Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Ministeryo Ni Cristo

  Pagkatapos sang pagsulay ni Satanas, iya ginbayaan si Jesus sing makadali. Ang mga manugtunda nag-aman sa iya sang pagkaon kag ginpabaskug Sia, kag ang pagpakamaayo sang Amay nag-upud sa Iya. Ang pinakamakasiligni nga pagsulay ni Satanas wala matigayon, apang iya ginapanan-aw ang tinion nga si Jesus magaministeryo, sa diin sia makahimo sang mga pamaagi sa pagsulay sa Iya. Sia naglaum sa gihapon sa pagdaug sa Iya pinaagi sa paglabugay sa yadtong indi magbaton kay Jesus sa pagkaakig kag pagpatay sa Iya.SP 55.3

  Si Satanas upud sang iya mga manugtunda masako man sa panahon sang pagministeryo ni Jesus. Ila ginpabaskug ang mga katawohan nga magkaakig, magdumot, kag magtamay. Kon si Jesus nagahambal sang matigdas nga kamatooran, nga nagatudlo sang ila mga sala, nagakaakig ang mga katawohan. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagapilit sa ila sa pagpatay sang Anak sang Dios. Mga pila ka beses na nga ginhaboy nila Sia sang mga bato, apang ang mga manugtunda nagbantay sa Iya kag ginpahilayo Sia sa akig nga mga panong. Sang naghambal Sia sang himpit nga kamatooran, gindala Sia sang kadam-an sa puno sang banglid para hulugon. Sang naggilinamo na kon ano ang ila pagahimoon sa Iya, gintago Sia liwan sang mga manugtunda sa panulukan sang kadaman. Nag-agi Sia sa tunga nila nga wala nila nahibaloan.SP 55.4

  Naghandum gihapon ni Satanas nga kontani indi madayon ang piano sang kaluwasan. Iya ginhimo ang tanan para patig-ahon ang mga tagiposoon sang katawohan kag papaiton ang ila mga balatyagon. Iya ginlauman nga kontani pipila lang ang magabaton kay Jesus bilang Anak sang Dios agud Iya pagabatyagon nga ang Iya mga pagsakripisyo kag mga pag-antos indi nagakabagay sa magamay nga sakop. Apang bisan may isa lamang ukon duha nga magabaton kag magatoo para sa ila kaluwasan, Iya padayunon ang plano.SP 56.1

  Pagpahaganhagan Sang Pag-antos—Ginsugdan ni Jesus ang Iya buluhaton sa pagbungkag sang gahum ni Satanas sa paghatag sang pag-antos. Iya gin-ayo ang masakiton, ginhatagan kasanag ang mga mata sang mga bulag, ginpalakat ang mga lupog, nga nagpatumbo sa ila sa kalipay kag nagpadayaw sa Dios. Iya ginbalik ang maayong lawas sang nagmalasakit, nga napaidalum sa mapintas nga pagginahum ni Satanas sa malawig nga panahon. Sa malolo nga mga pulong, Iya ginpabaskog ang mga maluya, ang mga nagakulurog, kag ang daw wala na sang paglaum sa kabuhi. Yadtong mga kalolooy nga nagaantos sing malawig nga tinion sa idalum ni Satanas ginhilway ni Jesus, nga ginhatagan sang maayong lawas kag matuud nga kalipay. Iya ginbanhaw ang mga patay, kag ila gindayaw ang Ginoo. Naghimo Sia sang buluhaton nga napun-an sang gahum sa ila nga nagapati sa Iya.SP 56.2

  Ang kabuhi ni Cristo napun-an sang malolo kag mapainubuson nga buhat, kalooy, kag paghigugma. Handa Sia sa pagpamati sa mga nagakadto sa Iya kag paghatag kasulhayan sa may mga problema. Ang kadamuon nga nagkalaayo nagapakita sang pagkamatuud sang Iya diosnon nga gahum. Apang bisan madamu ang Iya nahimo, madamu sa gihapon ang nagakahuya sa sining makagagahum nga Manugwali. Tungud ang mga manugdumala wala nagpati sa Iya, indi handa ang mga tawo sa pagbaton kay Jesus. Sia tawo nga napun-an sang pag-antos kag nangin malapit sa kapipit-an. Indi nila mabaton nga sila pagadumalahan sang mapainulubon nga tawo. Gusto nila hingalitan ang dungug nga ginahatag sang kalibutan. Apang madamu ang nagsunod sa Anak sang Dios kag nagpamati sa Iya ginatudlo, nga may bug-os nga kalipay sa pagpamati sa mga pulong. Ang Iya pulong puno sang kahulugan, apang tama kahapos hangpon bisan sang pinakaubos nga tawo.SP 56.3

  Indi Matigayon nga Pagpamatok—Si Satanas kag ang iya mga manugtunda ginbulag ang mga mata kag ginpadulum ang ighalangup sang mga Judio, kag ginlabugay ang hepe sang katawohan kag mga manugdumala agud pagapatyon si Jesus. Ginsugo sang mga pangulo nga pagadalhon si Jesus sa ila, apang sang nagahilapit sila sa Iya nagkatingala sila. Nakita nila Sia nga puno sang kalooy kag kahanoklog samtang Iya ginalantaw ang mga pag-antos sang katawohan. Ila nabatyagan ang Iya paghigugma, kalolo, kag nagapabaskug nga mga pulong sa mga nagaluluya. Ila man nabatian ang Iya pagsabdong sang gahum ni Satanas kag nagsogo nga hilwayon ang mga nabihag. Nagpamati sila sa Iya mainalamon nga mga pulong, kag sila nabihag. Indi nila Sia maaresto. Nagbalik sila sa ila mga pangulo nga indi dala si Jesus.SP 57.1

  Sang sila ginpamangkut, “Ngaa wala ninyo Sia madala?” ila ginsugid ang mga milagro nga ila nakita, kag ang Iya pulong nga puno sang kaalam, paghigugma, kag ihibalo nga ila nabatian. Siling nila, “Wala sang iban nga tawo nga nagapamulong katulad sa Iya! Juan 7:45, 46. Sila gin-akusar sang mga pangulo nga nadayaan man, kag ang iban nga mga opisyales nahuy-an tungud wala nila Sia mapaidalum sa ila kustodiya. Ang mga sacerdote, sing may pagtamay, nagpamangkut kon may mga pangulo nga nagapati sa Iya. Madamu sang mataas nga mga manugdumala kag mga tigulang ang nagapati kay Jesus, apang ginpunggan sila ni Satanas sa pagpamatuud sini. Mas nahadluk sila sang pagsikway sang mga tawo sang sa ila kahadluk sa Ginoo.SP 57.2

  Tubtub sa sini nga tion ang kaakig ni Satanas kag ang iya piano sa pagguba sang piano sang kaluwasan wala gihapon matigayon. Nagahilapit ang tinion nga matuman na ni Jesus ang Iya tinutuyo sa pagkari sa sini nga kalibutan. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagplano sing tingub kag naghisugot nga ila gamiton ang pungsud mismo ni Cristo sa paghandum sang Iya dugo kag kamatayon. Ila ginlauman nga magakaakig si Cristo sa sining pagtratar kag madula ang Iya pagkamapainubuson kag kalolo.SP 57.3

  Samtang ginaplastar ni Satanas ang iya piano, si Jesus amatamat nga nagapahibalo sa Iya mga sumulunod sang mga pag-antos nga Iya pagaagihan—igalansang Sia sa krus kag mabanhaw sa ikatlo ka adlaw. Apang ang ila paghangup indi klaro, nga indi nila maintindihan ang ginhambal Niya sa ila.SP 58.1

  Ang Pagbaylo Sang Hitsura—Ang pagtoo sang mga gintotonan napabaskug sa tion sang pagbaylo sang hitsura (transfiguration), sang sila ginpahanugutan nga makita ang himaya ni Cristo kag mabatian ang tingug nga halin sa langit nga nagapamatuud sang Iya diosnon nga binatasan. (Tan-awa ang Mateo 17:1-8). Buut sang Dios nga maghatag sa Iya mga sumulunod sang mabakud nga tanda nga si Jesus amo ang saad nga Mesias, agud sa ila kasubo kag kapaslawan sa Iya pagkalansang sa krus, indi sila madulaan sang bug-os nga pagtoo. Sa pagbaylo sang hitsura, ang Dios nagpadala kay Moises kag Elias sa pagpakigsugilanon kay Jesus nahanungud sang Iya pag-antus kag kamatayon. Sa baylo nga ang mga manugtunda ang magasugilanon sa Iya Anak, ginpili sang Ginoo yadtong mga nakaagi sang pagtilaw sa ila kabuhi mismo diri sa duta.SP 58.2

  Si Elias nagpanglakaton upud sa Ginoo. Ang iya buluhaton mapait kag makasulubo. Pinaagi sa iya ang Dios nagpakita sang mga sala sang mga Israelinhon. Si Elias manalagna sang Ginoo, pero sia nagpanago sa lainlain nga mga lugar agud lamang indi sia mapatay. Ginhingabut sia sang iya mga katawohan kaangay sang mapintas nga sapat agud pagapatyon. Apang ginliton sang Ginoo si Elias. Ginsabnit sia sang mga manugtunda palangit, nga wala makaagi sang kamatayon.SP 58.3

  Si Moises mas kilala sa sadtong mga tawo nga nauna sa iya. Ginpasidunggan siasangGinoo. Kahigayon niya nga makigsugilanon si Jesus nawung sa nawung, kaangay sang pagsugilanonay sang mag-abyan. Ginpahanugutan sia nga makita ang makabululag nga kasanag kag walay tupong nga himaya nga nagapalibot sa Amay. Pinaagi kay Moises ginhilway sang Dios ang mga Israelinhon sa pagpigos sang mga Egiptohanon. Si Moises manugpatunga sang iya mga katawohan, nga sing masami nagapatunga para sa iya katawohan kag sa kaakig sang Ginoo. Kon sobra na ang kaakig sang Ginoo sa mga Israelinhon tungud sila dimatinoohon, palakumod, kag padayon nga nagapakasala, ang paghigugma ni Moises para sa ila gintilawan. Ginpabutyag sang Ginoo nga sila pagapapason kag magatukod sang gamhanan nga pungsud halin sa iya. Ginpakita ni Moises ang iya paghigugma sa Israel sa padayon nga pagpakilooy para sa ila. Sa iya kalisud nagpangamuyo sia nga talikdan sang Ginoo ang Iya sobra nga kaakig kag patawaron ang Israel, okon dulaon nalang ang iya ngalan sa Iya libro.SP 58.4

  Si Moises nakaagi sang kamatayon, apang si Miguel nanaug agud hatagan sia sang kabuhi sa wala pa madunot ang iya lawas. Gintinguhaan ni Satanas nga kuhaon ang iya lawas, kag gin-angkon nga iya, apang ginbuhi ni Miguel si Moises kag gindala sa langit. Naggotgot si Satanas batok sa Ginoo, nga gintagudili nga Sia indi patas tungud Iya ginkuha ang iya (Satanas) paon sa iya. Apang wala ni Cristo ginsabdong ang Iya kaaway, bisan pa pinaagi sa iya pagsulay ang iya alagad nahulog. Sing mapainubuson, Iya gintugyan sia sa Iya Amay, nga nagasiling, “Ang Dios magsabdong sa imo!” Judas 9.SP 59.1

  Ginhambalan ni Jesus ang Iya gintoton-an nga may mga kaupud Sia nga indi makaagi sang kamatayon tubtub ila makita ang ginharian sang Ginoo nga magaabot. Sa tion sang pagbaylo sang hitsura, ini nga saad natuman. Ang nawung ni Jesus nabaylohan, nga nagasidlak nga daw adlaw. Ang iya panapot maputi kag nagaigpat. Yara si Moises, tiglawas sadtong pagabanhawon sa panahon sang ikaduha nga pagbalik ni Jesus. Si Elias nga ginliton nga wala nakaagi sang kamatayon, nagatiglawas sadtong mga tawo nga pagabaylohan pakadto sa walay kamatayon nga lawas sa pagbalik ni Jesus kag pagalitonon palangit nga indi makakita sang kamatayon. Nga may katingala kag kahadlok nakita sang mga gintoton-an ang kahimayaan ni Jesus kag ang panganud nga nagtabon sa ila, kag ila nabatian ang tingug sang Dios sa makahaladlok nga pagkaharianon, nga nagasiling, “lni ang Akon pinalangga nga Anak. Pamati sa Iya!”SP 59.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents