Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 20 - Ang ating Malalaking Aklat ng Pabalita

  Mga Aklat na Naghahayag ng Liwanag sa Pagtalikod ni Satanas.— *PAALALA: Dapat isaisip ng bumabasa na mula nang isulat ang mga pangungusap na ito, ang bilang ng malalaking aklat na puspos ng pabalila ay nililimbag at nakukuha ng ating mga kulpurlor. — MGA TAGATALA.lbinigay sa akin ang tagubiIin na ang mahahalagang aklat na naglalaman ng liwanag na ibinigay ng Diyos tungkol sa pagtalikod ni Satanas sa langit ay dapat malawakang maipalaganap ngayon din; sapagkat sa pamamagitan ng mga ito maraming isipan ang maabot ng katotohanan. Ang Mga Patriarka at Propeta, Daniel and the Revelation, at Ang Malaking Tunggalian ay higit na kailangan ngayon kaysa noon. Mahalagang malawakang maipakalat ang mga ito dahil ang mga katotohanang idinidiin nila ay magbubukas ng maraming bulag ang mata.... Marami sa ating mga kapatiran ay bulag sa kahalagahan ng mismong mga aklat na talagang kailangan. Kung ang pamamaraan at kakayahan ay naipamalas noon sa pagbebenta ng mga aklat na ito, ang Kilusan sa Batas ng Pangingilin ng Linggo ay hindi makakarating sa kung nasaan na ito ngayon. — Review and Herald, Feb. 16, 1905.MTP 148.1

  Sa Ang Bukal ng Buhay, Mga Patriarka at Propeta, Ang Malaking Tunggalian, at Daniel and the Revelation, ay may mahalagang tagubilin. Ang mga aklat na ito ay dapat bigyan ng espesyal na pagpapahalaga, at lahat ng pagsisikap ay dapat gawin para madala ang mga ito sa mga tao.— Letter 229, 1903.MTP 148.2

  Ang liwanag na ibinigay ay, ang Thoughts on Daniel and the Revelation, Ang Malaking Tunggalian, at Mga Patriarka at Propeta, ay gagawa ng kanilang daan. Nilalaman ng mga ito ang mismong mensaheng dapat mapasa mga tao, ang espesyal na liwanag na ibinigay ng Diyos sa Kanyang bayan. Ihahanda ng mga anghel ng Diyos ang daan para sa mga aklat na ito sa puso ng mga tao.— Special Instruction Regarding Royalties, p. 7. (1899)MTP 148.3

  Mga Aklat na Espiritu ng Propesiya. — Pinasasalamatan ko ang aking Ama sa langit sa interes ng aking mga kapatiran sa pagpapalaganap ng Christ’s Object Lessons. Malaking kabutihan ang naisagawa sa pagbebenta ng aklat na ito, at ang gawain ay dapat ipagpatuloy. Ngunit ang pagsisikap ng ating mga kapatiran ay hindi dapat limitahan sa isang aklat na ito. Ang saklaw ng gawain ng Panginoon ay higit sa isang linya ng paglilingkod. Ang Christ’s Object Lessons ay dapat mabuhay at gawin ang itinakdang gawain nito, ngunit hindi lahat nang pag-iisip at pagsisikap ng bayan ng Diyos ay dapat ibuhos sa pagpapalaganap nito. Ang mas malalaking aklat, Mga Patriarka at Propeta, Ang Malaking Tunggalian, at Ang Bukal ng Buhay ay dapat ipagbili kahit saan. Ang mga aklat na ito ay naglalaman ng katotohanan para sa panahong ito—katotohanang dapat ibunyag sa lahat ng bahagi ng mundo. Walang dapat humadlang sa pagbebenta ng mga ito.MTP 149.1

  Ang pagsisikap na maipalaganap ang Christ’s Object Lessons, ay nagpapatotoo sa kung ano ang magagawa sa bukiran ng pagkakambas. Ang pasisikap na ito, ay isang liksiyong hindi dapat kalimutan kung paano magkambas sa paraang may pananalangin at pagtitiwala na naghahatid ng tagumpay.MTP 149.2

  Mas marami na sana sa ating malalaking aklat ang naipagbili kung ang mga kaanib ng iglesya ay nagising sa kahalagahan ng mga katotohanang nilalaman ng mga aklat na ito, at naunawaan ang kanilang responsibilidad para ipakalat ang mga ito. Mga kapatid ko, hindi ba kayo magsisikap ngayon na maipalaganap ang mga aklat na ito? At hindi ba ninyo isasama sa pagsisikap na ito ang sigasig na dala ninyo sa pagsisikap na maipagbili ang Christ’s Object Lessons? Sa pagbebenta ng aklat na ito, maraming natutong magbenta ng mas malalaking aklat. Nagkamit sila ng karanasang naghanda sa kanila na pasukin ang bukiran ng pagkakambas.MTP 149.3

  Impluwensiya ng mga Aklat na Ito. — Hindi si Mrs. White ang pinanggalingan ng mga aklat na ito. Naglalaman ang mga ito ng tagubiling ibinibigay ng Diyos sa kanya sa buong buhay niyang paggawa. Naglalaman ang mga ito ng mahalaga at umaaliw na liwanag na mabiyayang ibinigay ng Diyos sa Kanyang lingkod para ibigay sa mundo. Mula sa mga pahina ng mga ito, ang liwanag na ito ay dapat sumikat sa puso ng mga lalaki at babae, na inaakay sila sa Tagapagligtas. Idineklara ng Panginoon na dapat ipakalat ang mga aklat na ito sa buong mundo. Taglay nila ang katotohanan, na sa mga tumatanggap ay pampalasa ng buhay sa buhay. Ang mga ito ay tahimik na saksi para sa Diyos. Sa nakaraan, ang mga ito ang naging pamamaraan ng Kanyang mga kamay sa pagkumbinsi at paghikayat ng maraming kaluluwa. Maraming nakabasa ng mga ito na may kasabikang pag-asam, at sa pagbabasa nito ay inaakay silang makita ang bisa ng pagtubos ni Cristo, at magtiwala sa kapangyarihan nito. Naakay silang ipagkatiwala ang pangangalaga ng kanilang mga kaluluwa sa kanilang Manlilikha, na naghihintay at umaasa sa pagparito ng Tagapagligtas upang dalhin ang mga minamahal Niya sa kanilang walang hanggang tahanan. Sa hinaharap, gagawing malinaw ng mga aklat na ito ang ebanghelyo sa marami pang iba, na ipinahahayag sa kanila ang daan ng kaligtasan.— Review and Herald, Jan. 20, 1903.MTP 149.4

  Kaunting pansin lang ang ibinibigay sa Biblia, at ibinigay ng Panginoon ang mas maliit na liwanag para akayin ang mga lalaki at babae sa mas malaking liwanag.MTP 150.1

  Ipagbili ang mga Aklat na Nagbibigay-Liwanag.—Ipinadala ng Panginoon sa Kanyang bayan ang maraming tagubilin, tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin, dito ay kaunti, doon ay kaunti. Kaunting pansin lang ang ibinibigay sa Biblia, at ibinigay ng Panginoon ang mas maliit na liwanag para akayin ang mga lalaki at babae sa mas malaking liwanag. O, gaano ngang kabutihan ang matatapos kung ang mga aklat na naglalaman ng liwanag na ito ay binasang may determinasyong isakatuparan ang mga prinsipyong nilalaman ng mga ito! Magkakaroon ng sanlibong ulit na pagbabantay, higit sa sanlibong ulit na pagtanggi sa sarili at natatalagang pagsisikap. At higit na marami na sana ngayon ang nagagalak sa liwanag ng napapanahong katotohanan.MTP 150.2

  Mga kapatid ko, gumawang may pagsisikap na maipakalat ang mga aklat na ito. Ilagay ninyo ang inyong mga puso sa gawaing ito, at ang pagpapala ng Diyos ay sasainyo. Humayo kayo sa pananampalataya, na nananalanging ihanda ng Diyos ang mga puso para tanggapin ang liwanag. Maging kaaya-aya at magalang. Ipakita na kayo’y mga tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng matuwid na landasin. Lumakad at gumawa sa liwanag ng langit, at ang inyong landas ay magiging gaya ng landas ng matuwid, na lumiliwanag nang lumiliwanag hanggang sa sakdal na araw.— Review and Herald, Jan. 20, 1903.MTP 150.3

  Mga Katotohanang Nababakuran ng “Sinabi ng Panginoon .”— Ilan ang matamang nakabasa ng Mga Patriarka at Propeta, Ang Malaking Tunggalian, at Ang Bukal ng Buhay? Nais ko sanang maunawaan ng lahat na ang tiwala ko sa liwanag na ibinigay ng Diyos ay matatag na nakatayo, dahil alam kong ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagpapadakila sa katotohanan, at ginawa itong marangal, na sinasabi: “Ito ang daan, dito kayo lumakad.” Sa aking mga aklat, ay sinasabi ang katotohanang nababakuran ng “Sinabi ng Panginoon.” Iginuhit ng Espiritu Santo ang mga katotohanang ito sa aking puso at isip na di-mabubura gaya ng utos na iginuhit ng daliri ng Diyos sa dalawang tapyas na bato, na ngayon ay nasa kaban para dalhin sa dakilang araw na iyon na bibigkasin ang kahatulan sa bawat kasamaan at mapandayang siyensya na gawa ng ama ng kasinungalingan.— Letter 90, 1906.MTP 151.1

  Ang Diyos ay malulugod pag nakita Ang Bukal ng Buhay sa bawat tahanan. Sa aklat na ito ay nakasaad ang liwanag na Kanyang ibinigay sa salita Niya. Sa ating mga kulpurtor ang aking sasabihin ay, Magsihayo kayong may mga pusong pinalambot at pinasuko ng pagbabasa ng buhay ni Cristo. Uminom kayo nang husto ng tubig ng kaligtasan, upang ito ay maging buhay na bukal sa inyong puso, na umaagos para sariwain ang mga kaluluwang malapit nang mapahamak. — Letter 75, 1900 .MTP 151.2

  “Ang Malaking Tunggalian,” Higit sa Pilak o Ginto.— Ang Malaking Tunggalian ay dapat maipalaganap nang malawakan. Ito ay naglalaman ng kuwento ng nakaraan, ng kasalukuyan, at ng hinaharap. Sa paghahayag nito sa pangwakas na mga eksena ng kasaysayan ng mundo, nagdadala ito ng makapangyarihang patotoo para sa kapakanan ng katotohanan. Mas nasasabik akong makita ang malawakang pagpapalaganap ng aklat na ito kaysa sa ibang isinulat ko; dahil sa Ang Malaking Tunggalian, ang huling mensahe ng babala para sa sanlibutan ay higit na ibinibigay nang malinaw kaysa sa ibang mga aklat ko.— Letter 281, 1905.MTP 151.3

  Nagsasalita ako sa inyo na mga tinawagan sa pagkakambas. Nabasa na ba ninyo ang volume 4 [Ang Malaking Tunggalian]? Alam ba ninyo ang nilalaman nito? Pinahahalagahan ba ninyo ang tinatalakay nito? Hindi ba ninyo nakikitang kailangan ng mga tao ang liwanag na naroroon? Kung hindi pa ninyo nababasa, pinakikiusapan ko kayong basahin nang masinsinan ang seryosong babala at panawagang ito. Sigurado akong gusto ng Panginoon na dalhin ang aklat na ito sa lahat ng sangang-daan at daang-bayan kung saan ang mga kaluluwa ay mabibigyang babala sa panganib na napakalapit nang dumating.— Letter 1, 1890 .MTP 152.1

  Kinilos ako ng Espiritu ng Panginoon para isulat ang aklat na iyan, at habang ginagawa ko ito, nadama ko ang mabigat na pasanin sa aking pagkatao. Alam kong ang oras ay napakaiksi na, na ang mga eksenang malapit nang dumagsa sa atin ay darating na sa wakas, biglaan at napakabilis gaya ng nilalahad sa mga salita ng Kasulatan: “Ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi.”MTP 152.2

  Inilagay ng Panginoon sa aking harapan ang mga bagay na mahalagang mahalaga sa kasalukuyang panahon, at aabot sa hinaharap. Ang mga salita ay binigkas nang pautos sa akin, “Isulat mo sa aklat ang mga bagay na iyong nakita at narinig at paratingin ang mga ito sa lahat ng mga tao; dahil ang panahon ay malapit na, na ang nakaraang kasaysayan ay mauulit.” Ako ay nagigising ng ala una, alas dos, o alas tres ng umaga na may ilang mga puntos na sapilitang ikinikintal sa aking isipan na para bang sinalita ng boses ng Diyos....MTP 152.3

  Ipinakita sa akin....na dapat kong italaga ang aking sarili sa pagsulat ng mahahalagang bagay para sa volume 4 [Ang Malaking Tunggalian]; upang ang babala ay makarating sa mga lugar na hindi mapupuntahan ng buhay na mensahero, at upang matawag ang pansin ng marami sa mahahalagang pangyayaring darating sa panghuling tagpo ng kasaysayan ng mundong ito.— Letter 1, 1890.MTP 152.4

  Ang aklat na Ang Malaking Tunggalian ay aking pinapahalagahan nang higit pa sa pilak o ginto, at lubos kong ninanais na ito ay maiparating sa mga tao. Habang isinusulat ko ang manuskrito ng Ang Malaking Tunggalian, malimit kong nadarama ang presensya ng mga anghel ng Diyos. At maraming beses na ang mga eksena na aking isinusulat ay muling ipinapakita sa akin sa mga pangitain sa gabi, upang ang mga ito’y sariwa at malinaw sa aking isipan.— Letter 56, 1911.MTP 152.5

  Nasa Hinaharap ang Pinakamalalaking Resulta .—Ang resulta ng pagpapakalat ng aklat na ito [Ang Malaking Tunggalian] ay hindi dapat hatulan sa nakikita ngayon. Sa pamamagitan ng pagbabasa nito, maraming kaluluwa ang magigising at magkakaroon ng lakas ng loob na makiisa sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Subalit mas malaking bilang ng bumabasa nito ang hindi magbabago ng paniniwala hanggang makita nila na nangyayari ang mismong mga bagay na inihula dito. Ang katuparan ng ilang mga hula ay magbibigay ng pananampalataya na ang iba pa ay mangyayari din at kapag ang sanlibutan ay naliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoon, sa pagtatapos ng gawain, maraming mga kaluluwa ang lalagay sa panig ng mga utos ng Diyos bilang resulta ng ahensyang ito.— Manuscript 31, 1890.MTP 153.1

  Mga Aklat na May Kakaibang Impluwensiya.—Ibinigay sa akin ng Diyos ang liwanag na sinasaad sa Ang Malaking Tunggalian at Mga Patriarka at Propeta, at ang liwanag na ito ay kinakailangan upang gisingin ang mga tao para maghanda sa dakilang araw ng Diyos, na kakaharapin natin. Ang mga aklat na ito ay naglalaman ng direktang panawagan ng Diyos sa mga tao. Sa gayon, Siya ay nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan ng nakakaantig na mga salita na humihimok sa kanila na maging handa sa Kanyang pagdating. Ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa mga aklat na ito ay hindi dapat itago....MTP 153.2

  Alam kong ang mga gawa-gawang pahayag na ang mga aklat na ito ay hindi maipagbibili ay hindi totoo. Alam ko, sapagkat sinabihan ako ng Panginoon na ito ay sinabi sapagkat ang mga pakana ng tao ay hinarangan ang daan para ipagbili ang mga ito. Hindi maikakaila na ang mga gawaing ito ay hindi produkto ng kaisipan ng sinumang tao; ang mga ito ay tinig ng Diyos na nagsasalita sa Kanyang bayan at sa mga isipan ay magkakaroon si la ng impluwensiyang wala sa ibang mga aklat.— Manuscript 23, 1890 .MTP 153.3

  Maraming tatalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga mapandayang espiritu. Ang Mga Patriarka at Propeta at Ang Malaking Tunggalian ay mga aklat na natatanging ginawa para sa mga bagong mananampalataya, upang sila ay mapatatag sa katotohanan. Ang mga panganib ay itinuro upang maiwasan ng mga iglesya. Yung mga lubusang nakakaalam ng mga aral sa mga aklat na ito ay makikita ang mga panganib na nakaamba sa kanila at makikita ang patag at matuwid na daang tinandaan para sa kanila. Mapipigilan si la sa mga kakaibang landas. Gagawa sila ng tuwid na daan para sa kanilang mga paa, dahil baka ang pilay ay mapalihis sa daanan. Letter 229, 1903.MTP 153.4

  Mag-iingat Mula sa Kamalian.—Pukawin ang interes sa pagbebenta ng mga aklat na ito. Mahalaga ang pagbebenta ng mga ito; sapagkat ang mga ito’y naglalaman ng napapanahong tagubilin mula sa Panginoon. Dapat silang bigyan ng pagpapahalaga bilang mga aklat na nagdadala sa tao ng liwanag na lalong kailangan sa ngayon. Kaya, ang mga aklat na ito ay mahalagang maipamahagi nang malawakan. Yung mga gumagawa ng masusing pag-aaral sa tagubiIing nakapaloob sa mga ito, at tatanggaping ito ay mula sa Panginoon, ay maiingatan mula sa pagtanggap ng maraming kamaliang ipinakikilala. Yung mga tumatanggap ng mga katotohanang nasa mga aklat na ito ay hindi maaakay sa mga maling landasin.MTP 154.1

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Anu-ano ang limang aklat na nabanggit bilang “Malalaking Aklat ng Pabalita”?
  a . ____________________________________
  b . ____________________________________
  c . ____________________________________
  d . ____________________________________
  e . ____________________________________
  MTP 154.2

  2. Sa mga aklat na nasa itaas, aling aklat ang ikalulugod ng Diyos na makita sa bawat tahanan? ____________ ____________ ____________ ____________MTP 154.3

  3. Sa mga aklat na nasa itaas, aling aklat ang iti nu tu ring ni Mrs. White na higit pa sa pilak o ginto? ____________ ____________ ____________MTP 154.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents