Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 5—Ang Pagluwas

  May katawohan ang Dios bisan diotay lang sila kay sa mga tawo nga nagapamatok sa Iya. Parehas sini, walo lang ka tawo—si Noe kag iya panimalay—ang nagsulud sa barko nga ginsogo sang Dios kay Noe nga pagatukuron agud mangin dalangpan nila sa anaw. Si Enoc naglakat upud sa Dios sa tion sang kapipit-an. Gintawag sang Dios si Abraham sa pagbiya sang iya lugar nga natawohan sa pagkadto sa Canaan. Ang iya mga kaliwatan, nga nakilala nga mga Israelinhon, nagpuyo didto tubtub gintapok sila sa Egipto, nga sang ulihi nangin ulipon sila. Yari ang makatalanhaga nga sugilanon kon paano ginluwas sang Dios yadtong mga nagapuyo kag gin-ulipon sa Egipto sobra linibo ka tuig sa wala pa nag-abot si Cristo.SP 28.1

  Sa madamu nga tinuig ang mga kaanakan sang Israel nangin ulipon sang mga Egiptohanon. Pila lang ka panimalay ang nagkadto sa Egipto, apang sila nagmuad. Nga napalibutan sang mga diosdios, madamu ang nalipat sa ila matuud nga Dios kag sang Iya kasogoan. Nag-ugyon sila sa mga Egiptohanon sa pagsimba sa adlaw, bulan, kag mga bitoon, kag mga kasapatan kag ila mga laragway, mga ginhimo lang sang tawo.SP 28.2

  Apang may mga Hebreo nga nagpabilin nga matutum sa Dios, ang Manugtuga sang mga langit kag duta. Sila nagkalisud kag naghibi sa Dios agud luwason sila sa pagkaulipon sa mga Egiptohanon, nga Sia magapagowa sa ila sa Egipto, agud malikaw sila sa pagsimba sa diosdios kag sa madulunton nga kalautan nga nagapalibot sa ila.SP 28.3

  Bisan madamu na sang mga Israelinhon ang nagsimba sa diosdios, ang mga matutum nangin mabakud. Wala nila gintago ang ila pagtoo, kundi ginpahibalo sa mga Egiptohanon nga nagaalagad sila sa matuud kag buhi nga Dios. Ila ginpamatuud ang pagkayara kag gahum sang Dios sugod sang pagtuga tubtub sa palaabuton. Ang mga Egiptohanon may higayon nga makilala ang pagtoo kag ang Dios sang mga Hebreo. Ila ginkilala ang kakubos sang mga ginatoohan sang matutum nga mga sumilimba sang matuud nga Dios. Sila naakig kay sila nalupig, bisan sa mga pagpamahug, saad sang mga bayad, ukon kapintas.SP 28.4

  Ang katapusan nga duha ka hari sang Egipto mapintas. Ila ginsakit ang mga Hebreo. Ang mga pangulo sang Israel nagpabaskug sa pagtoo sang mga Israelinhon. Ginpahanumdum sila sang saad sang Dios nga ginhatag kay Abraham kag ang gintagna nga mga pulong ni Jose sa wala pa sia mapatay, nga sila pagaluwason halin sa Egipto. Ang iban nagpamati kag nagtoo. Ang iban naglantaw sang ila makasulubo nga kahimtangan, kag wala naglaum.SP 29.1

  Nagpabugal si Faraon nga gusto niya makita ang pagluwas sang Dios sa mga Israelinhon sa iya mga kamut. Ining mga dinalan nagpalupaypay sa madamu nga Israelinhon. Ang kahimtangan daw suno gid sa ginhambal sang hari kag iya mga alagad. Nahibaloan nila nga sila mga esklabo kag ila pagaantuson ang bisan ano nga ipahimo sa ila sang ila agalon kag manugdumala. Ang mga anak nila nga lalaki ginpangita kag ginpamatay. Ang ila kabuhi napun-an sang pag-antus, kag nagatoo sila, kag nagasimba sa Dios sang langit.SP 29.2

  Ila ginpaanggid ang ila kondisyon sa mga Egiptohanon, nga wala nagatoo sa buhi nga Dios nga may gahum sa pagluwas ukon sa paglaglag. Ang iban sa ila nagsimba sa mga diosdios, mga laragway nga ginhimo sa kahoy kag bato. Ang iban naman nagpili sa pagsimba sa adlaw, bulan, kag kabitoonan. Apang sila nag-umwad kag nangin manggaranon. Ang iban nga mga Hebreo naghunahuna nga kon ang ila Dios labaw sa tanan nga mga diosdios, indi Niya sila pagapabayaan nga mangin sologoon sa pungsud sang nagasimba sa mga diosdios.SP 29.3

  Nag-abot ang tion nga pagasabton sang Dios ang pangamuyo sang Iya nalupig nga katawohan kag dal-on paggowa sa Egipto kag ipakita sa ila ang Iya gahum. Niyan kilalahon sang mga Egiptohanon ang Dios sang mga Hebreo, nga ila ginpasipalahan, labaw kay sa ila mga diosdios. Pagahimayaon sang Dios ang Iya kaugalingon nga ngalan, agud ang iban nga mga pungsud makabati sang Iya gahum kag magkurog sa Iya makagagahum nga mga hinimoan, kag magtalikod sing bug-os sa ila pagsimba sa diosdios.SP 29.4

  Sa pagluwas sang mga Israelinhon sa mga Egiptohanon, ginpakita sang Dios sing maathag ang Iya pinasahi nga bugay sa Iya katawohan. Tungud si Faraon indi mahaylo sa bisan ano nga pamaagi, nagpamat-ud ang Dios nga hukman sia, agud iya maagyan ang gahum sang Dios nga mas labaw pa sang sa iban nga mga gahum. Iya ipakita sa mga pungsud ang wala nagaliwan nga kamatooran sang Iya langitnon nga gahum kag katarungan, agud ang Iya ngalan makilala sa bug-os nga kalibutan. Gintuyo sang Dios nga ang ining gahum magapabakud sa pagtoo sang Iya katawohan, kag ang ila mga kaliwatan magasimba sa Dios lamang nga nagpakita sang Iya maloloy-on nga kalatingalahan para sa ila.SP 29.5

  Matapos ginmando ni Faraon ang kasogoan sa paghimo sang tisa nga wala sing dagami, si Moises nagsiling sa iya nga ang Dios, nga siling niya indi niya kilala, nagpilit sa iya sa pagtugyan sa Iya pagdumalahan bilang pinakamataas nga pangulo.SP 30.1

  Ang mga Kalalat-an—Ang makatilingala nga pagbaylo sang sungkud pakadto sa man-og kag ang suba nga nangin dugo wala makapaliso sang matig-a nga tagiposoon ni Faraon sa paghilway sang mga Israelinhon. Sa baylo, nagdugang pa ang iya kaakig sa ila. Ang ginbuhat sang iya mga salamangkero nagdul-ong sa iya sa pagpati nga ang ginhimo ni Moises isa man ka salamangka. Apang sang ang kalalat-an sang mga paka gindula, daku na ang pagpamatuud nga daw husto si Moises. Masarangan sang Dios nga ibalik ang mga paka bilang yab-ok, apang wala Niya ini ginhimo, agud indi makasiling ang hari kag mga Egiptohanon nga resulta ini sang buhat sang iya mga salamangkero. Ang mga paka nagkalamatay, kag gintipon ini sang mga tawo. Ila nakita ang nagakadunot nga mga paka sa ila atubang, nga tama gid kabaho. Sa sini ang hari kag ang mga Egiptohanon nagpamatuud nga ang ila walay pulos nga ginapatihan indi makapaathag nga ining hitabu indi salamangka kondi isa ka paghukom halin sa Dios sang langit.SP 30.2

  Ang mga salamangkero indi makahimo sang mga kuto, nga amo ang sunod nga kalalat-an. Wala sila kag ang mga Egiptohanon gintugutan sang Dios nga makahimo sang mga kuto. Iya pagakuhaon ang tanan nga mga balibad ni Faraon sa indi pagpati. Iya pa gani ginpuwersa ang mga salamangkero sa pagsiling, “Ini ang tudlo sang Dios”SP 30.3

  Ang sunod amo ang pagdagsa sang mga langaw. Indi ini kaangay sang mga langaw nga nagapaugtas sa aton sa isa ka panahon. Ang langaw nga ginpadala sang Dios sa Egipto dalagko kag makahalalit. Ang ila mga kagat tama kahapdi sa tawo kag sa mga kasapatan. Ginpain sang Dios ang Iya katawohan sa mga Egiptohanon. Wala sing langaw nga nakasulud sa ila duug.SP 30.4

  Niyan nagpdala ang Dios sang sakit sa kahayupan, apang gintipigan ang kahayupan sang mga Hebreo, kag wala gid sang bisan isa nga napatay. Sunod amo ang kalalat-an sang mga hubag sa katawohan kag kahayupan, bisan pa ang mga salamangkero wala makalikaw sa sini. Ang sunod nga kalalat-an amo ang pag-ulan sang daw mga bato nga hielo nga may upud nga kalayo, kag may mga kilat kag pagdaguub. Ang tinion sang kalalat-an ginhulog sing pasunod agud indi sila makasiling nga ini tsamba lang. Ang Ginoo nagpakita sa mga Egiptohanon nga ang bug-os nga kalibutan yara sa idalum sang mando sang Dios sang mga Hebreo—nga ang daguub, daw mga bato nga hielo, kag bagyo nagapati sa Iya tingug. Ang bugalon nga Faraon, nga sang isa ka tinion nagpamangkut, “Sin-o bala inang Dios nga ako magatuman sang iya tingug?” nagpaubos sang iya kaugalingon kag nagsiling, “Nakasala ako...: ang Ginoo matarung, ako kag ang akon katawohan malaut” Nagpakilooy sia kay Moises nga magpatunga para sa iya sa Dios, agud magauntat na ang makangilidlis nga pagdaguub kag pagpangilat.SP 31.1

  Sunod ginpadala sang Dios ang makasiligni nga kalalat-an sang apan. Ginpili sang hari nga pagabatonon ang kalalat-an sang sa magpaidalum sa Dios kag tugutan ang mga Israelinhon nga maghalin sa Egipto. Sa wala sing pagbasol iya nakita nga ang iya ginharian yara sa makasiligni nga mga paghukom. Sunod ang Dios nagpadala sang kadudulman sa Egipto. Indi lamang nga ang katawohan nadulaan sang kasanag; ang hangin mapin-ot nga bisan ang pagginhawa tama kabudlay. Apang masulhay ang palibot sang mga Hebreo kag may kasanag sa ila mga puluy-an.SP 31.2

  Ang Dios nagpadala sang isa sa pinakamakasiligni nga kalalatan sa mga Egiptohanon. Ang hari gid kag ang iya mga sacerdote nga nagayaob sa mga diosdios ang nagpamalabag sa katapusan nga pangabay ni Moises. Ang katawohan gusto na nga ang mga Hebreo pagatugutan sa paghalin sa Egipto. Ginpaandaman ni Moises si Faraon kag ang katawohan sang Egipto, bisan pa ang mga Israelinhon, sang epekto sang katapusan nga kalalat-an—ang tanan nga subang sang tagsa ka puluy-an mapatay Sa sinang kagab-ihon, nga makasiligni sa mga Egiptohanon kag tuman ka mahimayaon sa katawohan sang Dios, ang balaan nga ordinansa sang paskwa ginpasad.SP 31.3

  Mabudlay para sa Egiptohanon nga hari kag hambog nga katawohan nga nagasimba sa diosdiosan ang pagbaton sang mga ginakinahanglan sang Dios sang langit. Sunodsunod nga mga kalalat-an ang nag-abot sa Egipto, kag ang hari wala nakapadayon sa pagtindug sa iya katig-a tungud sang makasiligni nga halit sang kaakig sang Dios.SP 32.1

  Ang kada kalalat-an nangin mas masako ang pag-abot kag may mas mapait nga halit, kag ang sunod sini sobra pa sang sa mga nagliligad. Apang ang hambog nga hari naakig pagid, kag nagbalibad sa pagpaubos sang iya kaugalingon. Sang nakita sang mga Egiptohanon ang preparasyon nga ginahimo sang mga Israelinhon sa sina nga makangilidlis nga kagab-ihon, ila ginyaguta ang tanda sang dugo nga ginpalhit sa olohan sang ganhaan.SP 32.2

  Ang mga Israelinhon nagtuman sa pamaagi nga ginhatag sang Dios sa ila, kag samtang nagaagi ang manugtunda sang kamatayon sa tagsa ka puluy-an sang mga Egiptohanon, sila handa na sa ila pagpanglakaton kag nagahulat sa rebelde nga hari kag sa iya mga pangulo sa pagmando sa ila sa paglakat.SP 32.3

  “Sang nag-abot ang tungang gab-i ang Dios nagpamatay sang tanan nga mga subang sa duta sang Egipto, halin sa subang ni Faraon nga nagapungko sa iya trono pakadto sa mga ulipon nga yara sa mga madulum nga prisohan, kag ang tanan nga mga subang sang mga kasapatan. Si Faraon nagbangon sa kagab-ihon, siya, kag ang iya mga sulugoon, kag ang tanan nga mga Egiptohanon, kay wala sing puluy-an nga wala sing patay.SP 32.4

  “Kag ginpatawag niya si Moises kag si Aaron sa kagab-ihon, kag nagsiling, ‘Tindug kamo, halin kamo gikan sa tunga sang akon katawohan, kamo kag ang katawohan sang Israel; kag lakat kamo, alagda ang Ginoo, sono sa ginsiling ninyo. Kuhaa ang inyo mga panong kag ang inyo mga kabakahan, suno sa ginsiling ninyo, kag maglakat; kag pakamaayoha man ako.’ Kag ginsako sang mga Egiptohanon ang katawohan sa paggowa sa ila sing madali gikan sa duta; kay nagasiling sila, ‘Magkalapatay kami tanan.’SP 32.5

  “Gani gindala sang katawohan ang ila linamas sa wala pa magkumbo, nga nagabagtong sang ila lamasan upud sa ila panapton sa ila mga abaga. Ginhimo sang katawohan sang Israel sono sa polong ni Moises, kay nagpangayo sila sa mga Egiptohanon sing huluyason nga pilak kag bulawan, kag panapton; kag ang Ginoo nagpahamuut sang katawohan sa itololok sang mga Egiptohanon, sa bagay nga ila ginhatagan sila sang ila ginpangayo. “Sa amo ginhublasan nila ang mga Egiptohanon”SP 32.6

  Ginpakita ini sang Dios kay Abraham mga apat ka gatus ka tuig ang nagligad bag-o pa ini natuman: “Gani naghambal Sia kay Abram: ‘Kilalaha sing matuud nga ang imo mga kaliwatan magamanlulugayaw sa duta nga indi ila, kag mag-alagad didto, kag sila sakiton sing apat ka gatus ka tuig; apang yadtong pungsud nga alagdon nila, hukman ko, kag sa olihi magagowa sila nga may dakung pagkabutang.’ ” Genesis 15:13,14.SP 33.1

  “Isa ka nagasalakut nga kadam-an ang nagtaklad man upud nila, kag mga kabakahan, mga panong kag kahayupan nga tama kadamu” Ang kaanakan sang Israel naggowa sa Egipto nga may madamu nga kagamitan, nga indi iya ni Faraon, kay wala ini nila ginbaligya sa ila. Si Jacob kag iya mga kabataan nagdala sang ila mga kasapatan kag kabakahan sa Egipto. Nagmuad ang Israelinhon upud sa ila kasapatan kag mga hinuptan. Ginhukman sang Dios ang mga Egiptohanon pinaagi sa pagpadala sa ila sang mga kalalatan, kag ila ginpadali ang Iya katawohan paggowa sa Egipto upud sang ila mga kagamitan.SP 33.2

  Ang Haligi Sang Kalayo—“Nagpanglakaton sila halin sa Sucot kag nagtulda sa Etam sa kilid sang kahanayakan. Kag ang Dios nagupud sa ila pinaagi sa haligi nga panganud sa adlaw sa paggiya sa ila sa dalanon, kon gab-i haligi nga kalayo agud maghatag sa ila sang kasanag sa ila panglakaton kon gab-i kag adlaw. Wala Niya ginkuha ang haligi sang panganud sa adlaw kag haligi sang kalayo sa gab-i sa Iya katawohan.”SP 33.3

  Sang nagtaliwan na ang mga Hebreo sa Egipto sang pila ka adlaw, ang mga Egiptohanon nagsiling kay Faraon nga indi na magbalik ang mga Hebreo sa pag-alagad sa iya. Naghinulsol ang mga Egiptohanon nga ila ginpasugtan sila nga maglakat. Bisan nagantos sila sa mga paghukom sang Dios, padayon sila sa pagpamatok. Niyan sila nagpamat-ud nga pabalikon sing puwersahan ang mga Israelinhon. Ang hari nagdala sang madamu nga mga hangaway kag anum ka gatus ka kangga, ginlagas sila, kag nalambut sila nga nagadolog sa ubay sang dagat.SP 33.4

  “Sang nagapalapit si Faraon, ginbayaw sang katawohan sang Israel ang ila mga mata, kag yari karon, ang mga Egiptohanon nagasonod sa ila; kag ginhadlukan sila sing tama. Kag ang katawohan sang Israel nagtuaw sa Ginoo; kag nagsiling sila kay Moises, ‘Bangud nga wala sing lulubngan sa Egipto gindala mo bala kami sa malayo nga mapatay sa kamingawan? Ngaa bala nga ginhimoan mo kami sing subong, sa pagpagowa sa amon sa Egipto? Indi bala ini ang ginpamolong namon sa imo sa Egipto, nga nagasiling, “Pabayai kami nga mag-alagad sa mga Egiptohanon?” Kay maayo pa sa amon nga mag-alagad sa mga Egiptohanon sang sa mapatay sa kamingawan.’SP 34.1

  “Kag naghambal si Moises sa katawohan, ‘Indi kamo magkahadluk, pahimonong, kag tan-awa ang kaluwasan sang Ginoo, nga himoon niya karon nga adlaw sa inyo; kay ang mga Egiptohanon nga inyo nakita karon nga adlaw, indi na ninyo nga mas-a makita liwat. Ang Ginoo magapakig-away tungud sa inyo, kag kamo magapahimonong lamang’ ”SP 34.2

  Kaluwasan sa Dagat nga Mapula—“Ang Ginoo nagsiling kay Moises, ‘Ngaa bala nagapanawag ka sa akon? Ipamolong sa katawohan sang Israel nga magpadayon sila. Bayawa ang imo sungkud, kag untaya ang imo kamut sa ibabaw sang dagat kag pihaka ini, agud nga magaagi ang katawohan sang Israel sa tunga sang dagat sa mamala nga duta.’ ” Gusto sang Dios nga mahangpan ni Moises nga ang Dios magahimo sang Iya buluhaton sa Iya katawohan—nga ang ila kinahanglanon mangin higayon sa Dios sa paghimo sang Iya buluhaton. Bisan malayo na ang ila panglakaton, pagapadayonon pa gihapon sila ni Moises. Iya pagagamiton ang iya sungkud nga ginhatag sang Dios sa iya sa pagtunga sang katubigan.SP 34.3

  ” ‘Kag patig-ahon ko ang mga tagiposoon sang mga Egiptohanon, agud nga sondon sila kag mapadunggan ako kay Faraon kag sa iya bug-os nga kasoldadosan, sa iya mga kangga, kag sa iya mga manugkabayo. Kag ang mga Egiptohanon makahibalo nga Ako ang Ginoo, kon mapadunggan ako labaw kay Faraon, sa iya mga kangga, kag sa iya mga manugkabayo.’SP 34.4

  “Niyan ang manugtunda sang Dios nga nag-una sa kasoldadosan sang Israel naghalin kag nagsonod sa ila; kag ang haligi nga panganud nga nag-una sa ila naghalin kag nagtindug sa likod nila. Nagpatunga ini sa kasoldadosan sang mga Egiptohanon kag sa kasoldadosan sang Israel. Kag may panganud kag kadudulman sa isa; kag ang kagabihon nagligad nga wala maghilapitay sila sa bug-os nga gab-i.”SP 35.1

  Indi makita sang mga Egiptohanon ang mga Israelinhon, tungud ang panganud sang kadulum yara sa ila atubang—panganud nga puro kasanag sa mga Israelinhon. Ginpakita lamang sang Dios ang Iya gahum agud matilawan kon ang Iya katawohan magasalig sa Iya pagkatapos ila makita ang mga ebidensya sang Iya pagtatap kag paghigugma sa ila, agud idula ang ila dipagkamatinoohon, pagpasipala, kag pagkumod. “Niyan gin-untay ni Moises ang iya kamut sa ibabaw sang dagat; kag ginpaponong sang Ginoo ang dagat paagi sa mabaskug nga salatan sa bug-os nga gab-i, kag ang dagat nahubsan, kag ang mga tubig naghawa. Kag ang katawohan sang Israel nagsulud sa tunga sang dagat sa mamalang duta, ang mga tubig nangindingding sa ila too kag sa ila wala” Ang tubig nag-alsa kag nagtindug nga daw isa ka ginpapilit nga pader, samtang ang Israelinhon naglakat sa mamala nga duta sa tunga sang dagat.SP 35.2

  Ang mga Egiptohanon nagkinalipay sa sina nga gab-i tungud daw yara liwat sa ila mga gahum ang Israelinhon. Abi nila wala nagid sing pamaagi nga sila makapalagyo, kay sa atubang sang mga Israelinhon ang malapad nga Mapula nga Dagat, kag ang Egiptohanon nga mga kasoldadohan sa ila likod. Pagkaaga nagkadto sila sa dagat. Ila nakita nga may mamala nga dalan, ang tubig natunga, nga nagatindug katulad sang isa ka pader sa duha ka kilid, kag ang katawohan sang Israel yara na sa tungatunga sang dagat, nga nagalakat sa mamala nga duta. Nanglas-ay kag naakig sila kay halos sigurado na nga ang mga Israelinhon mangin yara naman liwat sa idalum sang ila gahum. Apang ang wala ginapaabot nga pamaagi naghatag sa Israelinhon sang higayon nga makapalagyo liwat pinaagi sa dagat.SP 35.3

  “Naglagas ang mga Egiptohanon, kag nagsunod sa ila pasulud sa tunga sang dagat, ang tanan nga kabayo ni Faraon, ang iya mga kangga, kag ang iya mga manugkabayo. Kag sa kaagahon nga pagpulaw nagtolok ang Ginoo sa kasoldadosan sang mga Egiptohanon, paagi sa haligi nga kalayo kag panganud, kag nagpalisang sang kasoldadosan sang mga Egiptohanon. Ginpalus niya ang mga rueda sang ila mga kangga agud nga gin-iwatan sila sa paglakat; kag ang mga Egiptohanon nagsiling, ‘Malagyo kita gikan sa atubangan sang Israel; kay ang Ginoo nagapakig-away tungud sa ila batok sa mga Egiptohanon ”SP 35.4

  Ang mga Egiptohanon nagdasodaso sa pag-agi sa dalanon nga ginhanda sang Dios sa Iya katawohan, kag ang mga manugtunda sang Dios nag-agi sa mga soldado kag ginpanghukas ang rueda sang ila mga kangga. Ginhalitan sila. Ang ila pag-abante tuman kahinay, kag sila nagkabalaka. Ila nadumduman ang mga paghukom sa ila sang Dios samtang didto pa sila sa Egipto sa pagpilit sa ila nga hilwayon ang mga Israelinhon. Abi nila ang Dios nagdul-ong sa ila sa mga kamut sang mga Israelinhon. Nagpati sila nga ang Dios nagapakigaway kaupud sa Israel. Tuman gid ang ila kahadlok nga buut nila magpalagyo. Niyan ang Dios nagsiling kay Moises, “Untaya ang imo kamut sa ibabaw sang dagat, agud ang mga tubig mag-uli sa ibabaw sang mga Egiptohanon, sa ila mga kangga, kag sa ila manugkabayo.’ “Gani gin-untay ni Moises ang iya kamut sa ibabaw sang dagat, kag ang dagat nagbalik sa iya kinaugali nga pag-ilig; kag ang mga Egiptohanon nagsugbo sini; kag gintaktak sang Ginoo ang mga Egiptohanon sa tunga sang dagat. Nag-uli ang mga tubig kag nagtabon sang mga kangga kag sang mga manugkabayo kag sang bug-os nga kasoldadosan ni Faraon nga nagsonod sa iya pasulud sa dagat; nga wala sing nabilin sa ila bisan isa. Apang ang katawohan sang Israel naglakat sa mamalang duta sa tunga sang dagat, ang mga tubig nangindingding sa ila sa too kag sa ila wala.SP 36.1

  “Amo ini ang pagluwas sang Ginoo sang Israel sadtong adlaw sa kamut sang mga Egiptohanon. Nakita sang Israel ang mga Egiptohanon nga patay sa baybayon. Kag nakita sang Israel ang dakung buhat nga ginhimo sang Ginoo sa mga Egiptohanon, kag gani ang Dios nagluwas sang Israel sa sina nga adlaw sa mga kamut sang mga Egiptohanon, kag ang katawohan nagkahadluk sa Ginoo; kag nagtoo sila sa Ginoo kag kay Moises nga iya alagad.”SP 36.2

  Sang napamatud-an sang mga Hebreo ang makatalanhaga nga binuhatan sang Dios sa paglutos sa mga Egiptohanon, sila nagambahan sa pagpasalamat kag pagdayaw.SP 36.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents