Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 6 - Gawaing Panghihikayat ng Kaluluwa

  Isang Paraan sa Pag-akay ng Kaluluwa kay Cristo.— Kailangang malaman natin ang kahalagahan ng pagkakambas bilang isang maiging paraan sa paghanap sa mga nasa peligro at dalhin sila kay Cristo. Ang mga nagkakambas ay hindi dapat pagbawalan sa pagsasalita ng tungkol sa pag-ibig ni Cristo, at ng karanasan nila sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat malaya silang magsalita at manalanging kasama ang mga namulat. Ang simpleng kasaysayan ng pag-ibig ni Cristo para sa tao ang magbubukas ng mga pinto para sa kanila, maging sa mga tahanan ng hindi mananampalataya.— Testimonies, vol. 6, p. 324. (1900)MTP 48.1

  Ang nagkakambas nang tama ay dapat maging tagapagturo at estudyante. Samantalang siya ay nagtuturo sa iba, siya naman ay dapat matutong gawin ang gawain ng mangangaral. Sa paghayo sa gawain ng mga kulpurtor na may pusong mapagpakumbaba at puspos ng kasigasigan sa paggawa, sila ay magkakaroon ng maraming pagkakataon na sabihin ang napapanahong salita sa mga kaluluwang malapit nang mamatay dahil sa panlulupaypay. Matapos maglingkod sa mga nangangailangang ito, masasabi na nilang: “Kayo’y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon.” Efeso 5:8. Pag nakita nila ang kasalanang tinatahak ng iba, masasabi nilang: “Ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo, at sa Espiritu ng ating Diyos.” I Corinto 6:11.— Testimonies, vol. 6, p. 353. (1900) Mga kapatid ko, tandaan ninyo, na isang araw kayo ay tatayo sa harap ng Panginoon ng buong daigdig upang managot sa mga bagay na ginawa sa katawan. At mahahayag kung ano talaga ang inyong ginawa. Malawak ang ubasan, at tumatawag ang Panginoon ng mga manggagawa. Huwag pabayaang may humadlang sa inyo sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Ang pagkakambas ay isang pinakamabisang paraan sa pagligtas ng kaluluwa. Hindi mo ba ito susubukan?— Review and Herald, June 2, 1903.MTP 48.2

  Kulpurtor Para Ipahayag si Cristo.—Ang mga hangarin ni Cristo ang una at pinakamataas sa lahat ng hangarin. May pag-aari Siya sa mundong ito na nais Niyang masigurong ligtas para sa Kanyang walang hanggang kaharian. lyon ay para sa kaluwalhatian Niya at ng Kanyang Ama na ang Kanyang mga sugo ay humayo sa ngalan Niya; dahil sila at Siya ay iisa. Dapat nilang ipahayag Siya sa mundo. Ang Kanyang mga interes ay kanila ring mga interes. Kung sila ay magiging kamanggagawa Niya, sila ay magiging tagapagmana ng Diyos, at makakasama ni Cristo, sa walang katapusang pamana.— Review and Herald, June 2, 1903.MTP 49.1

  Sabihin ang mga Salita ng Katotohanan.—Ang pagkakambas ay isang gawaing may malaking responsibilidad, at napakahalaga nito hindi lamang sa mga sangkot sa gawaing ito, kundi maging sa mga taong pinaglilingkuran nila. Dapat tandaan ng nagkakambas na ang kanyang gawain ay isang uri ng pangangaral, at nais ng Diyos na maligtas ang mga nakakaharap niya. Kailangang panatilihin niyang mapasailalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang kanyang puso. Panatilihin din niyang malapit ang Biblia sa kanya bilang sanggunian at kapag dumating ang pagkakataon para sabihin ang mga salita ng katotohanan, siya ay manalangin para sa biyaya upang makapagsalitang may katalinuhan, nang sa gayon, ang kanyang sinasabi ay magiging pampalasa sa buhay ng iba.— Review and Herald, June 16, 1903.MTP 49.2

  Para Maghanap at Mangisda ng mga Kaluluwa.—Kailangan ng mga mangangaral na kulpurtor para maghanap at mangisda ng mga kaluluwa. Ang pagkakambas ay dapat pagsikapan at pagpasyahang gawin ngayon. Ang kulpurtor na may kababaang-loob at maamong puso ay makagagawa ng maraming kabutihan. Sa paghayong daladalawa, maaabot ng ating mga kulpurtor ang mga klase ng taong hindi naaabot ng ating pagtotolda. Sa bawat pamilya, dala nila ang mensahe ng katotohanan. Dahil dito ay napapalapit sila sa mga tao, at nakakasumpong ng maraming pagkakataon na magsalita tungkol sa Tagapagligtas. Umawit at manalangin sila kasama ng mga naging interesado sa mga katotohanang dapat nilang ibahagi. Magsalita sila ng mga salita ni Jesus sa mga pamilya. Sila ay makakaasa sa tagumpay; sapagkat nasa kanila ang pangakong, “Narito, Ako’y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon.” Ang mga nagkakambas na humahayo sa espiritu ng Panginoon ay sasamahan ng mga anghel.MTP 49.3

  Ako ay nakikiusap sa mga may responsibilidad sa gawain ng Diyos na huwag hayaang mamagitan ang anumang pangangalakal sa kanila at sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Huwag payagan ang anumang negosyo na ubusin ang oras at mga talento ng mga manggagawang dapat ay kasangkot sa paghahanda ng mga tao para sa pagparito ng Panginoon. Ang katotohanan ay dapat sumulong gaya ng ilawang nagniningas. Maikli ang panahon; sisikaping gawin ng kaaway ang lahat para palakihin sa ating isipan ang mga bagay na di naman gaanong importante, at aakayin tayong maliitin ang mismong trabahong higit na kailangang isagawa.— Review and Herald , June 2, 1903.MTP 50.1

  Abutin ang Lahat ng Klase ng Tao.—Upang maabot ang lahat ng klase ng tao, dapat natin silang puntahan kung saan sila naroon. Madalang na sila’y magkukusa na hanapin tayo. Hindi lamang mula sa pulpito nakikilos ng espirituwal na katotohanan ang puso ng mga tao. May iba pang bahagi ng gawain, bagaman parang mas hamak, gayunman, lubos din itong maaasahan. Ito ay natatagpuan sa tahanan ng maralita, at maging sa mansiyon ng dakila.— The Desire of Ages, p. 152. (1898)MTP 50.2

  Doon sa mga Nasa Daang-bayan.— Dalhin ang mga aklat sa mga negosyante, sa mga nagtuturo ng ebanghelyo, na ang mga isipan ay hindi pa natawag sa mga tanging katotohanan para ngayon. Dapat ipamalita ang mensahe “sa mga daang-bayan” — sa mga taong abalang-abala sa gawain ng mundo, sa mga guro at pinuno ng bayan. Libu-Iibo ang maaaring maabot sa pinakasimple at mababang paraan. Ang pinakamatatalino, yung mga lalaki at babaing kinikilala sa mundo na lubhang pinagkalooban, ay malimit na napapanariwa ng mga simpleng salita ng isang taong umiibig sa Diyos, at nasasabi ang pag-ibig na ito sa natural na paraan gaya rin naman ng isang taong makasanlibutan na nagsasabi ng tungkol sa mga bagay na interesado siya. Kadalasan, ang pinaghandaan at pinag-aralang sasabihin ay mahina ang impluwensya. Subalit ang totoo at tapat na pahayag ng isang anak ng Diyos, na sinasabi sa natural at simpleng paraan, ay may kapangyarihang magbukas sa pinto ng mga pusong matagal nang nakasara kay Cristo at sa pag-ibig Niya.— Review and Herald , Jan. 20, 1903.MTP 50.3

  Aabutin ng mga aklat yung mga taong hindi maaabot sa ibang paraan—yung mga naninirahang malayo sa malalaking pamayanan. Ang tawag ko sa kanila ay mga tagapakinig sa sangang-daan. Sa kanila dapat madala ng mga kulpurtor natin ang mga aklat na laman ang mensahe ng kaligtasan.MTP 51.1

  Ang mga kulpurtor natin ay dapat maging mga mangangaral ng Diyos, na nagbabahay-bahay sa mga lugar na malayo sa daangbayan, at binubuksan ang Kasulatan sa mga nakakaharap nila. Masusumpungan nila yung mga desidido at sabik na matuto sa mga Kasulatan....MTP 51.2

  Lubos kong ninanais na gawing lahat sa aking abot-kaya na maabot yung mga nasa mga daang-bayan at sangang-daan.— Letter 155, 1903 .MTP 51.3

  Sa mga Lansangan ng Paglalakbay.—Sa mga sikat na dulugang pangkalusugan at sentro ng komersiyo ng mga turista, na dinadagsa ng Iibu-libong naghahangad ng kalusugan at kasiyahan, dapat ay may mga nakadestinong ministro at mga kulpurtor na kayang kumuha ng pansin ng marami. Bantayan ng mga manggagawang ito ang pagkakataong maipahayag ang mensahe para ngayon, at magtolda kung maaari. Dapat si lang maging maagap sa pagsunggab ng mga pagkakataon na makapagpahayag sa tao. Kasama ng Espiritu Santo, hayaang katagpuin nila ang mga tao na dala ang mensaheng sinasabi ni Juan na Tagapagbautismo: “Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.” Kailangang ilahad nang malinaw at may kapangyarihan ang salita ng Diyos, upang yung mga may tengang nakakarinig ay marinig ang katotohanan. Sa gayon, ang ebanghelyo ng napapanahong katotohanan ay mailalagay sa daan nung mga hindi nakakaalam nito, at tatanggapin ng hindi iiIan lamang, at dadalhin nila sa kani-kanilang tahanan sa iba’t ibang bahagi ng sanlibutan.— Review and Herald , Jan. 25, 1906.MTP 51.4

  Tulungan ang mga Walang-Pagpipigil. — Sa inyong paggawa makakakita kayo ng mga taong nakikipaglaban sa kanilang mga hilig. Magsalita kayo ng mga bagay na magpapalakas at magpapatapang ng kanilang loob. Huwag payagang patayin ni Satanas ang huling katiting ng pag-asa sa kanilang mga puso. Sa mga taong nagkakamali, nanginginig, at nakikipagpunyagi sa kasamaan, sinasabi ni Cristo, “Lumapit siya sa Akin;” at inilalagay Niya ang Kanyang kamay sa ilalim niya at siya’y itinataas. Ang ginawa ni Cristo ay inyo ring magagawa sa pagpunta ninyo sa bawat lugar bilang Kanyang mga mangangaral. Gumawang may pananampalataya na umaasang may mga kaluluwang madadala sa Kanya na nag-alay ng buhay upang ang mga lalaki at babae ay makatayo sa tabi ng Diyos. Lumapit na kasama ang Diyos upang maakay ang mga lasenggo at mga taong deboto sa paninigarilyo, mula sa mga bisyong nagpababa sa kanila sa antas ng hayop na napapahamak. — Review and Herald, Jan. 7, 1903.MTP 52.1

  Ipanalangin ang mga may Sakit at Nanlulupaypay.—Saan man si Cristo, Siya ay naghahasik ng binhi ng katotohanan, at bilang tagasunod Niya, puwede kayong sumaksi para sa Panginoon, na gumagawa ng napakahalagang gawain sa tahanan ng mga tao. Sa gayong paglapit sa mga tao, madalas na makakakita kayo ng mga may sakit at nanlulupaypay. Kung pilit kayong lumalapit sa tabi ni Cristo, na pasan ang Kanyang pamatok, araw-araw kayong matututo sa Kanya kung paanong ihatid ang mensahe ng kapayapaan at kaaliwan sa mga nalulumbay at nabigo, sa mga malungkot at wasak ang puso. Maituturo ninyo sa salita ng Diyos ang mga nanlulumo at maidadalangin sa Panginoon ang mga may sakit. Sa pananalanangin, kausapin ninyo si Cristo gaya ng ginagawa ninyo sa isang pinagkakatiwalaan at pinakamamahal ninyong kaibigan. Panatilihin ang kalugud-lugod, malaya, at kaaya-ayang dignidad, bilang anak ng Diyos. Ito ay kikilalanin.— Testimonies , vol. 6, pp. 323, 324. (1900)MTP 52.2

  Na may Panalangin sa mga Labi.—Ang mga karapatan ng Diyos ay dapat laging nasa atin. Hindi natin dapat kalimutang tayo’y mananagot sa mga bagay na ginawa sa katawan. Kargado ng ganitong kaisipan, ang mga nagkakambas ay magbabantay ng mga kaluluwa, at ang kanilang panalangin para sa karunungan na masabi ang salitang napapanahon sa mga nangangailangan ng tulong ay magmumula sa mga labing hindi mapagkunwari. Ang mga ganitong manggagawa ay patuloy na itinataas at dinadalisay ang kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Mapapasakanila ang tunay na pagkaunawa sa halaga ng kaluluwa, at gagamitin ang lahat ng pagkakataon sa pagpapahayag ng kasaganaan ng biyaya ni Cristo. Humayo ang mga kulpurtor na may panalangin sa mga labi, “Panginoon, ano ang nais Mong gawin ko?” Magtrabaho siya na gaya ng may nagmamasid na Diyos at sa presensya ng mga anghel ng kalangitan; naisin niyang maging katanggap-tanggap sa Diyos sa lahat ng bagay; at hindi mawawalan ng bunga ang paglilingkod niya.MTP 52.3

  Bawasan ang pakikipagtalo, at higit pang ipakilala si Cristo. Ang ating Manunubos ang sentro ng buong pananampalataya at pagasa natin. Yung mga makapagpapahayag ng Kanyang walang katulad na pag-ibig, at makakaudyok sa mga puso na ibigay sa Kanya ang kanilang pinakamainam at pinakabanal na pagmamahal, ay gumagawa ng dakila at banal na gawain. Sa masipag na pagkakambas, at tapat na pagpapahayag sa tao ng krus ng Kalbaryo, dinodoble ng kulpurtor ang kanyang kapakinabangan. Ngunit habang ipiniprisinta natin ang ganitong paraan ng paggawa, hindi tayo puwedeng magsaayos ng isang linyang hindi mababago para sundan ng bawat isa. Binabago ng mga pangyayari ang sitwasyon....MTP 53.1

  Magsalita Tungkol sa Pag-ibig ni Cristo.—Kadalasan, walang tanging epekto ang pagtalakay ng mga paksa ukol sa doktrina; sapagkat inaasahan ng mga taong ipipilit lang sa kanila ng iba ang doktrina; pero kung ang walang-katulad na pag-ibig ni Cristo ang tatalakayin, ang Kanyang biyaya ay umaakit sa puso. Marami ang tapat na naghahanap ng liwanag, na hindi alam kung anong dapat gawin para maligtas. O, sabihin sa kanila ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang sakripisyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para lamang mailigtas ang nangapapahamak! Sabihin sa kanilang ilagay ang kanilang mga pagpapasya sa panig ng kalooban ng Diyos; at, “kung ang sinuman ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos.” Juan 7:17.— Manual for Canvassers, pp. 36-38. (1902)MTP 53.2

  Iwasan ang mga Kontrobersyal na Punto.—Ang ilang gumagawa sa gawain ng pagkakambas ay may sigasig na hindi ayon sa pag-iisip. Dahil kulang sa karunungan, at gustong gayahin ang mga ministro at teologo, parang kinakailangan nang maghigpit sa mga kulpurtor natin. Kapag nanawagan ang Panginoon, “Sinong susuguin ko, at sinong hahayo para sa Amin?” Ilalagay ng Espiritu Santo sa inyong puso ang isasagot: “Narito ako; suguin Mo ako!” Isaias 6:8. Subalit isaisip ninyo na dapat munang lumapat sa inyong mga labi ang bagang mula sa dambana. Kung magkagayon, ang mga salita ay magiging maganda at banal na salita. At kayo ay magkakaroon ng karunungan para malaman ang dapat at hindi dapat sabihin. Hindi ninyo susubukang ipakita ang inyong galing bilang teologo. Magiging maingat kayong huwag magkaroon ng espiritu ng pakikipagtalo o maging sanhi ng pag-iwas dahil sa pagpapakilala ng kontrobersyal na punto ng doktrina. Makasusumpong kayo ng sapat na sasabihing hindi magiging sanhi ng pagkontra, bagkus ay magbubukas ng pusong magnanais pa ng mas malalim na kaalaman sa salita ng Diyos.MTP 53.3

  Handang Magbigay ng Sagot.—Nais ng Panginoon na kayo’y maging mga tagaakay ng kaluluwa; kaya, bagaman hindi ninyo iginigiit ang mga doktrina sa tao, dapat “lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo.” I Pedro 3:15. Bakit matatakot? Matakot kayo kung ang sinasabi ninyo ay nahahaluan ng pagpapahalaga sa sariIi, mga salitang hindi ipinapayo, o mga salita at paraang hindi gaya ng kay Cristo. Tibayan ang pakikipag-ugnayan kay Cristo, at ipahayag ang katotohanang gaya ng sa Kanya.— Testimonies, vol. 6, pp. 324, 325. (1900)MTP 54.1

  Itaas si Cristo.— Gumawa gaya ni Pablo. Saanman siya naroon, kaharap man ang mga nakasimangot na Fariseo o mga awtoridad na Romano, mahirap man o mayaman, edukado o hindi, ang pilay sa Lystra o ang mga makasalanang preso sa Macedonia, itinaas niya si Cristo bilang Siya na galit sa kasalanan at mahal ang makasalanan, Siya na umako sa ating mga sala upang ibahagi sa atin ang Kanyang katuwiran.— Manual for Canvassers, p. 34. (1902)MTP 54.2

  Ang Ministro Bilang Kulpurtor.—Ang kulpurtor na matalino, may takot sa Diyos at maibigin sa katotohanan ay dapat irespeto; dahil siya ay nasa isang posisyong kapantay ng ministro ng ebanghelyo. Marami sa ating mga kabataang ministro at sa mga naghahandang maging ministro, kung tunay na nahikayat, ay higit na mabuti ang magagawa sa pamamagitan ng pagkakambas. At sa pakikiharap sa mga tao at pagpapakita sa kanila ng ating mga nilathala magkakaroon sila ng mga karanasang hindi nila mararanasan sa pagsesermon lamang. Sa kanilang pagbabahay-bahay, makakausap nila ang mga tao, taglay ang bango ng buhay ni Cristo. Sa gayong pagsisikap upang pagpalain ang iba, sila mismo ay pagpapalain; magkakaroon sila ng karanasan sa pananampalataya; higit na dadami ang kaalaman nila sa Kasulatan; at patuloy silang matututo kung paano mag-akay ng kaluluwa kay Cristo.MTP 54.3

  Dapat madama ng lahat nating ministro ang kalayaang magdala ng mga aklat upang ipagbili saanman sila pumunta. Saanman magtungo ang ministro, maaari siyang mag-iwan ng aklat sa pamilyang tinitirhan niya maaaring sa pamimigay o pagbebenta nito sa kanila. Ganito ang karamihang ginawa noong unang kasaysayan ng mensahe. Ang mga ministro ay gumawa gaya ng kulpurtor, na ginagamit ang kanilang kinikita sa pagbebenta ng aklat sa pagpapasulong ng gawain sa mga lugar na kailangan ang tulong. Sila ang mahusay na makapagsasabi tungkol sa paraang ito ng paggawa; sapagkat may karanansan sila sa linyang ito.MTP 55.1

  Walang sinumang dapat mag-isip na nakapagpapababa sa isang ministro ng ebanghelyo ang pagsangkot sa pagkakambas bilang paraan ng paghatid ng katotohanan sa mga tao. Sa ganitong paraan siya ay gumagawang gaya ni apostol Pablo na nagsabi: “Nalalaman ninyo kung paanong namuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako’y tumuntong sa Asia, na naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at may luha, at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Judio. Hindi ko ipinagkakait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapaki-pakinabang, at hayag na nagtuturo sa inyo, at sa mga bahay-bahay, na nagpapatotoo sa mga Judio at gayundin sa mga Griyego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesu-Cristo.” Gawa 20:18-21. Si Pablo na mahusay magsalita, na sa kanya’y nagpakilala ang Diyos sa kamangha-manghang paraan, ay nagbahay-bahay na may mapagpakumbabang isip, at maraming luha at tukso.— Testimonies, vol. 6, pp. 321-322. (1900)MTP 55.2

  Kasing Halaga ng Pangangaral.—Ang ministrong mangangaral na nakikisangkot sa pagkakambas ay gumagawa ng isang paglilingkod na kasing halaga ng pangangaral ng ebanghelyo sa kongregasyon bawat Sabbath. Ang tapat na kulpurtor na mangangaral ay tinitingnan ng Diyos na may pagsang-ayon na kapantay ng sa sinumang tapat na ministro. Pareho silang may ilaw at parehong dapat magliwanag sa naaabot ng kanilang impluwensiya. Nananawagan ang Diyos sa bawat tao na makiisa sa dakilang Misyonerong Manggagamot at humayo sa mga daang-bayan at sangang-daan. Bawat isa sa kanyang partikular na linya ng paglilingkod ay may gawaing dapat gampanan para sa Diyos. Ang gayong mga manggagawa, kung nahikayat, ay tunay na mga misyonero.— Letter 186, 1903.MTP 55.3

  May mga taong nababagay sa pagiging kulpurtor at higit na maraming magagawa sa ganitong linya kaysa pagsesermon. Kung ang Espiritu ni Cristo ay nasa kanilang mga puso, makakasusumpong sila ng pagkakataong ipahayag ang Kanyang salita sa iba at ituro ang kanilang mga pag-iisip sa mga tanging katotohanan para sa panahong ito.— Testimonies, vol. 6, p. 323. (1900)MTP 56.1

  Kagalakan sa Paglilingkod.—Kagalakan ni Cristo ang pagtulong sa mga nangangailangan, paghanap sa nawawala, pagsagip sa nangagdurusa, pagbangon sa nakalugmok, pagpapagaling ng mga may sakit, pagsasalita ng mga kataga ng pakikiramay at pang-aaliw sa mga nanlulumo at magulo ang isip. Kapag higit tayong napuspos ng Kanyang Espiritu, higit din tayong magsisikap na gumawa para doon sa mga nasa palibot natin; at kapag higit pa tayong maglilingkod sa iba, higit ding lalago ang pagmamahal natin sa gawain, at lalo tayong nalulugod na sumunod sa Panginoon. Ang puso natin ay mapupuspos ng pagibig ng Diyos; at makapagsasalita tayo tungkol sa ipinakong Tagapagligtas nang may kasigasigan at kapangyarihang mangumbinsi.MTP 56.2

  Ang tanong ko sa mga tumanggap ng liwanag ng katotohanan: Ano ang gagawin ninyo sa buong taong ito na nagsisimula pa lang? Titigil na ba kayo sa pag-aaway-away, pagpapahina at pagsira ng tiwala ng tao sa sangkatauhan? o ilalaan ninyo ang inyong panahon sa pagpapatibay ng mga natira, na malapit nang mamatay? Pag ang ating mga kapatiran ay nakisangkot sa masigasig na paggawa para sa Panginoon, ang mga reklamo ay hindi na natin maririnig. Maraming babangon mula sa kawalang pag-asa na sumisira sa kanilang katawan at kaluluwa. Sa paggawa nila para sa iba, maraming nakatutulong na bagay ang kanilang masasabi kapag sila’y nagtitipon upang sumamba sa Diyos. Ang kanilang mga patotoo ay hindi madilim at malungkot, kundi puno ng tuwa at tapang. Sa halip na mag-isip at magsalita tungkol sa mga pagkakamali ng kanilang mga kapatid, at tungkol sa sarili nilang pagsubok, sila ay mag-iisip at magsasalita tungkol sa pag-ibig ni Cristo, at sisikaping maging mas epektibong mga manggagawa para sa Kanya.— Review and Herald, Jan. 7, 1903.MTP 56.3

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Ano ang likas ng ministeryo ng pagkakambas? “Dapat tandaan ng nagkakambas na ang kanyang gawain ay isang uri ng ____________, at nais ng Diyos na ____________ ang mga nakakaharap niya.”MTP 57.1

  2. Paano isinasagawa ang gawaing ito ng paghikayat ng kaluluwa?
  a. “Gumawa gaya ni ____________...itinaas niya si Cristo bilang Siya... na umako sa ating mga sala.”
  b. “Panatilihin din niyang malapit ang ____________ sa kanya bilang sanggunian at kapag dumating ang pagkakataon para sabihin ang mga salita ng katotohanan... ang kanyang sinasabi ay magiging pampalasa sa buhay ng iba.”
  c. “Aabutin ng mga ____________ yung mga taong hindi maaabot sa ibang paraan____________yung mga naninirahang sa malalaking pamayanan.”
  d. “Maituturo ninyo sa salita ng Diyos ang mga nanlulumo at ____________ sa Panginoon ang mga may sakit.”
  MTP 57.2

  3. Ang mga pastor ba ay maaaring makisangkot sa ministeryo ng pagkakambas?
  a. “Walang sinumang dapat mag-isip na ____________ sa isang ministro ng ebanghelyo ang pagsangkot sa pagkakambas bilang paraan ng paghatid ng sa mga tao.”
  b. “Ang ministrong mangangaral na nakikisangkot sa pagkakambas ay gumagawa ng isang paglilingkod na kasing halaga ng ____________ ng ebanghelyo sa kongregasyon bawat Sabbath.”
  MTP 57.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents