Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 15—Ang Bag-o nga Pagsugod

  Niyan nakita ko ang bag-ong langit kag ang bag-ong duta; kay

  ang nahaunang langit kag ang nahaunang duta nagtaliwan, kag wala na ang dagat.” Bugna 21:1. Ang kalayo nga nagaupos sang mga malauton nagaputli sang kalibutan. Ang tagsa ka agi sang sumpa napanas na. Ang walay katubtuban nga inpierno indi makapugong sang makahaladlok nga mga bunga sang sala sa atubangan sang mga naluwas. Isa lang ka pahanumdum ang nabilin: Dal-on pirme sang aton Manunubos ang mga marka sang Iya pagkalansang. Ang makita lamang nga mga marka sang mapintas nga obra sang sala makita sa Iya napilas nga ulo, mga kamut, kag mga tiil.SP 125.1

  “Kag ikaw, O torre sang panong, ang bakolod sang babayi nga anak sang Sion, sa imo magaabut ini, ang una nga pagbulut-an magaabut, ang ginharian sang babayi nga anak sang Jerusalem.” Miqueas 4:8. Ang ginharian nga gindula sang sala ginbalik ni Cristo, kag pagaangkonon ini sang mga naluwas kaupud Niya. “Ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.” Salmo 37:29. Ang kulba nga mangin materyal ining palanublion sang mga himpit nagtuytuy sang madamu nga himoon espiritwal ang mga kamatooran nga nagdul-ong sa aton sa pagtulok sa bag-o nga duta bilang aton puluy-an. Ginpasalig ni Cristo ang Iya mga gintoton-an nga naglakat Sia sa paghanda sang mga duug para sa ila. Ang nagbaton sang mga pagtudlo sang Pulong sang Dios indi mangin ignorante nahanungud sa ila langitnon nga puluy-anan. Apang si apostol Pablo nagsiling, “Ang wala makit-an sang mata, kag wala mabatii sang idulungug, ukon wala mapainoino sa hunahuna sang tawo, ini gin-aman sang Dios sa nagahigugma sa iya.” 1 Corinto 2:9. Indi masaysay sang tawohanon nga pululungon ang padya sang mga matarung. Ang makakita lamang sini ang makahibalo. Indi mahangpan sang tawohanon nga hunahuna ang himaya sang Paraiso sang Dios.SP 125.2

  Sa Biblia, ang palanublion sang mga naluwas ginatawag nga banwa. (Hebreo 11:14-16). Didto pagatuytuyan sang bantug nga Manugpahalab ang Iya panong sa mga tuburan sang buhi nga tubig. Ang kahoy sang kabuhi magabunga tagsa ka bulan, kag ang iya mga dahon mangin bulong sa mga pungsud. Ang mga sapa didto, kaangay katin-aw sang krystal, indi mahubsan. Sa iya kilid amo ang mga kakahuyan nga nagapandung sa mga dalanon nga gin-aman sa mga naluwas. Didto ang malapad nga mga patag mangin mga bungyod sang katahum, kag ang mga bukid sang Dios magabayaw sang ila pagdayaw. Diri sa malinong nga mga patag, sa tupad sang buhi nga mga sapa, ang mga naluwas, nga sing malawig nangin mga dumuluong, makakita sang puluy-anan.SP 125.3

  Ang Bag-o nga Jerusalem—Yari ang Bag-ong Jerusalem, “nga may himaya sang Dios,” ang iya kasanag kaangay sa labing bilidhon nga uluyason, nga daw jaspe, nga matin-aw subong sang katya.” Bugna 21:11. Siling sang Ginoo, “Magakalipay ako sa Jerusalem, kag magakasadya sa akon katawohan” Isaias 65:19. “Yari karon ang kayangkayang sang Dios upud sa mga tawo. Magapuyo sia kaupud nila, kag sila mangin-iya katawohan, kag ang Dios gid magaupud sa ila; pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisud, ukon paghibi, ukon kasakit pa, kay ang nahaunang mga butang nagtaliwan” Bugna 21:3, 4.SP 126.1

  Sa siyudad sang Dios “wala na sing kagab-ihon.” Indi na kinahanglanon ang pagpahuway. Wala sa sing kakapoy sa paghimo sang kabubut-on sang Dios kag paghalad sang pagdayaw sa Iya ngalan. Aton sing tayuyon mabatyagan ang kalab-as sang kaagahon. “Wala na sila sing kinahanglan sang kapawa sang suga ukon sang adlaw, kay ang Ginoong Dios mangin-ila kapawa, kag magahari sila sa katuigan kag katuigan.” Bugna 22:5. Ang kasanag sang adlaw pagalabawan sang kasidlak nga indi masakit sa mata, apang mas masanag pa kay sa tungang-adlaw. Ang kasanag sang himaya sang Dios kag sang Cordero magatugub sa balaan nga siyudad. Ang mga naluwas magalakat sa kasanag sang walayadlaw nga himaya sang walay katapusan nga adlaw.SP 126.2

  “Wala ako sing nakita nga templo sa sulud sang banwa, kay ang Ginoong Dios nga Makaako kag ang Cordero amo ang iya templo. Bugna 21:22. Ang katawohan sang Dios may higayon sa pagpakigsalamuhat kaupud sang Amay kag Anak. Karon “nagatolok kita sing dimaathag sa salaming.” 1 Corinto 13:12. Aton makita ang dagway sang Dios, kaangay sang salaming, sa mga binuhatan sang kinaugali kag sa Iya pagpakigsalamuhat sa mga tawo, apang aton Sia makita guya sa guya, nga wala sing kadulom sa tunga. Magatindug kita sa Iya atubangan kag magatan-aw sa himaya sang Iya guya.SP 126.3

  Didto ang dimamalatyon nga mga panghunahuna magatoon sing walay-untat nga kalipay sang mga katalanhagaan sang mapanugahon nga gahum kag makaluwas nga paghigugma. Wala na sing malaut kag madaya nga kaaway nga magasulay sa aton sa pagkalipat sa Dios. Ang tagsa ka ihibalo magatubo, ang tagsa ka ikasarang magadugang. Ang pagtoon indi na makalalapyo. Didto ang pinakadako nga buluhaton igasulong, ang pinakamatayog nga mga tuloy-on kag pinakamataas nga mga ambisyon malab-ot. Apang may bag-o pa nga mga kataasan nga salakaon, bag-o nga mga katalanhagaan nga hangaron, bag-o nga mga kamatooran nga hangpon, bag-o nga mga butang sa paghanas sang aton hunahuna, kalag, kag lawas.SP 127.1

  Kag sang ang mga katuigan sang walay katubtuban magapadayon, magadala ini sang mas mahamungayaon nga mga bugna sang Dios kag ni Cristo. Sang ang kaalam magauswag, amo man ang gugma, pagtahud, kag kalipay. Sang nagatoon sing dugang ang katawohan sang Dios, sing dugang ila magustohan ang Iya kinabatasan. Sang ginbuksan sa ila ni Jesus ang kamanggaran sang kaluwasan kag ang makahalangawa nga mga nalab-ot sa daku nga kontrobersiya kay Satanas, ang mga tagiposoon sang mga naluwas nagapitik sa mas mabaskug nga debosyon, kag ila gintukar ang bulawanon nga mga arpa; kag linaksa ka linaksa kag linibo ka linibo nga mga tingug ang nag-impon sa pagkanta sang alambahanon sang pagdayaw.SP 127.2

  “Kag nabatian ko ang tagsa ka tinuga nga yara sa langit kag sa duta kag sa idalum sang duta kag sa idalum sang dagat, kag ang tanan nga yara sa ila, nga nagasiling, ‘Sa nagalingkod sa trono kag sa Cordero ang pagpakamaayo kag ang dungug kag himaya kag kagamhanan sa katuigan kag katuigan!’ ” Bugna 5:13.SP 127.3

  Wala na ang sala kag ang mga makasasala. Ang bug-os nga uniberso matinlo na, kag tapos nga ang daku nga kontrobersiya.SP 127.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents