Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Bista Ni Cristo

  Si Satanas kag ang iya mga manugtunda masako sa duug sang hukmanan, nga nagahalit sang tawohan nga balatyagon kag kalooy. Ang palibot napun-an sang maitum nila nga paglalang. Ila ginahikut ang mataas nga mga sacerdote kag mga tigulang nga insultuhon kag abusaron si Jesus sa halos indi mabatas sang tawohanon nga iksarang. Ginlauman ni Satanas nga ining pagbuyayaw kag pagpintas magapareklamo kag magapakumod sang Anak sang Dios, ukon Iya ipakita ang Iya diosnon nga gahum kag hilwayon ang Iya kaugalingon sa kamut sang mga manugpatay. Niyan ang piano sang kaluwasan ayhan indi madayon.SP 63.2

  Pagpanghiwala ni Pedro—Ginsunod ni Pedro ang iya Ginoo pagkatapos sang iya pagluib. Nagakabalaka sia kon ano ang mahitabo kay Jesus. Apang sang sia ginpasibangdan nga isa sia sang Iya gintoton-an, nagkahadlok sia kag nagsiling nga indi niya kilala ang ina nga Tawo. Ang mga gintoton-an nakilala sa ila putli nga mga pululungon, kag si Pedro, agud mapamatud-an nga indi sia sumulunod ni Cristo, nagpanghiwala sing makatatlo ka beses upud ang pagpanumpa kag pagpamuyayaw. Si Jesus, nga medyo malayo sa iya, sing masinulob-on nagtan-aw sa iya nga may pagsaway. Niyan iya nadumduman ang mga dinalan ni Jesus sa iya didto sa ibabaw nga hulut, kag ang iya panumpa: “Kon ang tanan masandad sa imo, ako indi gid masandad.” Mateo 26:33. Iya ginpanghiwala ang iya Ginoo, upud ang pagpamuyayaw kag pagpanumpa, apang ang panulok ni Jesus nagtunaw sang tagiposoon ni Pedro. Naghilibion sia kag naghinulsul, naliso, kag nangin handa sa pagpabaskug sang iya kautoran.SP 63.3

  Sa Hulut Sang Hukmanan—Ang mga kinabon sang tawo naghandum sang dugo ni Jesus. Ginbunal Sia sing mapintas sang mga soldado, ginpasul-oban sang daan nga harianon nga morado nga sotana, kag gintungtungan ang Iya ulo sang tunukon nga korona. Ginpakaput Sia sang tigbaw kag nagyaobyaob sila sa Iya, kag sing may pagyaguta gin-abiabi Sia, “Mabuhi, Hari sang mga Judio!” Juan 19:3. Dayon nila ginkuha ang tigbaw sa Iya kamut kag ginhampas sa Iya ulo, nga nagpadulot sang tunukon nga korona sa Iya ulo, kag nag-agay ang dugo sa Iya guya kag bigoti.SP 64.1

  Si Jesus nakahibalo nga ang mga manugtunda nagalantaw sang Sia ginapakahuy-an. Bisan ang pinakamaluya nga manugtunda sarang makapatumba sang nagayaguta nga panong. Si Jesus nakahibalo nga kon Sia magapangayo sang bulig sa Iya Amay, hilwayon gilayon Sia sang mga manugtunda. Apang kinahanglan nga Iya antuson ang kapintas sang malaut nga mga tawo, agud matuman ang piano sang kaluwasan.SP 64.2

  Sing may pailub kag kalolo, nagtindug si Jesus sa atubang sang akig nga panong samtang Sia ila ginasakit. Ginduplaan nila ang Iya guya—inang guya nga sa palaabuton ila pagapanaguan, nga magahatag sang kasanag sa siyudad sang Dios kag magasidlak sing sobra pa sa kasanag sang adlaw. Ila gintabunan ang Iya ulo sang daan nga panapton, agud indi Sia makakita, kag gintampa Sia, kag ginmandoan, “Itagna! Sin-o ang nagtampa sa imo?” Lucas 22:64.SP 64.3

  Ang iban nga mga gintoton-an maisug nga nagsulud kon diin si Jesus sa pagsaksi sang pag-usisa sa Iya. Nagapaabot sila nga Iya ipakita ang Iya diosnon nga gahum, luwason ang Iya kaugalingon sa kamut sang Iya mga kaaway, kag silotan sila sang ila ginhimo sa Iya. Ang ila paglaum nagasaka-panaug samtang nagapadayon ang sarisari nga mga hitabo. Kon kaisa may pagpangduhaduha, ginakulbaan nga basi sila gindayaan. Apang ang tingug nga ila nabatian sa bukid sang pagbaylo (mount of transfiguration), kag ang himaya nga ila nakita didto, nagpabaskug sang ila pagtoo nga Sia Anak sang Dios. Nagbalik sa ila panghunahuna ang mga hitabu nga ila nasaksihan, ang mga kalatingalahan nga ila nakita nga ginhimo ni Jesus sang Iya gin-ayo ang mga masakiton, ginbuksan ang mga mata sang mga bulag, ginpabati ang bungol nga mga dulunggan, gintabog ang mga yawa, ginbuhi ang mga patay, kag ginpakalma ang hangin kag dagat.SP 64.4

  Indi sila makapati nga Sia mapatay. Naglaum sila nga Sia magpakita sang Iya gahum, kag kaupud sa Iya maisugon nga tingug tabugon ang mga manugpatay nga katawohan, kaangay sang Iya pagsulud sa templo kag ginpangtabug ang mga manugbaligya kag mga manugbaylo sang kuwarta, nga naghimo sang balay sang Ginoo nga ila balaligyaan, sang sila nagpalalagyo sa Iya nga daw may mga soldado nga nagalagas sa ila. Ang mga gintoton-an naglaum nga Iya ipakita ang Iya gahum kag ihaylo ang tanan nga Sia ang Hari sang Israel.SP 65.1

  Ang Pagtuad ni Judas—Si Judas napun-an sang mapait nga paghinulsul kag kahuya sa iya pagluib kay Jesus. Kag sang iya nasaksihan ang pag-antus sang iya Manluluwas, nagbatyag sia sing kalooy. Ginahigugma niya si Jesus, apang mas ginahigugma niya ang kuwarta. Wala gid sia naghunahuna nga magpasugot si Jesus nga dakpon Sia sang panong nga iya ginpanguluhan. Nagpaabot sia nga magahimo si Jesus sang kalatingalahan kag luwason Niya ang Iya kaugalingon. Apang sang nakita niya ang akig nga panong sa hulut sang hukmanan, nga uhaw sang Iya dugo, ginbatyag niya ang iya sala. Bisan madamu ang nag-akusar kay Jesus, si Judas nagkadto sa nagatipon nga katawohan, nagtuad nga sia nakasala sa pag-akusar sang inosente nga tawo. Iya gin-uli sa mga sacerdote ang kuwarta nga ila ginbayad sa iya, kag nagpakilooy nga pagahilwayon si Jesus, kay wala Sia sing sala.SP 65.2

  Sing kadali, ang kaakig kag gilinamo nagpahipus sa mga sacerdote. Indi nila gusto nga mahibaloan sang mga tawo nga nagsohol sila sa isa ka sumulunod ni Jesus sa pagluib sa Iya pakadto sa ila mga kamut. Gusto nila tagoon ang kamatooran nga ila ginayam si Jesus kag ginkuha sing sekreto. Apang ang pagtuad ni Judas kag ang iya makalolooy nga hitsura nagbuyagyag sang mga sacerdote sa mga katawohan, nga ang kaakig ang kabangdanan sang ila pagdakup kay Jesus. Samtang si Judas nagpahibalo nga si Jesus wala sang sala, ang mga sacerdote nagsabat, “Ano bala ang labut namon sina? Ikaw ang mahibalo!” Mateo 27:4. Si Jesus yara sa ila gahum kag buut nila nga mapadayon ang ila mga piano. Sa sobra nga kaakig ni Judas, iya ginhaboy ang kuwarta nga iya sa karon ginkangil-aran sa tiilan sadtong mga tawo nga nagbayad sa iya, kag, sa kahuya kag kahadluk, ginbitay ang iya kaugalingon.SP 65.3

  Madamu sa katilingban ang nalooy kay Jesus, kag ang wala Niya pagsabat sa mga pamangkut sa Iya nagpatingala sa katawohan. Bisan ginpakahuy-an kag ginyaoyao Sia, wala Sia naakig. Sia halangdon kag kalmado. Ang mga tumalan-aw nagkatingala sa Iya. Ila ginpaanggid ang Iya himpit nga porma kag kapag-on kag halangdon nga panindugan sa mga laragway sadtong mga nagapungko sa hukmanan batok sa Iya. Nagsiling sila nga ang Iya laragway mas kaanggid sa hari kay sa iban nga mga pangulo. Indi makita sa Iya ang laragway sang isa ka kriminal. Ang Iya mata maugdang kag walay dagta. Ang iya agtang malapad kag mataas. Ang kabug-osan sang Iya porma nagapakita sang dalayawon nga prinsipyo. Ang Iya pagpaubos kag pagpugong makatalanhaga, nga ang tawo nagkulurog. Bisan pa si Herod kag si Pilato nagkabalaka sang Iya dungganon kag diosnon nga panindugan.SP 66.1

  Si Jesus sa Atubang ni Pilato—Halin sang pagsugod, si Pilato nagapati nga si Jesus indi ordinaryo nga tawo, nga Sia mabuut kag inosente sa tanan nga ginaakusar sa Iya. Ang mga manugtunda nga nagalantaw sang hitabo nakita ang malig-on nga pagtoo sang gobernador sang Roma, kag sa pagluwas sa iya sa makahuluya nga hilimoon—ang pagpalansang kay Cristo sa krus—may manugtunda nga ginpakadto sa asawa ni Pilato sa pagpahibalo pinaagi sa damgo nga ang ginausisa sang iya bana Anak sang Dios, kag Sia wala sing sala. Sa gilayon sia nagpadala sang sulat sa iya bana, sa pagsugid sang iya mga gin-antos pinaagi sa damgo bangud kay Jesus, kag ginpaandaman nga indi sia maghimo sang maiain sa sinang balaan nga Tawo. Ang mensahero nagpanagilot sa kadam-an, kag ginbutang ang sulat sa kamut ni Pilato. Sang iya pagbasa sini, nagkurog kag nagpalamuti sia. Sa gilayon sia nagsiling nga indi sia magpasilabot sa kamatayon ni Cristo. Kon gusto sang mga Judio ang dugo ni Cristo, indi niya paggamiton ang iya inpluwensya sa sina nga hilikuton, kondi mangita sang pamaagi sa paghilway sa Iya.SP 66.2

  Ginpadala kay Herod—Sang nabatian ni Pilato nga yara si Herod sa Jerusalem, napahaganhagan ang iya pamatyag. Naglaum sia nga mahilway sia nga katungdanan sa paghusga kag pagkundinar kay Jesus. Sa gilayon iya ginpadala Sia, upud sang mga nagaakusar sa Iya, pakadto kay Herod. Ining pangulo nangin matig-a sa iya mga sala. Ang pagpatay kay Juan Bautista nagbilin sang gamay nga sablag sa iya panghunahuna nga indi niya mapalagyohan. Sang iya nabatian si Jesus kag ang Iya mga ginbuhat, ginkulbaan kag nagkurog sia. Abi niya si Jesus amo si Juan Bautista nga nabanhaw. Sang gintugyan ni Pilato si Jesus sa iya, ginkabig ni Herod ining buhat bilang pagkilala sang iya gahum, pagdumala, kag paghukom. Ini tungud sang pagkaabyanay sang sini nga duha ka pangulo, nga sang una magkaaway. Nalipay si Herod nga nakita niya si Jesus. Nagpaabot sia nga Sia magahimo sang makatilingalahan para sa iya kalipayan. Apang indi buluhaton ni Jesus sa pagbusog sang pagpangusisa okon agud mahilway Sia sa katalagman. Iya lamang gamiton ang Iya diosnon kag makatalanghaga nga gahum para sa kaluwasan sang iban, indi para sa Iya kaugalingon.SP 67.1

  Wala ni Jesus ginsabat ang mga pamangkutanon ni Herod ukon sang Iya mga kaaway nga nag-akusar sa Iya. Naakig si Herod kay wala nagpakita si Jesus sang kahadluk sa iya gahum, kag upud sa iya mga mangangaway iya ginpasipalahan, ginyaoyao, kag ginsakit ang Anak sang Dios. Pero natingala sia sa diosnon nga laragway ni Jesus sang Sia ginpakahuy-an. Niyan ginkulbaan sia sa pagkondinar sa Iya. Gani iya ginpadala si Jesus balik kay Pilato.SP 67.2

  Si Satanas kag ang iya mga manugtunda padayon nga nagsulay kay Pilato. Ila gintinguhaan nga maremalaso sia. Ila ginhambalan si Pilato nga kon indi sia magpakigbahin sa pagkondinar kay Jesus, may ang iban nga magahimo sina. Ang panong nagahandum sang Iya kamatayon, kag kon indi ni Pilato matigayon nga Sia ipagalansang sa krus, madulaan sia sang iya gahum kag dutan-on nga dungug kag ibuyagyag nga nagapati sia sa isa ka manugpatiplang. Sa iya kahadlok nga madulaan sia sang gahum kag pagdumalahan, si Pilato nagsugot nga pagapatyon si Jesus. Bisan pa gintugyan ni Pilato ang kamatoyon ni Jesus sa mga tawo nga nagaakusar sa Iya, kag ginbaton ini sang mga katawohan nga nagasinggit, wAng Iya dugo mangin sa aton, kag sa aton mga kabataan” (Mateo 27:25), si Pilato wala mahilway sa iya pagpakigbahin; sia kabahin sa kamatayon ni Cristo. Tungud sa iya kadalok kag gugma sa dungug, iya ginpatay ang tawo nga wala sing sala. Kon ginsunod lamang ni Pilato ang iya ginapatihan, tani nahilway sia sa kamatayon ni Jesus.SP 67.3

  Ang laragway kag mga pulong ni Jesus sa tion sang paghukom nagtudok sa mga hunahuna sang nagtalambong. Ang resulta sang sini nga pagpati nakita pa sa panahon sang iya pagkabanhaw. Ang iban nga yara didto nagpakigbahin sa iglesia, madamu sa ila ginapatihan naghalin pa sa panahon sang paghusga sa kay Jesus.SP 68.1

  Grabe ang kaakig ni Satanas sang Iya nakita nga wala sia sing nabatian nga bisan gamay lang nga pagkumod halin kay Jesus. Bisan pa Sia yara sa tawohanon nga estado, Sia nasustener sang Iya diosnon nga kalig-on kag wala Sia magbulag sing bisan gamay nga tion sa kagustuhan sang Iya Amay.SP 68.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents