Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 10 - Kalugud-lugod ang Boses at Pagsasalita

  Ang Kaloob ng Pagsasalita.—Sa lahat ng mga kaloob na iginawad ng Diyos sa mga tao, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaloob ng pagsasalita. Kung pinabanal ng Espiritu Santo, ito ay isang kapangyarihan para sa kabutihan. Sa pamamagitan ng dila, tayo ay nangungumbinsi at nanghihikayat; sa pamamagitan nito tayo ay nag-aalay ng panalangin at papuri sa Diyos; at sa pamamagitan nito ating inihahatid ang masaganang isipan ng pag-ibig ng Manunubos. Sa tamang paggamit ng kaloob ng pagsasalita, ang nagkakambas ay makapaghahasik ng mahahalagang binhi ng katotohanan sa maraming puso.— Testimonies, vol. 6, p. 337. (1900)MTP 83.1

  Dapat maglaan ng higit na atensiyon sa pagsasanay ng boses. Maaaring may kaalaman tayo, pero kung hindi natin alam ang wastong paggamit ng boses, mabibigo ang ating gawain. Kung hindi natin mabibihisan ng angkop na salita ang ating mga ideya, anong kabuluhan ng ating edukasyon? Kaunti lang ang papakinabangin natin sa kaalaman kung di natin sasanayin ang talento sa pagsasalita; subalit ito’y kamangha-manghang kapangyarihan kapag isinama sa kakayahang magsalita ng tama, at nakatutulong na mga salita, at sabihin ang mga ito sa paraang makakakuha ng atensiyon.— Testimonies, vol. 6, p. 380. (1900)MTP 83.2

  Mga kabataang lalaki at babae, nailagay na ba ng Diyos sa inyong mga puso ang pagnanasang maglingkod sa Kanya? Kung gayon sa anumang paraan, inyong sanayin ang boses sa abot-kaya ng inyong abilidad upang magawa ninyong malinaw sa iba ang mahalagang katotohanan.— Testimonies, vol. 6, p. 383. (1900)MTP 83.3

  Magsalita nang Malinaw at Maliwanag.—Kapag kayo’y nagsalita, gawin ninyong buo at bilog ang bawat salita, bawat pangungusap ay gawing malinaw at maliwanag hanggang sa kahuli-hulihang salita. Marami ang ibinababa ang tono ng boses kapag patapos na ang pangungusap, malabong nagsasalita, kaya ang puwersa ng ideya ay nasisira. Ang mga salitang nararapat lang bigkasin ay dapat sabihin sa malinaw at maliwanag na boses, na may pagdidiin at pagpapahiwatig. Ngunit huwag nang maghanap pa ng mga salitang magpapakilalang kayo ay may pinagaralan. Kung mas higit ang kasimplehan, mas maiintindihan ang mga sinasabi ninyo.— Testimonies, vol. 6, p. 383. (1900)MTP 84.1

  Isang Katangiang Hindi Dapat Mawala.—Ang nagkakambas na makapagsasalitang malinaw at maliwanag tungkol sa mga kahalagahan ng ipinakikilala niyang aklat, ay matutuklasang ito ay isang malaking tulong sa kanya sa pagkuha ng subscription. Maaari siyang magkaroon ng mga pagkakataong basahin ang isang kabanata; at sa musika ng kanyang boses at sa pagdidiing inilagay sa mga salita ay magagawa niyang malinaw sa isipan ng nakikinig ang eksenang itinatanghal, na para bang totoo nilang nakikita.MTP 84.2

  Ang abilidad na magsalita nang malinaw at maliwanag, sa buo at bilog na tono, ay lubhang mahalaga sa anumang linya ng gawain. Ang katangiang ito ay hindi dapat mawala sa mga gustong maging mga ministro, ebanghelista, mangangaral ng Biblia, o kulpurtor. Ang mga nagpapanukalang pasukin ang ganitong mga linya ay mahalagang maturuang gamitin ang boses sa paraang kapag nagsasalita sila sa mga tao tungkol sa katotohanan, ito’y makagagawa ng disididong impresyon para sa kabutihan. Hindi dapat masira ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa depektadong pananalita.— Manual for Canvassers, pp. 23, 24. (1902)MTP 84.3

  Ang katangiang ito ay hindi dapat mawala sa mga gustong maging mga ministro, ebanghelista, mangangaral ng Biblia, o kulpurtor.MTP 84.4

  Sabihin sa Kanila na may Kasimplehan.—Ang mga lalaki at babae ay naglalagalag sa ulap at usok ng kamalian. Nais nilang malaman kung ano ang katotohanan. Sabihin ito sa kanila, hindi sa salitang mabulakalak, kundi may kasimplehan ng mga anak ng Diyos.— Manual for Canvassers, pp. 39, 40. (1902)MTP 85.1

  Piling-piling mga Salita.— Hindi kayo dapat magpadalus-dalos sa inyong mga salita ng dahil lamang sa kayo ay kahalubilo ng mga hindi mananampalataya; sapagkat kinikilala nila kayo. Pag¬aralan ang tagubiling ibinigay kina Nadab at Abihu, na mga anak ni Aaron. Sila’y “naghandog sa harapan ng PANGINOON ng ibang apoy na hindi Niya iniutos sa kanila.” Pagkakuha ng karaniwang apoy, inilagay nila iyon sa kanilang mga suuban. “At lumabas ang apoy sa harapan ng PANGINOON, nilamon sila, at namatay sila sa harapan ng PANGINOON. Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron, Ito ang sinabi ng PANGINOON, Ako’y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa Akin; at Ako’y maluluwalhati sa harapan ng buong bayan.” Levitico 10:1-3. Dapat tandaan ng mga nagkakambas na gumagawa silang kasama ng Panginoon sa pagligtas ng mga kaluluwa, at hindi sila dapat magdala ng karaniwan o mumurahin sa Kanyang banal na serbisyo. Hayaang ang mga isip ay mapuspos ng mga dalisay at banal na kaisipan, at ang mga salita ay piliing mabuti. Huwag hadlangan ang tagumpay ng inyong gawain sa pamamagitan ng pagsasalita nang basta-basta at padalus-dalos na mga salita.— Manual for Canvassers, p. 24. (1902)MTP 85.2

  Kaakit-akit na mga Salita; Banayad at Magalang na Pag-uugali.— Yung mga gumagawa para kay Cristo ay kailangang maging matuwid at mapagkakatiwalaan, sintatag ng malaking bato sa prinsipyo, at mabait at magalang din. Ang paggalang ay isa sa mga biyaya ng Espiritu. Ang makitungo sa mga isip ng tao ay pinakadakilang gawaing binigay sa tao; at yung gustong makapasok sa mga puso ay dapat pakinggang mabuti ang utos, “Maging maawain, maging magalang.” Gagawin ng pag-ibig yong hindi kayang gawin ng argumento. Ngunit ang sandaling kasungitan, ang isang magaspang na pagsagot, kakulangan ng Kristiyanong pamimitagan at paggalang sa ilang munting bagay, ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga kaibigan at impluwensiya.MTP 85.3

  Kung ano si Cristo dito sa lupa, iyon ang dapat pagsikapang gayahin ng mga Kristiyanong manggagawa. Siya ang ating halimbawa, hindi lamang sa Kanyang kalinisang walang batik, kundi sa kanyang mapagtiis, maamo, at mapanghalinang kalooban. Ang buhay Niya ay isang ilustrasyon ng tunay na paggalang. Siya ay may mabait na hitsura at salita ng kaaliwan para sa mga nangangailangan at inaapi. Ang presensya Niya ay nagdala ng mas dalisay na kapaligiran sa tahanan. Ang Kanyang buhay ay gaya ng pampaalsa na gumagawa sa gitna ng mga elemento ng lipunan. Dalisay at walang-dungis na lumakad Siyang kahalubilo ng mga walang malasakit, bastos, walang galang; kasama ang mga publikanong hindi makatarungan, mga Samaritanong hindi matuwid, mga sundalong pagano, magagaspang na magbubukid at haluhalong karamihan....MTP 86.1

  Ang relihiyon ni Jesus ay nagpapalambot ng anumang matigas at magaspang sa kalooban, at pinipino ang anumang masagwa at nakasasakit sa pag-uugali. Ginagawa nitong mahinahon ang mga salita, at ang kilos ay nagiging mapang-akit. Matuto tayo kay Cristo kung paano isanib sa masayahing kalooban ang mataas na pagpapahalaga sa kadalisayan at integridad. Ang mabuti at magalang na Kristiyano ang pinakamakapangyarihang argumentong maipapakita na pabor sa Kristiyanismo.MTP 86.2

  Ang mabuting pananalita ay gaya ng hamog at banayad na ambon sa kaluluwa. Sinasabi ng Kasulatan tungkol kay Cristo, na ang biyaya ay binuhos sa Kanyang mga labi, upang Kanyang “malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay.” At ipinag-utos sa atin ng Panginoon, “Ang inyong pananalita nawa’y laging may biyaya” “upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig.”MTP 86.3

  Ang ilang pinagdadalhan sa inyo upang makausap ay maaaring magagaspang at walang galang, ngunit huwag ninyo mismong bawasan ang inyong paggalang dahil dito. Ang gustong mapangalagaan ang kanyang paggalang sa sarili ay dapat mag-ingat na masugatan ng di-kinakailangan ang paggalang sa sarili ng iba. Ang patakarang ito ay dapat sunding may kabanalan sa pakikitungo sa mga pinakabobo, sa mga pinakamaloko.— Gospel Workers, pp. 121, 122. (1915)MTP 86.4

  Ang Boses ng Tagapagligtas.—Ang boses ng Tagapagligtas ay musika sa tenga ng mga nasanay na sa iisang tono at walang espiritung pagsesermon ng mga eskriba at Fariseo. Siya ay nagsalitang mahinay, at kaakit-akit na idinidiin ang mga salitang nais Niyang bigyan ng tanging pansin ng Kanyang mga tagapakinig.... Ang kapangyarihan ng pagsasalita ay napakahalaga, at ang boses ay dapat sanayin para mapagpala ang mga nakakaharap natin. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 240. (1913)MTP 87.1

  Ang mga Salita Niya ay Umakit ng mga Puso. —Dapat tayong magsalita ng tungkol kay Cristo sa mga hindi nakakakilala sa Kanya. Dapat nating gawin ang ginawa ni Cristo. Saanman Siya naroon, sa Sinagoga, sa tabing-daan, sa bangkang bahagyang itinulak mula sa pampang, sa pista ng mga Fariseo o hapag-kainan ng mga publikano, nagsalita Siya sa mga tao ng mga bagay na patungkol sa mas mataas na pamumuhay. Ang mga bagay ng kalikasan, mga pangyayari sa pang araw-araw na pamumuhay, ay pinagsama-sama Niya sa mga salita ng katotohanan. Ang puso ng Kanyang mga tagapakinig ay napalapit sa Kanya; sapagkat pinagaling Niya ang mga may sakit nila, inaliw ang mga nalulumbay sa kanila, at kinalong ang mga anak nila sa Kanyang mga bisig at pinagpala sila. Nang ibuka Niya ang Kanyang mga labi para magsalita, ang kanilang atensiyon ay napako sa Kanya, at bawat salita ay pampalasa ng buhay sa buhay ng isang kaluluwa.MTP 87.2

  Ganon din dapat sa atin. Saanman tayo, mag-abang tayo ng mga pagkakataon na makapagsalita sa iba tungkol sa Tagapagligtas. Kung susunod tayo sa halimbawa ni Cristo sa paggawa ng mabuti, ang mga puso ay mabubuksan sa atin gaya din naman nila sa Kanya. Hindi biglaan, kundi may pamamaraang mula sa banal na pagibig, masasabi natin sa kanila ang tungkol sa Kanya “na namumukod-tangi sa sampung libo,” at ang Iisang “totoong kanaisnais.” Awit ng mga Awit 5:10, 16. Ito ang talagang pinakamataas na gawaing magagamit natin ang talento ng pagsasalita. Ibinigay ito sa atin upang maitanghal natin si Cristo bilang Tagapagligtas na nagpapatawad ng kasalanan.— Christ’s Obejct Lessons, pp. 338, 339. (1900)MTP 87.3

  Dapat nating gawin ang ginawa ni Cristo.MTP 87.4

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Gaano kahalaga ang kaloob ng pagsasalita?
  a. “Sa lahat ng mga kaloob na iginawad ng Diyos sa mga tao, wala nang mas ____________ pa kaysa sa kaloob ng pagsasalita.... Sa tamang paggamit ng kaloob ng pagsasalita, ang nagkakambas ay ____________ ng mahahalagang binhi ng katotohanan sa maraming. ____________ ”
  b. “Kaunti lang ang magiging kapakinabangan natin sa ____________ kung di natin sasanayin ang talento sa pagsasalita.”
  c. “Ang nagkakambas na makapagsasalitang ____________ at ____________ tungkol sa mga____________ ng ipinakikilala niyang aklat, ay matutuklasang ito ay isang malaking tulong sa kanya sa pagkuha ng subscription.”
  MTP 88.1

  2. Anong uri ng mga salita ang dapat gamitin?
  a. May ka_ i____________ e_an
  b. Hindi b ____________, pada____________
  c. M_b_t_ at m_g_l____________
  MTP 88.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents