Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 3—Ang Trahedya

  Sa tunga sang hardin malapit sa kahoy sang kabuhi, nagatindug ang kahoy sang kaalam sang maayo kag malain. Ining kahoy gindisenyo sang Dios agud ila mapamatud-an ang ila nga pagtuman, pagtoo, kag paghigugma sa Iya. Ginmandoan sang Dios ang aton una nga mga ginikanan nga indi magkaon sa sini nga kahoy, kay sila mapatay. Makapagusto sila kaon sang tanan nga prutas sang kahoy sa hardin luwas lang sa sina nga kahoy, kay kon indi sigurado nga mapatay sila.SP 13.1

  Sang ginbutang sang Dios si Adan kag Eva sa matahum nga hardin, ila naangkon ang tanan nga ila ginahandum agud sa ila kalipayan. Apang sa Iya maalam nga piano, ginpili sang Dios nga tilawan ang ila pagkamaminatud-on bag-o pa sila hatagan sang walay katubtuban nga kasiguraduhan. Ang tanan yara sa ila. Ang Dios makapakigsugilanon sa ila kag sila man makapakigsugilanon sa Iya. Apang ang kalaut sa gihapon sarang nila maangkon. Ginhatagan si Satanas sing higayon nga makahaylo sa ila. Kon ila malampuwasan ang pagtilaw, sila mangin yara sa Dios kag sa langitnon nga mga manugtunda tubtub sa katubtuban.SP 13.2

  Nalanghag si Satanas sang iya bag-o nga kahimtang. Ang iya kalipay nawala. Iya gintulok ang mga manugtunda nga nag-apin sa iya, nga sang una mga malipayon, apang ginsikway sa langit upud niya. Sa tunga nila may mga kagamo, indi paghangpanay, kag pagbinasulay. Antes sang ila pagpamatok, wala ang mga ini sa langit. Karon nakita ni Satanas ang malain nga resulta sang iya pagpamatok.SP 13.3

  Kon puwede lang niya mabalik ang tinion nga sia himpit, maminatud-on, kag mainunungon, handa sia sa pagpasag-uli sang iya sadtong pagdumalahan. Apang sia nadula na. Ang iya walay balasihan kag hungud nga pagpamatok nagdula sang iya kaluwasan.SP 13.4

  Indi lamang amo ini ang nahanabu. Iya pa ginhaylo ang iban sa pagpamatok, kag sila yara man sa kaangay nga kahimtang—ang mga manugtunda nga wala gid nakapamangkut sang kabubut-on sang Langit ukon nakapanginwala sa pagtuman sang kasogoan sang Dios tubtub Iya ini ginbutang sa ila mga panghunahuna. Karon yara sila sa kagamo tungud sa napaslaw nga paglaum. Sa baylo sang dalagko nga kaayo, ila naangkon ang makasulubo nga resulta sang ila paglalis kag pagsikway sang kasogoan sang Dios.SP 13.5

  Ginpamalandungan ni Satanas ang Iya Padulungan— Nagkurog si Satanas sa iya paglantaw liwat sang iya binuhatan. Nga nagaisahanon, iya ginpanumdum ang nagliligad, ang presente, kag ang palaabuton niya nga mga plano. Walay pulos ang iya pagpamatok. Iya ginhulog indi lang ang iya kaugalingon kondi ang mga manugtunda nga unta bug-os ang ila kalipay sa langit kon sila lamang nagpabilin nga maminatud-on. Ang kasogoan sang Dios makakondinar, apang indi makapatawad.SP 14.1

  Ining pagbaylo sang hitabo wala nagdul-ong sa iya sa paghigugma sa Dios ukon sa Iya husto kag mainalamon nga kasogoan. Sang nahibaloan ni Satanas sing bug-os nga wala na sia sang paglaum nga makapakig-uli sa kabubut-on sang Dios, iya ginhayag sing hanuut ang iya malaut nga tinutuyo.SP 14.2

  Nakahibalo ang Dios nga ang bisan ano nga pagpamatok magaibwal sa ulihi. Magapangita si Satanas sang pamaagi sa pagganyat sa langitnon nga mga manugtunda kag ipakita ang iya kaakig sa Iya pagdumalahan. Tungud wala sia sing pahanugot sa pagsulud sa gawang sang langit, magapabilin sia sa gowa sang gawang sa pagpuis sa mga manugtunda nga nagagowa kag nagasulud didto. Handum niya nga gub-on ang kalipay ni Adan kag Eva. Pangitaan gid niya sang pamaagi nga sila magapamatok, tungud iya nahibaloan nga amo ini ang magapasubo sang langit.SP 14.3

  Ang Malaut nga Handum sa Tawohanon nga Panimalay— Ginsugiran ni Satanas ang iya mga sumulunod sang iya malaut nga piano sa pagpahilayo kay Adan kag Eva sa Dios. Kon iya lamang mainto sila sa pagsuay, magahimo ang Dios sang pamaagi nga sila patawaron. Kag niyan, si Satanas kag ang mga nahulog nga mga manugtunda makapangayo sang pabor sang bugay sang Dios.SP 14.4

  Kon indi ini matigayon, sila magaugyon kay Adan kag Eva, tungud kon sila magasuay sang kasogoan sang Dios, ila man mabaton ang kaakig sang Dios kaangay kay Satanas kag sang iya mga manugtunda. Ining paglapas magadul-ong man sa ila sa pagpamatok, kaangay kay Satanas kag sang iya mga manugtunda, kag sila magaisa kay Adan kag Eva, kag angkunon ang Eden, kag himoon nga ila puluy-an. Kag kon makahigayon sila sa pagpalapit sa kahoy sang kabuhi nga yara sa tunga sang hardin, ang ila kusog, sa ila hunahuna, mangin kaangay sa balaan nga mga manugtunda, kag bisan pa ang Dios indi makasikway sa ila.SP 15.1

  Si Adan kag Eva Ginpaandaman—Gintipon sang Dios ang mga manugtunda sa pagtapna sang malaut. Ginkasugtan sa langit nga ang mga manugtunda magabisita sa Eden kag paandaman si Adan nga delikado sia sa kaaway.SP 15.2

  Ginsugiran sang mga manugtunda si Adan kag Eva sang masubo nga maragtas sang pagpamatok ni Satanas kag ang iya pagkahulog. Sing maathag, ila ginsugiran sila nga ang kahoy sang kaalam ginbutang sa tunga agud mapamatud-an ang ila pagkamatinumanon kag paghigugma sa Dios. Ang balaan nga mga manugtunda magapabilin lamang sa ila mataas kag malipayon nga kahimtangan tungud lamang sa pagtuman, kag amo man ini ang ila kahimtangan. Ila puwede tumanon ang kasogoan sang Dios kag mangin malipayon sing bug-os, ukon supakon ini kag madula nila ang ila mataas nga katungdanan kag itagbong sila sa walay paglaum nga palaabuton.SP 15.3

  Ginsugiran sang mga manugtunda si Adan kag Eva nga ang manugtunda nga sunod sa rangko ni Cristo wala nagtuman sa kasogoan nga ginpasad sang Dios nga pagatumanon sang langitnon nga mga pumuluyo. Ining pagpamatok, siling nila, nagtuga sang inaway sa langit, sa diin ang mga nagpamatok gintagbong paggowa sa langit, kag ang mga manugtunda nga nag-ugyon sa sining pangulo sa pagpanginwala sang pagdumalahan sang langitnon nga Jehovah gintabog paggowa sa langit. Ining nahulog nga manugtunda nangin kaaway sa tanan nga ginapakamahal sang Dios kag sang Iya Anak.SP 15.4

  Ginsugiran nila sila nga buut ni Satanas nga halitan sila, gani kinahanglan gid nga mangin mabinantayanon sila, kay basi ila masugata ining nahulog nga manugtunda. Indi sila mahalitan samtang sila nagatuman sang sogo sang Dios, tungud kon kinahanglanon gid, ang mga manugtunda magakadto kag magabulig sa ila, sa baylo nga pasugtan sia nga maghalit sa ila. Apang kon ila lapason ang sogo sang Dios, may higayon si Satanas sa pagtiplang sa ila. Apang kon sila magapabilin nga mabakod sa una nga pagtilaw sang kaaway, sila may kasiguraduhan nga indi matiplang kaangay sang langitnon nga mga manugtunda.SP 15.5

  Apang kon sila matiplang sang manunulay, ang amo man nga Dios nga wala magluwas sa mga manugtunda, indi man magluwas sa ila. Ila pagaantuson ang patubas sang ila paglapas, kay ang kasogoan sang Dios kaangay ka balaan sa Iya, kag nagakinahanglan sang bug-os nga pagtuman sa tanan nga yara sa langit kag sa duta.SP 16.1

  Ang mga manugtunda nagpaandam kay Eva nga indi magpahilayo sa iya bana sa iya pag-atipan sang hardin, kay basi iya masugata ining nahulog nga kaaway. Kon sila malayo sa isa kag isa, mas dako ang katalagman sang sa nagaupdanay sila.SP 16.2

  Si Adan kag Eva nagpasalig sa mga manugtunda nga indi gid nila pagsupakon ang gintan-ay nga sogo sang Dios. Sa baylo, ila ginakalipay ang pagtuman sang Iya kabubut-on.SP 16.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents