Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 1—Ang Pagpamatok

  Sa langit, sa wala pa ang iya pagpamatok, si Lucifer isa ka mataas kag dungganon nga manugtunda, masunod sa dalayawon nga Anak sang Dios. Ang iya guya, kaangay sang iban nga mga manugtunda, malolo kag napun-an sang kalipay. Ang iya agtang mataas kag malapad, nga nagapakita sang kaalam kag kagamhanan. Ang porma sang iya lawas himpit, kag ang iya panindug dungganon kag dalayawon. May pinasahi nga kahayag nga nagasiga sa iya guya kag nagalikup sa iya palibot, nga mas masanag kag mas matahum kay sa iban nga mga manugtunda; apang si Cristo, nga anak sang Dios, amo ang kabug-usan nga Pangulo sang mga manugtunda. Isa Sia sa Amay, sa wala pa natuga ang mga manugtunda. Sa kahisa, sing hinayhinay ginkuha ni Lucifer kay Cristo ang pagmando nga kontani para lang kay Cristo.SP 5.1

  Ginkilala sang mga manugtunda si Cristo bilang pangulo sang langit, sa diin ang Iya gahum kag pagdumala kaangay mismo sa Dios. Naghunahuna ni Lucifer nga sia ang paborito sa tanan nga mga manugtunda. Ginhatagan sia sang Dios sang mataas nga palangakuan, apang wala niya ini ginpasalamatan sa iya Manunuga. Naghandum sia nga mangin kaangay man sa Dios. Gindayaw niya ang iya dungganon nga estado. Nakahibalo sia nga ginatahud sia sang mga manugtunda. May pinasahi sia nga buluhaton. Nangin malapit sia sa Manunuga kag ang indi matupungan nga kahayag sang himaya nga nagalikup sa Dios nagalikup man sa iya. Iya nahunahuna kon paano ang mga manugtunda sing malipayon nagatuman dayon sang iya sogo. Indi bala ang iya mga bayo matahum kag maanyag? Ngaa bala si Cristo ang pagadayawon sing kaangay sini kag indi sia?SP 5.2

  Naghalin sia sa atubangan sang Amay nga napun-an sang kahisa batok kay Jesu-Cristo. Sa likum nga tinutuyo, iya gintipon ang mga manugtunda. Ginpakilala niya ang iya kaugalingon. Kaangay sang isa nga nagtalang, iya ginsugid kon paano sia ginpatumbayaan sang Dios kag ginpaburan si Cristo. Iya sila ginhambalan nga sugod subong, natapos na ang ila matam-is nga kahilwayan. Indi bala may pangulo na nga gintugyanan sa pagdumala sa ila, sa diin sila magahatag sang kaangay-singsulugoon nga kadungganan?SP 5.3

  Iya ginhambalan ang mga manugtunda nga iya sila gintipon agud ipahibalo nga indi na sia magpasugot nga tapakan ang iya katarungan kag ila man; kag indi na gid magyaob kay Cristo. Sa baylo, iya kuhaon ang pagpasidungug sa iya kaugalingon nga dapat ginhatag sa iya ni Cristo, kag sia mangin manugdumala sa tanan nga magasunod sa iya kag magatuman sang iya mando.SP 6.1

  May matigdas nga pagpamatok halin sa mga manugtunda. Si Lucifer kag ang iya mga sumulunod nagpaninguha sa pagbaylo sang pagdumalahan sang Dios. Sila nagpamatok sa gahum sang Anak.SP 6.2

  Ang mainunungon kag maminatud-on nga mga manugtunda nagpaninguha sa pagpabalik kay Lucifer sa iya Manunuga. Sila nagpamatuud nga si Cristo Anak sang Dios, nga yara na sia sa Dios sa wala pa natuga ang mga manugtunda. Sia permi yara sa too nga bahin sang Dios. Ang Iya malolo nga pagdumala wala pa gid gindudahan halin sang una, kag ang pagtuman sa Iya mga mando isa ka kalalipayan para sa langitnon nga mga pumuluyo.SP 6.3

  Ila ginpaathag nga ang pinasahi nga kadungganan ni Cristo wala nagapamatok sa kadungganan nga ginhatag kay Lucifer. Ang mga manugtunda nagnguynguy. Ila ginpaninguhaan nga indi niya pagapadayunon ang iya malaut nga buko kag magpaidalum nalang sa Manunuga. Ila ginpaathag nga halin sang una, ang tanan may kalinong kag paghangpanay. Ano ayhan ang rason sa iya pagpamatok?SP 6.4

  Wala nagpamati si Lucifer. Niyan iya gintalikdan ang mainunungon nga mga manugtunda kag ginpanghiwala sila bilang mga ulipon. Natingala ining maminatud-on sa Dios nga mga manugtunda ngaa ginpadayon ni Lucifer ang iya pagpaninguha sa pagpamatok. Iya sila ginsaaran sang bag-o kag mas maayo nga pagdumalahan, nga may bug-os nga kahilwayan. Madamu ang nakagusto nga sia mangin ila bag-o nga manugdumala. Sang iya nakita nga nangin madinalag-on sia, nagpabugal sia sa iya kaugalingon nga sa indi madugay ang tanan nga mga manugtunda magapasakup sa iya, kag sia mangin kaangay sa Dios. Niyan mabatian sang tanan ang iya gamhanan nga tingug nga nagamando sa bug-os nga langit.SP 6.5

  Sing padayon ang mainunungon nga mga manugtunda nagpaandam sang patubas kon sia magapadayon. Sia nga makatuga sang mga manugtunda makaligwat sang ila kagamhanan pinaagi sa Iya gahum kag pagasilotan ang ila maisug nga pamatok. Indi matungkad sang hunahuna ngaa ang isa ka manugtunda magasikway sang kasogoan sang Dios, nga kaangay ka balaan sa Iya kaugalingon! Ila ginpaandaman ang nagapamatok nga mga manugtunda nga indi magpamati sa mga madaya nga balaison ni Lucifer, kag ila ginlaygayan sia kag ang mga natiplang sa pagbalik sa Dios kag ituad nga sila nagsala sa pagpamatok sa Iya kagamhanan.SP 7.1

  Madamu sang mga nagbuylog kay Lucifer ang nagbuko nga magsunod sa mga pahanumdum sang mainunungon nga mga manugtunda kag maghinulsol sang ila pagkadiskontento kag magapanumbalik sa pagsalig sang Amay kag sang Iya Anak. Ang dungganon nga manugpamatok naghambal nga iya nahibaloan ang kasogoan sang Dios, kag kon magpaidalum sia sa Dios kag magsunod sa Iya, madula niya ang iya dungug kag gahum. Indi na sia mahatagan sang mataas nga katungdanan. Iya ginsilingan ang iya mga sumulunod nga mabudlay na ang pagbalik, kag iya nalang pagabatonon ang risgo, tungud kay indi na gid sia magyaob sa Anak sang Dios. Iya ginpahayag nga ang Dios indi magpatawad, kag karon ila na tindugan ang ila kahilwayan kag agawon sing puwersahan ang palangakuan kag pagdumalahan nga wala ginhatag sa ila. Sa sini nga pamaagi si Lucifer, “ang manugdumala sang kahayag” nga nag-ambit sang kahimayaan sang Dios, nga nagtindug sa Iya luyo sa trono, pinaagi sa pagpakasala nangin Satanas, “ang kasumpong”SP 7.2

  Sing dalidali ang mainunungon nga mga manugtunda nagkadto sa Anak sang Dios sa pagsugid kon ano ang nagakalatabo sa mga manugtunda. Ila nakita nga ang Amay nagapakigsugilanon sa Anak, sa pagtuhoy kon paano, para sa kaayohan sang maminatudon nga mga manugtunda, ila mapamatukan ang pagdumalahan ni Satanas. Puwede ihaboy sang gamhanan nga Dios ang manugpatalang pagowa sa langit, apang indi amo sini ang Iya tinutuyo. Gusto Niya hatagan ang rebelde nga mga manugtunda sang patas nga higayon agud mahibaloan ang ila kusog kag kaambong batok sa iya Anak kaupud sang Iya maminatud-on nga mga manugtunda.SP 7.3

  Sa sini nga pagsumpunganay, ang tagsa ka manugtunda magapili para makita sang tanan. May katalagman kon magpabilin ang mga manugtunda nga nag-apin kay Satanas sa langit. Ila nahangpan ang matuud nga pagpamatok batok sa walay pagbaylo nga kasogoan sang Dios, kag wala ini sing pagkaayo. Kon gin-gamit sang Dios ang Iya gahum sa pagsilot sa pangulo sang manugpamatok, kontani wala nakilala ang diskontento nga mga manugtunda. Gani nangita ang Dios sang iban nga pamaagi, agud Iya mapakita ang Iya pagkapatas kag ang Iya klaro nga paghukom sa tanan nga mga tinuga sang langit.SP 8.1

  Ilinaway sa langit—Ang pinakamataas nga krimen amo ang pagpamatok batok sa pagdumalahan sang Dios. Ang bug-os nga langit daw yara sa kagamo. Ang mga manugtunda may iya sinakpan, kag kada bahin may mas mataas nga manugdumala. Ginpamatokan ni Satanas ang kasogoan sang Dios, tungud sa iya mataas nga handum sa pagpadayaw sang iya kaugalingon kag walay tuyo nga magpaidalum sa pagdumalahan sang Anak sang Dios nga amo ang dakung langitnon nga manugdumala.SP 8.2

  Ang tanan nga manugtunda gintawag sa pag-atubang sa Amay. Sing maisugon ginpaabot ni Satanas ang iya pagkadiskontento sa pagpasidungug kay Cristo kay sa iya. Nagtindug sia kag sing upud sang bugal nagpamilit nga mangin kaangay man sia sa Dios. Ang maayo nga mga manugtunda naghibi sa ginpahayag ni Satanas kag sang iya mga pagpabugal. Nagsiling ang Dios nga indi magpabilin ang pagpamatok sa langit. Nangin malipayon ang ila pagpuyo pinaagi sa pagtuman sang kasogoan sang Dios. Apang wala sing pamaagi sa pagluwas sa yadtong magasupak sa kasogoan.SP 8.3

  Nangin maisug si Satanas sa pagpamatok, nga nagapakita sang iya kaakig sa kasogoan sang Manunuga. Iya ginaangkon nga indi kinahanglan sang mga manugtunda ang kasogoan, kondi hilway sila sa pagtuman sang ila gusto, nga amo ang magagiya sa ila sing husto. Ang kasogoan, pahayag ni Satanas, nagapugong sang ila kahilwayan. Ang pagdula sang kasogoan amo ang rason sang iya pagpamatok.SP 9.1

  Ang kalipay sang mga manugtunda nagasakop sang ila bug-os nga pagtuman sang kasogoan. Ang tagsa sa ila may pinasahi nga buluhaton. Nangin bug-os ang ila kalipay sa pagtuman sang sogo sang wala pa nagpamatok si Satanas.SP 9.2

  Tungud sini may kagamo sa langit. Ang Anak sang Dios, ang Prinsipi sang langit, kag ang Iya mainunungon nga mga manugtunda nagpamatok sa pagpangulo sang rebelde kag sang iya mga sumulunod. Ang Anak sang Dios kag ang Iya mainunungon nga mga manugtunda nangin madinalag-on, kag si Satanas upud sang iya mga sakop gintagbong sa duta. Ang nabilin nga mga manugtunda naghimaya sa Dios sang hustisya. Wala na sang dagta sang pagpamatok ang nabilin sa langit. Ang tanan may kalinong kag paghinangpanay kaangay sang una. Ang mga manugtunda sa langit nagkasubo sa naabtan sadtong sang una ila man kaupud sa kalipay. Ang bug-os nga langit nagkasubo sang ila pagkawala.SP 9.3

  Ginkunsulta sang Amay ang Iya Anak nahanungud sa Ila plano sa pagtuga sang mga tawo sa pagpuyo sa duta. Iya pagatilawan ang ila pagkamatuud. Kinahanglan ila maangkon ang pabor sang Dios. Makapakigsugilanon sila sa mga manugtunda, kag ang mga manugtunda sa ila. Wala sa panghunahuna sang Dios nga mabutang sila sa indi pagtuman sa Iya.SP 9.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents