Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 4 - Pagpili ng mga Kulpurtor

  Yung mga Nakadarama ng Pasanin ng Paglilingkod.— Yamang ang pag-aalok ng ating mga babasahin ay gawaing misyonero, dapat itong isagawa ayon sa paninindigang misyonero. Ang mga lalaki at babaing piliin bilang kulpurtor ay dapat nakadarama ng pasanin ng paglilingkod, na ang layunin ay hindi ang kumita, kundi ang magbigay liwanag sa mga tao. Lahat ng ating paglilingkod ay dapat isagawa sa pagluluwalhati sa Diyos, at magbigay ng liwanag ng katotohanan sa mga nasa kadiliman. Ang makasariling prinsipyo, pag-ibig sa pakinabang, karangalan, o posisyon, ay hindi dapat makita sa atin kahit minsan.— Testimonies , vol. 6, p. 317. (1900)MTP 38.1

  Pag-iingat sa Pagpili ng mga Manggagawa.—Ang pagkakambas ay isang gawaing higit na mahalaga kaysa sa inaakala ng marami, kaya kailangan ng higit na ingat at karunungan sa pagpili ng mga manggagawa gaya ng pagpili sa mga ministro. Ang mga kabataan ay puwedeng sanaying gumawa nang mas maigi kaysa sa mga nagawa na at mas kaunting bayad kaysa sa tinanggap ng marami. Itaas ang pamantayan at isama sa hukbo ng mga manggagawa ang mga taong itinatanggi ang sarili at marunong magsakripisyo, maibigin sa Diyos at kapwa. Hayaan silang lumapit, na hindi umaasa ng ginhawa, bagkus ay nagpapakatapang at may lakas ng loob sa kabila ng mga pagtataboy at kahirapan. Hayaang magsilapit ang mga makapagbibigay ng mabuting ulat tungkol sa ating mga babasahin sapagkat sila mismo ay kumikilala sa kahalagahan ng mga ito.— Testimonies , vol. 5, pp. 405, 406. (1885)MTP 38.2

  Ang ating mga kapatiran ay dapat mag-ingat sa pagpili ng mga magkakambas at ng mga kulpurtor, baka sila’y makapagpasya para lang mapasinungalingan at di makita ang katotohanan. Dapat nilang bigyan ng sapat na sahod ang lahat ng tunay na manggagawa; subalit ang halaga ay hindi dapat mataas na parang binibili ang nagkakambas, dahil makakasama ito sa kanila. Sila’y magiging makasarili at gastador. Sikaping maikintal sa kanila ang diwa ng tunay na gawaing misyonero at ng mga katangiang nararapat upang magtagumpay. Ang pag-ibig ni Jesus sa kaluluwa ang magpapadama sa nagkakambas na isang pribilehiyo ang gumawa sa pagpapalaganap ng liwanag. Kanyang pag-aaralan, pagpaplanuhan, at pag-uukulan ng dalangin ang bagay na ito.— Testimonies, vol. 5, p. 403. (1885)MTP 38.3

  May Mas Bumabagay Kaysa Iba.—May mga taong mas bumabagay sa isang partikular na trabaho kumpara sa iba; kaya hindi tamang isipin na lahat ay puwedeng maging kulpurtor. Ang ilan ay hindi talaga nababagay sa ganitong gawain; gayunman, hindi sila dapat ituring na walang pananampalataya at ayaw lang gumawa, dahil lamang dito. Hindi masasabing ang Panginoon ay hindi makatwiran sa Kanyang mga kahilingan. Ang iglesya ay tulad ng isang halamanang may iba’t ibang bulaklak na may kanya-kanyang katangian. Bagaman lahat ay may pagkakaiba, bawat isa naman ay may kanya-kanyang halaga.MTP 39.1

  Hindi umaasa ang Diyos na ang bawat isa sa Kanyang bayan ay magiging handa sa alinman at saanmang lugar gayong sila ay may iba’t ibang ugali. Tandaan ng lahat na merong iba’t ibang pagkakatiwala. Hindi gawain ng sinuman ang magdikta ng gawain sa ibang tao na labag sa kanyang sariIing matibay na paniniwala ng tungkulin. Tama ang magbigay ng payo at magmungkahi ng mga plano, ngunit ang bawat isa ay dapat bigyang kalayaan na humanap ng kanyang direksiyon sa Diyos, na Siyang may-ari sa kanya at Siya niyang pinaglilingkuran.— Testimonies, vol. 6, pp. 333, 334. (1900)MTP 39.2

  Ang mga kabataang lalaki at babaing dapat ay kasangkot sa paglilingkod, sa pangangaral ng Biblia, at sa pagkakambas ay hindi dapat igapos sa mekanikal na trabaho.— Review and Herald, May 16, 1912.MTP 39.3

  Mga Taong may Magandang Asal, Pamamaraan, at Pananaw.— Kailangan ng mga misyonero kahit saan. Sa lahat ng bahagi ng bukiran, dapat piliin ang magkakambas hindi mula sa pakalat-kalat na elemento sa lipunan, hindi rin mula sa mga lalaki at babaing hindi maaasahan at walang natatapos, kundi mula doon sa mga taong may magandang asal, pamamaraan, malinaw na pananaw sa buhay, at abilidad. Ganyan ang kailangan upang managumpay bilang isang kulpurtor, nagkakambas, at ahente. Ang taong angkop sa ganitong gawain ay gagawa dito, datapuwa’t may mga hindi karapat-dapat na ministro ang magpapaniwala sa kanila na ang kanilang kaloob ay mas magagamit sa opisina sa halip na sa gawain lamang ng isang kulpurtor Sa gayon ang gawain ay namamaliit. Sila ay iniimpluwensiyahang kumuha ng lisensya sa pangangaral; at mismong sila na dapat nasanay upang maging magagaling na misyonerong bibisita sa tahanan ng mga pamilyang kanilang kakausapin at idadalangin, ay nagiging mahihinang klaseng ministro; at ang bukirang nangangailangan ng lubhang paglilingkod, na marami sanang naisagawa alang-alang sa gawain, ay napapabayaan. Ang mahusay na kulpurtor, maging ang ministro, ay dapat magkaroon ng sapat na kabayaran sa kanyang paglilingkod kung ginagawa niya ito nang tapat.— Testimonies, vol. 4, pp. 389, 390. (1880)MTP 39.4

  Yung Mga May Pinakamaiging Talento.—Hindi lahat ay bagay sa gawaing ito. Yung mga may pinakamaiging talento at abilidad, na gagawang may pagkaunawa at sistema, at itataguyod ito nang may buong pagtitiyaga ang mga dapat piliin. Dapat ay merong pinakaorganisadong plano; at dapat itong maisagawang may katapatan. Ang mga iglesya saanmang dako ay dapat madama ang pinakamalalim na interes sa pamimigay ng polyeto at gawaing misyonero.— Testimonies, vol. 4, p. 390. (1880)MTP 40.1

  Kailangang may Espirituwal na Karanasan.—Pumili ng mga Kristiyanong kabataang magpapakalat ng mga aklat na naglalaman ng napapanahong katotohanan. Ang mga kabataang walang espirituwal na karanasan ay hindi dapat tanggapin sa pagkakambas ng ating mga aklat, dahil hindi nila maipakikilala nang tama ang katotohanang dapat ipahayag. Hindi matuwid para sa kanila at sa gawain ng Panginoon kung ang mga ganyan ay isusugo sa bukiran ng pagkakambas. Ito ay isang banal na gawain, at yung mga papasok dito ay dapat puwedeng maging saksi ni Cristo.— Review and Herald, Oct. 7, 1902.MTP 40.2

  Ang pagkakambas ang pinakamainam na paraan upang magkaroon ng karanasan. Siguraduhing ang mga kaluluwang ito ay lubos na hikayat bago sila yayain sa anumang linya ng gawain. Saka sila patrabahuin, at ang Diyos ay gagawang kasama nila.— Manuscript 126, 1899.MTP 40.3

  Isang Banal na Gawain.— Ang gawain ng pagkakambas ay dapat ituring na banal, at yung mga may maruruming kamay at madudungis na puso ay hindi dapat yayaing pasukin ito. Hindi masasamahan ng mga anghel ng Diyos sa bahay ng mga tao ang mga hindi nakatalaga; kaya lahat ng hindi hikayat, na masasama ang isip, at maaaring makadumi ang kanilang kasiraan sa katotohanang hihipuin nila, ay dapat umiwas sa paghawak ng katotohanan ng Diyos. — Review and Herald, May 20, 1890.MTP 41.1

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Bakit kailangang maging maingat sa pagpili ng mga kulpurtor?
  a. “Ang pagkakambas ay isang gawaing higit na ____________ kaysa sa inaakala ng marami, kaya kailangan ng higit na ingat at karunungan sa pagpili ng mga manggagawa gaya ng pagpili sa mga ____________.”
  b. “Hindi tamang isipin na ____________ ay puwedeng maging kulpurtor.”
  c. “Ang gawain ng pagkakambas ay dapat ituring na , yung mga may ____________ kamay at puso ay hindi dapat yayaing pasukin ito.”
  MTP 41.2

  2. Sinu-sino ang dapat piliin?
  a. “Piliin... ay dapat [yung mga] nakadarama ng ____________ ng paglilingkod, na ang layunin ay hindi ang , kundi ang magbigay ____________sa mga tao.”
  b. “Isama sa hukbo ng mga manggagawa ang mga taong ____________ at , ____________ maibigin sa at .”
  c. “Doon sa mga taong may magandang ____________, ____________, ____________ na , ____________ at ____________.”
  d. “Yung mga may pinakamaiging ____________ at ____________ na gagawang may ____________ at ____________...ang mga dapat piliin.”
  e. “Siguraduhing ang mga kaluluwang ito ay ____________ na hikayat.”
  MTP 41.3

  3. Sinu-sino ang HINDI dapat piliin bilang mga kulpurtor?
  a. Yung mga “hindi talaga ____________ sa ganitong gawain.”
  b. “Mula sa ____________ na elemento sa lipunan... hindi ____________ at____________ natatapos.”
  c. Yung mga “walang ____________ na karanasan.”
  d. “Yung mga may ____________ kamay at ____________ na puso.”
  MTP 41.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents