Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 18 - Tulong para sa Bawat Kahirapan

  Sanlibong Paraan.—Ang ating Ama sa langit ay may sanlibong paraan na di natin alam para tayo ay matustusan. Yung mga tinatanggap ang isang prinsipyo na gawing pinakamataas ang serbisyo ng Diyos, ay makikita ang paglaho ng mga kalituhan, at ang patag na daan sa kanilang mga paa. — The Ministry of Healing, p. 481. (1905)MTP 136.1

  Hindi Masusukat ang Resulta sa Para bagang Tagumpay.— Dapat tayo’y maging tapat, at seryosong Kristiyano, na ginagawang may katapatan ang mga tungkuling nasa ating mga kamay, at laging tumitingin kay Jesus, ang Nagtatag at Nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ang ating gantimpala ay hindi nakadepende sa para bagang tagumpay natin, kundi sa kung anong espiritu natin natapos ang gawain. Bilang mga nagkakambaso mangangaral, maaaring hindi ninyo nakamit ang tagumpay na idinadalangin ninyo, ngunit tandaang hindi ninyo alam at masusukat ang resulta ng tapat na pagsisikap.— Manuscript 20, 1905.MTP 136.2

  Hindi Kailangang Manghina ang Loob.—Kapag patuloy ang pagtitiwala sa Diyos, patuloy na inuugali ang pagtanggi sa sarili, ang mga manggagawa ay hindi lulubog sa panghihina ng loob. Hindi sila mag-aalala. Tatandaan nilang sa bawat dako ay may mga kaluluwang kailangan ng Panginoon, at siyang hinahanap ng diyablo para sila’y magapos nang mahigpit sa pagkaalipin sa kasalanan, sa pagwawalang-bahala sa kautusan ng Diyos.— Manual for Canvassers, pp. 22, 23. (1902)MTP 136.3

  Ibibigay ang Tagumpay.—Hindi dapat manghina ang loob ng nagkakambas kung siya ay tinatawagang sagupain ang mga kahirapan sa gawain niya; gumawa siyang may pananampalataya, at ang tagumpay ay ibibigay. “Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di-nakikita na naghahari sa kadiliman ng sanlibutang ito.” Tuwing ang aklat na nagsisiwalat ng kamalian ay ipinapakita, si Satanas ay tumatabi sa taong inaalok nito, at iginigiit ang mga dahilan kung bakit iyon ay hindi dapat tanggapin. Subalit may banal na ahensiya na gumagawa upang impluwensiyahan ang mga isipan para sa liwanag. Kokontrahin ng lakas ng mga tagapaglingkod na anghel ang kapangyarihan ni Satanas. At kapag sa pamamagitan ng impluwensiya ng Espiritu Santo ay tinanggap ang katotohanan sa isip at puso, iyon ay magkakaroon ng kapangyarihang nagbabago ng karakter.— Manuscript 31, 1890.MTP 137.1

  Sa Pananampalataya ay Tumingin sa Langit.—Panghawakan ang salita ni Cristo bilang inyong kasiguruhan. Hindi ba’t kayo ay inanyayahan Niyang lumapit sa Kanya? Huwag payagan ang sariIi ninyong magsalita sa paraang walang pag-asa at pinanghihinaan ng loob. Kapag pinayagan ninyo, malaki ang mawawala sa inyo. Sa pagtingin sa mga nakikita ng mata, at pagrereklamo kapag dumating ang kahirapan at kagipitan, nagbibigay kayo ng katibayan ng isang sakitin at mahinang pananampalataya. Magsalita at kumilos na parang di-nagagapi ang inyong pananampalataya. Ang Panginoon ay sagana sa kayamanan; pag-aari Niya ang mundo. Sa pananampalataya ay tumingin kayo sa langit. Tumingin kayo sa Kanya na nagtataglay ng liwanag, kapangyarihan at kakayahan.— Christ’s Object Lessons, pp. 146, 147. (1900)MTP 137.2

  Paniwalaan ang Pangako ng Diyos.—Yung mga gumagawa para sa Diyos ay sasagupain ng panghihina ng loob, ngunit ang pangako ay laging sumasakanila: “Narito, Ako’y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon.” Mateo 28:20. Ang Diyos ay magbibigay ng pinakakamangha-manghang karanasan sa mga magsasabi: “Naniniwala ako sa Iyong pangako; hindi ako manghihina o manlulupaypay.”— Testimonies, vol. 6, pp. 335, 336. (1900)MTP 137.3

  Ang Tagapagligtas ay Magpapadala ng Tulong.—Ang pinakamamahal na Tagapagligtas ay magpapadala ng tulong kapag kailangan natin ito. Ang daan tungong langit ay pinabanal ng mga bakas ng Kanyang mga paa. Bawat tinik na sumusugat sa ating mga paa ay sumugat din sa Kanya. Bawat krus na nakalaang pasanin natin, ay pinasan na Niya bago pa tayo. Pinahihintulutan ng Panginoon ang mga kaguluhan, para ihanda ang kaluluwa sa kapayapaan. — The Great Controversy, p. 633. (1888)MTP 138.1

  Itinataas Niya ang mga Nagdurusa.—Walang buntong-hininga na inihinga, sakit na naramdaman, kalungkutang tumutusok sa kaluluwa, kundi ang pintig ng lahat ng ito ay nararamdaman sa puso ng Ama.... Ang Diyos ay yumuyuko mula sa Kanyang trono upang pakinggan ang daing ng inaapi. Sa bawat taos-pusong panalangin, Siya ay tumutugong, “Narito Ako.” Itinataas Niya ang nagdurusa at inaapi. Sa lahat ng ating paghihirap, Siya ay nagdadalamhati. Sa bawat tukso at pagsubok, ang Anghel ng Kanyang presensiya ay malapit upang magligtas.— The Desire of Ages, p, 356. (1898)MTP 138.2

  Panganib ng Pag-aatubili at Pag-aalinlangan.—Nang inisip ng propeta [Jonas] ang hirap at parang imposibleng mga bagay na iniatas sa kanya, natukso siyang pagdudahan ang karunungan ng pagtawag.... Habang nag-aatubili at patuloy na nag-aalinlangan, ginapi siya ng pagsira ng loob ni Satanas.... Sa iniatas sa kanya, si Jonas ay pinagkatiwalaan ng mabigat na responsibilidad; gayunman, Siyang nag-utos sa kanyang humayo ay umalalay sa Kanyang lingkod at pinagkalooban siya ng tagumpay. — Prophets and Kings, p. 266. (1916)MTP 138.3

  Huwag Mawala ang Lakas ng Loob. —Huwag hayaang mawala ang inyong lakas ng loob. Huwag pag-usapan ang di-pagsampalataya dahil lamang sa ang kinalalabasan ay laban sa inyo. Sa paglilingkod ninyo sa Panginoon mararamdaman mo ang bigat dahil sa pangangailangan, gayunman, ang Panginoon ay diringgin at tutugunin ang mga kahilingan mong matulungan. Ang maging salita mo ay: “Tutulungan ako ng Panginoong Diyos; kaya’t hindi ako nalito; kaya’t inilagay ko ang aking mukha na parang batong kiskisan, at alam ko na hindi ako mapapahiya.” Isaias 50:7.— Testimonies, vol. 7, p. 244. (1902)MTP 138.4

  Tayo ay umasa at maging malakas ang loob. Ang kawalang pagasa sa serbisyo ng Diyos ay makasalanan at di-makatwiran. Alam Niya ang bawat pangangailangan natin. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Maipagkakaloob Niya sa Kanyang mga lingkod ang sukat ng kakayahang hinihiling ng kanilang pangangailangan.— Testimonies, vol. 8, p. 38. (1904)MTP 139.1

  Magpakalakas at magsalitang may pag-asa. Magpatuloy kayo sa kabila ng mga balakid. Kayo’y espirituwal na ikinasal kay Jesu-Cristo. Ang salita ang inyong kasiguruhan. Lapitan ang inyong Tagapagligtas na may ganap na kompiyansa ng buhay na pananampalataya, na idinudugtong ang inyong mga kamay sa Kanya. Humayo kayo kung saan Niya kayo pinangungunahan. Anumang sabihin Niya sa inyo ay gawin ninyo. Handa Siyang turuan kayo na gaya ng kahandaan Niyang magturo sa iba.— Testimonies, vol. 6, p. 462. (1900)MTP 139.2

  Sanayin ang Pananampalataya ni Caleb.—Ang pananampalataya ni Caleb sa Diyos ang nagpalakas ng kanyang loob; ang naglayo sa kanya sa pagkatakot sa tao, maging sa malalakas na higante, mga anak ni Anak, at nagbigay kakayahan sa kanya na tumayong may tapang at matatag sa pagtatanggol ng katuwiran. Mula din doon sa dakilang pinanggagalingan, sa makapangyarihang Heneral ng mga hukbo ng langit, ang bawat tunay na sundalo ng krus ni Cristo ay dapat tumanggap ng lakas at tapang upang mapanagumpayan ang mga balakid na kadalasan ay tila di-malalampasan .... Kailangan natin ng mga Caleb ngayon... na sa pamamagitan ng matapang na pagsasalita ay makapagbibigay ng matibay na report para sa madaliang aksiyon. — Testimonies, vol. 5, pp. 378-383. (1885)MTP 139.3

  Gumawang may Determinasyon.—Yung mga nasa serbisyo ng Diyos ay dapat magpakita ng sigla at determinasyon sa gawain ng paghikayat ng mga kaluluwa. Alalahaning may mga mapapahamak malibang tayo, bilang mga kasangkapan ng Diyos, ay gagawang may determinasyong hindi manghihina o masisiraan ng loob. Ang trono ng biyaya ang siyang laging aasahan natin.— Testimonies, vol. 6, p. 418. (1900)MTP 139.4

  Haraping may Tapang ang mga Kahirapan.—Ang mga kahirapan ay babangon upang subukan ang inyong pananampalataya at pagtitiis. Haraping may tapang ang mga ito. Tumingin sa maliwanag na bahagi. Kapag nahahadlangan ang gawain, siguraduhing hindi mo pagkukulang ito, at pagkatapos ay sumulong na nagsasaya sa Panginoon.— Testimonies, vol. 7, p. 244. (1902)MTP 139.5

  Ang Pagsubok ay Nangangahulugang Pakinabang.—Pero kung ang kapighatian ay dumating sa atm, iIan sa atin ang gaya ni Jacob! Iniisip nating kamay iyon ng kaaway at sa dilim tayo ay parang bulag na nakikipagpunyagi hanggang maubos ang ating lakas, at wala tayong masumpungang aliw o pagliligtas.... Dapat rin nating matutunan na ang pagsubok ay nangangahulugang pakinabang, at huwag ikagalit ang disiplina ng Panginoon, o manghina kapag pinagsasabihan Niya tayo.— Thoughts From the Mount of Blessing, p. 25. (1896)MTP 140.1

  Ang Panginoong Jesus ang Ating Kahusayan.—Ang mga manggagawa para kay Cristo ay hindi dapat mag-isip, at huwag masyadong magsalita tungkol sa mga kabiguan nila sa gawain. Ang Panginoong Jesus ang ating kahusayan sa lahat ng mga bagay; ang Kanyang Espiritu ang dapat maging inspirasyon natin; at sa pagpapasakop natin sa Kanyang mga kamay para maging daluyan ng liwanag, ang ating paraan ng paggawa ng kabutihan ay hindi mauubos. Puwede tayong lumapit sa Kanyang kapuspusan, at makatanggap ng gayong biyayang walang limitasyon.— Gospel Workers, p. 19. (1915)MTP 140.2

  Umasa ng Malalaking Bagay.—Hindi ang mga kakayahang nasa inyo o mapapasa inyo ang magbibigay sa inyo ng tagumpay. Ito’y nasa magagawa ng Panginoon para sa inyo. Dapat nating bawasan ang tiwala sa magagawa ng tao, at higit na dagdagan ang tiwala sa magagawa ng Diyos sa bawat kaluluwang nananampalataya. Inaasam Niyang abutin ninyo Siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Inaasam Niyang umasa kayo ng malalaking bagay mula sa Kanya. Inaasam Niyang mabigyan kayo ng pang-unawa sa mga bagay na temporal at gayundin sa espirituwal. Kaya Niyang patalasin ang isipan. Mabibigyan Niya kayo ng pamamaraan at kakayahan. Gamitin ninyo ang inyong mga talento, humingi ng karunungan sa Diyos, at iyon ay ibibigay sa inyo.— Christ’s Object Lessons, p. 146. (1900)MTP 140.3

  Aalisin ang Lahat ng Kahirapan.—Kung hahanapin ninyo ang Panginoon at mahihikayat araw-araw; kung sa inyong sariIing espirituwal na pagpili ay magiging laya at nagagalak sa Diyos; kung sa malugod na pahintulot ng puso sa Kanyang mabiyayang panawagan kayo ay lumalapit na pasan ang pamatok ni Cristo—ang pamatok ng pagsunod at paglilingkod—ang lahat ng pagrereklamo ninyo ay matatahimik, lahat ng inyong kahirapan ay aalisin at lahat ng nakakagulong problemang kinakaharap ninyo ngayon ay malulutas.— Thoughts from the Mount of Blessing, p. 150. (1896)MTP 141.1

  Sa pamamagitan ng pinakakamangha-manghang paggawa ng awa at tulong mula sa langit, ang bunduk-bundok na kahirapan ay aalisin at itatapon sa dagat.— Testimonies, vol. 9, p. 96. (1909)MTP 141.2

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Ano ang dalawang pangako sa mga kulpurtor?
  a. “Ang ating Ama sa langit ay may ____________ paraan na di natin alam para tayo ay ____________. Yung mga tinatanggap ang isang prinsipyo na gawing pinakamataas ang ____________ ng Diyos, ay makikita ang paglaho ng mga ____________, at ang patag na daan sa kanilang mga paa.”
  b. “Hindi dapat manghina ang loob ng nagkakambas kung siya ay tinatawagang sagupain ang mga ____________ sa Gawain niya; gumawa siyang may pananampalataya, at ang ____________ ay ibibigay.”
  MTP 141.3

  2. Ano ang dalawang katugunan?
  a. ” ____________ at ____________ na ____________ parang ang inyong pananampalataya. Ang Panginoon ay sagana sa kayamanan; pag-aari Niya ang mundo. Sa pananampalataya ay tumingin kayo sa ____________.”
  b. “Dapat nating bawasan ang ____________ sa magagawa ng tao, at higit na dagdagan ang ____________ sa magagawa ng Diyos... Inaasam Niyang umasa kayo ng ____________ mula sa Kanya.”
  MTP 141.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents