Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 7—Ang Manugtubos

  Nag-abot ang tion nga si Jesus magapaubos sang Iya kaugalingon kag mangin tawo, kag makaagi sang pagtilaw ni Satanas.SP 51.1

  Nabun-ag Sia nga wala sing kalibutanon nga kadayawan, sa isa ka pasungan. Apang ang Iya pagkabun-ag gindayaw sing walay tupong. Ang mga manugtunda halin sa langit nagpahibalo sa mga manugpahalab nga si Jesus nag-abot, kag ang himaya halin sa Dios nagbuylog ila pamatuud. Ang langitnon nga kadam-an nga panong nagpatunog sang ila mga arpa sa paghimaya sa Ginoo. Sing masinadyahon ila ginbantala ang pagkari sang Anak sang Dios sa nahulog nga kalibutan sa pagtuman sang buluhaton sang kaluwasan, kag sa Iya kamatayon magadul-ong sang kalinong, kalipay, kag walay katubtuban nga kabuhi para sa tawo. Ginpasidunggan sang Ginoo ang pag-abot sang Iya Anak. Ang mga manugtunda nagyaob sa Iya.SP 51.2

  Ang Tugmaw ni Jesus—Mga tatlo ka napulo katuig ang nagligad, ang mga manugtunda sang Dios nagpahayag sa duug nga Sia gintugmawan. Ang Balaan nga Espirito nagkunsad sa porma sang alimokon nga naghulon sa Iya, nga nagpatingala sa katawohan. Sang ginatulok nila Sia, ila nabatian ang tingug sang Amay sa langit nga nagasiling, “Ikaw hinigugma kong Anak; sa imo nahamuut ako.” Marcos 1:11.SP 51.3

  Indi sigurado si Juan nga ang nagkadto sa iya agud magpatugmaw sa suba sang Jordan amo ang Manluluwas. Apang ang Dios nagsaad sa iya sing palatandaan agud iya mahibaloan ang Cordero sang Dios. Nahibaloan ni Juan ang palatandaan sang ang langitnon nga alimokon naghulon kay Jesus kag ang himaya sang Ginoo nagsidlak sa Iya palibot. Iya ginbayaw ang iya kamot, nga nagatudlo sa kay Jesus, kag sa mabaskug nga tingug nagsinggit, “Yari karon, ang Cordero sang Dios, nga nagakuha sang sala sang kalibutan!” Juan 1:29.SP 51.4

  Ang Ministerio ni Juan—Ginpahibalo ni Juan sa iya mga sumulunod nga si Jesus amo ang ginsaad nga Mesias, ang Manunubos sang kalibutan. Sa hingapusan nga bahin sang buluhaton ni Juan, iya gintudluan ang iya mga sumulunod nga magtulok kay Jesus kag magsunod sa Iya bilang ila Bantug nga Manunudlo. Iya ginbantala ang una nga pagbalik ni Cristo apang wala sia gintugutan nga masaksihan ang Iya mga milagro kag gahum nga ginpabutyag. Sang ginpasad ni Jesus ang Iya Kaugalingon bilang manunudlo, nakahibalo si Juan nga sia mismo kinahanglan mapatay. Tumalagsahon lang nga mabatian ang iya tingug, luwas sa kahanayakan. Masinulub-on ang iya kabuhi. Wala sia magpabilin sa pamilya sang iya amay, agud magkalipay sa ila sosyodad; kondi nagtaliwan para matuman ang iya tinutuyo. Pinanong ka mga tawo ang nagtalikod sa masako nga siyudad kag minuro, agud lamang makapamati sa iya mga pulong. Ginlab-ot ni Juan ang alibutod sang problema sang mga tawo. Iya ginsikway ang sala, nga wala nagakahadluk sang igabunga, kag ginhanda ang dalanon sang Cordero sang Dios.SP 51.5

  Natublag si Herod samtang sia nagapamati sa makatalanhaga nga mga pamatuud ni Juan, kag sa daku nga kagustuhan namangkot kon paano sia mangin iya sumulunod. Nakahibalo si Juan nga pangasawaon ni Herod ang asawa sang iya utud samtang buhi pa ang bana sini. Sing hanuut iya ginhambalan si Herod nga indi ini uyon sa kasogoan. Apang ginpangasawa ni Herod ang iya bayaw. Tungud sa kagustuhan sining babayi, ginpadakup ni Herod si Juan kag gintagbong sa prisohan, nga may tuyo sa paghilway sa iya. Samtang yara si Juan sa prisohan, pinaagi sa iya mga sumulunod, iya nahibaloan ang gamhanan nga mga binuhatan ni Jesus. Indi sia makakadto sa pagpamati sang Iya mahinoklogon nga mga pulong, apang ginsugiran sia sang iya sumulunod sang ila nabatian. Sa olihi si Juan ginpugutan sang ulo tungud sa inpluwensya sang asawa ni Herod. Ang pinakamapinaubuson nga mga disipolo nga nag-upud kay Jesus, nangin saksi sa Iya mga milagro, kag nakapamati sa Iya mga pulong, maslabaw pa kay Juan de Bautista (tan-awa ang Mateo 11:11); sa sina, sila gindayaw kag ginpasidunggan sing labi, kag bug-os ang ila kalipay.SP 52.1

  Si Juan nagkari sa espirito ni Elias sa pagbantala sang una nga pag-abot ni Jesus. Lucas 1:17. Si Juan nagatiglawas sadtong mga tawo sa olihi nga mga adlaw nga mapun-an sang espirito ni Elias kag magalakat kag magabantala sang kaakig kag ikaduha nga pagkari ni Jesus.SP 52.2

  Ang Pagsulay—Pagkatapos sang pagtugmaw kay Jesus sa suba sang Jordan, Sia gintuytuyan sang Espirito pakadto sa kahanayakan, agud pagatilawan sang yawa. Ang Balaan nga Espirito naghanda na sa Iya sa sinang pinasahi nga hilikuton—makasiligni nga pagtilaw. Apat ka napulo ka adlaw Sia gintilawan ni Satanas, kag sa sulud sinang mga inadlaw wala Sia sing ginkaon. Kaupud niya ang mapintas nga mga sapat kag ang yawa sa makasiligni kag mamingaw nga lugar. Ang Anak sang Dios nagpalanglapsi kag nagpalangluya tungud sa pagpuasa kag pag-antus. Apang ang Iya dalanon naplastar na sa Iya, kag Iya pagatumanon ang buluhaton nga Iya ginkadto nga pagabuhaton.SP 53.1

  Ginhingalitan ni Satanas ang mga pag-antos ni Jesus kag ginhandaan niya ini, sa handum nga mangin madinalag-on sia batok sa Iya tungud sia nagpaubos bilang tawo. Siling ni Satanas: “Kon ikaw Anak sang Ginoo, sogo-a ining bato nga mangintinapay.” Iya gintilawan si Jesus sa pagpakita sa iya sang kamatooran nga Sia ang Manluluwas, pinaagi sa paggamit sang Iya gahum. Sing malolo ginsabat sia ni Jesus, “Nasulat na, ‘Indi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, apang sa tagsa ka pulong sang Dios. ” Lucas 4:3,4.SP 53.2

  Gusto ni Satanas suayon si Jesus nahanungud sang Iya estado bilang Anak sang Dios. Gin-gamit niya ang Iya maluya nga kahimtangan kag nagpabugal nga sia mas mabaskug kay sa kay Jesus. Apang ang pagpamatuud sang Ginoo halin sa langit, “Ikaw hinigugma kong Anak; sa imo nahamuut ako” (Lucas 3:22), nagpabakod kay Jesus sa Iya mga pag-antos. Indi obligado si Cristo sa pagpamatuud sang Iya gahum kay Satanas ukon nga Sia Manunubos sang kalibutan. Damu ang nahibaloan ni Satanas nahanungud sa dungganon nga palangakuan sang Anak sang Ginoo. Tungud indi sia gusto magpaidalum sa pagdumalahan ni Cristo, sia ginsikway.SP 53.3

  Sa pagpakita sang iya kaugalingon nga gahum, gindala ni Satanas si Jesus sa Jerusalem didto sa pinakaibabaw sang templo. Iya gintilawan nga magpakita si Jesus sang pagpamatuud nga Sia Anak sang Ginoo pinaagi sa paglumpat sa makalilingin nga kataason. Si Satanas nagpabaskug sa Iya sa mga dinalan halin sa Balaan nga Kasulatan: “Kay nasulat na, ‘Magasogo sia sang iya mga manugtunda nahanungud sa imo, sa pagbantay sa imo.” Kag ‘bayawon ka nila sa ila mga kamut, basi nga makasandad ang imo tiil sa bato.’ ” Kag si Jesus nagsabat sa iya, “Nasiling na, ‘Dili mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Dios.’ ” Lucas 4:10-12.SP 53.4

  Gusto ni Satanas nga magpangahas si Jesus sa bugay sang Iya Amay kag ibutang sa katalagman ang Iya kabuhi sa wala pa Niya matuman ang Iya tinutuyo. Iya ginhandum nga ang piano sang kaluwasan indi mangin madinalag-on, apang ang piano naplastar nagid sing maayo nga indi na niya ini malingkang.SP 54.1

  Si Cristo ang ehemplo sa tanan nga mga Cristohanon. Kon sila ginasulay ukon ang ila mga kinamatarung ginabalabagan, ila ini batason sing walay langan. Indi sila maghunahuna nga makapanawag sila gilayon sa Ginoo para ipakita ang Iya gahum agud madaug ang ila mga kaaway, luwas lang kon ang Ginoo ang mapasidunggan kag mabayaw. Kon naglumpat si Jesus sa pinakamataas nga bahin sang templo, indi ini magpahalipay sa Amay, kay wala sing may makasaksi sang hitabo kondi si Satanas lamang kag ang mga manugtunda sang Dios. Daku nga pagsulay nga ipakita sang Dios ang Iya gahum sa iya pinakakontra nga kaaway Indi kontani nagakabagay para sa ginkadtoan ni Jesus nga Iya pagadag-on.SP 54.2

  “Kag gindala sia niya, kag ginpakitaan sia sang tanan nga ginharian sang kalibutan sa isa ka pamisok, ‘kag ang yawa nagsiling sa iya, ‘Sa imo ihatag ko ini tanan nga pagbulut-an kag ang himaya nila; kay natugyan ini sa akon, kag sa bisan kay sin-o nga buot ko ihatag ini. Busa kon ikaw magyaob sa atubangan ko, mangin-imo ini tanan.’SP 54.3

  “Kag si Jesus nagsabat sa iya, ‘Nasulat na. Magsimba ka sa Ginoo nga imo Dios, kag sa iya lamang mag-alagad ka.’ ” Lucas 4:5-8.SP 54.4

  Ginpakita ni Satanas ang ginharian sang kalibutan sa pinakamakagalanyat nga pamaagi. Kon magayaob si Jesus sa iya, iya pagatalikuran ang iya pag-angkon sang kalibutan. Kon ang piano sang kaluwasan matigayon kag si Jesus manginmatay sa pagluwas sang makasasala, nakahibalo si Satanas nga ang iya gahum malimitahan kag sa olihi makuha sa iya, kag sia pagalaglagon. Gani gintun-an niya ining plano. Kon mahimo lang, iya punggan si Jesus sa pagtapos sang daku nga buluhaton nga Iya ginsuguran. Kon ang piano sang Ginoo sa pagluwas indi mangin madinalag-on, magapabilin sa kay Satanas ang ginharian nga iya ginaangkon. Iya ginpabugal sa iya kaugalingon nga sia magadumala kontra sa Ginoo sang langit.SP 54.5

  Ginsabdong ang Manugsulay—Nalipay si Satanas sang ginbilin ni Jesus ang Iya gahum kag himaya sa langit. Iya ginhunahuna nga yara na sa iya pagginahum ang Anak sang Dios. Nangin mahapos ang iya pagsulay sa balaan nga pares sa Eden kag naglaum sia nga iya man madaug ang Anak sang Dios, kag maluwas niya ang iya kaugalingon kag iya ginharian. Kon iya masulay si Jesus sa pagpalayo sa kabubut-on sang Iya Amay, iya malab-ot ang iya tinutuyo. Apang ginsugata ni Jesus ang manugsulay nga may kaakig. “Palayo ka sa akon, Satanas!” Magayaob lamang Sia sa Iya Amay.SP 55.1

  Gin-angkon ni Satanas ang ginharian sa duta bilang iya, kag iya ginpaabot kay Jesus nga Iya malikawan ang mga pag-antus, kag indi na kinahanglan nga Sia manginmatay. Kon Sia lamang magayaob sa iya, Iya maangkon ang tanan nga yara sa duta kag ang himaya sa pagdumala sang tanan. Apang si Jesus wala matiplang. Iya nahibaloan nga magaabot ang tinion nga iya igasakripisyo ang Iya kabuhi agud mabawi ang ginharian kay Satanas, kag sa indi madugay, ang tanan nga yara sa langit kag sa duta magapaidalum sa Iya. Iya ginpili ang kabuhi sang pag-antus kag mapait nga kamatayon bilang pamaagi sang pagtugyan sang Amay sa Iya agud mangin legitimo nga manunubli sang mga ginharian sang duta nga pagaihatag sa Iya mga kamut bilang walay katubtuban nga manunubli. Si Satanas igatugyan man sa Iya para pagapatyon, kag indi nagid makasabad kay Jesus ukon sa Iya ginluwas nga katawohan sa himaya.SP 55.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents