Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 15 - Pakikipagtulungan sa Iba pang Manggagawa ng Ebanghelyo

  Pinagsamang Gawain ng Palimbagan at Mangangaral.— Ang palimbagan ay makapangyarihang paraan na inordenahan ng Diyos upang maisanib sa lakas ng buhay na mangangaral sa paghahatid ng katotohanan sa bawat bansa, angkan, wika at bayan.— Life Sketches, p. 217. (1915)MTP 118.1

  Misyon ng “Mga Tahimik na Mensahero.”—Ipinabatid sa akin na maging sa dakong nakarinig na ng mensahe ang mga tao mula sa buhay na mangangaral, dapat ipagpatuloy ng nagkakambas ang kanyang gawain na nakikipagtulungan sa ministro; sapagkat bagaman tapat na ipinahahayag ng ministro ang mensahe, hindi matatandaan ng mga tao ang lahat ng iyon. Dahil dito, ang babasahin ay kinakailangan, hindi lamang para gisingin sila sa kahalagahan ng napapanahong katotohanan, kundi para sila ay paugatin at sanaying mabuti sa katotohanan at patatagin sila laban sa mapandayang kamalian. Ang mga babasahin at aklat ay paraan ng Panginoon upang patuloy na mapanatili ang napapanahong mensahe sa mga tao. Sa pagliliwanag at pagpapatibay ng mga kaluluwa sa katotohanan, mas higit na malaki ang magagawa ng paglalathala kaysa ministeryo sa salita lamang. Ang mga tahimik na mensaherong napasa mga tahanan ng mga tao sa pamamagitan ng kulpurtor ay magpapatibay ng ministeryo ng ebanghelyo sa lahat ng paraan; sapagkat iimpluwensiyahan ng Espiritu Santo ang mga isipan ng nagbabasa ng mga aklat gaya ng pag-impluwensiya Niya sa mga isipan ng mga nakikinig sa pangangaral ng salita. Ang gayon ding paglilingkod ng mga anghel ang mangangalaga sa mga aklat na naglalaman ng katotohanan gaya ng pangangalaga sa gawain ng ministro.— Testimonies , vol. 6, pp. 315, 316. (1900)MTP 118.2

  Sabihin ninyong kayo ay manggagawa ng ebanghelyo at iniibig ninyo ang Panginoon.MTP 119.1

  Makipagtulungan sa Ministro ng Ebanghelyo.—Ang pakikipagtulungan sa ministro ng ebanghelyo sa pagdadala ng katotohanan sa lahat ng bansa, wika at bayan, ay tunay na isang lubhang mahalagang bagay. Dapat itong isagawa sa paraang mapapanatili ang dangal ng katotohanan na ating sinasabing iniibig natin. Sa pagkakambas, ang isipan ng maraming taong nagumon sa kasalanan at kamalian ay maaaring maliwanagan.MTP 119.2

  Sa pamamagitan ng ahensiyang ito, ang mga tao ay maihahandang tumayo sa dakilang araw ng Diyos na papalapit na sa atin.— Review and Herald , May 20, 1890.MTP 119.3

  Bahagi ng Gawaing Medikal at ng Ministeryo.—Ang pangangaral ng salita ay paraan na inordenahan ng Panginoon upang maipahatid ang kanyang pabalitang babala sa mundo. Sa Kasulatan, ang tapat na guro ay kumakatawang pastol ng kawan ng Diyos. Siya ay dapat igalang at ang kanyang gawain ay dapat pahalagahan. Ang tunay na gawaing medical missionary ay kasama ng ministeryo, at ang pagkakambas ay dapat maging bahagi ng gawain ng medical missionary at ng ministeryo. Sinasabi ko sa mga sangkot sa ganitong gawain: Sa pagbisita ninyo sa mga tao, sabihin ninyong kayo ay manggagawa ng ebanghelyo at iniibig ninyo ang Panginoon.— Testimonies , vol. 6, p. 323. (1900)MTP 119.4

  Ang Kulpurtor at Pangangaral ng Biblia.—Nakakatanggap ako ng mga sulat na nagtatanong tungkol sa mga tungkulin ng nagkakambas. Sabi ng iba, sa kanilang pagbibisita sa mga tao nakakasumpong sila ng magagandang pagkakataon sa paglalahad ng napapanahong katotohanan, at halos pilit nang magbigay ng mga pagbabasa ng Biblia. Hindi kaya ng kanilang konsensiyang balewalain ang mga pagkakataong ito. Sa kabilang banda, may mga sulat na dumarating at sinasabing, nakakaligtaan na ng ating mga kulpurtor ang kanilang gawain dahil sa pangangaral ng mga doktrina ng Biblia, at ang pagiwas na pinukaw ng ganitong pangangaral ay nagpapahirap sa mga nagkakambas sa pag-deliver ng kanilang mga aklat; at may mga humihingi ng payo tungkol sa mga bagay na ito.MTP 119.5

  Huwag Tumalakay ng Paksang Doktrinal.—Sa palagay namin ay may katotohanan sa parehong pahayag—na ang mga nagkakambas ay nagkakaroon ng magagandang pagkakataon na akayin ang mga tao sa mas maliwanag na pagkaunawa sa Biblia, at dahil din sa paraan ng kanilang pagtugon sa mga pagkakataong ito, napupukaw ang masamang palagay at ang gawain ay nahahadlangan. Kapag ang nagkakambas ay gumagawa sa kanyang gawain, hindi niya dapat pahintulutang siya ay malihis, kundi mahusay na manatili sa layunin na may buong sikap. At habang tapat siya sa kanyang pagkakambas, hindi niya dapat isaisantabi ang mga pagkakataong matulungan yung mga naghahanap ng liwanag at nangangailangan ng pag-aliw ng mga Kasulatan. Kung ang nagkakambas ay lumalakad na kasama ng Diyos, kung siya ay nananalangin para sa makalangit na karunungan upang magawa niya ang mabuti at ang mabuti lamang sa kanyang paggawa, madali niyang makikita ang pangangailangan ng mga nakakausap niya. Gagawin niya ang lahat nang magagawa sa kanyang mga pagkakataong mailapit ang mga kaluluwa kay Cristo, na hindi tumatalakay sa mga paksang doktrinal, kundi sa pag-ibig ng Diyos, sa Kanyang habag at kabutihan sa panukala ng kaligtasan. Sa espiritu ni Cristo siya ay magiging handa na magsabi ng salitang napapanahon sa nanlulupaypay.MTP 120.1

  Ang malaking pangangailangan ng kaluluwa ay ang makilala ang Diyos at si Jesu-Cristo na Kanyang sinugo. Ang Biblia ay sagana sa mga praktikal na liksiyon, na mailalahad ng nagkakambas nang walang-panganib. Kung kaya niyang ibahagi ang kaalaman ukol sa pagsasakabuhayan ng relihiyon sa ganitong paraan, mapapakain niya ang mga tao na talagang kailangan ang ganon kahalagang pagkain.— Manual for Canvassers, pp. 35, 36. (1902)MTP 120.2

  Maging mga Mag-aaral ng Biblia.—May malaking gawain tayong dapat gawin para sa Panginoon, para buksan ang salita ng Diyos doon sa mga nasa kadiliman ng kamalian. Mga kaibigang kabataan, kumilos kayong gaya ng isang may banal na pananagutan. Dapat kayong maging mga mag-aaral ng Biblia, na laging handang magbigay ng katwiran sa bawat taong nagtatanong tungkol sa pagasang nasa inyo. Sa pamamagitan ng inyong tunay na Kristiyanong dignidad, magbigay kayo ng ebidensiya na alam nga ninyong nasa inyo ang katotohanang para sa kapakanan ng mga tao pag napakinggan nila. Kung ang katotohanang ito ay mapapasa kaluluwa, mahahayag ito ng kusa sa mukha at kilos, sa kalmado at marangal na kahinahunan at kapayapaang ang isang Kristiyano lamang ang puwedeng magtaglay.— Testimonies , vol. 5, p. 401. (1885)MTP 120.3

  Magdaos ng mga Pagbasa ng Biblia.—Sa pagbisita ng nagkakambas sa mga tahanan ng mga tao, kadalasan, siya ay magkakaroon ng pagkakataong bumasa ng Biblia para sa kanila o ng mga aklat na nagtuturo ng katotohanan. Kapag nasumpungan niya ang mga nagsasaliksik ng katotohanan, maaari siyang magdaos ng mga pagbasa ng Biblia kasama nila. Ang mga pagbasa ng Bibliang ito ang siyang talagang kailangan ng mga tao. Gagamitin ng Diyos sa Kanyang serbisyo yung mga nagpapakita ng malalim na interes sa mga kaluluwang nagdurusa. Sa pamamagitan nila, ibabahagi Niya ang liwanag sa mga handang tumanggap ng turo.— Testimonies , vol. 6, p. 324. (1900)MTP 121.1

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Paano makakatulong ang babasahin sa gawain ng pastor?MTP 121.2

  “Ang babasahin ay kinakailangan... para ____________ sila [mga tao] sa kahalagahan ng napapanahong katotohanan... siIa ay ____________ at ____________ sa katotohanan at ____________ sila laban sa mapandayang kamalian.”MTP 121.3

  2. Paano makakatulong ang mga kulpurtor sa gawain ng pastor?
  a. “Sa pamamagitan ng [pagkakambas] ang mga tao ay tumayo ____________ sa dakilang araw ng Diyos....”
  b. “Ang pagkakambas ay dapat maging bahagi ng gawain ng ____________ ____________at ng .”
  c. “Sa pagbisita ng nagkakambas...kadalasan, siya ay magkakaroon ng pagkakataong ____________ng ____________para sa kanila ...”
  MTP 121.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents