Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 14—Ang Sentensya

  Ang Melenyo

  Ginpangpatay na ang mga malauton sa kalibutan kag ang ila mga lawas naglalapta. Ang kaakig sang Dios nabatyagan sa katapusan nga pito ka mga kalalat-an nga nag-abut sa kalibutan. Ang mga pumuluyo nagkitkit sang ila mga dila sa kasakit kag sa pagpakamalaut sa Dios. Matapos naluwas ang mga balaan sa tingug sang Dios, gintuon sang malauton ang ila kaakig sa isa kag isa. Nagbaha ang dugo sa kalibutan kag naghaya ang mga patay.SP 116.1

  Ang kalibutan nangin kaangay sang baw-ing nga kahanayakan. Ang mga siyudad kag mga minuro nga gintay-ug sang linog naghalaplak. Ang mga bukid ginhul-ab palayo sa ila lugar. Ang dalagku nga mga bato nga nagtuhaw halin sa dagat kag sa duta mismo, nagkay-ag sa bug-os nga duta. Diri magapuyo si Satanas kag ang iya malaut nga mga manugtunda sa sulud sang isa ka libo ka tuig. Diri sia pagabilanggoon, sa paglibut-libut sa ibabaw sang duta, agud iya makita ang patubas sang iya pagrebelde sa kasogoan sang Dios. Sa sulud sang isa ka libo ka tuig iya pangalipayan ang resulta sang kalautan nga iya nahimo.SP 116.2

  Nga nagaisahanon sa kalibutan, indi sia makakadto sa iban nga mga kalibutan sa pagsulay sang mga himpit. Indi masaysay ang iya pag-antus. Sugod sa iya pagkahulog, nangin malaut sia. Apang sa sulud sang isa ka libo ka tuig, wala na sia sing gahum. Sa baylo, pamalandongon niya ang iya bahin halin sa iya pagkahulog. Magapaabot sia nga may pagkurog kag kahadlok sa makabibigne nga palaabuton—ang iya pag-antos para sa tanan nga kalautan nga iya ginhimo. Pagasilutan man sia sa tanan nga mga sala nga iya ginhimo sing hungud.SP 116.3

  Ang mga manugtunda kag ang naluwas nga mga balaan magasinggit sang pagdaug kaangay sang pulo ka libo ka mga instrumento sang musiko, tungud kay indi na makasulay si Satanas sa ila. Ang mga pumuluyo sang iban nga mga kalibutan ginluwas man halin sa iya presensya kag mga pagsulay.SP 116.4

  Si Jesus kag ang naluwas nga mga balaan nagpungko sa mga trono, kag ang mga balaan nagdumala bilang mga hari kag mga sacerdote sa Dios. Si Cristo, kaupud sa Iya katawohan, naghukom sa napatay nga mga malaut, ginkompara ang ila mga binuhatan sa Pulong sang Dios, kag ginpamatbatan ang tagsa ka kaso suno sa mga binuhatan nga nahimo sa lawas. (Tan-awa ang Bugna 20:4-6). Niyan ila ginpangtagtag sa mga malauton ang bahin nga ila pagaantuson suno sa ila binuhatan. Ginhukman man ni Jesus kag sang mga balaan si Satanas kag ang iya mga manugtunda. Ang silot kag pag-antus ni Satanas sobra kay sa iya mga gindayaan. Bisan nagkalamatay na ang iya gindaya, padayon sia nga magakabuhi kag magaantus.SP 117.1

  Pagkatapus sang paghukom sa namatay nga mga malaut, sa katapusan sang isa ka libo ka tuig, ginbayaan ni Jesus ang siyudad. Ang mga balaan kag mga manugtunda nagsunod sa Iya. Nagpanaug si Jesus sa bukid. Sang natandug ini sang Iya mga tiil, ini nabuka kag nangin patag. Niyan nakita ang matahum nga siyudad, nga may isa ka dosena nga pondasyon kag isa man ka dosena nga gawang, tigtatatlo sa kada kilid, kag may manugtunda sa kada gawang. Ang mga naluwas nagsinggit, “Ang siyudad! ang bantug nga siyudad! Nagapanaug ini halin sa Dios pagowa sa langit!” Ini nagpanaug nga puno sang mga puni kag makasililaw nga himaya, kag nagtungtung sa patag nga gin-aman ni Jesus para sini.SP 117.2

  Ang Ikaduha nga Pagkabanhaw—Ang mga manugtunda nga nagpalibut sa ila Kumander nag-upud sa Iya, kag ang prosesyon sang naluwas nga mga balaan nagsunod. Niyan, sa makahaladlok nga pagkaharianon, ginbanhaw ni Jesus ang mga malauton. Nabuhi sila nga may maluya kag masakiton gihapon nga mga lawas. Daw ano ang tululukon! Sila nga nabuhi sa una nga pagkabanhaw may maayo kag indi mamalatyon nga panglawas. Apang sila sa ikaduha nga pagkabanhaw makita sa gihapon ang mga marka sang pagpakamalaut. Ang mga hari kag mga kinilala sa kalibutan, ang mga imol kag mga makalolooy, ang mga edukado kag indi, nabanhaw sing dungan. Ila tanan nakita ang Anak sang tawo. Sila nga nagtamay kag nagyaguta sa Iya, nga nagbutang sang tunukon nga korona sa Iya sagrado nga agtang kag nagtuslok sang Iya kilid, sa karon nakita Sia sa Iya harianon nga kadungganon. Sila nga nagdupla sa Iya sang Sia ginatilawan sa karon indi na makatulok sa Iya kag nasilawan sang himaya sang Iya guya. Sila nga nagmartilyo sang mga lansang sa Iya mga kamut kag mga tiil sa karon nagatan-aw sang mga marka sang Iya pagkalansang. Sia nga nagtuslok sang espada sa Iya kilid karon iya nakita ang mga marka sang ila pagkapintas sa Iya lawas. Kag ila nahibaloan nga Sia mismo amo ang ila ginlansang kag ginyaguta samtang nagatagumatayon Sia. Kag niyan nabatian ang malawig nga pagugayong sang kasakit, sang sila nagpalayo sa presensya sang Hari sang mga hari kag Ginoo sang mga ginoo.SP 117.3

  Ang tanan nga nagyaguta sa Iya nagapalanago sa likod sang dalagku nga mga bato agud indi masilawan sang Iya himaya. Nga indi makatulok sa Iya himaya, ila gin-alsa ang ila mga tingug, kag nagsinggit, “Malipayon Sia nga nagaabot sa ngalan sang Ginoo!”SP 118.1

  Niyan si Jesus kag ang balaan nga mga manugtunda, kaupud sang mga balaan, nagbalik liwat sa siyudad. Ang mapait nga hilibion sang mga malauton mabatian. Niyan nagsugod si Satanas sa pagpabaskug sang iya mga sakup. Iya gintudlo ang indi maisip nga katawohan nga ginbanhaw. May maisug nga mga hangaway kag mga hari nga hanas sa patag-awayan kag nangin mandadaug. Yara ang mga higante kag mga maisug nga wala pa nalupig sa patag-awayan. Yara man ang hambug kag ambisyoso nga si Napoleon, nga naglupig sang mga ginharian, kaupud sang bantug nga mga tawo nga iya nalupig.SP 118.2

  Sa ila pagkabanhaw, ginpadayon nila ang ila handum nga mangin mandadaug. Ginkunsulta ni Satanas ang iya mga sumulunod, mga hari, mga mandadaug, kag maisug nga katawohan. Iya sila ginpaisug kag ginhambalan nga ang mga pumuluyo sa siyudad diotay lang kag mga maluya, kag ila malupig sila kag maangkon ang mga manggad kag dungug.SP 118.3

  Madinalag-on si Satanas sa pagdaya sa ila. Gani naghanda sila sa pagpakig-away. Nag-obra sang mga panaming ang hanas sa paghimo sini. Pagkatapos nagmartsa sila sing pasunod pakadto sa Balaan nga Siyudad. Una ang mga hari kag mga kasoldadosan, tapos ang indi maisip nga kadamuan. Ang tagsa ka grupo may ila nga lider. Apang ginsiraduhan ni Jesus ang gawang sang siyudad. Gani ila ginpalibutan ang lugar kag naghanda sa madugoon nga pagpakig-away.SP 118.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents