Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 11 - Masikap sa Paglilingkod

  Kalakasan at Pagkukusang-Ioob.—Ang tagumpay ay hindi gaanong nakadepende sa talento gaya ng pagkakadepende nito sa kalakasan at pagkukusang-loob. Hindi ang pagkakaroon ng napakahusay na mga talent ang nagbibigay-kakayahan sa atin para makapagsagawa ng katanggap-tanggap na paglilingkod; kundi ang tapat na pagsasagawa ng pang araw-araw na tungkulin, ang kuntentong espiritu, ang hindi naaano, at tapat na malasakit sa kapakanan ng iba. Sa pinakaabang kapalaran masusumpungan ang tunay na kahusayan. Ang mga pinakakaraniwang trabaho, na yari sa katapatang dulot ng pagmamahal, ay maganda sa paningin ng Diyos.— Prophets and Kings, p. 219. (1916)MTP 89.1

  Walang Lugar para sa Katamaran.— Huwag isipin ninumang siya ay malayang maghalukipkip at walang ginagawa. Napakaimposible na maliligtas ang sinumang tamad at walang ginagawa. Isipin kung ano ang mga nagawa ni Cristo sa panahon ng Kanyang paglilingkod sa lupa. Kay sikap at walang pagod ang Kanyang paggawa! Hindi Niya pinayagan ang anuman na ilihis Siya sa gawaing iniatas sa Kanya. Sumusunod ba tayo sa Kanyang mga yapak? Iniwan Niya ang lahat para maisakatuparan ang plano ng kahabagan ng Diyos sa nagkasalang sangkatauhan. Sa pagtupad ng layunin ng langit, Siya ay naging masunurm hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Wala Siyang nagging kaugnayan sa kasalanan, wala Siyang inalam dito; subalit pumunta Siya sa mundong ito, at inako ng Kanyang walang- salang kaluluwa ang sala ng makasalanang tao, upang ariing-ganap ang mga nagkasala sa harapan ng Diyos. Nakipagbuno Siya sa tukso at pinanagumpayan ito para sa atin. Ang Anak ng Diyos na dalisay at walang-dungis ay pinasan ang kaparusahan ng pagsalangsang, at tinanggap ang dagok ng kamatayan na nagpalaya sa sangkatauhan.— Review and Herald, Jan. 20, 1903.MTP 89.2

  Buong-Pusong Paggawa. — Ang mga lingkod ng Diyos ay kailangang, “Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab ang espiritu, na naglilingkod sa Panginoon.” Ang katamlayan at kawalang-kakayahan ay hindi ugaling banal. Kung batid nating tayo ay gumagawa para sa Diyos, magkakaroon tayo ng mas mataas na pakahulugan sa kabanalan ng espirituwal na paglilingkod kaysa dati. Ang pagkabatid na ito ay magbibigay ng buhay, listo, at matiyagang lakas sa pagsasagawa ng bawat tungkulin. Ang relihiyong dalisay at walang-dungis ay yung talagang naisasakabuhayan. Wala nang iba liban sa tapat at buong-pusong paglilingkod ang may mapapala sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Ang ating pang araw-araw na tungkulin ay dapat nating gawing akto ng pagtatalaga na patuloy na lumalago sa kapakinabangan dahil nakikita natin ang ating gawain sa liwanag ng walang hanggan. — Letter 43, 1902 .MTP 90.1

  Regular at Madaling Makatapos.—Ang Diyos ay hindi gumagamit ng mga tamad na tao sa Kanyang gawain; nais Niya ng maasikaso, mababait, mapagmahal, at matatapat na manggagawa.... Ang mga taong walang ugali ng lubos na kasipagan at pagtitipid ng oras ay dapat na may mga nakatakdang patakaran upang itulak silang gumawang regular at madaling makatapos.— Testimonies , vol. 4, p. 411. (1880)MTP 90.2

  Bumangong Maaga, Gumawang may Kasipagan.—Ang gawain ng kulpurtor ay nakapagpapataas at magtatagumpay kung siya ay matapat, masikap, at matiyagang pinagpapatuloy ang gawaing kanyang sinumpaan. Ang kanyang puso ay dapat na nasa gawain. Dapat siyang bumangong maaga at gumawang may kasipagan, na isinasaayos ang paggamit ng mga kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. Dapat harapin ang mga kahirapan. Kung kakaharaping may walang patid na pagtitiyaga, mapananagumpayan ang mga iyon. Ang manggagawa ay maaaring tuluy-tuloy na maghubog ng balanseng karakter. Ang mga dakilang karakter ay nahuhubog ng mga munting gawain at pagsisikap— Manual for Canvassers , p. 18. (1902)MTP 90.3

  Tapat sa Tungkulin.—Yung mga pumasok sa larangan ng pagkakambas ay nasa panganib na hindi madamang dapat silang maging labis na maingat sa kanilang gawain. Nanganganib silang maging kuntento sa mabababaw na naabot, na maging pabaya sa mga inaasal at tamad sa pag-iisip. Kailangan ang tapat na pagsasagawa ng tungkulin sa bukiran ng pagkakambas, dahil ito ay mahalaga at banal.— Review and Herald , May 20, 1890.MTP 91.1

  Wasto at Masikap.—Tandaan na sa anumang posisyon kayo maglilingkod ay naghahayag kayo ng motibo at humuhubog ng karakter. Anuman ang inyong trabaho, gawin ito nang may kawastuan, at may pagsisikap; daigin ang kagustuhang humanap ng madaling trabaho— The Ministry of Healing, p. 499. (1905)MTP 91.2

  Kapag gumagawa tayong masikap para sa kaligtasan ng ating mga kapwa, pananagumpayin ng Diyos ang bawat pagsisikap natin. — Testimonies, vol. 9, p. 86. (1909)MTP 91.3

  Kapag nagsimula na ang nagkakambas sa kanyang gawain, hindi niya dapat payagang siya ay malihis, kundi dapat siyang may katalinuhang manatili nang buong sikap sa direksiyon. At habang siya ay nagkakambas, hindi siya dapat maging pabaya sa mga pagkakataong matulungan ang mga kaluluwang naghahanap ng liwanag at nangangailangan ng kaaliwan ng Kasulatan. Kung ang nagkakambas ay lumalakad na kasama ang Diyos, kung siya’y nananalangin para sa karunungan ng langit upang makagawa ng kabutihan at pawang kabutihan lamang sa kanyang trabaho, madali niyang makikita ang kanyang mga pagkakataon at ang mga pangangailangan ng mga kaluluwang kanyang nakikilala. Gagawin niya ang lahat sa bawat pagkakataon para mailapit ang mga kaluluwa kay Cristo. Sa espiritu ni Cristo, magiging handa siyang magsabi ng salita sa mga nanlulupaypay.— Testimonies, vol. 6, p. 339. (1900)MTP 91.4

  Mag-ulat ng Karanasang Nakakapagpasigla.—Yung mga nagkaroon ng malaking karanasan sa paggawa para sa Panginoon ay pasulatin ng tungkol dito sa ating mga peryodiko upang mapasigla ang iba. Hayaang ikuwento ng nagkakambas ang kaligayahan at pagpapalang kanyang natanggap sa kanyang paglilingkod bilang mangangaral. Ang ganitong mga ulat ay dapat mabigyan ng lugar sa ating mga peryodiko, dahil malayo ang mararating ng impluwensiya ng mga ito. Ang mga ito ay magiging parang mabangong halimuyak sa iglesya, isang pampalasa ng buhay sa buhay. Sa gayon ay makikitang gumagawa ang Diyos sa mga nakikipagtulungan sa Kanya.— Testimonies , vol. 6, p. 336. (1900)MTP 91.5

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Ano ang katanggap-tanggap na paglilingkod? Magbigay ng tatlo.
  a. ” ____________ na ____________ ng pang araw-araw na tungkulin,”
  b. ” ____________ espiritu,”
  c. “hindi ____________, at ____________ na interes sa kapakanan ng iba.”
  MTP 92.1

  2. Ano ang ibig sabihin ng masikap na paglilingkod?
  a. ” ____________ paggawa.”
  b. ” ____________ at ____________”
  c. ” ____________ maaga at gumawang may ____________ ”
  d. ” ____________ na pagsasagawa ng tungkulin”
  e. “ ____________may at may ____________ ”
  MTP 92.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents