaaring sa ilalim ng bandila ng katotohanan at katuwiran o maaaring sa ilalim ng mga kapangyarihang tumalikod at naghahangad maging kataas-taasan. Sa panahong ito, marapat lamang na ang mensahe ng Diyos sa sanlibutan ay maipahayag nang lantaran at may kapangyarihan upang ang tao’y maihatid sa katotohanan nang mukhaan, isip sa isip at puso sa puso. Kinakailangang makita nila ang pangingibabaw ng katotohanan sa lubhang dami ng kamaliang nang-aagaw pansin at kung maaari ay humalili pa sa salita ng Diyos sa dakilang panahong ito.MTP 15.3

  Ang pinakalayunin ng ating paglilimbag ay ang itaas ang Diyos at makuha ang pansin ng mga tao sa buhay na katotohanan ng Kanyang salita. Nananawagan ang Diyos sa atin upang itaas ang Kanyang pamantayan ng katotohanan at hindi ang pamantayan natin o ng mundong ito.— Testimonies, vol. 7, pp. 150, 151. (1902)MTP 16.1

  Ilathala ang Liwanag at Katotohanan.—Noong gabi ng Marso 2, 1907, maraming bagay ang inihayag sa akin tungkol sa kahalagahan ng mga paglalathala natin ng napapanahong katotohanan at sa munting pagsisikap ng ating kapatiran sa mga iglesya upang ang mga ito ay maipalaganap nang husto.MTP 16.2

  Paulit-ulit na ipinahayag sa akin na ang ating mga palimbagan ay patuluyang gagamitin sa paglathala ng liwanag at katotohanan. Ngayon ay panahon ng kadilimang espirituwal sa mga iglesya sa buong mundo. Ang kamangmangan sa mga banal na bagay ang nagkubli sa Diyos at sa katotohanan. Ang puwersa ng kasamaan ay may kalakasang nagtitipon. Niloloko ni Satanas ang mga kamanggagawa niya sa pag-aakalang siya ay makagagawa ng bagay na bibihag sa sanlibutan. Habang bahagyang hindi kumikilos ang iglesya, si Satanas at ang mga kampon niya ay puspusan namang gumagawa. Ang mga nag-aangkin bilang Kristiyanong iglesya ay hindi hinihikayat ang sanlibutan; sapagkat sila mismo ay naging masama dahil sa pagiging makasarili at kahambugan, at kailangang madama ang makapangyarihang paghikayat ng Diyos sa kalagitnaan nila bago nila maakay ang iba sa mga dalisay at mas mataas na pamantayan.— Testimonies, vol. 9, p. 65. (1909)MTP 16.3

  Ang Paraan ng Mabilis na Paghatid ng Mensahe.—Ang paggawa ng aklat ang dapat maging paraan ng mabilis na paghatid ng banal na liwanag ng napapanahong katotohanan sa buong mundo. Ang mga babasahing mula sa ating mga palimbagan ngayon ay dapat may kakayahan upang palakasin ang bawat pako at haligi ng pananampalatayang itinatag ng salita ng Diyos at ng mga pagpapahayag ng Kanyang Espiritu.MTP 16.4

  Ang katotohanang ibinigay ng Diyos sa Kanyang bayan sa mga huling panahong ito ay dapat magpapatatag sa kanila kapag sa iglesya ay may nangangaral ng mga maling kuru-kuro. Ang katotohanang matibay na nanindigan laban sa mga pag-atake ng kaaway higit kalahating daang taon na ang nakalipas ang siya ring dapat magbigay ng kapanatagan at kaaliwan sa bayan ng Diyos.MTP 17.1

  Ang ating katibayan sa mga hindi mananampalataya na nasa atin nga ang katotohanan ng salita ng Diyos ay maibibigay sa pamamagitan ng pagsasakabuhayan ng mahigpit na pagtanggi sa sarili. Hindi natin dapat gawing biro ang ating pananampalataya, bagkus panatilihin sa ating sarili ang halimbawa Niya na bagaman Prinsipe ng sangkalangitan, ay bumaba at namuhay ng isang buhay ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo para patunayan ang katuwiran ng salita ng Kanyang Ama. Kaya’t tayo’y magpasyang gawin ang ating pinakamabuti upang ang ilaw ng ating mabubuting gawa ay magliwanag sa buong mundo.— Testimonies , vol. 9, pp. 69, 70. (1909)MTP 17.2

  Para Maghanda ng mga Tao sa Pagsalubong sa Diyos.—Ang mga babasahin mula sa ating mga palimbagan ay dapat maghanda ng mga tao sa pagsalubong sa Diyos. Sa buong mundo, ay gagawin nila yong gaya ng ginawa ni Juan Bautista para sa bansang Judio. Sa mga nakakagulat na mensahe ng babala, ginising ng propetang ito ng Diyos ang mga tao sa makamundong pangangarap. Sa pamamagitan niya, tinawagan ng Diyos ang tumatalikod na Israel upang magsisi. Sa Kanyang pagsambit ng katotohanan, ibinunyag niya ang mga umiiral na panlilinlang. Taliwas sa mga maling kurukuro noong panahon niya, ang katotohanan sa kanyang aral ay nangangahulugan ng walang hanggang kasiguruhan. “Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit,” ay siyang mensahe ni Juan Bautista. Mateo 3:2. Ganito ring mensahe ang dapat ipaabot sa sanlibutan ngayon sa pamamagitan ng mga babasahin mula sa ating mga palimbagan....MTP 17.3

  At sa isang malaking bahagi, sa pamamagitan ng ating mga palimbagan ay matatapos ang gawain nung ibang anghel na bumaba mula sa langit na may dakilang kapangyarihan at siyang nagbigay liwanag ng kanyang kaluwalhatian sa sanlibutan.— Testimonies, vol. 7, pp. 1 39, 140. (1902)MTP 17.4

  Mga Babasahing Makakarating Saanman.—Ang ating mga babasahin ay dapat makarating saanman. Ilathala ito sa maraming wika. Ang pabalita ng ikatlong anghel ay dapat ihayag sa ganitong kaparaanan at sa pamamagitan ng buhay na tagapagturo. Magsigising kayong mga naniniwala sa katotohanang ukol sa panahong ito. Tungkulin ninyong pag-isipan ang lahat ng paraang maaaring makatulong sa mga nakakaunawa ng katotohanan upang maipahayag nila ito. Ang bahagi ng perang nalilikom mula sa pinagbentahan ng ating mga babasahin ay dapat gamitin upang dagdagan ang ating mga kagamitan para sa produksiyon ng mas maraming babasahing magmumulat ng mga mata at titibag ng mga matitigas na puso.— Testimonies , vol. 9, p. 62. (1909)MTP 18.1

  Maraming lugar ang hindi nakakarinig ng tinig ng ministro, mga lugar na maaaring maabot lamang ng ating mga babasahin,—aklat, artikulo, at mga polyetong puno ng mga katotohanang mula sa Biblia na kailangan ng mga tao. Ang ating mga babasahin ay dapat na maipakalat kahit saan. Ang katotohanan ay dapat ihasik sa tabi ng lahat ng tubigan; sapagkat hindi natin alam kung alin ang lalago, ito ba o iyon. Sa ating nagkakamaling pananaw, marahil ay iniisip nating hindi tamang magbigay pa ng mga babasahin sa mga taong tunay namang handang tanggapin ang katotohanan. Hindi natin alam kung anong magiging kahihinatnan ng pagbibigay ng isang polyetong naglalaman ng napapanahong katotohanan.— Manuscript 127, 1909.MTP 18.2

  Nalalapit na tayo sa kawakasan. Ang paglilimbag at pagpapakalat ng mga aklat at iba pang mga sinulat na naglalaman ng katotohanang ukol sa panahong ito ang siyang dapat nating gawin.— Testimonies , vol. 8, p. 89. (1904)MTP 18.3

  Sa Bawat Bansa at Panahon.—Dapat paramihin ang mga babasahin, at ipakalat na gaya ng mga dahon sa panahon ng taglagas. Ang mga tahimik na tagapagbalitang ito ay nagbibigay liwanag at humuhubog sa isip ng Iibu-libong mga tao sa bawat bansa at bawat panahon.— Review and Herald, Nov. 21, 1878.MTP 18.4

  Sa Bawat Wika.—Mula sa isang lungsod tungo sa ibang lungsod, sa isang bansa tungo sa ibang bansa, sila [ang mga kulpurtor] ay dapat magdala ng mga babasahing naglalaman ng pangako ng nalalapit na pagparito ng Tagapagligtas. Ang mga babasahing ito ay dapat isalin sa bawat wika, sapagkat ang ebanghelyo ay dapat ipangaral sa buong mundo. Ipinapangako ni Cristo sa bawat manggagawa ang banal na kakayahan upang managumpay ang kanyang mga pagpapagal.— Testimonies, vol. 9, p. 34. (1909)MTP 18.5

  Pagliwanagin ang Buong Mundo.—Ang mundo ay kailangang makatanggap ng liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salitang nakasulat sa ating mga aklat at magasin.— Testimonies, vol. 9, p. 61. (1909)MTP 19.1

  Mula sa ating mga aklat at mga babasahin ay dapat sumikat ang maningning na liwanag na tatanglaw sa mundo ukol sa napapanahong katotohanan.— Testimonies, vol. 8, p. 87. (1904)MTP 19.2

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Mula sa pagsilang ng Adventist Church (1844), ilang taon bago ibinigay ang Publishing Ministry bilang tungkulin? ____________ taon.MTP 19.3

  2. Ano ang misyon ng literaturang Adventista?
  a. “ Ang ating paglilimbag ay may isang napakabanal na Gawain upang gawing ____________ , ____________, at ____________ ____________ang espirituwal na batayan ng ating pananampalataya.”
  b. “Ang pinakalayunin ng ating paglilimbag ay ang ____________ ang Diyos at ____________ ang pansin ng mga tao sa buhay na katotohanan ng Kanyang salita.”
  c. “Upang palakasin ang bawat ____________at ____________ ng pananampalatayang itinatag ng salita ng Diyos....”
  d. “Para ____________ ng mga tao sa pagsalubong sa Diyos.”
  e. “Tatanglaw sa mundo ukol sa ____________ ____________ .”
  MTP 19.4

  3. Paano makakatulong ang literaturang Adventista sa gawain ng ating mga ministro?__________________________________________________________________________________________________________________MTP 19.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents