Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vittnesbörd För Församlingen, vol. 1 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Värkets utsträckning på främmande fält.

  Under nattens timmar kommer uppdraget till mig att säga till församlingarna, som känna sanningen: »Statt upp, var ljus! ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp öfver dig!» (Es. 60: 1). Herrens ord i Es. 54:de kap. är för oss: »Utvidga rummet för ditt tjäll, och spänn ut dukarna till dina hyddor så långt du kan, gör dina tältstreck långa och dina tältpluggar fasta! Ty du skall sprida dig till höger och till vänster, och din säd skall taga hednalanden i besittning och bygga upp ödelagda städer. Frukta icke! ty du skall icke komma på skam; och blygs icke! ty du skall icke blifva utskämd ... Ty han, som har skapat dig, är din man. Hans namn är Herren Sebaot, och din förlossare är den Helige i Israel; all jordens Gud heter han.» De ord Kristus riktade till sina lärjungar gälla också hans folk i dag: »Sägen I icke: Ännu är det fyra månader tills skördetiden kommer? Se, jag säger eder: Lyften upp edra ögon och beskåden fälten, huru de redan hvitna till skörd. Och den som skördar, han tager lön och samlar frukt till evigt lif, på det att både den som sår och den som skördar må tillsamman glädjas» (Joh. 4: 35, 36).VF 143.1

  Guds folk har ett stort värk att utföra, som beständigt måste alltmer framträda. Våra ansträng ningar i missionssaken måste mycket mera utvidgas. Före vår Herre Jesu Kristi återkomst måste ett mera utprägladt arbete vara gjordt än hitintills. Guds folk får icke inställa sitt arbete, förrän det omfattar hela världen. Åkern är hela världen, och hvarje del af densamma måste bearbetas. Det gifves platser, som ännu alltjämt äro moraliska ödemarker, och dessa skola blifva till en Herrens trädgård. Jordens öde platser skola odlas, på det att knopparna må svälla och blomstra såsom rosen. Nya länder måste bearbetas genom män, som äro uppfyllda af den Helige Ande. Nya församlingar måste grundas, nya föreningar organiseras. Numera borde representanter för den närvarande sanningen finnas i hvarje stad och på de mest aflägsna delar af jorden. Hela jorden måste blifva upplyst af Guds sannings härlighet. Ljuset skall skina i alla länder och för alla folk. Och det är de, som mottagit ljuset, som skola låta det skina. Morgonstjärnan har uppgått öfver oss, och vi måste låta dess ljus skina på deras väg, som äro i mörkret.VF 143.2

  En kris är just framför oss. Vi måste nu genom den Helige Andes kraft förkunna de stora sanningarna i dessa sista dagar, och det skall icke dröja länge, förrän alla förnummit varningen och fattat sitt beslut. Då skall änden komma. All sann tros väsen består däri att göra rätta saker på rätt tid. Gud är den store mästaren, och han bereder genom sin försyn vägen, så att hans värk må kunna utföras. Han sörjer för tillfällen, han skaffar inflytande på olika sätt och banar vägen för arbete. När hans folk gifver akt på hans försyns tecken, och då de stå beredda att arbeta med honom, så skola de få se ett stort värk blifva utfördt. Deras bemödanden, väl ledda, skola uppvisa hundrafaldt större resultat, än som kunde uppnås på andra vägar med samma medel och gåfvor, då Gud icke medvärkar. Vårt värk är reformatoriskt, och det är Guds vilja, att förträffligheten af detta värk i alla grenar skall vara till åskådningsunder-visning för människorna. Det är särskildt viktigt, att värket så påbörjas på nya fält, att det gifver en rätt uppfattning af sanningen. Vid alla våra planer för missionsföretag borde dessa grundsatser behållas för ögonen.VF 144.1

  Vissa länder hafva fördelar, hvilka känneteckna dem såsom medelpunkter för uppfostran och inflytande. Bland de engelsktalande nationerna och Europas protestantiska folk är det jämförelsevis lätt att vinna tillträde till människorna; där finnas ock många fördelar vid upprättandet af anstalter och för att föra vårt värk framåt. I många andra länder, såsom Indien och Kina, måste arbetarna först genomgå en lång lärotid, innan folket kan förstå dem eller de folket. Vid hvarje steg stöter man där på stora svårigheter i värksamheten. I Amerika, Australien, Storbrittannien och några andra europeiska länder förefinnas icke dessa hinder. Amerika har många anstalter, som förläna värket anseende. England, Australien, Tyskland, Skandinavien och andra kontinentala länder borde också vara försedda med samma fördelar, medan värket skrider framåt. I dessa länder har Herren dugliga arbetare, män med erfarenhet. Degsa kunna öfvertaga ledningen vid upprättandet af anstalter, vid arbetarnas utbildning och vid värkets befordrande i dess olika grenar. Gud vill, att de skola blifva försedda med pänningar och hjälpmedel. De upprättade anstalterna skulle i dessa länder förläna värket anseende och erbjuda tillfälle att utbilda arbetare för de mörka hednaländerna. På detta sätt skulle våra erfarna arbetares värksamhet hundrafaldt förökas.VF 145.1

  I England måste ett stort värk utföras. Det ljus, som utgår från London, borde i klara, lysande strålar sträcka sig till fjärran fält. Gud har värkat i England, men denna engelsktalande värld är förskräckligt försummad. England har behof af flera arbetare och mera medel. London har knappast blifvit berördt, och mitt hjärta känner sig djupt bevekt, då tillståndet i denna stora stad framställes för mig. Det smärtar mig att tänka på, att inga större hjälpkällor finnas för värksamheten uti hela Europa. Jag känner djup ängslan, när jag tänker på värksamheten i Schweiz, Tyskland, Norge och Sverige. Där, hvarest finnes en eller två män, som kämpa för att bringa värket framåt i dess olika grenar, borde finnas hundratals i arbete. Ensamt i staden London borde vara anställda icke mindre än hundra arbetare. Herren upptecknar, hur vi försumma hans värk, och så småningom skall det blifva en stor räkning att uppgöra. Om bröderna i Amerika vilja dela med sig åt andra af sina stora välsignelser, skola de få se värket göra framsteg i England. Då skola de sympatisera med de arbetare, som där kämpa med svårigheter, och skola säga af hjärtat, icke med ord endast, utan med gärningar: »I ären alla bröder» (Matt. 23: 8). De skola se ett stort värk utfördt i London och i alla Englands städer såväl som i Europas alla olika länder.VF 146.1

  Gud fordrar af oss, att vi påskynda korsets seger i Australien. Nya fält öppna sig. Af brist på arbetare och medel har värksamheten blifvit försummad, men nu bör det icke längre så vara. Af alla länder påminner Australien mest om Amerika. Alla klasser af människor äro där representerade, och varningsbudskapet har där icke blifvit framställdt och förkastadt. Det gifves tusentals uppriktiga själar, som bedja om ljus. Guds väktare skola stå på Sions murar och låta varningen ljuda: »Morgon kommer, men också natt»’ natten, då ingen mer kan värka. Medan änglarna hålla de fyra vindarna, skall budskapet så snabbt som möjligt bringas till hvarje fält i Australien.VF 147.1

  Genom värksamhetens förstärkande i dessa engelsktalande länder skola våra arbetare erhålla hundrafaldt större inflytande än de hitintills haft till att upprätta sanningens banér i många andra länder. Medan vi försöka att bearbeta dessa försummade fält, kommer ropet från vidt aflägsna land: »Kom hit öfver och hjälp oss.» Dessa äro icke så lätta att nå och icke så mogna för skörd, som de länder, hvilka ligga oss närmare; dock få de ingalunda försummas.VF 147.2

  Missionens fattigdom i Afrika visades mig nyligen. De missionärer, som från Amerika blifvit sända till Afrikas infödingar, hafva därstädes lidit och hda ännu brist på lifvets nödtorft. De sändebud från Gud, som bära nådens budskap till hednaländerna, understödjas icke tillräckligt i sin värksamhet. Våra trossyskon hafva icke insett, att de äfven skulle understödja värksamheten hemma, om de hjälpa till att värket går framåt på främmande fält. Hvad som gifves för att påbörja värksamhet på den ena platsen skall därför stärka värket på andra. Om arbetarna befrias från pänningbekymmer, så kunna deras bemödanden utsträckas längre; när själar komma till sanningen och församlingar grundläggas, förstärkas därvid de finansiella krafterna. Snart skola dessa församlingar vara i stånd icke endast att befordra värksamheten inom sina egna gränser, utan äfven att dela med sig åt andra fält. På detta sätt skola de bördor, som hvila på de inhemska församlingarna, förminskas. Det inhemska missionsvärket skall på allt sätt befordras, när en frikostigare, mera själfförnekande och själfuppoffrande anda gör sig gällande i och för den utländska missionens bästa; ty det inhemska värkets framgång beror — näst Gud — hufvudsakligen på det återstrålande inflytandet af det evangelii värk, som utföres i fjärran länder. När vi flitigt arbeta på att afhjälpa Guds värks behof, bringa vi våra själar i beröring med all krafts källa. Fastän värket icke så framskridit på utländska fält, som det borde hafva gjort, så hafva vi dock skäl till tack-samhet och uppmuntran för hvad som redan skett. Mycket färre medel hafva blifvit utgifna för dessa fält än för de inhemska, och arbetet har utförts under det hårdaste tryck och utan behöriga hjälpmedel. Dock är resultatet på dessa fält värkligen öfverraskande, om man tager i betraktande den hjälp, som blifvit sänd. Framgången af vår mission står i förhållande till själfförnekelsen och själfuppoffringen i våra bemödanden. Gud allena kan uppskatta det utförda värket i förkunnandet af evangelium i en klar och oförfalskad lära. Nya fält hafva blifvit intagna och det första arbetet gjordt därstädes. Sanningens säd har blifvit sådd, ljuset har upplyst många sinnen, hvilket förlänat högre begrepp om Gud och en be-stämdare åsikt om den karaktär, som vi skola utveckla. Tusenden hafva blifvit bragta till kännedom om sanningen, sådan den är i Jesus. De hafva blifvit uppfyllda med den tro, som värkar genom kärlek och som renar själen.VF 147.3

  Värdet af dessa andliga förmåner öfvergår våra begrepp. Hvilken lina förmår loda djupen af det predikade ordet? Hvilken våg kan noga afväga inflytandet af dem, som blifvit omvända till sanningen? Dessa i sin ordning blifva missionärer för andra. På många platser hafva bönehus blifvit upprättade. Bibeln, den kostliga bibeln, genomforskas. Guds tabernakel är bland människorna, och han bor bland dem.VF 149.1

  Låtom oss fröjdas, att ett värk, som Gud kan skänka sitt bifall, blifvit gjordt på dessa fält. Låtom oss i Herrens namn upplyfta våra röster till pris och tacksägelse för värkets framgång därute. Men ännu säger vår anförare, som aldrig begår något fel: »Gån framåt! Beträden nya områden, upprätten banéret i hvarje land.» »Statt upp, var ljusl ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp öfver dig.» Vår lösen måste vara: Framåt, alltjämt framåt. Guds änglar skola gå framför oss för att bereda vägen. Vår börda för de utländska fälten kan icke nedläggas, förrän hela jorden är upplyst af Herrens härlighet.VF 149.2

  Missionsandan måste mera upplifvas i våra församlingar. Hvarje medlem i församlingen borde tänka efter, på hvilket sätt han kan hjälpa Guds värk framåt, såväl i den inhemska missionen som i främmande länder. Knappast en tusendedel är gjordt af det värk, som borde utföras på missionsfälten. Gud uppmanar sina arbetare att eröfra nya områden åt honom. Det gifves rika arbetsfält, som vänta på trogna arbetare. Tjänande änglar skola vara medarbetare åt hvarje församlingsmedlem, som osjälfviskt värkar för Mästaren.VF 150.1

  Kristi församling på jorden grundades för missionsändamål, och Herren önskar, att hela församlingen skall söka efter medel och sätt, hvarigenom hög och låg, rik och fattig må kunna förnimma sanningens budskap. Icke alla äro kallade till personligt arbete på utländska fält, men alla kunna genom böner och medel göra något för att understödja missionsvärket. En amerikansk affärsman, som var en allvarlig kristen, sade under ett samtal med en vän, att han dagligen arbetade tjugufyra timmar för Kristus. »I alla mina affärsförbindelser», sade han, »söker jag framställa min Mästare. Jag söker att vinna andra för honom, hvarhelst jag har tillfälle. Jag arbetar hela dagen för Kristus, och under natten, medan jag sofver, har jag en man, som arbetar för honom i Kina.» Till närmare förklaring tilläde han därpå: »I min ungdom hade jag fattat beslut att gå ut som missionär till hedningarna. Men vid min faders död måste jag öfvertaga affären för att sörja för familjen. I stället för att gå själf underhåller jag nu där en missionär. Min arbetare är anställd i en stad i Kina, och sålunda är jag, medan jag sofver, genom min ställföreträdare värksam för Kristus.»VF 150.2

  Gifves det inga sjundedags adventister, som vilja göra detsamma? I stället för att hålla predikanter i arbete för sådana församlingar, som redan veta sanningen, må församlingsmedlemmarna säga till dessa arbetare: »Gån och värken för själar, som gå förlorade i mörkret. Yi vilja själfva uppehålla församlingens gudstjänst. Vi vilja fortsätta mötena, och om vi förblifva i Kristus, skola vi erhålla andligt lif. Vi vilja arbeta för själarna omkring oss, och vi vilja frambära våra böner och gåfvor för att understödja arbetarna på mera behöfvande och öfvergifna fält.» Hvarför kunna icke medlemmarna i en församling eller flera små församlingar förena sig i att understödja en missionär på utländskt fält? Om de ville försaka själfviska vanor och göra sig fria från onyttiga och skadliga ting, så kunde de göra detta. Bröder och systrar, viljen I icke hjälpa till i detta värk? Jag anropar eder att göra något för Kristus och att göra det nu. Genom den lärare, som edra pänningar underhålla på fältet, kunna själar räddas från fördärf, hvilka sedan skola lysa såsom stjärnor i Aterlösarens krona..VF 151.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents