Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 5 - Ang Ating mga Estudyante at ang Pagkukul purtor

  Isang Planong Banal para sa Ating mga Estudyante.— Nagtatag ng isang plano ang Panginoon kung saan maraming estudyante sa ating mga paaralan ang puwedeng matuto ng praktikal na mga liksiyong kailangan sa pagtatagumpay ng susunod na bahagi ng buhay nila. Binigyan Niya tayo ng karapatang mangasiwa nitong mahahalagang aklat na itinalaga sa pagpapasulong ng ating gawaing pang-edukasyon at pang-ospital. Sa pagdadala mismo ng mga aklat na ito, ang mga kabataan ay maraming mararanasang bagay na magtuturo sa kanila kung paanong haharapin ang mga problemang naghihintay sa kanila. Habang sila’y estudyante pa, marami ang natututo kung paanong lalapit nang may paggalang sa mga tao, at paanong gagamitin ang mga pamamaraan sa pakikipag-usap sa kanila tungkol sa iba’t ibang bahagi ng napapanahong katotohanan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga aklat na ito. At kapag sila ay nakaranas ng paglagong pinansiyal, may mga matututong magtipid at mag-impok na magsisilbing malaking kabutihan nila kapag sila ay humayo na bilang mga misyonero.— Review and Herald, June 4, 1908.MTP 42.1

  Mga Paaralan para Maghanda ng mga Kulpurtor.—Ang ating mga paaralan ay itinatag ng Panginoon; at kung ang mga ito ay pamumunuang kaayon ng Kanyang layunin, ang mga pinapag-aral dito ay magiging laging handang sumali sa iba’t ibang sangay ng gawaing misyonero. Ang ilan ay puwedeng maturuang pasukin ang gawain bilang mga misyonerong nars, kulpurtor, mangangaral, guro at ang iba ay mga ministro ng ebanghelyo. — Review and Herald, Oct. 15, 1903.MTP 42.2

  Pagkakataon para maging Estudyanteng Kulpurtor.—Kapag tapos na ang pasukan, may pagkakataon para sa marami upang lumabas at gumawa bilang nagkakambas na mangangaral. Ang tapat na kulpurtor ay makakapasok sa maraming tahanan at makakapag-iwan ng babasahing laman ang katotohanang para sa panahong ito.— Review and Herald, Aug. 27, 1903.MTP 43.1

  Matuto sa Paaralan ni Cristo.—Bilang mga estudyante, dapat lagi kayong natututo sa paaralan ni Cristo; dapat ninyong dalhin ang ipinagkatiwala sa inyong lakas ng katawan at isipan bilang puhunan sa paggawa. Hindi tinatanggap ng Diyos ang hating puso. May mga lalaki at babaing dapat ay tinuturuan ang sarili nilang maging kulpurtor at tagabasa ng Biblia [tagapagturo ng Biblia]. Dapat nilang alisin ang bawat isipang hindi banal at nakasasamang gawain para sila’y mapabanal sa katotohanan. Dapat silang maging kabahagi ng banal na likas yamang natakasan na ang kabulukang sanhi ng masamang pagnanasa na nasa mundong ito. Tanging ang kapangyarihan lang ng Diyos ang gagawa at magpapanatiling matuwid sa inyo. Wala dapat kayong ihandog sa Diyos na anumang kulang sa inyong pinakamabuti. Ang inyong gawain ay dapat pabuti nang pabuti habang inyong isinasakabuhayan ang inyong natutunan. — Review and Herald, May 20, 1890.MTP 43.2

  Isang Paraan ng Edukasyon.—Meron akong espesyal na liwanag ukol sa pagkakambas, at hindi ako iniiwan ng impresyon at pasanin nito. Ang gawaing ito ay paraan ng edukasyon. Ito’y isang mahusay na paaralan para sa mga gustong pumasok sa paglilingkod. Yung mga gumagawa ng gawaing ito, at dapat lang talaga, ay inilalagay ang kanilang sarili kung saan natututo sila kay Cristo at sumusunod sa Kanyang halimbawa. Ang mga anghel ay inatasang humayong kasama ng mga gumagawa ng gawaing ito na may tunay na pagpapakumbaba.— Manuscript, 26, 1901 .MTP 43.3

  Ang pinakamaiging edukasyon na maaaring makamit ng mga kabataan ay sa pamamagitan ng pagpasok sa gawain ng pagkakamabas at pagbabahay-bahay. Sa gawaing ito, magkakaroon si la ng pagkakataong sabihin ang salita ng buhay. Sa gayo’y, nakakapaghasik si la ng mga binhi ng katotohanan. Ipakita ng mga kabataan na nasa balikat nila ang pasanin mula sa Panginoon. Ang tanging paraan upang mapatunayan nilang makakatindig silang matibay sa Diyos, na suot ang buong sandata, ay sa pamamagitan ng tapat na pagsasagawa ng gawaing iniatas ng Diyos. — Manuscript 75, 1900 .MTP 43.4

  Tunay na “Mas Mataas na Edukasyon.”—Huwag nating sirain ang loob ng ating mga kapatid at papanghinain ang kanilang mga kamay na dahil dito’y ang gawaing nais ng Diyos na gawin nila ay hindi matapos. Hindi dapat gumugol ng maraming oras sa paghahanda ng mga taong gagawa sa gawaing misyonero. Ang pagtuturo ay kailangan, subalit dapat alalahanin ng lahat na si Cristo ang Dakilang Guro at Bukal ng lahat ng tunay na karunungan. Italaga ng mga kabataan at ng matatanda ang kanilang sariIi sa Diyos, pasanin ang gawain, at humayong gumagawa na may pagpapakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung mga nanggaling sa paaralan ay humayo sa gawain at gamitin ang kanilang mga natutunan. Kung ito ay gagawin ng mga nagkakambas, na gagamitin ang kakayahang bigay ng Diyos, na humihingi ng payo sa Kanya at pinagsasama ang pagbebenta ng mga aklat at personal na paglilingkod sa kapwa, lalago ang kanilang mga talento habang ginagamit, at marami silang matututunang liksiyon sa buhay na baka hindi nila posibleng matututunan sa paaralan. Ang edukasyong nakakamit sa ganitong praktikal na paraan ay tama lang na tawaging mas mataas na edukasyon.— Testimonies , vol. 6, pp. 330-331. (1900)MTP 44.1

  Isang Napakahalagang Karanasan.—Lahat ng nagnanais ng pagkakataon para sa tunay na paglilingkod, at magbibigay ng kanilang sarili sa Diyos nang walang pasubali, ay makasusumpong ng pagkakataon sa pagkakambas upang magsalita ng maraming bagay patungkol sa buhay na walang kamatayan sa hinaharap. Sa gayon, ang karanasang nakamit ay napakahalaga para sa kanila na naghahanda ng kanilang sarili sa paglilingkod. Ang pakikisama ng Banal na Espiritu ng Diyos ang siyang naghahanda ng mga manggagawa, lalaki man o babae, para maging mga pastor ng kawan ng Diyos. Habang iniingatan nila ang kaisipang si Cristo ang kanilang Kasama, isang banal na pagkamangha at kagalakan ang madarama nila sa kabila ng kanilang mga mahihirap na karanasan at pagsubok. Matututo silang manalangin sa paggawa nila. Sila ay mangatututo ng pagtitiis, kabutihan, paggalang, at pagtulong. Isasakabuhayan nila ang tunay na kagandahang-loob ng Kristiyano, na isinasaisip na si Cristong Kasama nila ay hindi umaayon sa magagaspang at hindi mabubuting pananalita o damdamin. Ang kanilang mga salita ay dadalisayin. Ang kapangyarihan ng pagsasalita ay ituturing na mahalagang talentong pinahiram sa kanila para gumawa sa isang mataas at banal na gawain. Ang taong instrumento ay matututo kung paano ipakita ang banal na Kasamang kasa-kasama niya. Sa isang Banal na iyon na hindi nakikita, siya ay gagalang at yuyukod sapagkat pasan niya ang Kanyang pamatok at natututunan ang Kanyang dalisay at banal na lakad. Yung mga nananampalataya sa banal na Tagapaglingkod na ito ay lalago. Sila ay pagkakalooban ng kapangyarihang isuot nang may banal na kagandahan ang mensahe ng katotohanan.— Testimonies, vol. 6, p. 322. (1900)MTP 44.2

  Isang Paghahanda para sa Paglilingkod.—Ang ilan sa mga tinawagan ng Diyos sa paglilingkod ay pumasok sa gawain bilang mga kulpurtor. Ipinabatid sa akin na ito ay isang magandang paghahanda kung ang layunin nila sa buhay ay magsiwalat ng liwanag, upang ihatid ang mga katotohanan ng salita ng Diyos diretso sa tahanan. Sa pag-uusap, malimit silang magkakaroon ng daang sabihin ang tungkol sa relihiyon ng Biblia. Kung ang gawain ay pinasok ayon sa wastong paraan, madadalaw ang mga pamilya, maipakikita ng mga manggagawa ang Kristiyanong pagkalinga at pag-ibig sa mga kaluluwa, at malaking kapakinabangan ang magiging resulta. Sa sinumang may pagmamahal sa paglilingkod, ito ay magiging isang magandang karanasan.MTP 45.1

  Yung mga naghahanda sa pagmiministro ay wala nang iba pang mapapasok na trabaho na makapagbibigay ng malawak na karanasang gaya ng maibibigay ng pagkakambas.— Testimonies, vol. 6, p. 334. (1900)MTP 45.2

  Mas maraming hirap sa ganitong gawain kaysa ibang mga sangay ng trabaho; subalit ang mga liksiyon na natutunan, ang pamamaraan at disiplinang nalaman, ay ihahanda kayo sa ibang gawaing kapakipakinabang, kung saan makapaglilingkod kayo sa mga kaluluwa. Yung mga hindi natuto, mga walang ingat at basta-basta na lamang sa paglapit sa mga tao, ay magpapakita pa rin ng gayong kakulangan ng pamamaraan at kakayahan sa pakikitungo sa mga isip, kapag sila ay pumasok na sa pagliIingkod....MTP 45.3

  Sa pagkakambas, ang mga kabataan ay mas higit na maihahanda sa gawaing pangministro kaysa sa maraming taon na gugugulin sa paaralan.— Manual for Canvassers , pp. 41, 42. (1902)MTP 46.1

  Ang Mahalagang Kaalaman.—Doon sa mga pumapasok sa paaralan upang matutunang gawin nang tama ang gawain ng Diyos, ito ang sasabihin ko: Tandaan ninyo na sa pamamagitan lang ng araw-araw na pagtatalaga sa Diyos kayo magiging tagahikayat ng kaluluwa. May mga hindi nakakapasok sa paaralan dahil sa kahirapan. Ngunit nang sila ay maging mga anak ng Diyos, pinanghawakan nila ang gawain sa kabila ng kalagayan nila, na naglilingkod sa mga nakapalibot sa kanila. Bagaman kapos sa kaalamang matututunan sa paaralan, itinalaga nila ang kanilang sarili sa Diyos, at ang Diyos ay gumawa sa pamamagitan nila. Gaya ng mga alagad nang tawagin sila mula sa paglalambat para sumunod kay Cristo, natuto sila ng mahahalagang liksiyon mula sa Tagapagligtas. Iniugnay nila ang kanilang sarili sa Dakilang Guro, at ang kanilang mga kaalamang galing sa Kasulatan ay ginawa silang karapat-dapat upang sabihin sa iba ang tungkol kay Cristo. Sa gayon, sila ay naging tunay na matatalino, sapagkat hindi nila iniisip sa kanilang sarili na napakatalino na nila para tumanggap pa ng turo ng langit. Ang nakapagpapasiglang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nagbigay sa kanila ng praktikal at pangligtas na lakas.MTP 46.2

  Ang kaalaman ng pinakamatalinong tao, kung hindi siya natuto sa paaralan ni Cristo, ay kamangmangan kung ang pag-uusapan ay pag-akay ng kaluluwa kay Cristo. Ang Diyos ay makagagawa lamang sa mga tatanggap ng paanyaya: “Lumapit kayo sa Akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang Aking pamatok at matuto kayo sa Akin; sapagkat Ako’y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang Aking pamatok at magaan ang Aking pasan.” Mateo 11:28-30.— Testimonies, vol. 6, p. 318. (1900)MTP 46.3

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Ang Summer Student Literature Program ba ay imbento lamang ng tao?
  a. “Nagtatag ng isang piano ang ____________ kung saan maraming estudyante sa ating mga paaralan ang puwedeng matututo ng ____________ na mga liksiyong kailangan sa pagtatagumpay ng susunod na bahagi ng buhay nila.”
  b. “Meron akong ____________ na liwanag... at hindi ako iniiwan ng impresyon at pasanin nito. Ang gawaing ito ay paraan ng ____________ .”
  MTP 47.1

  2. Ano ang matututunan ng mga estudyante sa “Mas Mataas na Edukasyon”?
  a. “Kung paanong haharapin ang mga ____________ naghihintay sa kanila... kung paanong lalapit nang may ____________ sa mga tao... paanong gagamitin ang mga ____________... ____________matututong ____________ at ____________.”
  b. “Matututo silang ____________ ____________ sa paggawa nila... mangatututo ng ____________, ____________, ____________, at . Isasakabuhayan nila ang tunay na ____________ ____________ ng Kristiyano.”
  MTP 47.2

  3. At para sa mga magpapastor?
  a. “Yung mga naghahanda sa pagmimimstro ay wala nang iba pang mapapasok na trabaho na makapagbibigay ng malawak na ____________ gaya ng maibibigay ng pagkakambas.”
  b. “Sa pagkakambas, ang mga kabataan ay mas higit na maihahanda sa gawaing ____________ kaysa sa maraming taon na gugugulin sa paaralan.”
  MTP 47.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents