Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Paglansang Sa Kay Cristo

  Si Cristo, ang bilidhon nga Anak sang Ginoo, gindul-ong sa katawohan agud ilansang. Ang mga gintoton-an kag mga tumuloo sa malapit nga mga duug nag-ugyon sa kadam-an nga nagsunod kay Jesus pakadto sa Kalbaryo. Ang iloy ni Jesus didto man, kaupud ni Juan, ang pinalangga nga gintoton-an. Ang iya tagiposoon puno sang indi masaysay nga kasakit, pero upud sa mga gintoton-an, naglaum sia nga ang mapait nga lalantawon magabaylo, kag iplastar ni Jesus ang Iya gahum kag magpakita sa Iya mga kaaway bilang Anak sang Dios. Ang tagiposoon sang Iya iloy nagakasubo sa pagpanumdum sang mga dinalan nga Iya ginhambal nga sa karon nagakalatabo na.SP 68.3

  Daw halos palang nag-agi si Jesus sa gawang sang puluy-an ni Pilato sang ang krus nga gin-aman para kay Barabbas ginpaggowa kag gintungtung sa Iya pilason kag dugoon nga abaga. My mga krus man nga gintungtung sa mga abaga sang kaupud ni Barabbas, nga pagapatyon man upud ni Jesus. Wala palang gani madugay sang Iya pagpas-an sang krus, Sia nalipong tungud sang pag-agay sang dugo kag sobra sa kakapoy kag kasakit.SP 69.1

  Sang naumpawan si Jesus, gintungtung liwat ang krus sa Iya abaga, kag ginpilit sa paglakat. Tungud mabug-at ang lulan, nagisi-isi Sia, kag sa hinali natumba. May nagsiling nga patay na Sia, apang naumpawan liwat. Ang mga sacerdote kag mga pangulo wala gid nalooy kay Jesus, bisan ila nakita nga indi Niya mapas-an ang krus sing malawig. Samtang sila nagahunahuna kon ano ang ila himoon, si Simon nga taga-Cyrenian, nagsugata sa ila. Ginpilit sia sa pagpas-an sang krus. Ang mga anak ni Simon mga gintotonan ni Jesus, pero sia indi.SP 69.2

  Madamu ang nagsunod sa Manluluwas pakadto sa Kalbaryo. Madamu man ang nagpasipala kag nagpakahuya sa Iya, apang ang iban naghibi kag nagdayaw sa Iya. Yadtong mga tawo nga Iya gin-ayo kag ginbanhaw nagpasanyog sang Iya makagagahum nga hinimoan kag nagdemanda ngaa ginamaltrato bisan wala Sia sing ginhimo nga malain. Mga pila palang ka adlaw nga nagligad, nag-upud sila sa Iya kag nagasinggit sang mga hosanna kag nagwagayway sang sanga sang mga palma samtang Sia nagasakay pakadto sa Jerusalem. Apang ang iban nga nagsinggit sang una sang pagdayaw sa Iya, sa karon nagsinggit, “Ilansang Sia! Ilansang Sia!”SP 69.3

  Ginlansang sa Krus—Sang pag-abot nila sa duug sa diin patyon si Cristo, ang mga ginhusgahan gin-gapos sa krus. Samtang ang duha ka makawat nagpakigbato sa mga manuggapos, si Jesus nagpahimoyong lang. Ang iloy ni Jesus nagtulok sa Iya nga napun-an sang kasakit kag kakagha, nga nagalaum nga magahimo Sia sang kalatingalahan agud luwason ang Iya kaugalingon. Nakita niya sang gin-unyat ang Iya kamut sa krus—yadtong mga kamut nga nagpakamaayo kag nagpang-ayo sa madamu nga beses sa mga nagmalasakit. Niyan ang martilyo kag ang lansang na handa na. Sang ginlansang na ang Iya mahumok nga mga kamut, ang mga gintoton-an indi makabatas sa pagtulok sa nakapulunaw nga talan-awon, ilabi pa ang Iya iloy.SP 69.4

  Si Jesus wala nagreklamo bisan wala sing nagpahid sang Iya dalagku nga mga balhas, bisan wala sing malolo nga mga pulong nga nabatian sa paglipay sa Iya tawohanon nga tagiposoon. Nagaisahanon Sia sa Iya pagbatas. Samtang ang mga soldado nagahimo sang ila makahaladlok nga buluhaton, kag Sia nagaantos sang walay tupong nga kasakit, si Jesus nagpangamuyo para sa Iya mga kaaway: “Amay, patawara sila; kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo” Lucas 23:34. Inang pangamuyo ni Cristo naghakus sang bug-os nga kalibutan, nga nagsakup sa mga makasasala nga magakabuhi, tubtub sa katapusan sang tinion.SP 70.1

  Pagkatapos nalansang si Jesus sa krus, ginpabangon ini sang pila ka makusog nga mga tawo kag ginpusdak nga may kaakig sa buho nga ila ginhanda, nga nagdolot sang tuman ka sakit nga pagkapilas sa Anak sang Dios. May kabalakho nga natabo. Ang mga sacerdote, mga pangulo, mga escriba nalipat sang ila sagrado nga palangakoan kag nagbuylog sa pagpakahuya kag pagpasipala sa nagatagumatayon nga Anak sang Dios, nga nagasiling, “Kon ikaw ang Hari sang mga Judio, luwasa ang Imo kaugalingon.” Lucas 23:37. Kag ginsulitsulit pa sang iban, “Ang iban ginaluwas niya; ang iya kaugalingon indi niya maluwas.” Marcos 15:31. Ang mga dungganon sang templo, mapintas nga mga soldado, talamayon nga makawat sa krus, kag mapintas nga kadam-an—sila tanan naghugpong sa pagkastigo kay Cristo.SP 70.2

  Ang mga makawat nga ginlansang kaupud ni Jesus nag-antus man sang kaangay nga kasakit ni Jesus: apang ang isa nangin matigdas kag masupug kag desperado tungud sang kasakit. Iya man ginpakahuy-an si Jesus sa pagsiling, “Indi bala ikaw si Cristo? Luwasa ang imo kaugalingon kag kami” Lucas 23:39. Ang isa naman ka makawat indi matigdas nga kriminal. Sang nabatian niya ang makahuluya nga tinaga sang iya upud, iya sia ginsabdong, nga nagasiling, “Wala ka gid bala mahadluk sa Dios, sanglit yara ka sa amo man nga katagudilian? Kag sa aton matarung gid; kay nagabaton kita sang nagakaigo nga balus sa aton mga buhat; apang ining tawo walay nahimo nga sayup.” Lucas 23:40, 41. Niyan, samtang ang iya tagiposoon nalooy kay Cristo, ang langitnon nga kapawa naglikop sa iya panghunahuna. Sa kay Jesus, nga napilasan, napahuya-an, kag nalansang sa krus, iya nakita ang iya Manluluwas, ang iya mismo nga paglaum, kag naghangyo sa iya sa mapainubuson nga pagtoo: ” ‘Jesus, dumduma ako kon magsulud ka sa imo ginharian.’ ” Kag nagsabat sia sa iya, ‘Sa pagkamatuud, nagasiling ako sa imo karon nga adlaw, *Sa pagbutang sang koma pagkatapos sang pulong nga “adlaw” sa baylo nga sa tapos sang pulong nga “imo,” nga masami makita sa iban nga mga bersyon, ang matuud nga kahulugan sang teksto nangin mas maathag. Si Jesus mismo ang nagsiling pagkasunod nga Domingo nga Sia wala pa makakayab sa lya Amay. luan 20:17. manginkaupud ka nakon sa Paraiso’ ” Lucas 23:42, 43.SP 70.3

  Nga may pagkatingala, nakita sang mga manugtunda ang walay tupong nga gugma ni Jesus. Samtang nagaantos sang pinakamasakit nga kasakit sang lawas kag painoino, ang hunahuna ni Jesus para gihapon sa iban kag nagpabaskung sang makasasala sa pagtoo. Samtang Iya ginatugyan ang Iya kaugalingon sa kamatayon, Iya gihapon ginahigugma ang mga nagkaladula nga katawohan nga mas labaw pa kay sa kamatayon. Sila nga nakasaksi sining hitabo didto sa kalbaryo, nakahangup sang ulihi nga ining nagkalatabo nagpabakod sang ila pagtoo sa kay Cristo.SP 71.1

  Ang mga kaaway ni Jesus sa karon nagahulat sang Iya kamatayon. Naglaum sila nga ang Iya kamatayon magapahipos sang mga sugidsugid sang Iya diosnon nga gahum kag makatalanhaga nga mga kalatingalahan. Naghanduraw sila nga indi na sila magkurog sa Iya kagamhanan. Ginpangtungatunga sang walay balatyagon nga mga soldado nga nagplastar sang lawas ni Jesus sa krus ang Iya panapton, apang nagpuisay sa panapton nga wala sing sidsid. Ginkasugtan nila ini pinaagi sa pagpustahanay. Ang Balaan nga Kasulatan sing sibo naglaragway sining hitabo ginatos ka tinuig ang nagligad sa wala pa ini nahitabo: “Kay ginlibutan ako sang mga ido; ginkibon ako sang guban sang mga manughikot sang kalautan; ginpalansan nila ang akon mga kamut kag ang akon mga tiil; ginabahinbahin nila sa ila ang akon mga panapton, kag ginapapalaran nila ang akon kunup.” Salmo 22:16, 18.SP 71.2

  Leksyon sa Gugma Para sa mga Ginikanan—Ang mga mata ni Jesus nagtulok sa kadam-an nga nagtililipon sa pagsaksi sang Iya kamatayon, kag sa tiil mismo sang krus Iya nakita si Juan nga nagaalay-ay sa kay Maria, ang iloy ni Cristo. Sia nagbalik sa sina nga makasiligni nga hitabo, kay indi niya mabatas nga pagabayaan ang iya Anak. Ang katapusan nga leksyon ni Jesus amo ang paghigugma para sa mga ginikanan. Iya gintulok ang napun-an sang kasubo nga guya sang Iya iloy, dayon kay Juan. Iya liwat gintulok ang Iya iloy kag nagsiling, “Babayi, yari karon ang imo anak!” Niyan nagsiling sia sa gintoton-an, “Yara karon ang imo iloy!” Juan 19:26, 27. Nahangpan ni Juan ang pulong ni Jesus kag ang sagrado nga tugon sa iya. Iya gilayon ginkuha ang iloy ni Jesus palayo sa sinang mapait nga hitabo sa Kalbaryo. Sugod sa sina nga tion, iya gintatap sia bilang isa ka mainalagdon nga anak, nga gindala didto sa iya puluyan. Ang himpit nga ehemplo sang paghigugma ni Jesus sa ginikanan wala napalong sa pagligad sang panahon. Samtang Iya ginaantos ang tuman nga kasakit, wala Niya ginkalipatan ang Iya iloy, kondi naghimo sang mga pamaagi nga mangin maayo ang iya buwas-damlag.SP 72.1

  Ang tinutuyo sang pagkabuhi ni Cristo diri sa duta malapit na nga matuman. Nagmala ang Iya nga puwak, gani Sia nagsiling, “Ginauhaw Ako!” Ila ginbasa ang espongha sang langgaw kag apdo kag ginpainum ini sa Iya; kag sang Iya natilawan ini, ginpamalibaran Niya. Karon ang Ginoo sang kabuhi kag himaya nagatagumatayon, ang tal-us para sa tawo. Ang pagbatyag sang sala, nga nagdul-ong sang kaakig sang Amay sa Iya nga mangin aton tal-us, ang nagpapait sang Iya gin-inum, ang nagbuka sang tagiposoon sang Anak sang Dios.SP 72.2

  Ang mga kasal-anan sang tawo ginsaylo kay Cristo bilang aton tal-us. Ginkabig Sia nga manuglapas agud Iya maluwas ang mga naglapas halin sa kalautan sang kasogoan. Ang sala sang tagsa ka mga henerasyon ni Adan nagpabug-at sang Iya tagiposoon. Ang kaakig sang Ginoo kag ang pagpakita sang Iya disgusto tungud sang sala naglikop sa kalag sang Iya Anak nga may katahap. Ang pagtalikod sang Amay sa Manluluwas sang Sia nagaantus nagpilas sang Iya tagiposoon nga may kasubo nga indi mahangpan sang tawo. Ang tagsa ka kasakit nga Iya ginbatas sa krus, ang mga tulo sang dugo halin Iya ulo, mga kamut kag tiil, ang pagkapunaw tungud sang kasakit, kag ang indi mamitlang nga kakagha nga naglikop sa Iya nga lawas sang nagtalikod ang Iya Amay, nagahambal sa aton, Ini tungud sang Iya gugma sa imo nga ang Anak sang Dios nagsugot nga angkonon ang ining kasakit. Para sa imo Iya gindayaan ang pagdumalahan sang kamatayon kag ginbuksan ang gawang sang Paraiso kag kabuhi nga walay katapusan. Sia nga nagpalinong sang mabaskug nga mga balud pinaagi sa Iya pulong kag naglakat sa mabalud nga tubig, nga nagpakurog sang mga yawa kag ang mga balatian nagkalawala sa Iya lamang pagtandug, nga nagbanhaw sang mga patay, kag nagbukas sang mga mata sang mga bulag, nagtugyan sang Iya kaugalingon sa krus bilang katapusan nga halad para sa mga makasasala. Sia, ang manugpas-an sang sala, nag-antos sang silot para sa kasal-anan kag nangin makasasala para lang sa aton.SP 72.3

  Ginpuga ni Satanas ang tagiposoon ni Jesus pinaagi sa iya matigdas nga mga pagtilaw. Ang sobra kabug-at nga sala, nga Iya ginkangil-iran, ginpapas-an sa Iya. Amo na nga sa sina nga tion ang Iya pagkatawo nangibabaw sa sinang makakulugmat nga takna. Ang mga manugtunda nagsaksi nga may kahalangawa sang daw indi mabatas nga kasakit sang Anak sang Ginoo, nga sobra sa ikasarang sang Iya lawas. Ang langitnon nga mga tinuga nagpanabon sang ila mga guya sa indi mabatas nga lalantawon.SP 73.1

  Ang mga tinuga nagpakita sing kalooy sa ginpakahuy-an kag tagumatayon nga Manunuga. Bisan ang adlaw indi makabatas sa pagtulok sa sining mapait nga lalantawon. Ang iya mga kasanag nagsilak sa bug-os nga kalibutan sa tungang adlaw, apang sa hinali nagdulum. Ang ligum nga kadulum naglikop sang krus kag sa bugos nga palibot, nga daw may napatyan. Ang kadulum nagpabilin sing tatlo ka oras. Sa ikasiam nga takna, ang makasiligne nga kadulum nagtaliwan sa katawohan, apang sa gihapon naglikup sa Manluluwas kaangay sang isa ka mantil. Ang akig nga mga kilat daw gusto igoon Sia samtang Sia nalansang sa krus. “Si Jesus nagsinggit sa mabaskug nga tingug, ‘Eloi, Eloi, lama sabactani?’ kon sayoron, ‘Dios ko, Dios ko, ngaa bala ginpatumbayaan mo ako?’ ” Marcos 15:34.SP 73.2

  Natapus Na—Nga may kalinong, ang katawohan naghulat sa katapusan nga bahin sang sining makahaladluk nga hitabo. Ang adlaw nagsilik liwat, apang ang kadulum sa gihapon naglikop sang krus. Sang hinali ang kadulum naalsa sa krus, kag ang matin-aw nga tingug ni Jesus, kaangay sang trumpeta, naglangob sa bugos nga gintuga. Sia nagsinggit, “Natapos na!” “Amay, ‘sa imo mga kamut ginatugyan ko ang akon espirito.’ ” Lucas 23:46. May kasanag nga naglikop sa krus, kag ang guya sang Manluluwas nagsilak nga may himaya kaangay sang adlaw. Niyan nagduko Sia kag napatay.SP 74.1

  Sa tion sang kamatayon ni Cristo, may mga sacerdote nga nagahimo sang ila hilikuton sa templo sa atubang sang kumbong nga nagapain sang balaan kag ang pinakabalaan nga duug. Sing hinali, nabatyagan nila ang pagkurog sang duta sa ila ginatindugan, kag ang kumbong sang templo, mapag-on kag malahalon nga tela, nagisi sa tunga halin sa ibabaw pakadto sa idalum sang amo man nga kamut nga nagsulat sang dinalan sang kamatayon sa pader sang palasyo ni Belsasar.SP 74.2

  Wala gintugyan ni Jesus ang Iya kabuhi tubtub natapos Niya ang buluhaton nga Iya ginkadto nga pagahimoon. Niyan nagsinggit Sia samtang nagahingalo, “Natapos na!” Ang mga manugtunda naghinugyaw sang ila pagkabati sang sining mga dinalan, tungud ang piano sang kaluwasan natuman na. May kalipay sa langit kay tungud sa pagkabuhi nga may pagtuman, ang mga kabataan ni Adan mabayaw sa atubang sang Ginoo. Nalutos si Satanas. Nahibaloan niya nga ang iya ginharian nadula.SP 74.3

  Ang Paglubong—Naglibug ang ulo ni Juan kon ano ang iya pagahimoon sa lawas sang iya pinalangga nga Amo. Nagpalanigbos sia sa paghunahuna nga basi ang lawas ni Jesus pagaabusaran sang harasharas kag walay balatyagon nga mga soldado kag basi kon diin lang nila ilubong ini. Nakahibalo sia nga indi sia makabaton sang pabor halin sa Judio nga mga pangulo kag kay Pilato man. Pero si Jose kag si Nicodemus may pamaagi. Ining duha kabahin sang Sanhedrin kag ila kilala si Pilato. Sila may kuwarta kag may pangilala. Gusto gid nila nga mahatagan sang dungganon nga pagpalubong si Jesus.SP 74.4

  Sing maisugon si Jose nagkadto kay Pilato kag nagpangabay nga sia magpalubong kay Jesus. Sa gilayon si Pilato naghatag sang opisyal nga sogo nga ihatag ang lawas ni Jesus kay Jose. Samtang ang gintoton-an nga si Juan nagapalibog pa nahanungud sa lawas sang iya pinalangga nga Amo, si Jose nga taga-Arimatea may nabitbit na nga sogo halin sa gobernador. Si Nicodemus naman, sa pihak nga bahin, nagpaabot na sang resulta sang pagkadto ni Jose kay Pilato. Dala niya ang malahalon nga mga pahamot nga nahimo halin sa mirra kag linaloes, mga halos isa ka gatos ka libras. Wala pa gid sang may nahatagan sang kaangay nga pagatipan sa ila kamatayon sa bug-os nga Jerusalem.SP 75.1

  Sing hinayhinay kag may pagtahud, gamit ang ila mga kamut, ila ginkuha ang lawas ni Jesus sa mapait kag mapintas nga krus, samtang nagatulo ang ila mga luha sa pagtan-aw sa pilason kag puno sang lagob nga lawas ni Jesus. Ila ini ginpaliguan. May bag-o nga lulubngan si Jose, nahimo sa bato, para sa iya kaugalingon. Malapit ini sa Kalbaryo. Iya ini gin-aman agud didto ilubong si Jesus. Ang Iya lawas, upud sa mga pahamot nga gindala ni Nicodemus, ila ginputos sa maputi nga panapton. Ginbitbit sang tatlo ka gintoton-an, upud ang kasubo, ang lawas ni Jesus pakadto sa bag-o niya nga lulubngan, nga wala pagid nalubngan. Didto ila gintadlong ang nagapililo Niya nga mga tiil kag ginplastar ang Iya mga kamut sa Iya dughan. Ang mga babayi halin sa Galilea nagpalapit agud sa pagsiguro nga ang tanan nahimo sing maayo sa wala na sing kabuhi nga lawas sang ila pinalangga nga Manunudlo. Niyan ila nakita nga ang daku nga bato ginpaligid sa pagtakop sang ganhaan sang lulubngan, kag didto nila ginbilin ang Anak sang Ginoo. Ang mga babayi ang katapusan nga naghalin sa krus, kag katapusan man sa lulubngan ni Cristo.SP 75.2

  Bisan pa napatigayon sang Judio nga mga pangulo ang ila yawanon nga buko sa pagpatay sa Anak sang Dios, wala nag-untat ang ila kalangkag ukon kaimon kay Cristo. Nalipay sila tungud sa ila madinalag-on nga pagtimalus, pero ginakulbaan basi ang patay nga lawas ni Cristo sa lulubngan ni Jose mabanhaw. Gani, “ang puno nga mga sacerdote kag mga Fariseo nagtipon kay Pilato kag nagsiling, ‘Ginoo, nadumduman namon nga yadtong madayaon sang buhi pa nagsiling, “Sa tapus sang tatlo ka adlaw mabanhaw ako.” Busa magsogo ka nga tig-onon ang lulubngan tubtub sa ikatlong adlaw, basi nga magkara ang iya mga gintoton-an kag kawaton nila sia, kag magsiling sa katawohan, ‘Nabanhaw sia, kag ang olihi nga kabutigan malain pa sa nahauna.’ ” Mateo 27:6264. Indi man gusto ni Pilato, katulad sa mga Judio, nga si Jesus mabanhaw nga may gahum sa pagtimalus sa mga kasal-anan sang mga tawo nga nagpigos sa Iya, gani nagpadala sia sang Romanhon nga mga soldado suno sa sogo sang mga sacerdote.SP 75.3

  Ginkilala sang mga Judio ang bintaha kon may nagabantay sa lulubngan ni Jesus. Gani ila ginsilyohan ang bato nga nagasira sang lulubngan agud ila mahibaloan kon ini nabuksan ukon wala. Sila naghimo sang tanan nga paghalong sa hilikuton sang mga gintoton-an basi sila magdaya sa lawas ni Jesus. Apang ini tanan nga piano kag paghalong naghatag lang sang isa ka daku nga kadalag-an kag kamatooran sa Iya pagkabanhaw.SP 76.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents