Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 6—Ang Balasihan

  Ang Napulo Ka Sogo

  Ang Kasogoan Sang Dios Ginpahayag sa Bukid Sang Sinai—Pagkatapos nga ginpakita sang Ginoo ang pagpamatuud sang Iya gahum sa mga Israelinhon, Iya sila ginsugiran kon sin-o Sia: “Ako ang Ginoo nga imo Dios, nga nagpagowa sa imo gikan sa duta sang Egipto, sa balay sang kahiolipnan.” Ang amo man gihapon nga Dios nga nagpakita sang Iya gahum sa mga Egiptohaon sa karon nagpamulong sang Iya sogo:SP 37.1

  “Dili ka maghuput sing iban nga mga dios sa atubangan ko.SP 37.2

  “Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban, ukon bisan ano nga kaangay sang bisan anong butang nga yara sa langit sa ibabaw, ukon yara sa duta sa idalum, ukon yara sa tubig sa idalum sang duta; dili ka magyaob sa ila ukon mag-alagad sa ila; kay Ako ang Ginoo nga imo Dios maimon nga Dios, nga nakapaduaw sang kalautan sang mga ginikanan sa mga anak tubtub sa ikatlo kag sa ikap-at nga kaliwatan sang mga nagadumut sa akon, apang nagapakita sing malig-on nga paghigugma sa linibo sang mga nagahigugma sa akon kag nagabantay sang akon mga sogo.SP 37.3

  “Dili ka maggamit sang ngalan sang Ginoo nga imo Dios sa wala sing kapuslanan; kay indi pagkabigon sang Ginoo nga wala sing sala ang nagagamit sang iya ngalan sa walay kapuslanan.SP 37.4

  “Dumduma ang adlaw nga inugpahuway, sa pagpakabalaan sini. Sa anum ka adlaw magpangabudlay ka, kag maghimo sang tanan mong buluhaton; apang ang ikapitong adlaw isa ka inugpahuway sa Ginoo nga imo Dios; sa sini dili ka maghimo sing bisan anong buluhaton, ikaw ukon ang imo anak nga lalaki, ukon ang imo anak nga babayi, ukon ang imo alagad nga lalaki, ukon ang imo alagad nga babayi, ukon ang imo kahayupan, ukon ang dumuloong nga yara sa sulud sang imo mga gawang; kay sa anum ka adlaw ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang duta, ang dagat, kag ang tanan nga yara sa ila, busa ginpakamaayo sang Ginoo ang adlaw nga inugpahuway kag ginpakabalaan ini.SP 37.5

  “Tahora ang imo amay kag ang imo iloy, agud nga ang imo mga adlaw maglawig sa duta nga ginahatag sa imo sang Ginoo nga imo Dios.SP 38.1

  “Dili ka magpatay.SP 38.2

  “Dili ka magpanglahi.SP 38.3

  “Dili ka magpangawat.SP 38.4

  “Dili ka magsaksi sing dimatuud batok sa imo isigkatawo.SP 38.5

  “Dili ka magkaibog sang balay sang imo isigkatawo; dili ka magkaibog sang asawa sang imo isigkatawo, ukon sang iya alagad nga lalaki, ukon sang iya alagad nga babayi, ukon sang iya baka, ukon sang iya asno, ukon ano nga butang nga iya sang imo isigkatawo”SP 38.6

  Ang una kag ikaduha nga mga katipan ni Jehovah naghambal batok sa pagsimba sa diosdios, kay magadul-ong sa sarisari nga sala kag pagpamatok, kag magaresulta sa paghalad sang tawo bilang sakripisyo. Gusto sang Dios nga mangin mabinantayon kita sa ginagmay nga mga pagpakasala. Ang una nga apat ka katipan ginhatag sa pagpahibalo sa tawo sang ila buluhaton sa Dios. Ang ikaapat ang nagaangot sang halangdon nga Dios kag sang tawo. Ang adlaw nga inugpahuway ginhatag sing pinasahi para sa kaayohan sang katawohan kag sa pagpasidungug sa Dios. Ang katapusan nga anum ka katipan nagapakita sang aton buluhaton sa tagsatagsa.SP 38.7

  Ang adlaw nga inugpahuway mangin tanda sang Dios kag sang Iya katawohan tubtub sa katubtuban. Sa sini nga pamaagi ini mangin tanda—ang tanan nga magabantay sang adlaw nga inugpahuway nagapakita nga ila ginaalagad ang buhi nga Dios, ang manunuga sang mga langit kag duta. Ang adlaw nga inugpahuway mangin tanda sang Dios kag sang Iya katawohan tubtub may katawohan Sia sa ibabaw sang duta nga magaalagad sa Iya.SP 38.8

  “Karon sang nabatyagan sang bug-os nga katawohan ang mga daguub kag ang mga kilat kag ang tonog sang budyong kag ang bukid nga nagaaso, ang katawohan nahadluk kag nagkurug; kag nagtindug sila sa malayo, kag nagsiling kay Moises, “Pamolong ka sa amon, kag kami magapamati; apang dili ang Dios magpamolong sa amon, basi nga mapatay kami.’SP 38.9

  “Kag si Moises nagsiling sa katawohan, ‘Dili kamo magkahadluk; kay nagkari ang Dios sa pagtilaw sa inyo; kag nga ang kahadluk sa iya manginyara sa atubangan ninyo, agud nga indi kamo magpakasala.’ Kag ang katawohan nagtindug sa malayo, samtang si Moises nagpalapit sa pitipit nga kadudulman diin yara ang Dios.SP 38.10

  “Kag ang Ginoo nagsiling kay Moises, ‘Amo ini ang isiling mo sa katawohan sang Israel: “Kamo gid nakakita nga ako nagpakighambal sa inyo gikan sa langit.” * ” Ang halangdon nga presensya sang Dios sa Sinai, kag ang mga kagamo sa kalibutan tungud sang Iya presensya, ang makahaladluk nga mga pagdaguub kag pagpangilat tungud sang pagbisita sang Dios, nagpagtik sa hunahuna sang katawohan nga may pagtahud kag kahadluk sa Iya sagrado nga kahimayaan. Niyan nakaatras sila sa hamili nga presensya sang Dios, nga nagkahadluk basi indi nila masarangan ang Iya makahalanguyus nga himaya.SP 39.1

  Ang Katalagman Sang Pagsimba sa Diwata—Padayon nga ginabantayan sang Dios ang mga Israelinhon batok sa pagsimba sa mga diosdios. Sia nagsiling sa ila, “Dili kamo maghimo sing iban nga mga dios nga pilak upud sa akon, ukon maghimo nga sa inyo sing mga dios nga bulawan.” Yara sila sa katalagman sa pag-ilog sa mga Egiptohanon nga nagahimo sang mga larawan nga nagatal-us sa Dios.SP 39.2

  Buut sang Dios nga mahangpan sang Iya katawohan nga Sia lamang ang sentro sang ila pagsimba. Kon ila madaug ang mga pungsud nga nagasimba sa diosdios, indi nila hupton ining mga laragway nga ila ginasimba, kondi gub-on sing bug-os. Madamu sining hentil nga mga diosdios tama ka malahalon kag matahum ang pag-obra. Tungud sini basi ang nakasaksi sang pagsimba sa diosdios masulay, kay madamu sini ang makita sa Egipto, kag basi tahuron pa nila ining walay pulos nga mga laragway. Buut sang Ginoo ipahibalo sa Iya katawohan nga tungud sa pagsimba sining mga pungsud sa mga diosdios, mangin malaut man sila, kag Iya pagagamiton ang Israelinhon bilang pamaagi nga Iya masilutan sila kag gub-on ang ila mga dios.SP 39.3

  Pagkatapos nabaton ni Moises ang mga paghukom halin sa Ginoo kag Iya ginsulat para sa katawohan, subong man sang mga saad kag mga pamaagi sang pagtuman, ang Ginoo nagsiling sa iya, ” ‘Tukad ka pakadto sa Ginoo, ikaw kag si Aaron, si Nadab, kag si Abiu, kag ang kapitoan sang mga tigulang sang Israel, kag simba kamo sa malayo. Si Moises lamang ang magpalapit sa Ginoo, apang ang iban dili magpalapit; kag ang katawohan dili magtukad upud sa iya.’SP 39.4

  “Si Moises nag-abut kag nagsugid sa katawohan sang tanan nga polong sang Ginoo kag sang tanan nga mga pagsolondan; kag ang bug-os nga katawohan nagsabat sa isa ka tingug, kag nagasiling, “Ang tanan nga polong nga napamolong sang Ginoo himoon namon.’ ” Exodo 24:1-3.SP 40.1

  Ginsulat ni Moises, indi ang Napulo ka Sogo, kondi ang mga paghukom nga gusto sang Dios nga ila pagabantayan kag ang mga saad sa diin nagadepende sa ila pagtuman sa Iya. Iya ini ginbasa sa katawohan, kag nagsumpa sila sa pagtuman sang tanan nga mga pulong nga ginhambal sang Ginoo. Gani ginsulat ni Moises ang ila sagrado nga sumpa sa tolon-an kag nagtugyan sang halad sa Dios para sa katawohan. “Niyan ginkuha niya ang tolon-an sang katipan, kag ginbasa sa idulungug sang katawohan; kag nagsiling sila, ‘Ang tanan nga napamolong sang Ginoo himoon namon, kag kami magmatinumanon.’ Kag ginkuha ni Moises ang dugo kag ginwisik sa katawohan, kag nagsiling, ‘Yari karon ang dugo sang katipan nga ginhimo sang Ginoo sono sini tanan nga polong.1” Ginsulit sang katawohan ang ila sagrado nga sumpa sa Ginoo nga ila pagahimoon ang tanan nga Iya ginhambal kag mangin matinumanon. (Exodo 24:7, 8).SP 40.2

  Ang Walay Katubtuban nga Kasogoan Sang Dios—Yara na ang kasogoan sang Dios bag-o pa matuga ang katawohan. Amo ina ang nagagahum sa mga manugtunda. Si Satanas nahulog tungud iya ginlapas ang mga prinsipyo sang pagdumalahan sang Dios. Pagkatapos gintuga sang Dios si Adan kag Eva, Iya ginpahibalo sa ila ang Iya kasogoan. Wala pa ini masulat pero gintudlo ini ni Jehova sa ila.SP 40.3

  Sa Eden ginpasad sang Dios ang adlaw nga inugpahuway sang ikaapat nga sogo. Pagkatapos nga nahimo sang Dios ang kalibutan kag natuga ang tawo sa duta, Iya ginhimo ang adlaw nga inugpahuway para sa ila. Pagkatapos sang pagpakasala kag pagkahulog ni Adan, wala sang may gindula sa kasogoan sang Dios. Yara na ang palatukuran sang Napulo ka Sogo sa wala pa mahulog ang tawo kag nagakabagay para sa balaan nga mga tinuga. Pagkatapos sang pagkahulog, ang mga palatukuran sang sining mga kasogoan wala ginbayluhan, apang naghatag sang dugang nga kasogoan ang Dios para sa kaayohan sang katawohan sa ila nahulog nga kahimtangan.SP 40.4

  Nagpasad ang Dios sang sistema sa paghalad sang sapat, agud ipat-ud sa nahulog nga katawohan ang kamatooran nga ang man-og nagpatalang kay Eva sa pagpapati nga ang bayad sang sala kamatayon. Ang paglapas sang kasogoan sang Dios nangin kinahanglanon para manginmatay si Cristo bilang halad, agud makalikaw ang mga makasasala sa silot kag sa gihapon maamligan ang dungug sang kasogoan sang Dios. Ang pamaagi sang mga pagsakripisyo magatudlo sa mga makasasala nga mangin mapainubuson, bisan pa sa ila pagkahulog, kag magadul-ong sa ila sa paghinulsul kag pagsalig sa Dios lamang, pinaagi sa ginsaad nga Manunubos, para sa kapatawaran sang nagligad nga mga paglapas sa Iya kasogoan. Kon wala ang paglapas sa kasogoan sang Dios, wala kontani sang kamatayon, kag wala na kontani sang pagkinahanglan sang dugang nga mga kasogoan sa pagtatap sang kahimtangan sang nahulog nga katawohan.SP 41.1

  Gintudluan ni Adan ang iya mga linahi sang kasogoan sang Dios, nga ginpasa sa mga matutum sa isa ka henerasyon pakadto sa isa. Ang padayon nga paglapas sa kasogoan sang Dios nagdala sang anaw sa kalibutan. Gintipigan ni Noe kag sang iya pamilya ang kasogoan, kag tungud sila matutum, naluwas sila sa arka pinaagi sa kalatingalahan sang Dios. Gintudluan ni Noe ang iya mga linahi sang Napulo ka Sogo. Halin kay Adan, ang Ginoo nagpreserba sang katawohan para sa Iya kaugalingon, nga sa ila tagiposoon yara ang Iya sogo. Naghambal Sia nahanungud kay Abraham, Sia “nagtuman sa akon tingug kag nagbantay sang akon tinulin, sang akon mga sogo, sang akon mga palatukuran, kag sang akon mga kasogoan.” Genesis 26:5.SP 41.2

  Nagpakita ang Ginoo kay Abraham kag nagsiling sa iya “Ako Dios nga Makaako; maggawi ka sa atubangan nakon, kag maghimpit ka. Kag magahimo ako sang akon katipan sa tunga nimo kag nakon, kag magapabuad sa imo sing lakas.” Genesis 17:1, 2. “Kag ako magatukud sang akon katipan sa tunga nakon kag nimo kag sa imo mga kaliwatan sa olihi nimo sa bug-os nila nga mga kaliwatan nga katipan dayon, nga mangin-Dios sa imo kag sa imo mga kaliwatan sa olihi nimo.” Genesis 17:7.SP 41.3

  Niyan Iya ginmandoan si Abraham kag ang iya mga kaliwatan nga pagapaltakon sila, isa ka tipolon nga paggisi sang panit, bilang saad nga ang Dios nag-utud kag nagpain sa ila sa iban nga mga pungsud bilang Iya pinasahi nga handumanan. Ini nga tanda ginhatag nila bilang maligdong nga saad nga indi sila magpangasawa sang indi nila kalahi, kay sa sini nga buhat madula nila ang ila pagtahod sa Dios kag sa Iya balaan nga sogo kag mangin kaangay sang katawohan sa palibot nga pungsud nga nagasimba sa mga diosdios.SP 41.4

  Sa pagpapaltak, sila maligdong nga nagapasogot sa pagtuman sang mga kasugtanan sang katipan nga ginhimo kay Abraham, nga magapain halin sa mga pungsud kag mangin himpit. Kon ang mga kaliwatan ni Abraham nagpain sa iban nga pungsud, wala kontani sila maganyat sa pagsimba sa diosdios. Sa pagpain sa iban nga mga pungsud, sila kontani napalayo sa dalagko nga mga pagtilaw kag pagpasakop sa makasasala nga mga hilikuton sang sini nga mga pungsud nga nagapamatok sa Dios. Daku ang natipyas sa ila balaanon nga binatasan sa ila paghiliupud sa mga pungsud sa palibot nila. Sa pagsilot sa ila, ang Ginoo nagdul-ong sang gutom sa ila duta. Napilitan sila sa pagkadto sa Egipto para mabuhi sila. Apang tungud sang Iya katipan kay Abraham, wala sila ginpabayaan sang Dios sang didto sila sa Egipto. Gintugutan Niya sila nga pagadaugdaugon sang mga Egiptohanon agud sila makadumdum sa pagbalik sa Iya sa panahon nga yara sila sa ital-ital, pilion ang Iya matarung kag maloloy-on nga pagdumalahan, kag tumanon Iya mga tulumanon.SP 42.1

  Pipila lang ka pamilya ang nagkadto una sa Egipto. Apang nagmuad sila. Ang iban sing mahinalungon nagpahanumdum sa ila mga kabataan nahanungud sa kasogoan sang Dios, apang madamu sang mga Israelinhon ang nakasaksi sang pagsimba sa diosdios. Naghatag ini sang libog sa ila nahanungud sa kasogoan sang Dios. Ang nagpasidungug sa Dios naghibi sa Iya sa kasakit nga hilwayon sila sa pagkabihag agud hilway sila sa pag-alagad sa Iya. Nabatian sang Dios ang ila paghibi kag Iya ginbayaw si Moises bilang Iya pamaagi sa paghilway sang Iya katawohan. Sang pagtaliwan nila sa Egipto kag ginpihak sang Dios ang Mapula nga Dagat sa ila atubang, gintilawan sila sang Ginoo agud Iya mahibaloan kon sila magasalig sa Iya nga naghilway sa ila bilang isa ka pungsud pakadto sa isa ka pungsud, pinaagi sa mga tanda, pagtilaw, kag katilingalahan. Apang wala nila matindugan ining pagtilaw. Nagreklamo sila sa Dios sa mga kabudlay sa dalanon, kag gusto nila magbalik sa Egipto.SP 42.2

  Nasulat sa mga Tapitapi nga Bato—Agud wala sila sing pagpamalibad, ang Ginoo mismo ang nagpanaug sa Bukid Sang Sinai, nga napun-an sang himaya kag nalikupan sang Iya mga manugtunda. Sa isa ka mataas kag makatalandug nga pamaagi Iya ginpakilala sa ila ang Iya kasogoan sang Napulo ka Sogo. Wala Niya ginsalig ang pagtudlo sa iban, bisan pa gani sa Iya mga manugtunda, apang Sia mismo ang naghambal sang kasogoan agud mabatian sang katawohan. Wala man niya ini gintugyan sa kitid nga memorya sang tawo nga masami malipat sang mga kinahanglanon, kondi Iya mismo ginsulat ini sang Iya balaan nga tudlo sa mga tapitapi nga bato. Iya ginpasiguro nga indi masudlan ang Iya kasogoan sang mga tradisyon ukon kabigon ang mga kinahanglanon bilang tawohanon nga mga buluhaton.SP 43.1

  Nagpalapit pagid Sia sa Iya katawohan, nga dali lang matiplang, kag wala lang ginbilin ang Napulo ka Sogo. Iya ginsogo nga sulaton ni Moises ang mga paghukom kag mga kasogoan pinaagi sa langitnon nga sogo sang Dios, nga naghatag sang matul-id nga pagtudlo kon ano ang Iya gusto nga ila pagahimoon. Sa sini nga pamaagi, Iya nabantayan ang napulo ka mga palatukuran nga Iya gintigib sa mga tapitapi nga bato. Iya ginhatag ining maid-id nga pamaagi kag kinahanglanon sa pagbuyok sang nagluluya nga katawohan sa pagtuman sang Iya moral nga sogo, nga masami nila ginalapas.SP 43.2

  Kon ginbantayan lamang sang katawohan ang kasogoan sang Dios, nga ginhatag kay Adan matapos sia nahulog, gin-amligan sa arka ni Noe, kag ginbantayan ni Abraham, kontani wala na ang hilikuton sang pagpaltak. Kag kon ang kaliwatan ni Abraham nagbantay sang katipan nga tal-us sang pagpapaltak, wala kontani sila nahuyog sa pagsimba sa diosdios, ukon napasugtan sa pagkadto sa Egipto. Indi na kontani kinahanglan sang Dios nga ipahayag ang Iya kasogoan sa Sinai, itigib sa mga tapitapi nga bato, kag amligan ini sa husto nga pamaagi sa mga pinalidad kag mga reglamento ni Moises.SP 43.3

  Ang mga Pinalidad kag mga Reglamento—Ginsulat ni Moises ang mga pinalidad kag mga reglamento nga naghalin mismo sa baba sang Dios sang kaupud niya Sia sa Bukid Sang Sinai. Kon nagtuman lang ang katawohan sang Dios sa palatukuran sang Napulo ka Sogo, indi na kontani nila kinahanglan ang tul-id nga mga pagtudlo nga ginhatag sang Dios kay Moises nahanungud sa ila buluhaton sa Dios kag sa kada isa, nga iya ginsulat sa libro. Ang pat-ud nga mga pamaagi nga ginhatag sang Dios kay Moises nahanungud sa mga katungdanan sang Iya katawohan sa tagsatagsa kag sa mga manlulugayaw amo ang mga palatukuran sang Napulo ka Sogo, nga ginpahapos kag ginhatag sa pat-ud nga pamaagi, agud indi na sila magsala nahanungud sini.SP 43.4

  Ang Ginoo nagtudlo sing pat-ud kay Moises nahanungud sa hilikuton sang pagsakripisyo nga matapos sa kamatayon ni Cristo. Ining mga pamaagi sang paghalad landong sang paghalad kay Cristo nga Cordero nga wala sing kasal-anan.SP 44.1

  Gintukod sing una sang Ginoo ang pamaagi sang mga paghalad sang sakripisyo sa kay Adan pagkatapos sia nahulog, kag gintudlo ini ni Adan sa iya kaliwatan. Ining sistema nadagtaan sa wala pa ang Anaw, sang mga yadtong nagpain sang ila kaugalingon sa matutum nga mga sumulunod sang Dios kag nagtukod sang torre sang Babel. Naghalad sila sa mga dios nga ila ginhimo sa baylo sa Dios sang langit. Nagtugyan sila sang mga sakripisyo indi tungud may pagsalig sila sa pagkari sang Manluluwas, kondi ipahalipay ang ila mga dios pinaagi sa paghalad sang dinalagko nga mga sapat sa ila makasasala nga mga altar. Madamu na gid ang ila ginapatipatihan. Ila gintudluan ang katawohan nga mas malahalon ang ila halad, mas malipayon ang ila diosdios kag sila magauswag kag ang ila pungsud mangin manggaranon. Tungud sini, mga tawo ang ginahalad sa dios nila nga walay pulos. Agud mapahaganhagan ining mga buluhaton, yadtong mga pungsud naghimo sang mapintas nga mga regulasyon. Ang mga pangulo nga wala matandog ang ila tagiposoon sang bugay amo ang nagahimo sang mga sogo. Ila ginapabulagbulagan ang malaut nga mga pagpatay, apang ang magagmay nga mga sala kon kaisa amo pa ang may grabe nga silot halin sa nagadumala.SP 44.2

  Amo ini ang sa panghunahuna ni Moises sang naghambal sia sa Israel, “Yari karon, ako nakatudlo sa inyo sing mga palatukuran kag mga pagsolondan, sono sa ginsogo sa akon sang Ginoo nga akon Dios, nga himoon ninyo ang subong sa tunga sang duta diin nagasulud kamo sa pagtag-iya sa iya. Bantayi kag himoa sila; kay ini inyo kaalam kag inyo kaisipan sa itotolok sang mga katawohan, nga daku nga pungsud maalam kag mahangpanon nga katawohan.’SP 44.3

  Kag ano bala diri nga makabati sini tanan nga palatukuran, kag magasiling, ‘Sa pagkamatuud ini nga daku nga pungsud nga may dios nga tama kalapit sa ila, subong sa Ginoo nga aton Dios bisan san-o nga tawgon naton sia? Kay ano dira nga daku nga pungsud, nga may mga palatukuran kag mga pagsolondan nga tama katarung subong sini tanan nga kasogoan nga ginbutang ko sa atubangan ninyo sini nga adlaw?” Deuteronomeo 4:5-8.SP 45.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents