Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagtakup Sang Ganhaan Sang Kalooy (Probation)

  Sang nagahingapus na ang mensahe sang ikatlo nga manugtunda, ang gahum sang Dios yara sa Iya katawohan. Natapos na nila ang ila buluhaton kag handa na sa pag-atubang sa mga pagtilaw. Ila na nabaton ang ulihi nga ulan, ukon kabugnaw halin sa presensya sang Ginoo, kag ang buhi nga pamatuud nabuhi liwat. Ang katapusan kag daku nga paandam naibantala na, kag naghublag kag nagpaakig ini sa mga pumuluyo sang kalibutan nga wala magbaton sang mensahe.SP 107.2

  Masako na ang mga manugtunda sa langit. Ang isa ka manugtunda nga may inugsulat sa iya tupad nagbalik halin sa kalibutan kag nagsugid kay Jesus nga ang iya buluhaton natapus na, kag ang mga naluwas nanumeruhan kag naselyuhan na. Niyan si Jesus, nga nagministeryo sa atubang sang kaban sa diin nasulud ang Napulo ka Sogo, naghaboy sang incensario. Iya ginbayaw ang Iya mga kamut, kag kaupud sang matunog nga tingug, nagsiling, “Natapos na.” Kag ang tanan nga mga manugtunda naghalad sang ila mga korona samtang nagsiling si Jesus, “Ang malauton maghimo sing malaut gihapon, kag ang mahigko magmahigko gihapon, kag ang matarung maghimo sing matarung gihapon, kag ang balaan magbalaan gihapon.” Bugna 22:11.SP 107.3

  Ang tagsa ka kaso nahusgahan na para sa kabuhi okon kamatayon. Samtang si Jesus nagaministeryo sa santuaryo, ang paghukom nagapadayon para sa mga patay nga matarung, kag nyan sa buhi nga mga matarung. Nabaton na ni Cristo ang Iya ginharian, nga nahimo na ang katumbasan para sa Iya katawohan kag napanas na ang ila mga sala. Ang mga pumuluyo napat-inan na. Ang kasal sang Cordero nahuman na. Kag ang ginharian, kag ang kabantug sang ginharian sa idalum sang bu-os nga langit, ginhatag kay Jesus kag mga manunubli sang kaluwasan, kag si Jesus magahari bilang Hari sang mga hari kag Ginoo sang mga ginoo.SP 107.4

  Sang naggowa si Jesus sa labi gid ka balaan nga duug, ang mga lingganay sa Iya panaput nagtunog; kag sa Iya paghalin, ang panganud sang kadulom naglikop sa mga pumuluyo sang kalibutan. Wala na sing manugpatunga sa tunga sang makasasala kag sang Dios. Sang nagapatunga pa si Jesus sa tunga sang Dios kag sang mga makasasala, may pagpugong pa sa mga katawohan; apang sang nag-untat na Sia sa sining buluhaton, wala na sing pagpugong, kag si Satanas na ang naggahum sa ila nga wala naghinulsol.SP 108.1

  Indi pa mabubo ang mga kalalat-an samtang yara pa si Jesus sa santuaryo, apang sang natapos na ang Iya pagpatunga, wala na sing makapugong sang kaakig sang Dios, kag ini naglaslas sa makasasala, nga nagbaliwala sang kasanag sang kaluwasan kag naugot sang pagsabdong. Sa sining makahaladlok nga tion, sa pagtakup sang pagpatunga ni Jesus, ang mga katawohan sang Dios, nga ginatawag sang Balaan ng Kasulatan nga mga balaan, nagakabuhi sa atubangan sang balaan nga Dios nga wala sing mananabang. Ang tagsa ka kaso napamatbatan na, ang tagsa ka hiyas nanumeruhan na.SP 108.2

  Ulihi na ang Tanan! —Niyan gin-uba ni Jesus ang Iya panaput sa pagkasacerdote kag ginsuklob ang Iya harianon nga mga panaput. Sa Iya ulo makita ang madamu nga korona, korona sa sulud sang korona. Nga napalibutan sang langitnon nga mga panong, naggowa Sia sa langit. Ang mga kalalat-an nahulog na sa mga pumuluyo sang kalibutan. Ginpanghiwala kag gintamay sang iban ang Dios. Ang iban nagkadto sa katawohan sang Dios nga nagapakilooy kon paano mapaiway sa Iya mga paghukom. Apang wala sing mabulig ang mga balaan sa ila. Natangis na ang katapusan nga mga luha para sa makasasala, naampo na ang katapusan nga mga pangamuyo, napas-an na ang katapusan nga mga lulan, nahatag na ang katapusan nga paandam. Ang matam-is nga pag-abiabi sang bugay wala na. Sang ang mga balaan, kag ang bug-os nga langit, interesado pa sa ila kaluwasan, nalas-ayan sila sini. Ang kabuhi kag kamatayon napakita sa ila. Bisan gusto nila ang kabuhi wala sila nagtinguha sa paglambut sini. Wala nila ginpili ang kabuhi, kag karon wala na sing makaluwas nga dugo sa pagtinlo sang sala, wala sing maloloy-on nga Manluluwas sa pagpakitlooy para sa ila kag maghibi, “Luwasa pa, luwasa pa ang makasasala.” Ang bug-os nga langit nag-ugyon kay Jesus sang ila nabatian ining makahaladlok nga mga pululungon, “Natapos na! Natapos na ang tanan!” Ang piano sang kaluwasan nahuman na, apang pila lamang ang nagpili sini. Kag sang ang matam-is nga tingug sang kalooy nadula na, napuno sang kahadlok kag kakugmat ang tagiposoon sang mga malauton. Sing may katin-aw, ila nabatian ang mga pulong, “Ulihi na ang tanan! Ulihi na ang tanan!”SP 108.3

  Ang mga malauton naakig samtang ginaantus nila ang bunga sang mga kalalat-an. Ang mga ginikanan kag ang ila mga kabataan nagbasulay sa isa kag isa, kag amo man ang mga mag-ulutud. Ang matunog nga hilibion nabatian sa bisan diin lang, “Ikaw ang kabangdanan ngaa wala ko mabaton ang kamatooran nga kontani nakaluwas sa akon.” Sing mapait ginbasul sang mga tawo ang ila mga ministro, nga nagasiling, “Wala mo kami ginpaandaman. Siling mo ang bug-os nga kalibutan mapahauli kag nagsinggit ka pa, Paghidait, paghidait, agud indi kami magkahadlok. Gintago mo sa amon ining hitabo; kag sila nga nagpaandam sa amon gintawag mo nga mga panatiko kag malaut nga mga tawo, nga makalaglag sa amon.” Ang mga ministro wala man makalikaw sa kaakig sang Dios. Napulo ka pilo ang ila pag-antus kay sa ila mga kasakup.SP 109.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents