Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 8 - Handang-handa

  Puspusang Paghahanda.—Higit na mas mahusay na gawain ang magagawa sa larangan ng pagkakambas kaysa sa anumang nagawa na. Hindi dapat makuntento ang nagkakambas hangga’t hindi pa siya patuloy na lumalago. Dapat siyang maghandang puspusan, subalit hindi dapat makuntento sa mga hinandang pangungusap; dapat niyang bigyan ng pagkakataon ang Panginoon na gumawa sa kanyang mga pagsisikap at tatakan ang kanyang isipan. Ang pag-ibig ni Jesus na tumatahan sa kanyang puso ay magbibigay kakayahan sa kanya upang makaisip ng mga paraan para makalapit sa mga tao at mga pamilya.— Testimonies, vol. 5, p. 396. (1885)MTP 69.1

  Sa pamamagitan ng masusing pagtuturo at pagsasanay, gawing karapat-dapat ang isang uri ng kulpurtor sa pagdadala ng mga babasahing magmumula sa palimbagan.— Letter 66, 1901.MTP 69.2

  Kaalaman sa Salita ng Diyos.—Ang isipan ng lahat ay dapat maimbakan ng kaalaman ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, upang sila ay handa sa anumang oras kapag kinakailangan na maglahad ng mga bagay na bago at luma mula sa imbakan.— Testimonies, vol. 4, p. 415. (1880)MTP 69.3

  Kaalaman sa Ipinagbibili Ninyong Aklat.—Dapat puspusang alamin ng mga nagkakambas ang mga aklat na dinadala nila at maging handa sa pagtawag ng pansin sa mahahalagang kabanata nito.— Testimonies, vol. 6, p. 338. (1900)MTP 69.4

  Pangangalaga sa Talino at sa Puso.—Kailangan ng mga kabataang nakakaunawa, na nagpapahalaga sa kakayahang pangkaisipang binigay ng Diyos sa kanila, at nililinang ang mga iyon na may lubos na pag-iingat. Pinalalago ng pagsasanay ang ganitong mga kakayahan, at kung hindi kaliligtaan ang pangangalaga sa puso, ang karakter ay mababalanse nang husto. Ang mga pamamaraan ng pag-unlad ay abot-kamay lang ng lahat. Kaya huwag dapat biguin ninuman ang Panginoon kapag dumating Siya na naghahanap ng bunga, tapos mga dahon lang ang maipapakita natin. Ang matibay na layunin, na pinabanal ng biyaya ni Cristo ay makagagawa ng mga kababalaghan.— Testimonies, vol. 5, p. 403. (1885)MTP 69.5

  Maging tapat na mag-aaral ang mga nagkakambas, na pinagaaralan kung paano gawing matagumpay ang kanilang gawain; at habang nasa trabaho, panatilihing bukas ang kanilang mga mata, at tenga, at pang-unawa sa pagtanggap ng karunungan mula sa Diyos, upang malaman nila kung paano tutulungan yung mga napapahamak dahil sa kakulangan ng pagkakilala kay Cristo. Ibuhos ng bawat manggagawa ang kanilang lakas at gamitin ang kanilang mga kakayahan sa pinakamataas sa lahat ng paglilingkod, upang mabawi ang mga tao sa bitag ni Satanas at bigkisin sila sa Diyos, na ginagawang matibay ang kadena ng pagdepende kay Jesu-Cristo sa trono na pinaliIibutan ng bahaghari ng pangako.— Testimonies, vol. 6, pp. 339, 340. (1900)MTP 70.1

  Responsibilidad ng mga Tagapagturo sa mga Nagkakambas. — Ang mga tagapagturo sa gawain ng pagkakambas ay may mabigat na responsibilidad na dapat pasanin. Yung mga nakakaunawa ng tama sa kanilang posisyon ay mangunguna at magtuturo na may pagpapahalaga sa kanilang personal na pananagutan doon sa mga nasa ilalim ng kanilang pangangalaga, at magpapasigla sa iba na maging tapat sa gawain. Sila’y higit pang mananalangin, at mauunawaan nila na ang kanilang mga salita at kinikilos ay nagbibigay ng impresyong hindi madaling mapapawi, kundi tatagal nang walang hanggan. Malalaman nilang wala nang ibang susunod sa kanila at magwawasto ng kanilang mga kamalian, o pupuno ng kanilang mga pagkukulang. Napakahalaga pala, kung gayon, na ang paksa, ugali, at espiritu ng mga tagapagturo ay sang-ayon sa alituntunin ng Diyos.— Review and Herald, May 20, 1890.MTP 70.2

  Maging Edukado at Bihasa.—Ang mga pangulo ng ating mga komperensiya at iba pang nasa mga posisyong may pananagutan ay may katungkulang dapat gawin sa bagay na ito, upang ang iba’t ibang sangay ng ating gawain ay makatanggap ng pantay-pantay na pag-aasikaso. Dapat maging edukado at bihasa ang mga nagkakambas para gawin ang nararapat sa pagbebenta ng mga aklat na ukol sa napapanahong katotohanang kailangan ng mga tao. Kailangan ang mga taong may malalim na karanasang Kristiyano, mga taong balanseng-balanse ang mga pag-iisip, malalakas, mga taong edukado, na makisangkot sa ganitong gawain. Nais ng Panginoon na mangasiwa sa gawain ng pagkakambas yung mga may kakayahang magturo sa iba, na sa linyang ito ay makagigising ng interes ng mga kabataang lalaki at babaing may hinaharap, at aakayin sila sa matagumpay na paggawa sa pagdadala ng mga aklat. Ang ilan ay may talento, pinag-aralan, at karanasang magbibigay kakayahang magturo sa mga kabataan para sa pagkakambas sa paraang mas marami ang matatapos kaysa sa nagagawa ngayon.MTP 70.3

  May Karanasan Kasama ang Walang Karanasan.—Yung mga nagkaroon na ng karanasan sa gawaing ito ay may espesyal na tungkuling dapat gawin sa pagtuturo sa iba. Turuan, turuan, turuan ang mga kabataang lalaki at babae na magbenta ng mga aklat na ipinasulat ng Panginoon sa Kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Nais ng Diyos na maging tapat tayo sa pagtuturo doon sa mga tumatanggap ng katotohanan upang maniwala sila sa isang layunin at gumawang may katalinuhan sa pamamaraan ng Panginoon. Isama ang mga taong walang karanasan sa mga may karanasang manggagawa, upang matutunan nila kung paano gumawa. Hanapin nila ang Diyos nang buong pagsisikap. Ang mga ito ay makagagawa ng mabuti sa pagkakambas kung susundin nila ang mga salita: “Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo.” 1 Timoteo 4:16. Ang mga nagpapatunay na sila nga ay tunay na nahikayat, at pinasok ang gawain ng pagkakambas, ay makikitang ito ang pinakamagandang paghahanda para sa iba pang linya ng gawaing misyonero.MTP 71.1

  Kung isasakabuhayan lang ito ng mga nakakaalam ng katotohanan, maiisip ang mga paraan sa pakikipagtagpo sa mga tao saanman sila naroon. Kalooban ng Diyos na sa pagsisimula ng iglesyang Kristiyano ay nagsipangalat ang mga taong banal, na isinusugo sila mula sa Jerusalem tungo sa maraming bahagi ng mundo. Ang mga alagad ni Cristo ay hindi naiwan sa Jerusalem o sa mga kalapit na siyudad, kundi nagtungo sila lampas pa sa mga hangganan ng kanilang sariling bansa, tungo sa malalaking daanan ng pagbibiyahe, na naghahanap sa mga nangaliligaw upang madala sila sa Diyos. Ngayon, nais ng Panginoon na makitang dinadala ang Kanyang gawain sa maraming lugar. Hindi natin dapat limitahan ang ating gawain sa iilang lugar lamang.— Testimonies, vol. 6, pp. 329, 330. (1900)MTP 71.2

  Dala-dalawa. —Ang mga nagkakambas ay dapat palabasing daladalawa. Ang mga walang karanasang manggagawa ay dapat palabasing kasama ang mga mas may karanasan, na makakatulong sa kanila. Makakapag-usap silang magkasama at mag-aaral ng salita ng buhay na magkasama, nananalanging magkasama at para sa bawat isa. Sa gayon, parehong ang mas bata at mas matandang Kristiyano ay makakatanggap ng pagpapala ng Diyos.— Manual for Canvassers, p. 17. (1902)MTP 72.1

  Nasa Serbisyo ng Diyos.—Ang mga nagkakambas ay dapat matatakan ng katotohanang ang pagkakambas ang talagang gawaing nais ipagawa ng Panginoon sa kanila. Dapat nilang tandaan na sila ay nasa serbisyo ng Diyos.MTP 72.2

  Ang maingat na pagsisikap ay kailangan; dapat magbigay ng tagubilin; ang pagkadama ng kahalagahan ng gawain ay dapat mapanatili sa mga manggagawa. Lahat ay dapat pakamahalin ang espiritu ng pagtanggi sa sarili at pagsakripisyo ng sariIi na ipinakita sa buhay ng ating Manunubos.MTP 72.3

  Ikaanim ng Isaias.—Ipabasa sa mga nagkakambas ang ikaanim na kapitulo ng Isaias, at tandaan ang liksiyon nito sa kanilang mga puso:MTP 72.4

  “Nang magkagayo’y sinabi ko: Kahabag-habag ako! Ako’y napahamak sapagkat ako’y lalaking may maruruming labi, at ako’y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi; sapagkat nakita ng aking mga mata ang Hari, ang PANGINOON ng mga hukbo! Nang magkagayo’y lumipad papalapit sa akin ang isa sa mga serafin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Inilapat niya ito sa aking bibig, at nagsabi, Ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na, at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. At narinig ko ang tinig ng Panginoon, na nagsasabi, ‘Sinong susuguin ko, at sinong hahayo para sa Amin?’ Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito ako; suguin Mo ako!” Isaias 6:5-8.MTP 72.5

  Ang pagsasalarawang ito ay paulit-ulit na mangyayari. Nais ng Panginoong marami ang makibahagi sa malaking gawaing ito, yung mga nakatalaga, na ang mga puso ay mapagpakumbaba, at handang makiisa sa anumang linya na nangangailangan ng kanilang paglilingkod.— Manual for Canvassers, pp. 18, 19. (1902)MTP 72.6

  Patuloy na Bumubuti.—Ang tagasunod ni Jesus ay dapat patuloy na bumubuti sa kilos, sa pag-uugali, sa espiritu, at sa paggawa. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng paningin, hindi sa panlabas lang at mabababaw na naabot, kundi kay Jesus. Ang pagbabago ay nagaganap sa isip, sa espiritu, at sa karakter. Ang Kristiyano ay tinuturuan sa paaralan ni Cristo na pakamahalin ang mga biyaya ng Kanyang Espiritu sa lahat ng kaamuan at kababaangloob. Siya ay nababagay sa samahan ng mga anghel sa langit.— Gospel Workers, p. 283. (1915)MTP 73.1

  Nais ng Diyos na gamitin natin ang bawat pagkakataon para magkaroon ng kahandaan para sa Kanyang gawain. Umaasa Siyang ibubuhos natin ang ating buong lakas sa pagganap nito, at pananatilihing buhay ang ating mga puso sa kabanalan at sa nakakatakot na mga responsibilidad nito.— The Ministry of Healing, p. 498. (1905)MTP 73.2

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Kasama sa “puspusang paghahanda” ang kaalaman sa anong dalawang bahagi?MTP 73.3

  a. “Ang isipan ng lahat ay dapat maimbakan ng kaalaman ng mga katotohanan ng____________ ng Diyos.”
  b. “Dapat puspusang alamin ng mga nagkakambas ang mga ____________ na dinadala nila....”
  MTP 73.4

  2. Paano makakamtan ang “puspusang paghahanda” na ito?
  a. “Maging tapat na____________ ang mga nagkakambas, na____________ kung paano gawing matagumpay ang kanilang gawain.”
  b. “Ang mga ____________sa gawain ng pagkakambas ay may mabigat na responsibilidad na dapat pasanin....napakahalaga pala, kung gayon, na ang ____________, ____________ ,at____________ ng mga tagapagturo ay sang-ayon sa alituntunin ng Diyos.”
  c. “Yung mga nagkaroon na ng ____________sa gawaing ito ay may espesyal na tungkuling dapat gawin sa____________ sa iba....lsama ang mga taong____________ ____________sa mga ____________ may manggagawa, upang matutunan nila kung paano gumawa.”
  MTP 73.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents