Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 2—Ang Pagpanuga

  Ang Amay kag ang Anak nagsugod sang Ila gamhanan kag dungganon nga buluhaton nga ila ginplano—ang pagtuga sang kalibutan. Ang matahum kag makatilingala nga kalibutan nagtuhaw sa kamut sang Manunuga. May mga bukid kag patag kag mga bakolod, nga ginasubay sang mga suba kag lainlain nga klase sang katubigan. Ang kalibutan indi isa ka malapad nga patag, kondi may matahum nga mga bakolod kag kabukiran, indi mataas kag magaras kaangay sa subong nga panahon. Ang mataas nga mga kabatuhan yara sa idalum sang duta, kaangay sang mga tul-an sang duta.SP 10.1

  Ang mga tubig katamtaman ang ila pag-ilig. Ang matahum nga mga bakolod kag kabukiran napunihan sang lainlain nga mga tanum kag kabulakan kag mataas nga mga kakahuyan, nga mas maanyag kay sa mga tanum subong. Ang hangin putli kag maayo sa lawas, kag ang kalibutan kaangay sang isa ka ambungan nga palasyo. Nakita ini sang mga manugtunda kag sila nagdayaw sa matahum kag makatilingala nga mga buhat sang Dios.SP 10.2

  Matapos natuga ang kalibutan kag ang kasapatan sini, ang Amay kag ang Anak nagpatigayon sang ila tinutuyo, nagplano sa wala pa mahulog si Satanas, sa paghimo sang tawo kaangay sang ila dagway. Magkaupud sila sa pagtuga sang kalibutan kag ang tanan nga mga buhi nga butang. Tungud sini, ang Dios nagsiling sa Iya Anak, “Himuon ta ang tawo sa dagway naton.”SP 10.3

  Sang nahuman si Adan halin sa kamut sang Manunuga, sia may dungganon nga kataas kag matahum nga kasanto. Ang iya dagway himpit kag maanyag. Ang iya kutis indi maputi okon malapsi, apang mapulapula, kag yara sa maayong lawas. Si Eva mas nubo sang sa kay Adan. Ang iya ulo labaw lang gamay sa abaga ni Adan. Siya dungganon man, himpit sa laragway, kag tuman gid katahum.SP 10.4

  Bisan pa gintuga sang Dios ang kalibutan nga may kahimpitan sa katahum, may kulang nga indi makahatag kalipay kay Adan kag Eva. Gani ang Dios nagpakita sang Iya paghigugma pinaagi sa pagtukod sang hardin para sa ila.SP 11.1

  Sila magagamit sang pila nila ka tinion sa pag-atipan sini, sa pagbisita upud sa mga manugtunda, pagpamati sang ila mga pagpahayag nga may kalipay. Ang ila buluhaton indi makapoy kondi puno sang kasadya kag kahilwayan. Ining matahum nga hardin mangin ila puluy-an.SP 11.2

  Ginbutangan sang Dios ang hardin sang klasi-klasi nga mga kahoy. Ang dalagko nga mga kahoy may matam-is, manamit, kag mahamot nga mga prutas nga makagalanyat sa mata, nga gindisenyo sang Dios nga mangin ila pagkaon. May mga balagon nga timbuok ang pagtubo, nga napun-an sang manamit nga mga prutas. Masinadyahon si Adan kag Eva sa pagporma sang mga arko sa mga balagon agud mangin puluy-an sang mga kakahuyan kag ila mga kasangahan, upud sa pagpaninghamot sang ila prutas.SP 11.3

  Ang kalibutan napun-an sang matahum nga mga tanum, samtang linibo ka mga mahamot nga mga bulak sang nagkalainlain nga sahi kag mga duag ang nagtululubo sa palibut ni Adan kag Eva. Ang tanan nagakabagay kag himayaon ang pagkaplastar. Sa tunga sang hardin nagatindug ang kahoy sang kabuhi, ang iya himaya labaw sang sa iban nga mga kahoy. Ang iya bunga makabuhi sa ila tubtub sa katubtuban. Kag ang iya mga dahon makaayo sang mga balatian.SP 11.4

  Si Adan kag Eva sa Eden—Ang balaan nga pares napun-an sang kalipay sa Eden. Ginhatagan sila sang Dios sang walay tupong nga ikasarang sa pag-atipan sang mga kasapatan. Ang mabuut nga mga leon kag tigre nagahampang sa ila tupad kag nagatulog sa ila tiilan. Ang mga kapispisan nagalupadlupad sa mga kakahuyan kag palibut kay Adan kag Eva kag nagahaponhapon man sa mga kabulakan. Ang ila maugdang nga pagkanta sa pagdayaw sa ila Manunuga naglanog sa mga kakahuyan.SP 11.5

  Si Adan kag Eva nahayanghag sa katahum sang ila Eden nga puluy-an. Nalipay sila sa pagpamati sang maanyag nga mga kanta sang matahum nga mga kapispisan sa palibot nila. Ang balaan nga pares nagbayaw sang ila kalantahon kaupud sa mga pispis, upud ang pagdayaw, paghigugma, kag pagyaob sa Amay kag sa Iya Anak tungud sang mga tanda sang Iya gugma sa ila. Ila nahangpan ang pasunod nga pamaagi sang pagtuga, nga nagapakita sang walay dulonan nga kaalam kag ihibalo.SP 11.6

  Padayon ang ila pagtukib sang bag-o nga mga katahum sa ila Eden nga puluy-an, nga nagpuno sang ila mga tagiposoon sang mas madalum nga paghigugma kag sa diin nagguwa sa ila mga bibig ang pululungon sang pagpasalamat kag pagtahud sa ila Manunuga.SP 12.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents