Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 12 - Ugali ang Higit na Pananalangin

  Manalangin Para sa Mas Malalim na Karanasan.— Sa ating mga kulpurtor, sa lahat na pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga talento upang sa Kanya ay makipagtulungan, ang sasabihin ko ay: “Manalangin, O, manalangin para sa mas malalim na karanasan. Humayo kayo na ang mga puso ay pinalambot at pinasuko ng pag-aaral ng mahahalagang katotohanang binigay ng Diyos sa atin para sa panahong ito. Lubos na uminom ng tubig ng kaligtasan, upang ito ay mapasa puso ninyo bilang buhay na bukal na umaagos upang panariwain ang mga kaluluwang malapit nang mangapahamak. At ibibigay ng Diyos ang karunungang magbibigay sa inyo ng kakayahang magbahagi ng tama. Gagawin Niya kayong daluyan sa paghahatid ng Kanyang mga pagpapala. Tutulungan Niya kayong ihayag ang Kanyang mga katangian sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba ng karunungan at pang-unawang ibinahagi Niya sa inyo.MTP 93.1

  Dumadalangin ako sa Panginoon na maunawaan ninyo ang paksang ito sa haba, lawak at lalim nito, nang madama ninyo ang inyong responsibilidad na ipakilala ang karakter ni Cristo sa pagkamatiisin, sa lakas ng loob, at sa matatag na integridad. “At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pagiisip kay Cristo Jesus.” Filipos 4:7.— Testimonies , vol. 6, p. 320. (1900)MTP 93.2

  Manalangin nang Taimtim at may Pagpapakumbaba.—Ang mapagpakumbaba at taimtim na panalangin ay mas maraming magagawa para sa pagpapakalat ng ating mga aklat kaysa sa lahat nang mamahaling pampaganda ng mundo. Kung ibabaling ng mga manggagawa ang kanilang pansin doon sa tunay, buhay, at makatotohanan; kung sila ay mananalangin para sa Espiritu, manimwala, at magtitiwala sa Espiritu Santo, ang Kanyang kapangyarihan ay mabubuhos sa kanila sa malakas na agos ng langit, at ang tama at tumatagal na mga impresyon ay magagawa sa puso ng tao. Kaya manalangin at gumawa, at gumawa at manalangin, at ang Panginoon ay gagawang kasama ninyo.— Testimonies , vol. 6, p. 319. (1900)MTP 94.1

  Si Satanas ay nasa inyong daanan. Siya ay tusong katunggali, at siya ang umudyok sa mapaminsalang espiritung inyong nakakaharap sa inyong gawain. Ang mga kinokontrol niya ay inuulit ang kanyang mga salita. Kung maaalis lang ang tabing sa kanilang mga mata, yung mga gumagawa ay makikitang ginagamit ni Satanas ang lahat ng kanyang mga paraan upang mahila sila mula sa katotohanan. Sa pagligtas ng mga kaluluwa mula sa kanyang mga pandaraya, higit ang magagawa sa pamamagitan ng pananalanging gaya ni Cristo at panalanging mapagpakumbaba kaysa maraming dada na wala naming panalangin.MTP 94.2

  Dapat panatilihin ng mga manggagawa na palaging nakaangat ang kaluluwa sa Diyos sa pananalangin. MTP 94.3

  Manalangin Palagi.— Dapat panatilihin ng mga manggagawa na palaging nakaangat ang kaluluwa sa Diyos sa pananalangin. Hindi sila nag-iisa. Kung sila ay may pananampalataya sa Diyos, kung kanilang nauunawaan na ipinagkatiwala sa kanila ang gawain ng pagbibigay sa mga tao ng liwanag ukol sa mga paksa ng Biblia, patuloy nilang matatamasa ang pakikisama ni Cristo.— Manual for Canvassers, p. 40. (1902)MTP 94.4

  Kapangyarihan ng Mapilit na Panalangin. — Nanagumpay si Jacob sapagkat siya ay matiyaga at determinado. Ang kanyang karanansan ang nagpapatotoo sa kapangyarihan ng mapilit na panalangin. Ngayon natin dapat matutunan ang liksiyong ito ng nagtatagumpay na panalangin, ng pananampalatayang hindi sumusuko. Ang mga pinakamalaking tagumpay sa iglesya ni Cristo o sa bawat isang Kristiyano, ay hindi yong mga nakakamit dahil sa talento o edukasyon, kayamanan, o pabor ng mga tao. Ito ay ang mga tagumpay na nakamit sa silid ng pakikipagpanayam sa Diyos, kapag ang pananampalatayang maalab at matindi ang paghihirap ay nanghahawak sa malakas na bisig ng kapangyarihan. Yung mga hindi bukal sa loob na iwanan ang bawat kasalanan at hindi masugid na hinahangad ang pagpapala ng Diyos, ay hindi magkakamit nito. Subalit lahat ng manghahawak sa mga pangako ng Diyos gaya ni Jacob, at magiging masikap at matiyaga gaya niya, ay magtatagumpay gaya naman niya na nagtagumpay.— Patriarchs and Prophets , p. 203. (1890)MTP 94.5

  Bawat Paghihirap ay Isang Panawagan para Manalangin.—Ang landas ng katapatan at integridad ay hindi daang malaya sa mga balakid, pero sa bawat paghihirap ay kailangan nating makita ang isang panawagan para manalangin.— The Desire of Ages , p. 667. (1898)MTP 95.1

  Mahalaga ang Pananalangin at Pag-aaral ng Biblia.—Alam na alam ni Satanas na lahat ng maaakay niyang pabayaan ang pananalangin at pagsasaliksik ng Kasulatan, ay madadaig ng kanyang pag-atake. Kaya nag-iimbento siya ng bawat posibleng paraan upang libangin ang isipan.— The Creat Controversy , p. 519. (1888)MTP 95.2

  Yung mga magsusuot ng buong sandata ng Diyos at maglalaan ng ilang oras bawat araw sa pagmumuni-muni at pananalangin at pag-aaral ng Kasulatan ay makokonekta sa langit at magkakaroon ng nakapagliligtas at nakapagbabagong impluwensiya doon sa mga nasa paligid nila.— Testimonies, vol. 5, p. 112. (1882)MTP 95.3

  Ang landas ng katapatan at integridad ay hindi daang malaya sa mga balakid. MTP 95.4

  Manalanging Kasama ng mga Tao.—Maraming dahil sa pag-iwas, ay hindi malalaman ang katotohanan malibang ito ay dalhin sa kanilang mga tahanan. Masusumpungan ng nagkakambas ang mga kaluluwang ito at makakapaglingkod sa kanila. May linya ng gawain sa pagbabahay-bahay na kanyang magagawang matagumpay kaysa iba. Makikilala niya ang mga tao at maiintindihan ang mga tunay nilang angangailangan; makakapanalangin siyang kasama nila at maituturo si la sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa gayon, ang daan ay mabubuksan para ang natatanging mensahe sa panahong ito ay makapasok sa kanilang mga puso.— Testimonies , vol. 6, p. 314. (1900)MTP 96.1

  Diyos lamang ang makapagbibigay tagumpay maging sa paghahanda o pagpapakalat ng ating mga nilalathala.MTP 96.2

  Sa Pamamagitan ng Pananalangin at Awit.—Ang gawain ng kulpurtor, na ang puso ay puspos ng Espiritu Santo, ay puno ng magagandang posibilidad para sa kabutihan. Ang paglalahad ng katotohanan sa pag-ibig at kasimplehan, sa mga bahay-bahay, ay kaayon ng tagubilin ni Cristo sa Kanyang mga alagad nang isugo Niya sila sa kanilang unang paglilibot-misyonero. Sa pamamagitan ng mga awiting papuri, sa mapagpakumbaba at taos-pusong pananalangin, ay marami ang maaabot. Ang banal na Manggagawa ay nariyan upang pagtibayin ang paniniwala ng mga puso. “Ako’y kasama ninyong palagi,” ang Kanyang pangako. Sa kasiguruhan ng nananahang presensya ng gayong katulong, makapagtatrabaho tayong may pananampalataya at pag-asa at lakas ng loob.— Testimonies, vol. 9, p. 34. (1909)MTP 96.3

  Ang Diyos ay Nagbibigay Tagumpay.—Diyos lamang ang makapagbibigay tagumpay maging sa paghahanda o pagpapakalat ng ating mga nilalathala. Kung sa pananampalataya ay pinananatili natin ang Kanyang mga prinsipyo, Siya ay makikipagtulungan sa at i n sa paglalagay ng mga aklat na ito sa mga kamay ng mga makikinabang dito. Ang Espiritu Santo ay dapat hilingin sa panalangin, dapat pagtiwalaan, at paniwalaan. Ang mapagpakumbaba at taimtim na panalangin ay mas maraming magagawa sa pagpapasulong ng pagpapakalat ng ating mga aklat kaysa sa lahat ng mamahaling pampaganda ng sanlibutan.— Testimonies , vol. 7, pp. 158, 159. (1902)MTP 96.4

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Ano ang ibig sabihin ng “ugali ang higit na pananalangin”?
  ldquo;Dapat panatilihin ng mga manggagawa na____________ ____________ang kaluluwa sa Diyos sa pananalangin.”
  MTP 97.1

  2. Gaano kahalaga sa publishing ministry ang pananalangin?
  “Ang ____________ at ____________ na panalangin ay mas maraming magagawa para sa ____________ng ating mga aklat kaysa sa lahat nang mamahaling ____________ ng mundo.”
  MTP 97.2

  3. Ano ang dapat ipanalangin ng mga kulpurtor?
  a. “Sa ating mga kulpurtor...manalangin para sa mas ____________ na ____________. .”
  b. “Kung sila ay mananalangin para sa... ____________ ____________ , ang Kanyang kapangyarihan ay mabubuhos sa kanila sa malakas na agos ng langit.”
  c. “Makikilala niya ang mga ____________ at maiintindihan ang mga tunay nilang pangangailangan; makakapanalangin siyang kasama nila.”
  MTP 97.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents