Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 9—Ang Kadalag-an

  Pagkabanhaw

  Ang mga gintoton-an nagpahuway sa adlaw nga inugpahuway, nga nagabakho sa pagkamatay sang ila Ginoo, samtang si Jesus, ang Hari sang himaya, nahamyang sa Iya lulubngan. Sang nagahilapit na ang kagab-ihon, ang mga soldado nagpahamtang na sa pagbantay sa ginapahuwayan sang Manluluwas, samtang ang indi makita nga mga manugtunda yara man sa sinang balaan nga duug. Samtang nagadalum ang kagab-ihon, ang mga manugtunda nakahibalo nga malapit na ang tion nga mahilway ang Anak sang Dios, ang ila pinalangga nga Manugmando. Samtang sila nagahulat sang takna sang Iya kadalagan, may gamhanan nga manugtunda nga nag-abut halin sa langit. Ang iya nawong kaangay sang kilat, ang iya puti nga panapot kaangay sang yelo. Ang iya kasanag nagdula sang kadulom, nga ang malaut nga mga manugtunda nga madinalag-on sa pag angkon sang lawas ni Cristo, nagpalalagyo sa kahadluk tungud sang Iya kasanag kag himaya. Ang isa sang mga manugtunda nga nakasaksi sang pagpakahuya kay Cristo kag nagabantay sang Iya palahuwayan, nagpakig-upud sa manugtunda nga halin sa langit, kag upud sila nagkadto sa lulubngan. Ang kalibutan nagkurog sang sila nagpalapit, kag may mabaskug nga linog.SP 77.1

  Ginkugmat ang mga Romanhon nga nagabantay. Sa diin na karon ang ila gahum sa pagbantay sang lawas ni Jesus? Wala na nila gindumdum ang ila katungdanan ukon ang pagkawat sang mga gintoton-an sang Iya lawas. Sang ang kasanag sang mga manugtunda, nga mas masanag pa sang sa adlaw, nagsilak sa ila, ang Romanhon nga mga bantay natumba sa duta nga daw patay. Ang isa ka manugtunda ginkapyotan sang bato, ginpaligid palayo sa ganhaan sang lulubngan, kag ginpungkoan. Ang isa nagsulud sa lulubngan kag ginhubad ang panapton sa ulo ni Jesus.SP 77.2

  “Ang Imo Amay Nagatawag sa Imo”—Sa tingug nga nag-uyog sang duta, ang manugtunda nga halin sa langit nagsinggit, “Ikaw nga Anak sang Dios, ang Imo Amay nagatawag sa Imo! Gowa ka!” Ang kamatayon wala na sing gahum sa Iya. Si Jesus nagbangon gikan sa kamatayon, isa ka makahalangawa nga mandadaug. Sa maligdong nga kahangawa, ang nagtilipon nga mga manugtunda naglantaw sa hitabo. Kag sang si Jesus naggowa halin sa lulubngan, yadtong mga nagabanaag nga mga manugtunda nagyaob sa Iya sa pagsimba, kag gin-abi-abi Sia sang kalantahon sang kadalag-an kag pagdaug.SP 77.3

  Ang Panaysayon Sang Romanhon nga mga Bantay—Sang ang langitnon nga panong sang manugtunda nagtaliwan sa lulubngan kag ang kapawa kag himaya nadula, ang Romanhon nga mga bantay nagbayaw sang ila ulo nga may pangandam sa pagtulok sa palibot. Napun-an sila sing katingala sang nakita nila ang daku nga bato nga ginpaligid palayo sa ganhaan sang lulubngan kag ang lawas ni Cristo wala na. Sing dalidali nagkadto sila sa siyudad sa pagsugid sa mga sacerdote sang ila nakita. Sang nagapamati ang mga manugpatay sa makatilingala nga panaysayon sa ila, nagpalanglapsi sila kag nagkahadluk sa paghunahuna sang ila ginhimo. Kon ang panaysayon sa ila matunud, patay gid sila. Mahipos sila nga naglingkud, nagtinulukay sa isa kag isa nga wala nakahibalo kon ano ang ila pagahimoon ukon pagahambalon. Ang pagbaton sang panaysayon pagpamatbat sa ila kaugalingon. Nagpinamangkutanay sila kon ano ang ila pagahimoon. Sila nagapati nga kon ang panasaysayon sang bantay sa ila magalapnag sa mga katawohan, yadtong mga tawo nga nagpatigayon sang kamatayon ni Cristo pagapatyon bilang Iya mga mamamatay.SP 78.1

  Naghilisugot sila nga suhulan nila sing madamu nga kuwarta ang mga bantay sa pagtago sang sining sekreto, nga may paandam: “Sugiri sila, ang Iya mga gintoton-an nagkadto sang kagab-ihon kag ginkawat Sia samtang nagakatulog kami.’ ” Mateo 28:13. Kag sang namangkut ang mga bantay kon ano ang mahitabo sa ila kay nakatulog sila samtang nagabantay, ang Judio nga mga pangulo nagpasalig nga ila pangabayon ang gobernador sang ila kahilwayan. Tungud lamang sa kuwarta, ang Romanhon nga mga bantay nagbaligya sang ila dungug kag nagsugot sa pangabay sang mga sacerdote kag mga tigulang.SP 78.2

  Ang Una nga Bunga Sang Pagtubos—Sang si Jesus, nga nagabitay sa krus, nagsiling, “Natapos na,” ang mga bato nagkalapihak, ang duta nag-uyog, kag ang iban nga mga lulubngan nagkalabukas. Sang Sia nagbangon nga madinalag-on sa kamatayon kag lulubngan, samtang ang kalibutan nagakasubo kag ang himaya sang langit nagabanaag sa balaan nga duug, madamu sang matarung nga patay, nga matinumanon sa Iya pagpanawag, ang naggowa sa ila mga lulubngan subong saksi nga Sia nabanhaw. Yadtong napili nga mga balaan nga na banhaw naggowa nga napun-an sang paghimaya. Sila ang pinili kag balaan sa tagsa ka dag-on, halin sa pagtuga tubtub sa panahon ni Jesus. Samtang ang mga pangulo sang Judio nagapangita sang pamaagi kon paano matago ang pagkabanhaw ni Cristo, ginpili sang Dios ang mga panong halin sa ila mga lulubngan sa pagpamatuud nga si Jesus nabanhaw, kag sa pagpahayag sang Iya himaya.SP 78.3

  Yadtong nagkalabanhaw pagkatapos sang pagkabanhaw ni Jesus nagpakita sa kadam-an, nga nagasugid nga ang pag-antus para sa katawohan natapos na, nga si Jesus, nga ginlansang sang mga Judio, nabanhaw gikan sa Iya kamatayon. Sa pagpamatuud sang ila pululungon, sila nagsiling, “Kami nabanhaw upud sa Iya.” Nagpamatuud sila nga tungud sa Iya gamhanan nga gahum sila ginpanawag gikan sa ila mga lulubngan. Bisan may butig nga mga panasaysayon nga nalapnag, ang pagkabanhaw ni Cristo indi matago ni Satanas, sang iya mga manugtunda, ukon sang mga pangulo sang mga sacerdote, tungud yadtong mga nagkalabanhaw nagpalapnag sang matahum nga sugilanon sang ila pagkabanhaw. Si Jesus nagpakita man sang Iya kaugalingon sa nagakasubo nga mga gintoton-an, agud mabuslan sang kasadya kag kalipay ang ila mga kakulba.SP 79.1

  Ang mga Babayi sa Lulubngan—Sang kaagahon sang una nga adlaw sang semana, sang wala pa magsilak ang kasanag, ang debotado nga mga babayi nagkadto sa lulubngan, nga nagadala sang pahumot agud ihaplas sa lawas ni Jesus. Ila nasapwan nga ang mabug-at nga bato napaligid na palayo sa ganhaan sang lulubngan, kag ang lawas ni Jesus wala na didto. Nasub-an sila kag ginkulbaan basi ginkuha sang mga kaaway ang Iya lawas. Sing hinali, ila nakita ang duha ka manugtunda nga nakasuksok sang puti nga panapton, ang ila nawong masanag kag nagabanaag. Nahibaloan sining langitnon nga mga manugtunda ang katuyoan sining mga babayi. Ila sila ginsilingan nga si Jesus wala na dira. Sia nabanhaw, apang ila makita ang duug kon diin Sia ginhamyang. Ginsilingan nila ang mga babayi nga maglakat kag sugiran ang Iya mga gintotonan nga Sia magauna didto sa Galilea. Nga may kahadlok kag daku nga kalipay, ang mga babayi nagdalidali pakadto sa nagakasubo nga mga gintoton-an kag ginsaysayan sang ila nakita kag nabatian.SP 79.2

  Indi makapati ang mga gintoton-an nga si Cristo nabanhaw, apang sila nagdalagan pakadto sa lulubngan, upud sa mga babayi nga nagsugid sa ila. Nasapwan nila nga wala na si Jesus didto. Ila nakita ang Iya panapton sa lulubngan apang indi makapati sang maayong balita nga Sia nabanhaw. Nagpauli sila sa ila puluy-an, nga nagkasadya sang ila nakita, kag sa balita nga ginsugid sa ila sang mga babayi.SP 80.1

  Apang si Maria nagpabilin sa lulubngan, nga nagapanghunahuna sang iya nakita kag nagkasubo nga basi sia gindayaan. Iya nabatyagan ang bag-o nga mga pagtilaw. Ang iya pagkasubo napukaw, kag sia naghinibi. Iya sa liwat gintulok ang lulubngan, kag sa liwat iya nakita ang duha ka manugtunda nga nakasuklob sang puti. Ang isa didto nagapungko kon sa diin nahamtang ang ulo ni Jesus, ang isa didto sa kon diin ang tiil Niya nahamtang. Sing malolo namangkot sila ngaa nagahibi sia. Sia nagsabat, “Bangud nga ginkuha nila ang akon Ginoo, kag wala ako makahibalo kon diin ginpahamtang sia nila.” Juan 20:13.SP 80.2

  “Indi ka Magkapyot sa Akon”—Sang sia nagbalikid sa lulubngan, iya nakita si Jesus nga nagatindug sa unhan, apang wala niya Sia makilalan. Sing malolo, Iya sia ginpamangkut kon ngaa nagakasubo sia kag kon sin-o ang iya ginapangita. Sa paghunahuna nga Sia ang hardinero, iya Sia ginpamangkut kon diin Niya gindala ang iya Ginoo, agud iya Sia madala. Si Jesus naghambal kay Maria sa Iya langitnon nga tingug, nga nagasiling, “Maria!” Iya nakilala ang tingug kag nagsabat gilayon, “Agalon!” Sa sobra niya nga kalipay, iya kontani hakson Sia, apang si Jesus nagsiling sa iya, “Dili ka magkapyut sa akon, kay wala pa ako makakayab sa Amay; apang kadto ka sa akon mga kauturan kag isiling sa ila, makayab ako sa akon Amay kag inyo Amay, sa akon Dios kag inyo Dios’ ” Juan 20:17. Sing masinadyahon, nagdalidali sia kadto sa mga gintoton-an dala ang maayo nga balita. Sing hinali si Jesus nagkayab sa Iya Amay agud mabatian mismo sa Iya mga bibig nga Iya ginbaton ang halad kag magbaton sang tanan nga gahum sa langit kag sa duta.SP 80.3

  Samtang si Jesus yara sa presensya sang Dios kag ginalibutan sang Iya himaya, wala Niya nalipatan ang Iya mga gintoton-an sa duta. Nakabaton Sia sang gahum halin sa Iya Amay agud makabalik Sia kag maghatag sang gahum sa ila. Sa amo man mismo nga adlaw Sia nagbalik kag nagpakita sang Iya kaugalingon sa Iya mga gintoton-an. Gintugutan Niya sila nga makatandug sa Iya, tungud nakakayab na Sia sa Iya Amay kag nakabaton na sang gahum.SP 80.4

  Madinuhaduhaon nga Tomas—Wala si Tomas sa sina nga tinion. Indi sia magpati sang ginsugid sang mga gintoton-an. Iya ginatindugan nga indi sia magpati kon indi niya masulud ang iya mga tudlo sa agi sang mga lansang kag mahikap ang Iya kilid sa diin gintuslok sang bangkaw. Tungud sini, iya ginpakita nga wala sia sing salig sa iya mga kaupud. Kon ang tanan magapangita sang kaangay nga palatandaan, sa subong nga tinion wala sing may magbaton kay Jesus kag sa Iya pagkabanhaw. Apang kabubut-on sang Dios nga yadtong indi mismo makakita kag makabati sang pagkabanhaw sang Manluluwas kinahanglan magbaton sang pahayag sang mga gintoton-an.SP 81.1

  Wala malipay si Jesus sang pagpangduhaduha ni Tomas. Sang si Jesus nagpakigkita liwat sa Iya mga gintoton-an, si Tomas upud nila, kag sang nakita niya si Jesus, sia nagpati. Apang iya na nabantala nga indi sia makontento nga wala sing ebidensya sang pagtandug nga madugang sa nakita, kag ginhatag ni Jesus ang pagpamatuud nga iya ginapangita. Si Tomas nagsinggit, “Ginoo ko kag Dios ko!” Apang ginsaway sia ni Jesus tungud sang iya pagpangduhaduha, sa pagsiling, “Tomas, bangud nga nakakita ka sa akon, nagtoo ka? Bulahan ang wala nakakita kag walay sapayan nagatoo.” Juan 20:28,29.SP 81.2

  Ang Pagkapukan Sang Manugpatay ni Cristo—Sang ang balita naglapnag sa mga siyudad kag kabanwahan, ang mga pangulo sang Judio nagkahadlok para sa ila kabuhi kag gintago ang ila kaakig para sa mga gintoton-an. Ang ila nalang paglaum amo ang pagpalapnag sang butig nga balita. Ang iban nagpati sa sini nga mga pagbinutig. Si Pilato nagkurog sang iya nabatian nga nabanhaw si Cristo. Indi niya madudahan ang nagalapnag nga balita, kag sugod sadto wala na sia sing kalinong. Tungud nalang sa kalibutanon nga dungug, sa kahadlok nga basi madula niya ang iya kagamhanan kag kabuhi, iya ginpamatbatan ang kamatayon ni Jesus. Sia na karon nagapati nga sia ang may sala sa kamatayon sang tawo nga wala sing sala, nga amo ang Anak sang Dios. Makalolooy sa iya kahinapsan ang kabuhi si Pilato. Kalisud kag kasakit nagdugmok sa tagsa ka malaumon, malipayon nga balatyagon. Nagpamalibad sya nga pagalipayon, kag namatay sia sa makaluluoy nga kamatayon.SP 81.3

  Apat ka Napulo ka Adlaw Upud sa Iya mga Gintoton-an—Nakigupud si Jesus sa Iya mga gintoton-an sa apat ka napulo ka adlaw. Naghatag ini sang kasadya kag kalipay sa ila samtang Sia nagpakita sang mga kamatooran sang ginharian sang Dios. Iya ginsogo sila nga ipahayag ang mga butang nga ila nakit-an kag nabatian nahanungud sa Iya pag-antus, kamatayon, kag pagkabanhaw. Ila ibantala nga Sia naghalad sang Iya kaugalingon tungud sang sala, kag ang tanan nga buot magkari sa Iya makaangkon sang kabuhi. Sing may kalolo, Iya sila ginsugiran sang panghingabut kag pag-antus nga ila madangtan, apang sila makabatyag sang kalipay sa pagpanumdum sang ila mga inagihan kag mga dinalan nga Iya ginbilin sa ila. Ginsugiran Niya sila nga Iya nadaug ang mga pagtilaw ni Satanas kag nangin madinalag-on pinaagi sa pagtilaw kag pag-antus. Wala na si Satanas sang gahum batok sa Iya, apang iya ipahiambit ang iya mga pagtilaw sa mga nagatoo sa Iya ngalan. Apang sila mangin madinalag-on kay Sia nangin madinalagon. Ginhatagan ni Jesus ang Iya mga gintoton-an sang gahum sa paghimo sang mga kalatilingalahan. Iya man sila ginsugiran sang panghingabut sang mga malauton, apang sing masunson Iya ipadala ang Iya mga manugtunda sa paghilway sa ila; ang ila mga kabuhi indi madula tubtub ang ila tinutuyo m a turn an. Niyan basi kinahanglan markahan sang ila dugo ang mga pamatuod nga ila ginabantala.SP 82.1

  Nagpamati sing may kalipay ang Iya mga sumulunod sa tagsa Niya ka pulong. Ila na nahibaloan nga Sia ang Manluluwas sang kalibutan. Nagpanalupsup sa ila tagiposoon ang Iya mga pulong, kag nagkasubo nga sa indi madugay mahamulag sila sa ila langitnon nga Manunudlo kag indi na mabatian ang Iya makatalandog kag malolo nga mga pulong. Apang ang ila tagiposoon napun-an sang kalipay, sang si Jesus nagsiling nga Sia magalakat kag magaaman sang duug para sa ila. Niyan Sia magabalik liwat kag pagabatonon sila, kag sila mangin kaupud Niya sing dayon. Nagsaad man Sia nga magpadala sing tal-us, ang Balaan nga Espirito, nga magatuytoy sa ila sa kamatooran. “Kag ginbayaw niya ang iya mga kamut, kag ginpakamaayo sila.” Lucas 24:50.SP 82.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents