Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Koronasyon Ni Cristo

  Sa karon makita liwan sang Iya mga kaaway si Cristo. Sa ibabaw sang siyudad, nga natungtong sa sadsaran sang bulawan, nabayaw ang trono. Diri nagapungko ang Anak sang Dios nga napalibutan sang Iya mga kasakup. Indi masaysay ang gahum kag pagkaharianon ni Cristo; indi masulat ang katahum sini. Ang himaya sang Walay Katubtuban nga Amay nagtugob sa Iya Anak. Ang kasanag sang Iya presensya nagpuno sang siyudad sang Dios kag sang bug-os nga kalibutan.SP 119.1

  Ang pinakamalapit sa trono amo sila nga sang una makugi sa kawsa ni Satanas, pero sa karon hanuut na nga mga sumulunod ni Cristo. Sunod sa ila amo ang nakahimpit sang Cristohanon nga mga kinabatasan sa tunga sang mga kabutigan kag walay pagtoo, sila nga nagpahamili sang kasogoan sang Dios bisan ginbaliwala ini sang Cristohanon nga kalibutan, kag ang minilyon nga ginpamatay tungud sa ila pagtoo. Sunod naman amo ang “dakung kadam-an nga walay tawo nga makaisip, gikan sa tagsa ka pungsud, gikan sa tanan nga kabikahan kag katawohan kag hambal, nga nagatindug sa atubangan sang trono kag sang Cordero, nga napanaptan sing malaba nga mga panapton nga maputi, nga may mga paklang sa ila mga kamut” Bugna 7:9. Ang ila pagpakig-away natapos na, kag nangin madinalag-on sila. Nagdalagan sila kag nakuha ang premyo. Ang palma nga sanga sa ila mga kamut simbolo sang ila pagdaug, kag ang puti nga panaput sang putli nga pagkamatarung ni Cristo, nangin ila na.SP 119.2

  Ang ambahanon sang mga naluwas, kaupud sang mga manugtunda, nagtugub sa langit: “Ang kaluwasan iya sang aton Dios nga nagapungko sa trono, kag sa Cordero!” Nga nasaksihan sang mga naluwas ang gahum kag katuyoan ni Satanas, ila nakita nga walay gahum luwas kay Cristo ang makapadaug sa ila. Indi sila makasiling nga makaluwas sila. Wala sila sing mahambal nahanungud sang ila hinimoan okon pag-antus, apang ang lulan kag tema sang kada ambahanon, amo, “Ang kaluwasan iya sang aton Dios nga nagalingkod sa trono...kag sang Cordero!” Bugna 7:10.SP 119.3

  Sa atubangan sang nagtililipon nga mga pumuluyo sang langit kag duta, ang katapusan nga koronasyon sang Anak sang Dios natuman. Nga sa karon may harianon na nga gahum, ang Hari sang mga hari nagsambit sang sentensya sa mga nagpamatok sa Iya pagdumalahan kag nagpatuman sang hustisya sa mga naglapas sang Iya kasogoan kag nagpigos sang Iya katawohan. Siling sang propeta sang Dios: Niyan nakita ko ang dakung trono nga maputi kag sia nga nagalingkod sini: gikan sa iya atubangan ang duta kag ang langit nagpalagyo, kag walay nakita nga duug nga sa ila. Kag nakita ko ang mga patay, ang dalagku kag magagmay, nga nagatindug sa atubangan sang trono, kag ang mga tolon-an ginbukad. Ang isa naman ka tolon-an ginbukad, nga amo ang Tolon-an Sang Kabuhi. Kag ang mga patay ginhukman bangud sa nasulat sa mga tolon-an, sono sa ila binuhatan.” Bugna 20:11, 12.SP 120.1

  Sang ginbuksan na ang mga libro sang rekord, kag gintan-aw ni Jesus ang mga malauton, ila nadumduman ang tanan nila nga mga sala. Nakita nila ang ila pagpahilayo sa dalan sang pagkaputli kag pagkabalaan, ang ila paglalis sang kasogoan sang Dios tungud sa bugal. Ang ila pagpakasala, ang mga bugay nga ila ginsikway, ang ila di mahinulsulon nga mga tagiposoon—ini tanan ila nakita nga daw nasulat sa mga letra sang kalayo.SP 120.2

  Ang Bista Sang Daku nga Away—Sa ibabaw sang trono ila nakita ang krus, pati ang mga talan-awon sang pagsulay kag pagkahulog ni Adan kag ang mga piano sa pagluwas. Ang mapainubuson nga pag-anak sa Manluluwas, ang Iya simple kag matinumanon nga kabuhi, ang Iya pagpatugmaw sa Jordan, ang pagpuasa kag pagsulay sa kahanayakan, ang Iya publiko nga pagministeryo nga nagdulot sa mga babayi kag mga lalaki sang pinakahamili nga pagpakamaayo sang langit, ang maloloy-on kag mahigugmaon nga mga buhat, ang kagab-ihon sang pagpangamuyo kag pagbantay sa mamingaw nga mga bukid, ang mga piano sang pagkahisa, kaakig, kag kahikaw, ang kasakit sa Getsemane tungud sang kabug-at sang sala sang bug-os nga kalibutan, ang pagluib sa Iya sa mga kamot sang makamamatay nga panong, ang makahaladlok nga mga nahitabu sang gab-i sang kalisang: ang wala nagapanghipadlos nga bilanggo, nga ginbayaan sang Iya hinigugma nga mga disipolo, nga ginpalakat sing dalidali sa mga dalan sang Jerusalem, ang Anak sang Dios nga ginpaatubang kay Anas, ginkiha sa palasyo sang mataas nga sacerdote, sa hulukman ni Pilato, sa atubang sang matalaw kag mapintas nga si Herod, gintamay, ginpasipalahan, ginpasakitan, kag ginkondena sa kamatayon—ini tanan sing matin-aw ginpakita.SP 120.3

  Kag karon sa atubang sang mga katilingban, ang panghingapus nga mga eksena ginpakita: ang Tigbatas nga nagapakadto sa Kalbaryo, ang Prinsipe sang langit nga nalansang sa krus, ang hambug nga mga sacerdote kag ang mga pagyaguta samtang nagatagumatayon Sia, ang sobrenatural nga kadulom, ang nahakwat nga duta, ang pagbuka sang dalagku nga mga bato, ang pagbukas sang mga lubnganan—ini nagpat-in sang tion sa diin nagpakamatay ang aton Manluluwas para sa aton.SP 121.1

  Ini amo ang makakulugmat nga talan-awon. Si Satanas, upud sang iya mga manugtunda kag mga sumulunod, wala na sing gahum sa pagpugong agud indi makita ang ila malaut nga mga binuhatan. Nadumduman sang kada tawo ang iya ginbuhat. Si Herod, nga nagpapatay sang inosente nga mga kabataan sang Betlehem agud mapatay ang Hari sang Israel; ang malaut nga si Herodias nga nagpapatay kay Juan de Bautista; ang mahuyang nga si Pilato; ang nagayaguta nga mga soldado; ang mga sacerdote kag mga hari kag mga kadam-an nga nagsinggit, “Ang dugo yara sa aton kag sa aton mga kabataan”—ang tanan nakahangup sang kadakuon sang ila sala. Wala sila nakapanago sa Iya mahamungayaon nga guya, nga mas masilaw pa kay sa adlaw, samtang ang mga naluwas naghalad sang ila mga purongpurong sa tiilan sang Manluluwas, nga nagasiling, “Nagpakamatay Sia sa akon!”SP 121.2

  Kaupud sa mga naluwas amo ang mga apostoles ni Cristo—ang baganihan nga si Pablo, ang may pagkahanuut nga si Pedro, and pinalangga kag mapinalanggaon nga si Juan, kag ang ila matutum nga mga kautoran, kag indi maisip nga mga martir. Apang sa gowa sang pader, kaupud sang mahigko kag mga makangilid-ad nga mga butang amo ang mga nagpanghingabot, nagpabilanggo, kag nagpatay sa ila. Yara ang mapintas nga si Nero, nga nagakalipay kon iya makita nga nagaantus ang iya ginapasakitan. Yara man ang iya iloy agud iya makita ang sala nga mga pamaagi sa paghanas sang iya anak nga nagresulta sa mga krimen nga nagpakurug sang kalibutan.SP 121.3

  Yara man ang mga sacerdote kag mga obispo nga nagpakilala nga mga tiglawas ni Cristo, apang gin-gamit ang pasakit, bilanggoan, kag pagsunog agud makontrolar ang konsyensa sang katawohan. Yara man ang hambug nga mga santo papa nga nagbayaw sang ila mga kaugalingon labaw kay sa Dios kag nagpahat-um nga nagbaylo sang kasogoan sang Labing Mataas. Ang nagpakunokuno nga mga amay sang simbahan may salabton sa Dios. Ulihi na ang tanan sang nakita nila ang kaimon sang Mainalamon Sang Tanan sa Iya kasogoan, kag indi sila pagpatawaron. Ila sa karon makita ang pag-apin ni Cristo sa Iya nagaantos nga katawohan, kag ila mabatyagan ang kabug-at sang Iya mga pululungon, “Sa pagkamatuud, nagasiling ako sa inyo, sa bagay nga ginhimo ninyo ini sa isa sang labing kubus sining akon mga utud, ginhimo ninyo ini sa Akon ” Mateo 25:40.SP 122.1

  Sa Hulut Sang Paghukom—Ang malaut nga kalibutan nakiha sa hukmanan sang Dios, nga ginhukman sang kaluiban batok sa gobyerno sang langit. Ang mga nadula indi na makapakilooy sa ila kaso. Wala sila sing pamalibad, kag ang sentensya sang walay katubtuban nga kamatayon nasambit batok sa ila.SP 122.2

  Maathag na sa tanan nga ang kabayaran sang sala indi dungganon nga kahilwayan kag walay katubtuban nga kabuhi, kondi pagkaulipon sa sala, kalaglagan, kag kamatayon. Nakita sang mga makasasala ang ila nadula tungud sa ila pagrebelde. Ila gintamay ang “mas labaw kag walay katubtuban nga himaya” sang gintanyag ini sa ila, apang sa karon nagustohan na nila. “Ini tanan,” singgit sang nadula nga kalag “akon na kontani, apang wala ko sila ginpili. Akon ginbaylo ang paghidaet, kalipayan, kag dungug sa kapipit-an, kahuluy-an, kag kasubo.” Ila nakita nga ang indi pagpasulud sa ila sa langit husto lang kay sa bilog nila nga kabuhi indi nila gusto nga magahari si Jesus sa ila.SP 122.3

  Ngadawnaurungan,nagtulokangmgamalautonsaginakoronahan nga Anak sang Dios. Nakita nila sa Iya mga kamut ang kasogoan nga ila ginlapas, ang mga pagsulundan nga ila ginpanghiwala. Ila nakita ang kalipay, katalinhaga, kag pagsimba sang mga naluwas, kag sang ang ambahanon nagtugub pagowa sa siyudad, sing isa ka tingug nagsinggit sila, “Dalagku kag kalatingalahan ang imo mga binuhatan, O Ginoong Dios nga Makaako! Matarung kag matuud ang imo dalanon, O Hari sang katuigan” (Bugna 15:3), kag nagyaob kag nagsimba sa Prinsipe sang kabuhi.SP 123.1

  Ang Ikaduha nga Kamatayon—Naurungan si Satanas sang iya nakita ang himaya kag pagkaharianon ni Cristo. Iya nadumduman kon ngaa sia nahulog—sia nga sang una amo ang nagatabon nga querubin. Maanyag nga manugtunda, “anak sang kaagahon”— daw ano ang pagbag-o, daw ano ang pagpakahuya!SP 123.2

  Tungud sa iya pagrebelde, wala nakasulud si Satanas sa langit. Gani iya ginhanas ang iya mga gahum sa pagpakig-away sa Dios, agud ang kaputli, kalinong, kag paghiliusa sang langit mangin isa ka pasakit sa iya. Indi na sia makaakusa sa kalooy kag hustisya sang Dios. Ang iya mga pagpamasul kay Jehovah yara na karon sa iya. Niyan nagyaob si Satanas kag nagtuad sang pagkahustisya sang iya sentensya.SP 123.3

  Ang tagsa sa palamangkutanon nahanungud sa kamatooran, hustisya, kag sala sa karon nahayag na. Nakita sang bug-os nga kalibutan ang daku nga sakripisyo nga ginhimo sang Amay kag sang Anak para sa katawohan. Nag-abot na ang panahon nga magapungko si Cristo sa Iya matuud nga posisyon kag pagahimayaon Sia labaw sa mga punoan kag tagsa ka ngalan.SP 123.4

  Bisan napilitan lang si Satanas sa pagkilala sang hustisya sang Dios kag sa pagyaob sa pagkaharianon ni Cristo, ang iya batasan wala nagbag-o. Ang espirito sang rebelyon nagbalik liwat. Wala sia sing handum sa pagyaob. Gani iya gin-ganyat ang iya katawohan sa pagpakig-away batok sa Hari sang langit. Apang wala sila nagtuman sa iya bisan pa grabe gid ang ila kaakig sa Dios. Ila nahibaloan nga indi na sila makadaug batok kay Jehovah. Sa baylo, naakig sila kay Satanas kag sa iya mga kaupud nga nagluib sa ila. Kaupud sang alipungot sang demonyo, ila sila ginpamatokan.SP 123.5

  Niyan natuman ang mga pulong sang propeta: “Kay ang Ginoo may kaalipungot batok sa tanan nga mga pungsud, kag kasingkal batok sa bug-os nilang kasoldadosan, ginlaglag niya sila sing bugos, gintugyan niya sila sa palatyan.” Isaias 34:2. “Sa mga malauton magapaulan sia sing mga siod; ang kalayo kag azufre kag nagapaso nga hangin manginbahin sang tagayan nila” Salmo 11:6. Ang kalayo nagpanaug halin sa Dios paggowa sa langit. Ang kalibutan nabuka. Ang mga hanganiban sang kinaugali nga natago sa iya kaidadalman naggowa. Ang kalayo nag-ulhot sa kada litik sang duta. Bisan ang mga bato nagkalayo. Nag-abut na ang adlaw nga “nagadabdab kaangay sang horno.” Malachi 4:1. Ang mga elemento natunaw tungud sa kainit kag ang duta nasunog. (2 Pedro 3:10). Tion na sang paghukom kag kalaglagan sang mga malauton—“kay ang Ginoo may adlaw sang pagtimalus, tuig sang pagbalus tungud sa kasaba sang Sion ” Isaias 34:8.SP 124.1

  Mabaton sang malauton ang ila mga padya. Sila “manginginalab; ang adlaw nga nagaabut magasonog sa ila, nagasiling ang Ginoo sang mga kasoldadosan.” Malaquias 4:1. Ang iban napatay dayon samtang ang iban nag-antus pa sing pila ka adlaw. Ang tanan ginsilutan base sa ila mga binuhatan. Ginpaantus man si Satanas, indi lamang sa iya pagrebelde, kondi sa tanan nga mga sala nga iya ginpahimo sa katawohan sang Dios. Ang iya silot labaw kay sa ila nga iya gindayaan. Bisan nagkalamatay na ang mga nadaya ni Satanas, sia buhi pa gihapon kag nagaantus. Sa nagatinlo nga kalayo masunog ang mga malauton, ang ugat kag sanga—ang ugat nga si Satanas, ang mga sanga nga iya mga sumulunod. Napahamuot na ang hustisya sang Dios kag ang balaan kag mga manugtunda nagsiling sa mabaskug nga tingug, Amen.SP 124.2

  Samtang nagadabadaba pa ang kalibutan sang kaakig sang Dios, ang mga matarung luwas na sa sulud sang Balaan nga Siyudad. Sila nga nabanhaw sa una nga pagkabanhaw, ang ikaduha nga kamatayon wala na sing gahum. (Bugna 20:6). Samtang ang Dios isa ka nagalamon nga kalayo sa mga malauton, Sia adlaw kag taming sa Iya katawohan (Salmo 84:11).SP 124.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents