Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagsulay Kag Pagkahulog

  Ginkuha ni Satanas ang porma sang man-og kag nagsulud sa Eden. Nagplastar sia sa kahoy sang kaalam kag naghinayhinay kaon sang bunga sini.SP 16.4

  Sing una, wala mabatyagan ni Eva nga sia nahamulag na sa iya bana samtang sia nagaatipan sang hardin. Sang namulalungan niya, nakabatyag sia sang katalagman, apang nagpanghunahuna sia nga luwas sia bisan nahilayo sia sa iya bana. May kaalam sia kag kusog sa pag-ihibalo kon yara sia sa katalagman kag kon iya ini masugata. Napaandaman sia sang mga manugtunda nga indi paghimoon ini. Natalupangdan ni Eva nga nagatamod na sia sa bunga sang ginadumilian nga kahoy nga may kalanghag kag paningala.SP 16.5

  Nakita niya ang katahum sang sini nga kahoy, kag nagbinagbinag sa iya kaugalingon ngaa gindumilian sila sang Dios sa pagkaon sini. Karon ang higayon yara na kay Satanas. Nagpamulong sia kay Eva nga daw nabasa ang iya panghunahuna. “Naghambal gid bala ang Dios nga indi kamo magkaon sang tanan nga kahoy sa hardin?” Sa matawhay, maanyag, kag daw musiko nga tingug, iya ginsugilanon ang natanhagaan nga si Eva. Nakibot sia ngaa nagahambal ang man-og, kay nakahibalo sia nga wala ginhatagan sang Dios ang mga man-og sang abilidad sa paghambal.SP 16.6

  Nagdugang pa gid ang pagkatingala ni Eva. Sa baylo nga sia sa gilayon magpahilayo sa sina nga lugar, namati pa sia sa tingug sang man-og. Wala gid sia nakapanghunahuna nga basi amo na ini ang nahulog nga manugtunda, nga gin-gamit lamang ang man-og. Si Satanas amo ang nagahambal, indi ang man-og. Nagtubo ang pagkaluyag, pagkalanghag, kag pagkakunyag kay Eva. Ayhan kon ang iya nasugata isa ka maambungon nga tinuga nga porma sang manugtunda, ayhan nangin mabinantayon sia.SP 17.1

  Ayhan yadtong makatalanhaga nga tingug nagdul-ong sa iya sa pagpalapit sa iya bana sa pagpamangkut ngaa may iban pa nga nagahambal sa iya sang walay sablag. Apang nagsugod sia sa pagsumpunganay sa man-og. Iya ginsabat ang pamangkut, “Makakaon kami sa mga prutas sang kahoy sa hardin; apang ang prutas sang kahoy nga yara sa tunga sang hardin, ang Dios nagsiling, ‘Indi kamo magkaon sina, ukon inyo pagatandugon, kay kamo gid mapatay.’ ” Ang man-og nagsabat, “Sa matuud indi kamo mapatay. Ang Dios nakahibalo sa adlaw nga kamo magakaon sini, ang inyo panulok magasanag, kag kamo mangin katulad sang Dios, nga nakahibalo sang maayo kag malain.”SP 17.2

  Gusto ipahibalo ni Satanas kay Adan kag Eva nga sa ila pagkaon sa ginadumilian nga kahoy sila magaangkon sang mas bag-o nga kaalam. Amo ini ang iya pinasahi nga pamaagi, nga nangin madinalag-on, sugod pa sang sia nahulog—sa pagdumala sang katawohan sa paghibalo sa mga tinago sang Makaako, kag indi makontento sa ginapahayag sang Dios, kag indi mangin mahinalungon sa pagsunod sang Iya ginsogo. Gusto niya nga suayon nila ang Iya mga sogo, kag papatihon nga sila yara sa isa ka bag-o kag makatilingala nga kaalam. Ini isa lamang ka patopato, kag isa ka pagpatalang.SP 17.3

  Wala nila mahangpan kon ano ang ginpahayag sang Dios, kag ila ginsikway ang Iya maathag nga mga kasogoan kag naghandum sang kaugalingon nga kaalam, nga nagtinguha sa pag-ihibalo sang gintago sang Dios sa katawohan. Nalipay sila sang ila pag-umwad kag nahibaloan, apang nagapangapkap sa kadulum nahanungud sa matuud nga kaalam.SP 17.4

  Indi handum sang Dios nga ining walay sala nga magtiayon may ihibalo nahanungud sa kalautan. Iya ginhatag sing walay pagpugong ang maayo apang ginpunggan ang malaut. Abi ni Eva ang mga pulong sang man-og maalam, kag iya ginbaton ang pamulong sini, “Sa matuud indi ikaw mapatay. Kay ang Dios nakahibalo nga sa tion nga ikaw magakaon sini ang imo mga mata magasanag kag ikaw mangin katulad sa Dios, kag makahibalo sang maayo kag malain.” Nagapahibalo lang ini nga ang Dios butigon. Ginpakita ni Satanas nga ang Dios nagdaya sa ila agud indi nila maangkon ang kaalam nga magapatupong sa Iya. Ang Dios nagsiling, Kon ikaw magkaon sa pagkamatuud ikaw mapatay. Ang man-og nagsiling, Kon ikaw magkaon, “indi ikaw mapatay.”SP 18.1

  Ang manugsulay nagpasiguro kay Eva nga sa panahon nga sia magakaon sang prutas sia makaangkon sang walay tupong nga kaalam nga magapatupong sa Dios. Gintawag niya ang igtalupangud ni Eva sa iya. Nagsiling sia nga nakaangkon sia sing gahum sa paghambal tungod nga nagkaon sia sang bunga sang kahoy nga ginadumilian sa ila. Naghatag sia sang panghunahuna nga indi pagdayunon sang Dios ang Iya ginhambal. Isa lamang yadto ka pagpamahog para sila mapahilayo sa kaayohan. Iya ginsilingan sila nga indi sila puwede mapatay. Sila bala wala makakaon sa kahoy sang kabuhi nga makahatag sang kabuhi nga walay katapusan? Sia nagsiling nga ginalimbungan lang sila sang Dios agud indi nila maangkon ang mas mataas nga kahimtangan sang pagkatawo kag mas dungganon nga kalipay.SP 18.2

  Ang manunulay nag-ipo sang prutas kag ginhatag ini kay Eva. Iya ginkuha ini. Karon, siling sang manunulay, kamo gindilian bisan sa pagtandog sini kay kamo mapatay. Iya ginsugiran sia nga karon iya mahangpan nga wala na sing malaut kag kamatayon sa pagkaon, kay iya man gani natandog kag nakaptan ang prutas. Nangin maisug si Eva kay wala sia sing nakita nga gilayon nga palatandaan sang di pagkahamuot sang Dios. Nagpanghunahuna sia nga basi ang mga pulong sang man-og matuud kag maalam. Sia nagkaon, kag tuman ang iya kalipay sa kanamit sang prutas. Daw nakabatyag sia sang matahum nga epekto sini.SP 18.3

  Si Eva Nangin Manunulay—Sa gilayon sia nagpang-ipo sang pila ka prutas para sa iya kaugalingon kag ginkaon ini, nga nagahanduraw sang makabalaskug nga gahum kag makakulunyag nga impluwensya sang ginadilian nga prutas. Iya nabatyagan ang lain nga kakunyag samtang ginapangita niya ang iya bana kag ang iya mga kamut puno sang ginadumilian nga prutas. Iya ginsugiran sia sang maalam nga mga butang nga ginhambal sang man-og, kag iya gusto gilayon dal-on sia didto sa kahoy sang kaalam. Nagsugid sia nga nakakaon na sia sang prutas, kag nagsiling nga sa baylo nga makabatyag sang kamatayon, iya naangkon ang kalipay kag makakulunyag nga balatyagon. Sa gilayon nga naglapas si Eva, sia nangin gamhanan nga pamaagi agud si Satanas makapadihot sang pagkahulog sang iya bana.SP 19.1

  Nahangpan gid ni Adan nga ang iya kaupud nakalapas sa nagaisahanon nga paandam nga ginhatag sang Dios agud tilawan ang ila pagkamaminatud-on kag paghigugma. Si Eva nagrason nga ang man-og nagsiling nga indi sila gilayon mapatay, kag basi matuud ang iya pulong, kay wala sia makabatyag sang palatandaan sang di pagkahamuot sang Dios, kondi manami nga pamatyag.SP 19.2

  Si Adan naghinganugon nga nagpahilayo si Eva sa iya, apang natabo na ang wala ginapaabot. Karon mapahamulag sia sa iya ginahigugma nga kaupud. Ngaa iya ini ginpasugtan nga matabo? Ang iya paghigugma kay Eva tama gid ka bakod. Kag sa daku nga pagkadiskuryo gusto niya pagaupdan si Eva sa iya kapalaran. Nagrason sia nga si Eva kabahin sang iya kaugalingon, kag kon sia mapatay, sia man mapatay upud sa iya, kay indi niya masarangan nga mahamulag sa iya.SP 19.3

  Nakulangan sia sang pagsalig sa iya maluluy-on nga Manunuga. Wala sia nakapanghunahuna nga ang Dios nga nagporma sa iya halin sa yab-ok sang duta pakadto sa isa ka buhi nga kalag, kag matahum nga tinuga, nga nagtuga kay Eva nga mangin iya kaupud, makahimo sang tal-os kay Eva. Matapos ang tanan, basi gid man ang maalam nga mga pulong sang man-og matuud? Si Eva yara sa iya atubang, maanyag kag matahum kag inosente subung sang wala pa sia nagsupak. Ginpahayag ni Eva ang sobra nga paghigugma niya sa iya sang wala pa sia naglalis, gin-angkon nga ini resulta sang iya pagkaon sang prutas. Wala sia sang nakakita nga palatandaan sang kamatayon sa iya.SP 19.4

  Nagpasimpalad si Adan. Iya ginkuha ang prutas kag sing dalidali iya ini ginkaon, kag katulad kay Eva, wala sia nakabatyag gilayon sang malain nga epekto sini.SP 20.1

  Ang Kahilwayan nga Pagpili Sang Tawo—Ginpaandaman sang Dios ang aton una nga mga ginikanan tuhoy sa kahoy sang kaalam, kag bug-os gid ang ila nahibaloan nahanungud sa pagkahulog ni Satanas kag ang katalagman sa pagpamati sang iya mga pagpahayag. Wala gindumili sa ila ang higayon sa pagkaon sang ginadumilian nga prutas. Ginhatagan Niya sila sang higayon nga mangin hilway sa pagpati sa Iya pulong, pagtuman sang Iya sogo, kag magkabuhi, ukon magpati sa manunulay, magsupak, kag mawala.SP 20.2

  Ang matam-is nga paghigugma, paghidait, kag kalipay daw nadula sa ila. Sa tal-os, ang kakulang sang isa ka butang ila nabatyagan nga wala pa nila maagyan sang una. Niyan, sa una nga higayon sila nagtan-aw sa dutan-on nga mga butang. Wala na sila napanaptan sang panapot kaangay sang sa langitnon nga mga manugtunda. Ining kahayag nga nagalikop sa ila sang una nadula na. Agud ila matakpan ang ila kahublasan, nangita sila sang mga butang nga makatabon sang ila mga lawas, kay paano nila maatubang ang Dios kag mga manugtunda nga walay panapot?SP 20.3

  Napun-an si Satanas sang kalipay sa iya kadalag-an. Iya sa karon nasulay ang babayi nga indi magsalig sa Dios, duhaduhaan ang Iya kaalam, kag tinguhaan nga hibaloon ang Iya mainalamon nga mga piano. Pinaagi sa kay Eva, iya man nadaug si Adan, nga tungud sang iya paghigugma kay Eva, ginsikway ang sogo sang Dios kag nahulog upud sa iya.SP 20.4

  Ang Ginoo nagbisita kay Adan kag Eva kag ginsugiran sila sang patubas sang ila paglapas. Sang ila nabatian ang harianon nga pagabot sang Dios, nagpanago sila sa kahuya. Sang una ginakalipay nila ang pagsugata sa Iya sang sila inosente pa kag balaan. “Kag ang Dios nagtawag kay Adan kag nagsiling, ‘Sa diin kamo?’ Nagsabat sia, ‘Akon nabatian ang imo tingug sa hardin, kag ako nahadlok kay ako hubo; kag ako nanago.’ Kag Sia nagsiling, ‘Sin-o nagsiling sa inyo nga kamo hubo? Kamo bala nagkaon sa kahoy nga akon ginsugo sa inyo nga indi kamo magkaon?’ ”SP 20.5

  Ang Ginoo nagpamangkut, indi tungud nagakinahanglan Sia sang sabat, kondi ipakilala ang sala sang magtiayon. Ngaa bala kamo nahadlok kag nahuya? Gin-ako ni Adan ang iya paglapas, indi sa paghinulsul kondi sa pagbasol sa Dios. “Ang babayi nga imo ginhatag nga mangin kaupud ko, sia naghatag sa akon sang prutas, nga akon ginkaon.” Kag ang Dios naghambal sa babayi: “Ano ini ang imo nga ginhimo?” Si Eva nagsabat, “Ang man-og nagdaya sa akon, kag ako nagkaon.”SP 21.1

  Ang Pagpakamalaut—Niyan ang Ginoo naghambal sa manog: “Tungud imo ginhimo ini, ikaw pagapakamalauton sobra pa sa mga kahayupan, kag sobra pa sa mga kasapatan sa latagon; sa imo tiyan ikaw magasaog, kag ikaw magakaon sang yab-ok sa bug-os nimo nga kabuhi.” Nga sang una ining man-og gindayaw labaw sa mga kasapatan sang latagon, karon sia pagasikwayon sangSP 21.2

  katawohan, tungud sia ang ginhimo nga pamaagi ni Satanas. “Kag sa kay Adan Sia nagsiling, ‘Tungud ikaw namati sa ginhambal sang imo asawa kag nagkaon sang prutas nga halin sa kahoy nga akon ginsogo nga, “indi kamo magkaon sina”: Pagapakamalauton kamo; magapangabudlay kamo para makakaon sa bug-os ninyo nga kabuhi. Ang mga tunok kag sarait inyo maangkon, kag kamo magakaon sang mga hilamon sang latagon. Pinaagi sa balhas sang inyo mga guya kamo makakaon sang tinapay tubtub kamo magabalik sa duta.’ ”SP 21.3

  Ginpakamalaut sang Dios ang duta tungud sang ila sala sa pagkaon sa kahoy sang kaalam, kag nagpahayag Sia, “Sa inyo nga pagpangabudlay kamo makakaon sa bug-os ninyo nga kabuhi.” Ginbahinan sila sang Dios sang kaayohan indi ang kalautan. Karon Sia nagpahayag nga sila magaantos, nga sila mangin kaupud sang malauton sa bug-os nila nga kabuhi.SP 21.4

  Sugod sadtong tinion, ang tanan nga kaliwat sang tawo magaantos sang pagtiplang ni Satanas. Kabahin na sa kabuhi ni Adan ang pag-antos kag kabalaka sa baylo sang malipayon nga pagpangabudlay kaangay sang iya gin-angkon sang una. Ila maagyan ang kapaslawan, kasubo, kasakit, kag sa katapusan kamatayon. Sila ginhimo halin sa yab-ok sang duta, kag sa yab-ok sila magabalik.SP 21.5

  Ginpahibalo sila nga ila madula ang ila puluy-an nga Eden. Ila ginbaton ang pangdaya ni Satanas kag ginpatihan ang iya pulong, nga ang Dios magabutig. Tungud sang ila pagkamalalison, ila ginhatagan si Satanas sang mahapos nga pamaagi sa pagpalapit sa ila. May katalagman na kon magpabilin pa sila sa Hardin sang Eden, sa ila makasasala nga kahimtangan nga makapalapit sa kahoy sang kabuhi kag padayonon ang kabuhi nga puno sang sala. Nagpakilooy sila nga tugutan sa pagpabilin, bisan ila ginako nga nadula na nila ang ila katungdanan sa balaanon nga Eden. Nagsaad sila nga sa palaabuton ila ihatag sa Dios ang bugos nga pagtuman. Ginsugiran sila nga sa ila pagkahulog halin sa walay sala pakadto sa kasal-anan, sila nadulaan sing kusog, kag ila naangkon ang kaluyahon. Wala sila magpabilin sa ila matuud nga pagkatawo sang sila balaan, malipayon, kag inosenti pa, kag wala na sila sing kusog sa pagpabilin nga mangin mainunungon kag masaligan tungud sang sala nga ila nahibaloan. Napun-an sila sang tuman nga pagbakho kag pagbasol. Karon nahangpan na nila nga ang kabayaran sang sala kamatayon.SP 22.1

  Ginmandoan gilayon ang mga manugtunda nga bantayan ang alagyan pakadto sa kahoy sang kabuhi. Yara na sa piano ni Satanas nga si Adan kag Eva magasikway sa Dios, batonon ang Iya pagsunggod, kag magakaon sa kahoy sang kabuhi, agud ila mapadayon ang pagpakasala. Apang ang mga manugtunda nagbalabag sa ila dalanon pakadto sa kahoy sang kabuhi. Sa palibot sang kahoy nagasiga ang masanag nga mga suga sa kada kilid nga daw nagailigpat nga mga ispada.SP 22.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents