Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 21 - Mga Babasahing Pangkalusugan

  Pagpapalaganap ng Babasahing Pangkalusugan.—Ang pagpapalaganap ng ating mga babasahing pangkalusugan ay isang napakahalagang gawain. Ito’y isang gawaing ang lahat ng naniniwala sa mga natatanging katotohanan sa panahong ito ay dapat magkaroon ng buhay na malasakit. Hindi gaya noon, nais ng Diyos na ang mga isipan ng tao ngayon ay makilos nang husto upang suriin ang malaking paksa tungkol sa pagtitimpi at ang mga prinsipyong batayan ng tunay na repormang pangkalusugan....MTP 155.1

  Relihiyon at Kalusugan.—Ang tunay na relihiyon at ang mga batas ng kalusugan ay magkakasama. Napakaimposibleng gumawa para sa kaligtasan ng mga lalaki at babae na hindi ipinapakita sa kanila ang pangangailangang iwanan ang masasamang kasiyahang sumisira sa kalusugan, nagpapababa sa kaluluwa, at humahadlang na maikintal sa isipan ang banal na katotohanan.— Review and Herald, Nov. 12, 1901.MTP 155.2

  Ang Repormang Pangkalusugan ay Isang Bumubutas na Pantusok .—Ang ebanghelyo ng kalusugan ay maraming mga tagapagtaguyod na may kakayahan, subalit naging napakahirap ng kanilang gawain dahil napakaraming mga ministro, presidente ng mga komperensiya, at iba pang nasa posisyong maimpluwensiya ang hindi nag-ukol ng tamang pansin sa paksa tungkol sa repormang pangkalusugan. Hindi nila nakita ang relasyon nito sa gawain ng pagbabalita bilang kanang kamay ng katawan. Bagaman, napakaliit na respeto ang ipinapakita sa departamentong ito ng maraming tao, at ng ilang mga ministro, ipinakita ng Panginoon Wala na akong ang Kanyang pagtingin dito sa masaganang iba pang pagpapaunlad nito. Kung gagawin nang nalalaman na tama, ang gawaing pangkalusugan ay isang bumubutas na pantusok na gumagawa ng mabilis daan para makaabot sa puso ang iba pang makapagbukas mga katotohanan. Kapag ganap na tinanggap ang mensahe ng ikatlong anghel, ng mga puso ang repormang pangkalusugan ay bibigyan gaya ng ng lugar sa mga konsilyo ng komperensiya, babasahing sa gawain ng iglesya, sa tahanan, sa hapag- kainan, at sa lahat ng pag-aayos sa pangkalusugan. sambahayan. At ang kanang kamay ay magsisilbi at mag-iingat sa katawan.— Testimonies , vol. 6, p. 327. (1900)MTP 155.3

  Ang Babasahing Pangkalusugan ay Pantulong na Kamay ng Ebanghelyo.—Ang ating babasahing pangkalusugan ang pantulong na kamay ng ebanghelyo na nagbubukas ng daan para makapasok ang katotohanan at makapagligtas ng maraming kaluluwa. Wala na akong iba pang nalalaman na mabilis makapagbukas ng mga puso gaya ng mga babasahing ito, na kung babasahin at isasakabuhayan ay aakay ng mga kaluluwa sa pagsasaliksik ng Biblia para sa mas mabuting pagkaunawa ng katotohanan.MTP 156.1

  Dapat ipaalam ng mga nagkakambas ang mga babasahing pangkalusugan sa mga taong kanilang dinadalaw, na sinasabi sa kanila ang kapakinabangan nito sa paggamot ng karamdaman.— Manuscript 113, 1901 .MTP 156.2

  Nakakakuha ng Pansin.—Ang mga babasahin ukol sa repormang pangkalusugan ay maaabot ang maraming hindi makakakita o makakabasa ng anuman tungkol sa mahahalagang paksa sa Biblia....Ang katotohanan ay dapat makarating sa mga tao sa pamamagitan ng repormang pangkalusugan. Ito ay kailangan upang makuha ang pansin tungkol sa katotohanan sa Biblia.MTP 156.3

  Gusto ng Diyos na ang Kanyang bayan ay maging mapagpigil sa lahat ng bagay. Malibang isakabuhayan nila ang pagpipigil, hindi sila magiging banal at mapapabanal sa katotohanan. Mismong ang kanilang mga iniisip at isipan ay nagiging napakasama.MTP 156.4

  Wala na akong iba pang nalalaman na mabilis makapagbukas ng mga puso gaya ng mga babasahing pangkalusugan.MTP 156.5

  Marami doon sa mga pag tiningnan ay napakasama at walang pag-asa ay makukuha ang pansin sa katotohanan kung matuturuan nang maayos tungkol sa kanilang di-malusog na pamumuhay. Pagkatapos, sila ay maaaring itaas, gawing marangal, pakabanalin, at maaaring angkop na sisidlan para gamitin ng Panginoon. Humayo kayong puno ang mga kamay ng tamang babasahin, at ang inyong puso ay puno ng pag-ibig ni Cristo para sa kanilang mga kaluluwa, na inaabot sila saan man sila naroon....MTP 157.1

  Nag-aalis ng mga Maling Akala.—Ipinakita sa akin na sa paguukol ng pansin sa sangay na ito ng gawain, inaalis ninyo ang malaking bahagi ng maling akala sa maraming isipan na humarang sa daan para sa pagtanggap ni la ng katotohanan at pagbabasa ng mga babasahing nagpapasulong ng katotohanang pinaniniwalaan natin. Ang bagay na ito ay hindi dapat basta palampasin na parang walang halaga; sapagkat halos bawat pamilya ay kailangang magising sa paksang ito, at makilos ang kanilang mga konsensiya para maging tagatupad ng salita ng Diyos sa pagsasanay na pagkaitan ang sarili ng mga kagustuhan. Kapag inyong ginawang matalino ang mga tao sa paksa tungkol sa repormang pangkalusugan, naihanda na ninyo ang daan para sa kanila upang bigyang-pansin ang napapanahong katotohanan para sa mga huling araw na ito. Sabi ng aking gabay, “Magturo, magturo, magturo.” Ang isip ay dapat maliwanagan; sapagkat nagdilim ang pang-unawa ayon sa nais ni Satanas, dahil makakapasok siya sa pamamagitan ng baluktot na kagustuhan upang ibaba ang kaluluwa....MTP 157.2

  Ipinabatid sa akin ng aking gabay, “Lahat ng naniniwala at nagpapahayag ng katotohanan ay hindi lang dapat isakabuhayan ang repormang pangkalusugan, kundi ituro itong may buong-sikap sa iba.” Ito ay magiging malakas na ahensiya sa pagtawag ng pansin ng mga hindi naniniwala para isip-isipin nila na kung sa paksa ngang ito tungkol sa malusog na pagkain at pag-uugali ay maalam tayo, di magaling din tayo sa mga paksa sa doktrina ng Biblia.— Manuscript 1, 1875 .MTP 157.3

  Ang Panginoon ay tumatawag ng mga manggagawa para pasukin ang bukiran ng pagkakambas. Nais Niyang maipakalat ang mga aklat ukol sa repormang pangkalusugan. Marami ang nakadepende sa paksa tungkol sa repormang pangkalusugan.— Manuscript 174, 1899 .MTP 157.4

  Dalhin ng ating mga kabataang lalaki at babae ang mga aklat tungkol sa malusog na pamumuhay, at magtungo sa mga tao, na ginagawa ang lahat nilang makakaya sa pagpapasulong ng gawain ng repormang pangkalusugan. Marami sa mundo ang nasasabik na malaman pa ang marami tungkol sa mga prinsipyong ito.— Letter 154a, 1900 .MTP 157.5

  Malaking Pangangailangan sa Liwanag na Ito.—Ang mga tao ay nasa malungkot na pangangailangan sa nagniningning na liwanag mula sa mga pahina ng ating mga magasin sa kalusugan at pagpipigil. Nais gamitin ng Diyos ang mga magasing ito bilang paraan kung saan ang mga kislap ng liwanag ay kukuha ng pansin ng mga tao, at magiging dahilan para pakinggan nila ang babala ng mensahe ng ikatlong anghel....MTP 158.1

  Malaki ang dapat gawin at magagawa ng mga ministro upang mahimok ang pagpapakalat ng mga magasing pangkalusugan. Bawat kaanib ng iglesya ay dapat gumawang masikap para sa mga magasing ito, na gaya sa iba pang mga peryodiko. Hindi dapat magsalungat ang dalawa....MTP 158.2

  Ang pagpapakalat ng magasing pangkalusugan ay magiging napakalakas na ahensiya para ihanda ang mga tao na tanggapin ang mga natatanging katotohanan na maghahanda sa kanila sa nalalapit na pagparito ng Anak ng tao.— Review and Herald, Nov. 12, 1901.MTP 158.3

  Permanenteng Bahagi ng Ating mga Babasahin .—Maaabot at naabot ng repormang pangkalusugan ang klase ng mga taong hindi sana napaabutan ng katotohanan. May malaking pangangailangan para sa gawaing itinatatag upang matulungan ang mga tao, mga mananampalataya man o hindi, sa panahong ito sa pamamagitan ng mga talakayan at babasahing pangkalusugan. Hindi ko makita kung bakit hindi dapat mabigyan ng permanenteng lugar ang mga aklat na pangkalusugan at pati na rin ang iba pang babasahin kahit pa may mga maling akala ng tao na kasalungat nito.— Letter 25a, 1889 .MTP 158.4

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Bakit ang pagpapalaganap ng ating mga babasahing pangkalusugan ay “isang napakahalagang gawain”?
  a. “Napakaimposibleng gumawa para sa kaligtasan ng mga lalaki at babae na hindi ipinapakita sa kanila ang pangangailangang iwanan ang masasamang kasiyahang sumisira sa ____________. .”
  b. “Ang gawaing pangkalusugan ay isang ____________ na pantusok na gumagawa ng daan para makaabot sa puso ang iba pang mga ____________ .”
  c. “Wala na akong iba pang nalalaman na ---------- ____________ ng mga puso gaya ng mga babasahing ito....”
  d. “Ito ay kailangan upang makuha ang ____________ tungkol sa katotohanan sa ____________.”
  e. “Ipinakita sa akin na sa pag-uukol ng pansin sa sangay na ito ng gawain, ____________ ninyo ang malaking bahagi ng ____________ ____________ sa maraming isipan.”
  MTP 159.1

  2. Anong konklusyon ang lalo pang nagdidiin sa kahalagahan nito? “Maaabot at naabot ng repormang pangkalusugan ang klase ng mga taong ____________ sana napaabutan ng katotohanan....Hindi ko makita kung bakit hindi dapat mabigyan ng ____________ ____________ ang mga aklat na pangkalusugan pati na rin ang iba pang babasahin.”MTP 159.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents