Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 24 - Ang Malawak na Impluwensiya ng ating mga Babasahin

  Kapangyarihan ng Panulat. — Ang panulat ay kapangyarihan sa kamay ng mga taong nadarama na ang katotohanan ay nag-aalab sa altar ng kanilang mga puso, at may nakakaintinding sigasig para sa Diyos, na katimbang ng mabuting paghatol. Ang panulat na sinawsaw sa bukal ng dalisay na katotohanan, ay makapagpapaabot ng sinag ng ilawan sa madidilim na sulok ng daigdig, na magbabalik ng liwanag na nagdadagdag ng bagong lakas, at nagbibigay ng higit na liwanag na kakalat kahit saan.— Life Sketches, p. 214. (1915)MTP 173.1

  Ang Palimbagan ay Pamamaraan ng Diyos.—Ang palimbagan ay isang makapangyarihang kaparaanan para kilusin ang isip at puso ng mga tao.... Ang palimbagan ay isang makapangyarihang pamamaraan na inordenahan ng Diyos para itambal sa lakas ng buhay na mangangaral para dalhin ang katotohanan sa lahat ng mga bansa, lipi, wika at bayan. Maraming isip ay di maaabot sa ibang paraan.— Christian Experience , pp. 225-227. (1922)MTP 173.2

  Ang sangay na paglilimbag ng ating gawain ay malaki ang kinalaman sa ating impluwensiya. Gusto ko talagang matapos nito ang lahat ng panukala ng Panginoon para dito. Kung ang ating mga kulpurtor ay tapat na gagawin ang kanilang bahagi, alam ko, ayon sa liwanag na ibinigay sa akin ng Diyos, na madodoble at matitriple pa ang pagkaalam sa napapanahong katotohanan. — Life Sketches, pp. 446, 447. (1915)MTP 173.3

  Impluwensiya ng Ating mga Babasahin.—Ipinakita sa akin na dapat ilimbag sa iba’t ibang wika ang ating mga babasahin at ipadala sa bawat sibilisadong bansa kahit magkano ang magastos. Ano ba ang halaga ng pera sa panahong ito kung ikukumpara sa halaga ng mga kaluluwa?...MTP 174.1

  Ipinakita sa akin na ang palimbagan ay makapangyarihan para sa ikabubuti at sa ikasasama. Ang ahensyang ito ay kayang abutin at impluwensiyahan ang isipan ng publiko na di kaya ng ibang pamamaraan. Ang palimbagang pinangangasiwaan ng mga taong binanal para sa Diyos, ay tunay ngang maaaring maging kapangyarihan para sa kabutihan sa pag-akay ng mga tao sa pagkaalam ng katotohanan....MTP 174.2

  Sa Ibang mga Lupain.—Ipinakita sa akin na ang mga babasahin ay gumagawa na sa ilang mga isipan sa ibang mga bansa, sa paggiba ng pader ng saradong pag-iisip at pamahiin. Nakita ko ang mga lalaki at babaing nag-aaral na may malaking interes sa mga babasahin at iilang pahina ng polyeto tungkol sa napapanahong katotohanan. Mababasa nila ang mga katibayang kamangha-mangha at bago para sa kanila, at bubuksan ang kanilang mga Biblia na may malalim at bagong interes habang ang mga paksa ng katotohanang dati’y malabo sa kanila ay nagiging malinaw, lalong-lalo na ang liwanag tungkol sa Sabbath ng ikaapat na utos. Habang sinasaliksik nila ang mga Kasulatan para alamin kung ganon nga ang sinasabi, isang bagong liwanag ang sumikat sa kanilang pang-unawa, sapagkat ang mga anghel ay nagliliparan sa itaas nila, at tinatatakan ang kanilang mga isipan ng mga katotohanang sinasabi ng ating mga babasahing binabasa nila.MTP 174.3

  Nagsasaliksik na may Panalangin at Pagluha.—Nakita ko silang hawak-hawak ang mga babasahin at polyeto sa isang kamay, at ang Biblia naman sa kabila, samantalang basa ng luha ang kanilang mga mukha; at yumuyukod sa Diyos sa taimtim at mapagpakumbabang panalangin, upang magabayan sa lahat ng katotohanan—na sadyang ginagawa na Niya sa kanila bago pa man sila tumawag sa Kanya. At nang natanggap na sa kanilang puso ang katotohanan, at nakita ang magkakaugmang kadena ng katotohanan, ang Biblia ay isang bagong aklat para sa kanila; niyapos nila ito sa kanilang mga puso na may katuwaan ng pagpapasalamat, habang ang mukha nila ay nagliliwanag sa kasiyahan at banal na kagalakan.MTP 174.4

  Hindi sila nakuntento na basta lang natatamasa ng sariIi nila ang liwanag, kaya’t nagsimula silang gumawa para sa iba. Ang ilan ay nagsakrispisyo nang malaki para sa kapakanan ng katotohanan at para tulungan yung mga kapatid na nasa kadiliman. Ang daan kung gayon ay naghahanda na gumawa ng isang malaking gawain sa pamamahagi ng mga polyeto at babasahin sa ibang mga wika.— Life Sketches, pp. 214, 215. (1915)MTP 174.5

  Mga Aklat na Kinuha Mula sa mga Istante.—Totoo na ang ibang bumibili ng mga aklat ay ilalagay lang ang mga iyon sa istante o sa mesa sa sala at bihirang tingnan iyon. Pero, may malasakit pa rin ang Diyos sa Kanyang katotohanan, at darating ang panahon na ang mga aklat na ito ay hahanapin at babasahin. Ang karamdaman at kamalasan ay makakapasok sa tahanan, at sa pamamagitan ng mga katotohanang nilalaman ng mga aklat, ang Diyos ay nagpapadala ng kapayapaan at pag-asa at kapahingahan sa mga pusong naguguluhan. Ang Kanyang pag-ibig ay nahahayag sa kanila, at nauunawaan nila ang kahalagahan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Sa gayon, nakikipagtulungan ang Panginoon sa mga manggagawa Niyang nagtatanggi ng sariIi.— Testimonies, vol. 6, pp. 313, 314. (1900)MTP 175.1

  Mga Kaluluwang Nadala Kay Cristo.—Ang ating mga babasahin ay naghahasik na ngayon ng binhi ng ebanghelyo, at ito’y mga instrumento sa pagdadala ng mga kaluluwa kay Cristo na kasindami ng sa salitang ipinangangaral. Buong mga iglesya ang naibangon bilang bunga ng pagpapalaganap ng mga ito.— Review and Herald , June 10, 1880.MTP 175.2

  Maging ang mga Piraso ay Mahalaga.—Dapat nating ituring na banal na kayamanan ang bawat linya ng babasahing naglalaman ng napapanahong katotohanan. Maging ang mga piraso ng isang polyeto o magasin ay dapat ituring na mahalaga. Sino ang makakasukat sa impluwensiya ng isang napunit na pahinang naglalaman ng mga katotohanan ng pabalita ng ikatlong anghel sa puso ng ilang naghahanap ng katotohanan?Tandaan nating merong matutuwang magbasa ng lahat na mga aklat at babasahing mailalaan natin. Bawat pahina ay sinag ng liwanag mula sa langit, na tatanglaw sa mga daang-bayan at bakuran, na nagsasabog ng liwanag sa daanan ng katotohanan.MTP 175.3

  Sa himala ng pagpapakain ng ilang tinapay at isda sa napakaraming tao, dumami ang pagkain nang ito’y dumaan kay Cristo tungo doon sa nagsitanggap nito. Gayon din naman ang mangyayari sa pamamahagi ng ating mga babasahin. Ang katotohanan ng Diyos ay dadami ng gayon na lamang kapag lumabas ito. At kung paanong sa utos ni Cristo ay tinipon ng mga alagad ang pira-pirasong natira, para walang masayang, gayon din natin dapat pakaingatan ang bawat piraso ng literaturang naglalaman ng katotohanan para sa panahong ito.— Review and Herald , Aug. 27, 1903.MTP 175.4

  Isang Libo sa Isang Araw.—Hindi tatagal at gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay para sa atin kung tayo ay magpapatirapang mapagpakumbaba na may pagsampalataya sa Kanyang paanan.... Higit sa isang libo sa madaling panahon ang mahihikayat sa isang araw, na karamihan ay mababaybay ang mga unang kombiksyon sa pagbabasa ng ating mga nilathala.— Review and Herald , Nov. 10, 1885.MTP 176.1

  Kapag Ibinigay na ang Huling Babala.—Sa pamamagitan ng libulibong tinig, maibibigay ang babala sa buong daigdig. Ang mga himala ay magagawa, ang mga may sakit ay gagaling, at ang mga tanda at kababalaghan ay susunod sa mga nananampalataya. Si Satanas ay gumagawa din ng mga mapandayang kababalaghan, ano pa’t nakapagpapababa ng apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Kaya, ang mga naninirahan sa daigdig ay maihahatid sa pagpapasya kung saan sila papanig.MTP 176.2

  Ang mensahe ay hindi gaanong maihahatid sa pamamagitan ng argumento kumpara sa malalim na pagkombiksyon ng Espiritu ng Diyos. Ang mga paliwanag ay naipahayag na. Ang binhi ay naihasik na, at ngayon ito ay tutubo at mamumunga. Ang mga babasahing pmamamahagi ng mga manggagawang misyonero ay ginagamit na ang impluwensiya nila pero marami pa rin sa naliwanagan ang isipan ay nahadlangan sa lubusang pagkaunawa ng katotohanan o sa pagsunod dito. Ngayon, ang sinag ng liwanag ay nakapasok na kahit saan, ang linaw ng katotohanan ay nakikita na... Ang malaking bilang ay nagpasya sa panig ng Panginoon. — The Great Controversy , p. 612. (1888)MTP 176.3

  Panukala ng Diyos sa Pagpapahayag ng Pabalita.—Sa atin bilang bayan ng Diyos ay ibinigay ang malaking liwanag, at Siya ay nananawagan sa atin na pagliwanagin ito doon sa mga nasa kadiliman. Sa pamamagitan natin ang liwanag at kapangyarihan ng buhay na katotohanan ay ibibigay sa mundo. Mula sa atin ay may malinaw at hindi aandap-andap na liwanag, na pinananatiling umiilaw ng kapangyarihan ng Diyos, na magliliwanag doon sa mga nasa kadiliman. Tayo ay inutusang gamitin ang ilaw na nasa atin upang lumikha ng iba pang mga ilaw upang ang ating mga kapwa ay magalak sa katotohanan. Huwag nating balewalain ang utos. Isipin mo na lang kung ang araw ay hindi magbigay ng liwanag, anong tinding kadiliman at kalituhan! Ang hindi pagbibigay ng liwanag doon sa mga nasa kadiliman ay isang pagkakasalang ang bigat ay hindi masusukat....MTP 176.4

  “Ang Espiritu at ang babaing ikakasal ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad.”MTP 177.1

  Binabalangkas ng mga salitang ito ang plano ng Diyos sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang Kanyang mga pamamaraan, panlangit at pantao, ay dapat magsama sa isang pagsisikap na iligtas ang nawaglit. Ang mga kaluluwang ito ay dapat sagipin mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Nananawagan ang Diyos doon sa mga tumanggap sa pangalan Niya na sundin ang Kanyang mga pinag-uutos. Lahat ay tinatawagan para makibahagi sa Kanyang gawain....MTP 177.2

  Nakapagbabagong Kapangyarihan ng Katotohanan.—Ito’y sa pamamagitan ng nakapagbabagong kapangyarihan ng banal na biyaya sa puso ng tao, na ang kapangyarihan ng salita ng katotohanan ay nahahayag. Ang mensaheng ipinahayag sa mga lugar na hindi pa nakakarinig nito ay gumagawa sa mga puso. Parang meron itong mas malaking kapangyarihan sa pagbago ng karakter dito kumpara sa pagpapahayag nito doon sa mga pamilyar na sa gawain nito sa tanggapan. Mahina ang kapangyarihan ng katotohanan sa puso nung mga nagsisilakad ng taliwas dito para sa sarili nilang pakinabang— silang tumatahak sa landas na salungat sa mga prinsipyo nito. Ang mga ganyan ay nagsasabing naniniwala sa salita ng Diyos, ngunit walang katibayan na sila ay napabanal nito.MTP 177.3

  Kailangang ariin ng katotohanan ang kalooban nung mga hindi pa nakakarinig nito. Makikita nila ang kasamaan ng kasalanan, at ang pagsisisi nila ay magiging lubusan at taos-puso. Gagawa ang Panginoon sa mga pusong hindi pa natawagan noong nakaraan, mga pusong noon ay hindi pa nakikita ang kakiIa-kilabot na kasamaan ng kasalanan.MTP 177.4

  Si Cristo lamang ang matagumpay na kalaban na nakaharap ng kasalanan. Padaluyin ang buong liwanag ng Kanyang buhay sa kaluluwa nung mga nasa kadiliman. Sa kapangyarihan mismo ng ebanghelyo, libu-libo ang nahihikayat sa isang araw.MTP 177.5

  Kapag nalaman ng makasalanan ang katotohanan na kay Cristo lamang siya magkakamit ng buhay na walang hanggan; at kapag naunawaan niya na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay siyang kondisyon sa pagpasok sa kaharian ng Diyos; kapag nakita niya si Cristo bilang katubusan sa kasalanan, siya ay lalapit sa Tagapagligtas na may pagpapakumbaba at pagsisisi, na ipinagtatapat ang kanyang mga kasalanan at humihingi ng kapatawaran. Ang kanyang kaluluwa ay inaakit sa pagkadama ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos.Ang kasiyahan ng payapa, maligaya at dalisay na walang hanggang buhay ay nadaramang malalim kaya’t ang buong pagsuko ay nagagawa.MTP 178.1

  Ako ay inatasang sabihin na ang ilang nagmimistulang lubog sa kasalanan, kapag kumislap ang liwanag sa kaluluwa, ay nagiging pinakamatatagumpay na manggagawa sa mga lugar na may mga makasalanang tulad nila noon.MTP 178.2

  Sinulat Para sa mga Nagkakambas.—Isinusulat ko ito dahil ang mga nagkakambas at nagbabahay-bahay ay laging nakakatagpo ng mga lalaki at babaing magagaspang at nakakatakot sa panlabas na anyo, pero, kapag nahikayat sa katotohanan ay magiging kasama ng mga pinakamatatapat at matatatag na tagasunod. Ang espiritu ng katotohanan ay tunay na mahalaga saanmang iglesya. Yung mga ginagamit ng Panginoon ay maaaring hindi laging pino sa panlabas, ngunit kung merong integridad ang karakter, si la ay ibinibilang ng Diyos na mahahalaga.MTP 178.3

  Ang Gawain ng Diyos ay Dapat Lumago Habang Papalapit ang Wakas.—Habang papalapit ang wakas, dapat lumago ang gawain ng Diyos sa lubos na kalakasan, kadalisayan at kabanalan. Ang mga manggagawa ay dapat mapuspos ng pag-ibig para sa Diyos at para sa isa’t isa. Dapat nilang pakamahalin ang mga prinsipyo ng pinakaganap na integridad. Kapag ang tunay na batayan ay natumbok, ihahayag ng Diyos ang Kanyang sarili bilang Diyos ng kahabagan at pag-ibig. Ang mga anghel ng kalangitan ay magsisilapit sa mga kaanib ng iglesya sa lupa upang alalayan sila sa kanilang pangangailangan. Lagi nating tandaan na tayo’y mga kamanggagawa ng Diyos. Sa ganitong makalangit na pagsasamahan, isusulong natin ang Kanyang gawain na may kaganapan, may awitan at katuwaan. Sa bawat kaluluwa ay magniningas ang apoy ng banal na sigasig. Grupo-grupo ang titiwalag sa maitim na bandila ng kaaway upang lumapit sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon laban sa malalakas.MTP 178.4

  Ang mga Manggagawa ay Dapat Magkaroon ng Mas Malalim na Karanasan.—Ang mga manggagawa ng Diyos ay dapat magkaroon ng higit na mas malalim na karanasan. Kung isusuko nila ang lahat sa Kanya, Siya ay gagawang may kalakasan para sa kanila. Itatayo nila ang bandila ng katotohanan sa mga kutang hanggang ngayon ay hawak pa ni Satanas, at masasakop nila ito na may sigaw ng tagumpay. Taglay nila ang mga pilat ng pakikipaglaban, ngunit may dumarating na mensahe ng kaaliwan sa kanila, na ang Panginoon ay patuloy na mangunguna sa kanila sa pananakop at para manakop.MTP 179.1

  Kapag ang mga lingkod ng Diyos na may banal na sigasig ay nakipagtulungan sa mga makalangit na instrumento, ang kalagayan ng mga bagay na umiiral sa mundong ito ay mababago, at di magtatagal, ay may kagalakang tatanggapin ng daigdig ang kanyang Hari. At pagkatapos, “ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit; at ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman.”—Review and Herald, Sept. 17, 1903.MTP 179.2

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Gaano kalawak ang naaabot ng impluwensiya ng ating mga babasahin?
  a. “Ang palimbagan ay isang makapangyarihang kaparaanan para kilusin ang ____________ at ____________ ng mga tao.... na di maaabot sa ibang paraan.”
  b. “Ang ating mga babasahin ay ____________ na ngayon ng binhi ng ebanghelyo.... ____________ mga iglesya ang naibangon bilang bunga ng pagpapalaganap ng mga ito.”
  c. “Maging ang mga ____________ ng isang polyeto o magasin ay dapat ituring na mahalaga. Sino ang makakasukat sa impluwensiya ng isang na pahina.... sa puso ng ilang naghahanap ng katotohanan?”
  d. “Higit sa isang sa madaling panahon ang mahihikayat sa isang , ____________ na karamihan ay mababaybay ang mga unang ____________ sa pagbabasa ng ating mga nilathala.”
  MTP 179.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents