Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 4—Ang Solusyon

  Napun-an sang kasubo ang langit, sang ila nahibaloan nga ang katawohan nadula kag ang kalibutan nga gintuga sang Dios mapun-an sang mga tawo nga napamatbatan na sa pag-antus, kasakit, kag kamatayon, nga wala na sang kalikawan. Ang bug-os nga panimalay ni Adan mapatay.SP 23.1

  Niyan ginpahibalo ni Jesus sa langitnon nga mga pumuluyo nga may pamaagi na nga maluwas ang mga nagkaladula nga katawohan. Iya sila ginsugiran nga nagpakilooy Sia sa Amay kag gintan-ay ang Iya kabuhi agud lamang ang tawo maluwas. Iya pagakuhaon ang kamatayon para ang tawo makaangkon sang pagpatawad. Sa pagagay sang Iya dugo, kag ang pagtuman sa kasogoan sang Dios, sila makaangkon sang pabor sang Dios, kag sila madala sa matahum nga hardin kag magakaon sa prutas sang kahoy sang kabuhi.SP 23.2

  Ginbuksan sang Dios sa ila ang piano sang kaluwasan. Iya sila ginsugiran nga Sia magaatubang sang kaakig sang Iya Amay para, sa mga makasasala nga tawo, kag Iya pagaantuson ang inhustisya kag pagtamay, kag diotay lang ang magabaton sa Iya bilang Anak sang Dios. Halos ang tanan magasikway kag magakaakig sa Iya. Iya pagabayaan ang Iya himaya sa langit, magapanaug sa duta bilang tawo, magapaubos bilang tawo, magasugata sang lainlain nga mga pagtilaw nga magaapekto sa katawohan, agud Iya mahibaloan kon paano Niya mabuligan ang ginasulay. Pagkatapos nga ang Iya tinutuyo sa pagtudlo matuman na, Sia igatugyan sa malauton nga mga kamut kag pagaantuson ang tanan nga kapintasan nga ginplano ni Satanas kag sang iya mga sumulunod. Ang Iya kamatayon ang pinakamapintas sa tanan nga kamatayon, pagabitayon sa tunga sang mga langit kag duta bilang isa ka makasasala kag magaantus sang inuras nga kasakit, nga bisan ang mga manugtunda indi makatulok, kag ila pagatakpan ang ila mga nawong. Indi lamang ang kasakit sang lawas ang Iya pagaantuson, pati pa sa panghunahuna, nga indi malaragway sa sobra nga kasakit sang sa lawas. Iya pagakuluhon ang bug-os nga bug-at sang sala sang kalibutan. Ginsugiran Niya sila nga Sia mapatay kag sa ikatlo ka adlaw mabanhaw, kag magakayab sa Iya Amay agud sa pagpatunga sa nagatalalang kag makasasala nga katawohan.SP 23.3

  Ang Amo Lamang nga Pamaagi Sang Kaluwasan—Ang mga manugtunda nagyaob sa Iya. Ila gintugyan ang ila mga kabuhi. Si Jesus nagsiling sa ila nga tungud sang Iya kamatayon madamu ang naluwas, nga ang kabuhi sang manugtunda indi makabayad sang kautangan. Ang Iya lamang kabuhi amo ang mabaton sang Amay bilang pangtubos sa katawohan. Kag mangin Iya kaupud yadtong Iya ginluwas, kag tungud sang Iya kamatayon madamu ang maluwas kag malutos si Satanas, nga may gahum sang kamatayon. Kag igahatag sang Iya Amay sa Iya ang ginharian kag kaambungan sang ginharian sa idalum sang kabug-osan sang langit, kag Iya pagaangkunon ini tubtub sa katubtuban. Si Satanas kag ang mga makasasala malupig, kag indi na gid matublag ang langit ukon ang nabag-o nga duta.SP 24.1

  Apang Iya ginmandoan ang mga manugtunda sang ila buluhaton, sa pagsaka-panaog nga may kusug sang himaya agud mapahaganhagan ang mga pag-antus kag sa pag-alagad sa Iya. Ila man pagabantayan ang mga kasakop sang bugay sa mga malaut nga mga manugtunda kag kalalat-an nga padayon nga ginasab-og ni Satanas. Indi mahimo sang Dios nga ilisan okon liwaton ang Iya kasogoan sa pagluwas sa mga nagahingalo nga mga nadula. Gani, Iya ginpasugtan ang kamatayon sang Iya pinalangga nga Anak tungud sa ila paglapas.SP 24.2

  Sa liwan si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagkalipay tungud sang pagkahulog sang tawo. Subong, iya mabuyok paidalum ang Anak sang Dios sa Iya dalayawon nga kahimtangan. Iya ginsugiran ang iya mga manugtunda nga kon si Jesus mangin isa ka tawo, iya ini madaug kag mapunggan ang piano sang kaluwasan.SP 24.3

  Kaupud sang pagpaubos kag indi mapabutyag nga kasubo si Adan kag Eva nagpalayo sa Hardin sa diin sila nangin malipayon tubtub sila nagsupak sa sogo sang Dios. Ang palibot nagbaylo. Indi na ini makakulunyag kaangay sang wala pa sila nakapakasala. Ginpanaptan sila sang Dios sang panit sa pag-atipan sa ila sa katugnaw kag sa kainit nga ila ginaatubang.SP 24.4

  Ang Wala Pagbaylo nga Kasogoan Sang Dios—Ang bug-os nga langit nagbakho tungud sang pagpakasala ni Adan kag Eva, nga nagpaakig sa Dios sa bug-os nga katawohan. Nadula ang ila pagpakig-upud sa Dios, kag gintagbong sa walay paglaum nga pag-antus.SP 25.1

  Ang kasogoan ni Jehovah, ang pundasyon sang pagdumalahan sang langit kag duta, kaangay kabalaan sa Dios. Sa sini nga rason, indi mabaton sang Dios ang kabuhi sang manugtunda bilang sakripisyo sa kalapasan. Ang Iya kasogoan sobra gid ka importante kay sa mga manugtunda nga nagalikop sa Iya trono. Ang Amay indi makailis ukon makadula sang isa ka bahin sang Iya kasogoan agud lamang mahatagan sang pabor ang mga nahulog nga katawohan. Apang ang Anak sang Dios, nga kaupud sang Amay sa pagtuga sa ila, makatal-os para sa ila kag mabaton sang Dios, sa paghatag sang Iya kabuhi bilang halad kag pagabatonon ang kaakig sang Amay. Ang mga manugtunda naghambal kay Adan nga, sang ang iya sala nagdul-ong sang kamatayon kag pag-antus, ang sakripisyo ni Jesu-Cristo nagdul-ong sang kabuhi kag walay kamatayon.SP 25.2

  Ang Paghanduraw Sang Palaabuton—Ginpakita sang Dios kay Adan ang importante nga mga hanabo sa palaabuton, halin sa pagpagwa sa iya sa Eden pakadto sa pag-anaw pakadto sa una nga pagbalik sang Dios sa duta. Ang Iya paghigugma kay Adan kag sa iya kaliwatan nagdul-ong sa Anak sang Dios sa pagpanaug kag pagkuha sang dagway sang pagkatawo, agud sa Iya kahuluy-an, matib-ong ang tanan nga magapati sa Iya. Ining sakripisyo makaluwas sang bug-os nga kalibutan. Apang diotay lang ang magabaton sa kaluwasan nga gintan-ay sa ila pinaagi sa Iya pagsakripisyo. Ang halos tanan indi magtuman sang mga pamaagi agud ila maangkon ang kaluwasan. Ginpili pa nila ang pagpakasala kag ang pagsupak sa kasogoan sang Dios sang sa pagpangayo sang kapatawaran kag pagtuman, nga nagasandig sa pagtoo sa kasiguruhan sang pagpatawad. Ining sakripisyo napunan sang walay tupong nga bili agud ang tanan nga magabaton mangin hamili pa sang sa bus-ok nga bulawan.SP 25.3

  Ang Halad Sang Pag-antus—Sang si Adan naghalad para sa iya sala suno sa pinasahi nga sogo sang Dios, isa yadto ka mapait nga hilikuton para sa iya. Magapatay sia, nga ang Dios lamang ang makahatag, kag igahalad para sa sala. Ini ang una nga tion nga iya masaksihan ang kamatayon. Samtang iya ginatulok ang duguon nga sapat, nga nagabalikotot sa kasakit sang kamatayon, kinahanglan sia magtulok pinaagi sa pagtoo sa Anak sang Dios, nga amo ang una nga biktima sang sakripisyo sang kamatayon para sa katawohan.SP 26.1

  Ining hilikuton sang paghalad, nga ginpasad sang Dios, mangin dayon nga pahanumdum kay Adan sang iya ginpanghimo, kag sa paghinulsol sang iya sala. Ang buluhaton sang pagpatay naghatag kay Adan sang mas madalum kag mas himpit nga pagkilala sang iya pagpakasala, nga ang kamatayon lamang sang Anak sang Dios ang makahugas. Gindayaw niya ang walay tupong nga kaayo kag paghigugma nga amo lamang ang makatal-os kag makaluwas sang mga naglapas. Samtang ginapatay ni Adan ang inosente nga sapat, iya ginabatyag nga daw iya lang ginapatay ang Anak sang Dios mismo sa iya mga kamut. Iya nahibaloan nga kon sia lamang nagpabilin nga maminatud-on sa Dios kag sa Iya kasogoan, wala unta sang kamatayon sang sapat kag sang tawo. Apang sa pagtugyan pinaagi sa mga halad, nga nagatudlo sa daku kag himpit nga halad sang Anak sang Dios, nagtuhaw ang bitoon sang paglaum nga naghatag kasanag sa madulum kag ngilngig nga palaabuton, nga nagtal-os sa walay paglaum kag kalaglagan.SP 26.2

  Sa ginsuguran ang pangulo sang panimalay ginkabig bilang manugdumala kag sacerdote sang iya puluy-an. Samtang nagamuad ang mga tawo, yadtong may balaan nga tinugyanan naghimo sang balaan nga pagsimba pinaagi sa pagsakripisyo para sa katawohan. Sa mga panghunahuna sang mga makasasala kinahanglan maidampig ang dugo sang sapat sa dugo sang Anak sang Dios. Ang kamatayon sang ginhalad magapakita sa tanan nga ang bayad sang sala kamatayon. Sa paghimo sang sakripisyo, ang mga makasasala nagkilala sang ila paglapas kag nagpakita sang ila pagtoo, nga nagalantaw sa unhan sa daku kag himpit nga sakripisyo sang Anak sang Dios, nga ginpakita pinaagi sa kamatayon sang sapat. Kon indi pinaagi sa pagtubos sang Anak sang Dios, wala sang paghatag sang pagpakamaayo ukon kaluwasan halin sa Dios para sa makasasala. Seryoso gid ang Dios sa pagdampig sa dungug sang Iya kasogoan. Ang paglapas sa sina nga kasogoan nagdulot sang makangilidlis nga pagbulag sang Dios kag sang makasasala. Gintugutan sang Dios si Adan sa iya pagkainosente sa pag-angkon sang direkta, hilway, kag malipayon nga paghiliupud sa iya Manunuga. Pagkatapos sang iya paglapas, ang Dios makapakigsugilanon sa katawohan pinaagi sa kay Cristo kag mga manugtunda.SP 26.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents