Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 12—Ang Santuaryo

  Ang Protestante nga Repormasyon nagtindug sa pagtuhoy sang mga sala sang Roma. Ang mga repormer nagtandug man sang mga butang nga madugay na nga napabayaan nga ila nakita sa Balaan nga Kasulatan. Sa pag-abut sang I9,u ka siglo, ang interes sa ikaduha nga pagbalik ni Cristo nagtubo sa mga nagatoon sang Biblia sa iban nga mga denominasyon kag mga kadutaan. Madamu ang nagpaabut nga mahanabu ini sa una nga katunga sang siglo. Ang hinublag mabaskug gid sa America, sa diin nakilala ang mga sumulunod bilang mga “adventista” Nga nabase sa palanagnaon sa Daniel 8:14 nahanungud sa pagtinlo sang santuaryo, nagpaabut sila nga magbalik si Jesus kag magtinlo sang kadutaan sa 1844. Sang wala ini nahanabu, ang iban sa ila nagpangusisa sang Biblia sa paghangup sini.SP 103.1

  Ang Dutan-on kag Langitnon nga mga Santuaryo—Sa ila pagpangusisa, natun-an sining hanuut nga mga manugtoon sang Biblia nga ang dutan-on nga santuaryo, nga ginpatindug ni Moises sa mando sang Dios, suno sa sulundon nga ginpakita sa iya sa Bukid Sang Sinai, “amo ang paanggid sang tion nga karon. Sono sa sining paagi, ginhalad ang mga dolot kag mga halad” Hebreo 9:9. Ila naton-an nga ang duha ka balaan nga mga hulut sini “mga hinuwad sang mga butang nga langitnon”; nga si Cristo, ang aton daku kag Mataas nga Sacerdote, amo ang “Alagad sa santuario kag sa matuud nga kayangkayang nga ginpatindug indi sa tawo kondi sang Ginoo”; kag nga “si Cristo nagsulud, indi sa santuario nga ginhimo sang mga kamut, nga kaangay sang matuud, kondi sa langit gid, karon sa pagpahayag sa atubangan sang Dios tungud sa aton.” Hebreo 9:23; 8:2; 9:24.SP 103.2

  Ang santuaryo sa langit, sa diin nagaalagad si Jesus sa aton ikaayo, amo ang daku nga orihinal, sa diin ang santuaryo nga ginpatindog ni Moises ginkopya. Kaangay nga ang santuaryo sa duta may duha ka kuwarto ukon hulut, ang balaan kag labing balaan may duha man ka balaan nga hulut sa santuaryo sa langit. Kag ang kaban nga nasudlan sang kasogoan sang Dios, ang halaran sang insyenso, kag iban nga mga galamiton sang serbisyo nga makita sa dutan-on nga santuaryo may kaparehas man sa langitnon nga santuaryo. Sa balaan nga palanan-awon, ginpahanugutan si apostol Pablo sa pagsulud sa langit. Nakita niya didto ang candelero, ang halaran sang insyenso, kag samtang “nabuksan ang templo sang Dios,” iya man nakita “ang kaban sang katipan” Bugna 4:5; 8:3; Bugna 11:19.SP 103.3

  Sila nga nagapangita sang kamatooran nakakita sang indi mabais nga prueba nga may santuaryo sa langit. Ginpatindog ni Moises ang dutan-on nga santuaryo base sa sulondan nga ginpakita sa iya. Ginpahayag ni Pablo nga ining sulondan amo ang matuud nga santuaryo nga yara sa langit. (Hebreo 8:2, 5). Ginpamatud-an ni Juan nga nakita niya ini sa langit.SP 104.1

  Pagkatapos sang 2300 ka mga adlaw, sa 1844, wala na sing makita nga santuaryo sa duta sa pila ka mga siglo. Gani, ang santuaryo sa langit amo ang ginpakita sa deklarasyon. “Tubtub sa duha ka libo kag tatlo ka gatus ka kapanahonan kag kaagahon; ugaling ang santuario matinloan” (Daniel 8:14). Pero ngaa kinahanglan tinloan ining langitnon nga santuaryo? Ginbalikan sang mga manugtoon sang palanagnaon ang Balaan nga Kasulatan. Ila naton-an nga indi pisikal ang pagtinlo, kondi pinaagi sa dugo, gani ini amo ang pagtinlo sang sala. Ang apostol nagsiling, “Sa amo kinahanglan nga ang mga hinuwad sang mga butang nga langitnon pagaputlion sa sining mga tulumanon [dugo sang mga sapat, apang ang mga butang gid nga langitnon sa maayo pa nga mga halad sang sa sini [bisan pa ang hamili nga dugo ni Cristo]” (Hebreo 9:23).SP 104.2

  Agud madugangan ang ila kaalam nahanungud sa pagtinlo nga ginapahanungud sang tagna, kinahanglan nila hangpon ang mga serbisyo sang langitnon nga santuaryo. Ila lamang ini maton-an halin sa mga serbisyo sang dutan-on nga santuaryo, kay nagpahayag si Pablo nga ang mga sacerdote nga nag-alagad naghatag “sang hinuwad kag landong sang langitnon nga santuario.” Hebreo 8:5.SP 104.3

  Ang Pagtinlo Sang Santuaryo—Sang una sadto, sang ginsaylo ang mga sala sang katawohan, sa simbolo, sa dutan-on nga santuaryo pinaagi sa dugo sang halad-tungud-sang-sala, sa kamatooran, ang aton mga sala nasaylo sa langitnon nga santuaryo pinaagi sa dugo ni Cristo. Kag kaangay nga ang mahalimbawaon nga pagtinlo sang dutan-on ginhimo pinaagi sa pagkuha sang mga sala nga nagpahigko sini, sa amo man nga paagi mahimo ang matuud nga pagtinlo sang langitnon—sa pagkuha, ukon pagdula, sang mga sala nga nalista didto. Ini nagakinahanglan sang pagusisa sang mga libro sang rekord sa pagtuhoy kon sin-o, pinaagi sa paghinulsul kag pagtoo kay Cristo, ang takus nga makabaton sang Iya kapatawaran. Niyan ang pagtinlo sang santuaryo nagasakup sang pangusisa nga paghukom. Himoon ining buluhaton bag-o pa mag-abut si Cristo sa pagluwas sang Iya katawohan, tungud kay sa Iya pag-abut, dala Niya ang Iya padya para sa tagsa suno sa ila mga binuhatan. (Bugna 22:12).SP 104.4

  Gani nakita sang mga nagasunod sa nagauswag nga suga sang pagpanagna nga sa baylo nga magkadto si Cristo sa duta sa katapusan sang 2300 ka mga adlaw sang 1844, Sia nagsulud sa pinakabalaan nga hulut sa langitnon nga santuaryo, sa atubangan sang Dios, agud himoon ang katapusan nga buluhaton sang pagtubos, sa paghanda sa Iya pagkari.SP 105.1

  Ang Solemne nga Mensahe—Sang nagsulud na si Cristo sa pinakabalaan nga kuwarto ukon hulut sang langitnon nga santuaryo agud buhaton ang katapusan nga buluhaton sang pagtubos, gintugyan Niya sa Iya mga alagad ang katapusan nga mensahe sang kalooy nga igahatag sa kalibutan. Ini amo ang pagpaandam sang ikatlo nga manugtunda sang Bugna 14. Nakita sang manalagna nga sang pagkatapos dayon sang pagpaandam, sa gilayon ang Anak sang tawo nagakari sa himaya sa pag-ani sang alanyon sang duta.SP 105.2

  Ang pinakamakahaladlok nga pagpamahog nga ginhatag sa katawohan mabasa sa mensahe sang ikatlo nga manugtunda (Bugna 14:9-12). Grabe gid ka makangilidlis sang sala nga nagtawag ini sang pagbubo sang kaakig sang Dios nga walay simbog sang kalooy. Kinahanglan ang bug-os nga katawohan makabati sang sini nga paandam sa wala pa mag-abut ang paghukom sang Dios, agud ila mahibaloan ang mga paghukom kag may panahon pa sila sa pagpalagyo.SP 105.3

  Ang nahanungud naman sa daku nga pagpaindis-indis, duha ka maathag kag nagapamatok nga klase ang nag-ulhot. Ang isa ka klase amo ang “nagasimba sa sapat kag sa larawan sini, kag nagabaton sing pat-in sa iya agtang ukon sa iya kamut” kag naghatag sang silot sa ila mga kaugalingon sang makahaladlok nga mga paghukom nga dala sang ikatlo nga manugtunda. Ang isa naman ka klase, nga maathag nga lain sa kalibutan, amo ang “mga nagabantay sang sogo sang Dios kag sang pagtoo ni Jesus” Bugna 14:9, 12.SP 106.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents