Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 16 - Pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos

  Sa llalim ng Kapangyarihan ng Espiritu Santo.—Ang pagkakambas ay gawaing hindi dapat manamlay. Ang mga ahensiyang inilagay sa pagpapatakbo ng gawaing ito ay dapat laging sumailalim sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos.— Letter 82, 1899.MTP 126.1

  Nangangailangan ang tao ng lakas na nasa labas at higit pa sa sarili niyang lakas, upang ibalik siya sa wangis ng Diyos, at bigyan siya ng kakayahang gawin ang gawain ng Diyos; subalit hindi nangangahulugang hindi na kailangan ang tao bilang ahensiya. Ang sangkatauhan ay nakasandig sa banal na kapangyarihan, si Cristo ay nananahan sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya; at sa pakikipagtulungan sa banal, ang kapangyarihan ng tao ay mas humuhusay para sa kabutihan.MTP 126.2

  Siya, na tumawag sa mga mangingisda ng Galilea ay patuloy na tumatawag ng mga tao sa Kanyang serbisyo. At Siya ay handa namang ihayag ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan natin kung paano din sa unang mga alagad.— The Desire of Ages, pp. 296, 297. (1898)MTP 126.3

  Dumalangin Para sa Espiritu Santo.—Dapat tayong manalanging taimtim para sa pagbaba ng Espiritu Santo kung paanong nanalangin ang mga alagad noong Araw ng Pentecostes. Kung kinailangan nila ito noon, mas kailangan natin ito ngayon. Ang kadilimang moral ay bumabalot sa mundo na gaya ng lambong sa paglilibing. Lahat ng uri ng maling doktrina, maling paniniwala at makademonyong pandaraya ay nagliligaw ng isipan ng tao. Kung walang Espiritu at kapangyarihan ng Diyos, walang kabuluhan ang tayo’y magsikap na ipahayag ang katotohanan.— Testimonies, vol. 5, p. 158. (1882)MTP 126.4

  Kung sa ilalim ng pagsubok ay ipakikita ng mga kabataang sila ay may tunay na pasanin para sa mga kaluluwa, at may labis na pananabik na maligtas ang kanilang kapwa, makikita nilang nahihikayat ang mga kaluluwa. Mula sa kanilang pinagpagalan ang ani para sa Panginoon ay makakamit. Humayo sila bilang mga tunay na misyonero na gagawin ang pagpapakalat ng mga aklat na naglalaman ng napapanahong katotohanan. Sa kanilang paghayo, ipailanglang ang kanilang mga dalangin sa Diyos para sa karagdagang liwanag at gabay ng Kanyang Espiritu, upang malaman nila kung paano sasabihin ang salita sa tamang panahon. Kapag nakakita sila ng pagkakataon na gumawa ng kabutihan, pasimulan agad nila na parang nagtatrabahong may suweldo. Tandaan nilang sa gayong paraan, sila ay gumagawa para sa Panginoon.— Manuscript 75, 1900.MTP 127.1

  Tiniyak ang Kanyang Tulong. — Hindi hinihiling ng Diyos na gawin natin ang gawaing kinakaharap natin sa sarili nating lakas. Naglaan Siya ng banal na tulong mula sa langit para sa lahat ng kagipitang hindi kayang masapatan ng mga kakayahan ng tao. Ibinibigay Niya ang Espiritu Santo upang tumulong sa bawat kagipitan, patatagin ang ating pag-asa at katiyakan, paliwanagin ang isipan natin at dalisayin ang ating mga puso.— Testimonies, vol. 8, p. 19. (1904)MTP 127.2

  Ang mapagpakumbaba at mahusay na manggagawa na masunuring tumutugon sa panawagan ng Diyos ay siguradong makakatanggap ng banal na tulong. Ang madamang napakadakila at banal ang isang responsibilidad ay nakapagpapataas mismo ng karakter. Pinakikilos nito ang pinakamatataas na katangiang pangkaisipan, at ang patuloy na pagsasagawa nito ay nagpapatatag at nagdadalisay ng isip at puso. Ang impluwensiya sa sariling buhay at sa buhay ng iba ay hindi masusukat.— Testimonies, vol. 6, p. 340. (1900)MTP 127.3

  Binabago ng Espiritu Santo ang Buhay. — Kapag ang puso ay inari ng Espiritu ng Diyos, binabago nito ang buhay. Ang mga makasalanang pag-iisip ay naaalis, ang masasamang gawain ay tinatalikuran; ang pag-ibig, pagpapakumbaba, at kapayapaan ay humahalili sa galit, inggit, at alitan. Pumapalit ang kagalakan sa kalungkutan, at maaaninag sa mukha ang liwanag ng langit. — The Desire of Ages, p. 173. (1898)MTP 127.4

  Ang Lihim ng Tagumpay.—Natanggap ni Josue ang pangako na siguradong ibabagsak ng Diyos ang mga kaaway na ito ng Israel, pero gumawa pa rin siya ng masigasig na pagsisikap na para bang ang tagumpay ay nakadepende lamang sa mga kawal ng Israel. Ginawa niya ang lahat na magagawa ng lakas ng tao, at pagkatapos, sa pananampalataya, ay nagmakaawa siya para sa banal na tulong. Ang lihim ng tagumpay ay ang pagsasanib ng banal na kapangyarihan at pagsisikap ng tao. Ang nagkakamit ng pinakamalaking resulta ay yung mga lubusang umaasa sa Makapangyarihang Bisig.— Patriarchs and Prophets, p. 509. (1890)MTP 128.1

  Panghawakan ang Kapangyarihan.— Hayaang isuko ng mga nagkakambas na mangangaral ang kanilang mga sarili upang gumawa ang Espiritu Santo. Sa matiyagang pananalangin ay panghawakan nila ang kapangyarihang nagmumula sa Diyos, na nagtitiwala sa Kanya na may buhay na pananampalataya. Ang Kanyang dakila at mabisang impluwensiya ay mapapasa bawat tunay at tapat na manggagawa.MTP 128.2

  Kung paanong pinagpapala ng Diyos ang mga ministro at mangangaral sa kanilang matiyagang pagsisikap na dalhin ang katotohanan sa harap ng mga tao, pagpapalain din Niya ang tapat na kulpurtor.— Testimonies, vol. 6, p. 340. (1900)MTP 128.3

  Italaga ng kabataan at ng matatanda ang kanilang mga sarili sa Diyos, gumawa, at sumulong, na nagtatrabahong may pagpapakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.— Testimonies, vol. 6, p. 331. (1900)MTP 128.4

  Dapat ninyong mapagtanto sa bawat sandali na kailangan ninyo ang presensiya ng Espiritu Santo, sapagkat magagawa nito ang gawaing hindi ninyo kaya sa inyong sarili.— Testimonies to Ministers, p. 310. (1923)MTP 128.5

  Maging Kasangkapan Niya.—Ang mga aklat natin ay dapat hawakan ng mga nakatalagang manggagawa, na puwedeng gamitin ng Espiritu Santo bilang kasangkapan Niya. Si Cristo ang ating kasapatan, at dapat nating ihayag ang katotohanan sa mapagpakumbabang kasimplehan, na hinahayaang iyong magdala ng sariIi nitong pampalasang buhay sa buhay.— Testimonies, vol. 6, p. 319. (1900)MTP 128.6

  Binibigay ng Espiritu Santo ang mga Salita.—Ang mga puso ay siguradong mababagbag sa kasaysayan ng pagtubos. Habang natututunan ninyo ang kaamuan at pagpapakumbaba ni Cristo, malalaman ninyo kung ano ang dapat na sabihin sa mga tao; sapagkat ibibigay sa inyo ng Espiritu Santo ang mga salitang inyong sasabihin. Yung mga nakakakitang kailangang panatilihin ang puso sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay bibigyan ng kakayahang makapaghasik ng binhi na sisibol hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito ang gawain ng ebanghelistang nagkakambas.— Testimonies, vol. 6, p. 325. (1900)MTP 129.1

  Iniimpluwensiyahan Niya ang mga Puso.—Ang Panginoong Jesus na nakatayo sa tabi ng nagkakambas at lumalakad na kasama nila, ay Siyang punong manggagawa. Kung kinikilala natin si Cristo na Siyang kasama natin para ihanda ang daan, ang Espiritu Santo na nasa tabi natin ay gagawa ng mga impluwensiya sa mga bahaging talagang nangangailangan. — Manual for Canvassers, p. 40. (1902)MTP 129.2

  Nagbibigay Siya ng Tagumpay.—Maaari lamang nating bigyang liwanag ang mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat panatilihin ng mga nagkakambas ang kanilang kaluluwa sa buhay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dapat silang gumawa na nananalanging buksan ng Diyos ang daan, at ihanda ang mga puso sa pagtanggap ng mensaheng ipinadadala Niya sa kanila. Hindi ang kakayahan ng ahente o manggagawa, kundi ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa puso ang magbibigay ng tunay na tagumpay.— Manuscript 31, 1890.MTP 129.3

  Malapit sa Tulong sa Panahon ng Pangangailangan.—Sa lahat ng nagsisikap maabot at madama ang gumagabay na kamay ng Diyos, ang oras ng labis na kawalang pag-asa ay siyang panahon na napakalapit ng tulong ng langit. Magbabalik-tanaw silang may pasasalamat sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang daan.... Mula sa bawat tukso at bawat pagsubok, ilalabas Niya si la na may mas matibay na pananampalataya at mas masaganang karanasan.— The Desire of Ages, p. 528. (1898)MTP 129.4

  “Lahat ng Kapangyarihan” ay Magagamit.—Yung mga nasa dilim ng kamalian ang binili ng dugo ni Cristo. Si la ang bunga ng Kanyang paghihirap, at dapat gumawa para sa kanila. Ipaalam sa ating mga kulpurtor na kaya si la gumagawa ay para mapasulong ang kaharian ni Cristo. Tuturuan Niya sila sa kanilang paghayo sa gawaing itinalaga sa kanila ng Diyos, upang bigyang babala ang mundo sa nalalapit na paghatol. Kasama ang kapangyarihan ng paghikayat, ang kapangyarihan ng panalangin, at ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, ang trabaho ng ebanghelista ay hindi mawawalan at hindi maaaring mawalan ng bunga. Isipin ang hangarin na meron ang Ama at ang Anak sa gawaing ito. Kung paanong iniibig ng Ama ang Anak, gayon din iniibig ng Anak ang sariIing Kanya — silang gumagawang gaya ng paggawa Niya sa pagligtas ng mga kaluluwang nagdurusa. Walang dapat makadamang sila ay walang kapangyarihan; sapagkat idineklara ni Cristo, “Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa Akin.” Ipinangako Niyang ibibigay ang kapangyarihang ito sa Kanyang mga manggagawa. Ang Kanyang kapangyarihan ay magiging kapangyarihan nila. Dapat nilang ikabit ang mga kaluluwa nila sa Diyos. Nais ni Cristong tamasahin ng lahat ang yaman ng Kanyang biyaya na hindi mabibilang. Wala itong hangganan, hindi mauubos. Atin ito sa pamamagitan ng walang hanggang tipanan kung magiging kamanggagawa tayo ng Diyos. Atin ito kung tayo ay makikiisa sa Kanya sa pagdadala ng maraming anak na lalaki at babae sa Diyos.— Review and Herald, June 2, 1903.MTP 130.1

  Italaga nang buung-buo ang inyong mga sarili sa gawain ng Diyos. Siya ang inyong lakas, at Siya ay mapapasa-kanang kamay ninyo at tutulungan kayong ipagpatuloy ang Kanyang mga mahabaging plano.— Testimonies, vol. 9, p. 41. (1909)MTP 130.2

  Tatanggapin ng Diyos ang buong pusong pagliIingkod, at Siya na mismo ang pupuno sa mga pagkukulang.— The Ministry of Healing, p. 150. (1905)MTP 130.3

  Posibleng Hindi Masukat ang Resulta.—Sa bawat isang naghahandog ng sarili sa Panginoon para sa serbisyo, na walang ipinagkakait, ay ibinigay ang kapangyarihan upang makamit ang hindi masusukat na resulta.— Testimonies, vol. 7, p. 30. (1902)MTP 130.4

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Ano ang kailangan ng tao?
  a. “Nangangailangan ang tao ng lakas na nasa ____________ at ____________ pa sa sarili niyang lakas, upang ____________ siya sa wangis ng Diyos, at bigyan siya ng gawin ang gawain ng Diyos.”
  b. “Kung wala ang Espiritu at kapangyarihan ng Diyos, magiging -----------------------ang tayo’y ----------------------------sa pagpapahayag ng . ____________ ”
  MTP 131.1

  2. Ano ang gagawin ng Espiritu Santo kapag ang kulpurtor ay nagging “kasangkapan Niya”?
  a. “Malalaman ninyo kung ano ang dapat na sabihin sa mga tao; sapagkat ____________ sa inyo ng Espiritu Santo ang mga salitang inyong sasabihin.”
  b. “Ang Espiritu Santo na nasa tabi natin ay gagawa ng mga ____________ sa mga bahaging talagang nangangailangan.”
  c. “Hindi ang ____________ ng ahente o manggagawa, kundi ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa ____________ ang magbibigay ng tunay na tagumpay.”
  d. “Ang oras ng labis na ____________ ay siyang panahon na napakalapit ng tulong ng langit.”
  MTP 131.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents