Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 11—Pagsikway Sang Kamatooran

  Sang ginpahayag ni Jesus ang palaabuton sang Jerusalem sa Iya mga gintoton-an kag ang mga hitabo sa Iya ikaduha nga pagbalik, Iya man gintagna ang maagihan sang Iya mga katawohan halin sa panahon sang Iya paghamulag sa ila tubtub sa Iya pagbalik nga may kagamhanan kag himaya agud luwason sila. Halin sa Bukid sang mga Olivo, nakita sang Manluluwas ang kapipit-an nga pagaagihan sang iglesia kag mga pinadala, kag, sa pagtulok sa kadadalman sang palaabuton, nakita sang Iya mga mata ang indi masaysay nga kahimtang nga pagaagihan sang Iya mga sumulunod sa palaabuton nga tinion sang kadudulman kag paghingabot. Sa malip-ot nga mga dinalan, apang puno sang kahulugan, Iya ginpaabot ang mga pagtublag nga idulot sang mga manugdumala sa sining kalibutan sa iglesia sang Dios. Ang mga sumulunod ni Cristo magaagi man sa pagpasipala, pagsikway, kag pagpasakit kaangay Niya. Ang kaakig sa Manluluwas sang kalibutan amo man ang pagaagihan sang tanan nga nagatoo sa Iya ngalan.SP 90.1

  Ang inagihan sang una nga iglesia nagapamatuud sang kamatooran sang pulong sang Manluluwas. Ang mga gahum sang kalibutan kag sang impierno nagpakita sing pagpamatok kay Cristo pinaagi sa Iya mga sumulunod. Ang paganismo nagpahayag nga kon ang maayong balita magadaug, ang iya mga templo kag mga halaran pagapapason. Gani iya ginsogo ang iya katawohan sa pagpukan sang Cristianismo. Ang mga pagpanghingabot ginsuguran. Ang mga Cristiano ginpangpigos kag gintabog sa ila mga puluy-an. “Ginbatas ninyo ang daku nga pagsumpung sang mga pag-antus. Sila “nag-antus sang pag-uligyat kag paghampak, kag bisan pa sang mga gapus kag pagbilanggo.” Hebreo 10:32, 11:36. Madamu ang nagpamatuud sang ila ginapatihan pinaagi sa ila dugo. Dungganon, ulipon, manggaranon, kag imol, mangin-alamon kag kulang sang nahibaloan, palarehas nga ginpamatay nga wala sing kaluoy.SP 90.2

  Ang mga pagpaninguha ni Satanas sa pagpukan sang iglesia ni Cristo nga may kapintas wala matigayon. Ang daku nga pagsumpunganay sa diin gintugyan sang mga gintotonan ni Jesus ang ila mga kabuhi wala natapos bisan ang mga matutum nga nagatib-ong sang kamatooran nagkalapukan sa ila mga buluhaton. Sa ila kamatayon sila nangin madinalag-on. Ang mga manugpangabudlay sang Dios nagkalamatay, apang ang Iya buluhaton nagpadayon. Ang maayong balita padayon nga naglapnag, kag nagadamu ang nagapati. Naglab-ot ini bisan sa ligwin nga mga duug, bisan pa sa mga kasoldadosan sang Roma. Siling sang isa ka Cristohanon, nga nagapakilooy sa hentil nga mga pangulo nga nagapigos sa ila: Pwede ninyo kami “patyon, paantuson, isikway.... Ang inyo indi patas nga pagdumalahan nagapakita nga kami wala sing sala... Bisan ang inyo kapintas... indi makabulig sa inyo.” Ini nangin mabaskug nga pagpanghangkat sa iban sa pagpati kay Cristo. “Sa padayon ninyo nga pagdaugdaug sa amon, padayon kami nga nagadamu; ang dugo sang mga Cristohanon nagatubo kaangay sang binhi.SP 90.3

  Linibo ang nagkalamatay kag nabilanggo, apang madamu ang nagbulos sa ila. Yadtong ginpamatay tungud sa ila pagtoo nakasiguro kay Cristo, kag Iya sila ginkilala nga mandadaug. Sila nagpakigbato sa isa ka maayo nga pagpakigbato, kag makabaton sang purongpurong sang himaya sa pagbalik ni Cristo. Ang mga pag-antus nga ila nalampuwasan nagdul-ong sa paghugpong sang mga Cristohanon pakadto sa ila Manluluwas. Ang ila matutum nga kabuhi kag walay tupong nga pagpahayag amo ang padayon nga nagapakilala sang kamatooran. Nga wala ginalauman, ang mga sumulunod ni Satanas nagabiya sa iya kag nagpakig-upud sa kubon ni Cristo.SP 91.1

  Pagpakigsugot sa Paganismo—Nagpadayon sa pagplano si Satanas sa pagrumpag sang pagdumalahan sang Dios pinaagi sa pagtanum sang iya hayahay sa sulud sang Cristohanon nga iglesia. Kon matiplang ang mga sumulunod ni Cristo kag mapasub-an ang Dios, niyan ang ila kusug kag kabakud magaluya, kag madali sila matiplang ni Satanas.SP 91.2

  Ang manugpatalang nangdaya nalang kay indi sia makadaug pinaagi sa puwersa. Ang pagpanghingabot natapos, kag ang talus sini amo ang makagalanyat apang temporaryo nga pag-uswag kag dutan-on nga dungug. Ang mga nagasimba sa diosdios nagpakunokuno nga nagbaton sang Cristohanon nga pagtoo, apang ginsikway ang iban nga bilidhon nga mga kamatooran. Sila nagpadayag nga ila ginabaton si Jesus nga Anak sang Dios, kag nagpati sang Iya nga kamatayon kag pagkabanhaw, apang wala sila nagakilala sang sala kag wala nagapati sang pagtuad sang sala ukon pagbag-o sang ila mga tagiposoon. Sing may pagpahanugot sa ila nga bahin, nagbuko sila nga ang mga Cristohanon kinahanglan nga magpahanugot man, agud ang tanan magahugpong sa isa ka palatukuran sang pagtoo sa kay Cristo.SP 91.3

  Karon ang iglesia yara sa makatalagam nga katalagman. Ang bilanggoan, kasakit, kalayo, kag espada mas mamag-an pa kon ipaanggid sini. Ang iban nga mga Cristohanon nagpabilin nga mabakud kag wala naghimo sang indi matarung. Ang iban nagpahayag nga kon ila liwaton ang iban nga bahin sang ila pagtoo kag maghugpong sa mga nagbaton sang pila ka bahin sang Cristianismo, basi amo ini ang pamaagi sang ila bug-os nga pagbaylo. Amo yadto ang panahon sang mapait nga pagtilaw sa matutum nga mga sumulunod ni Cristo. Sa idalum sang isa ka pagpakunokuno nga Cristianismo, si Satanas nakasulud sa iglesia nga wala halos matalupangdan, sa pagdagta sang ila nga pagtoo kag pagpatalikod sa pulong sang kamatooran.SP 92.1

  Sang ulihi, madamu sang mga Cristohanon ang nagliwat sang ila ginapatihan kag ginpahugpong ang Cristianismo kag paganismo. Bisan ang mga nagasimba sa diosdios nagako nga nagbag-o na sila, kag nag-ugyon sa iglesia, sa gihapon nagpadayon sila sa pagkadiwatahan, lamang pinaagi sa pagsimba sa imahen ni Jesus, kag bisan pa ni Maria, kag ang iban nga santos. Ang pagkadiwatahan sa iglesia nagpadayon sa buluhaton sang kalaglagan. Ang indi husto nga mga doktrina, patopato nga mga ritwal, kag diwatanhon nga mga palatukuran ginpasakop sa pagtoloohan kag panimbahon sang iglesia. Sang ang mga sumulunod ni Cristo naghiupud sa mga nagasimba sa diwata, nadagtaan ang Cristohanon nga pagtuloohan, kag nadula ang pagkaputli kag gahum sang iglesia. Apang may iban nga wala napatalang. Sila nagpabilin nga matutum sa Manunuga sang kamatooran kag nagsimba sa Dios lamang.SP 92.2

  May duha pirme ka grupo nga nagapamatuud nga sila sumulunod ni Cristo. Ang isa ka grupo nagausisa sang kabuhi sang Manluluwas kag sing hanuut nagapangita sang pamaagi nga itadlong ang ila mga kasal-anan suno sa Palatukuran. Ang isa naman ka grupo nagasikway sing tampad sang kamatooran nga nagapahayag sang ila mga kasal-anan. Bisan sa iya maayo nga estado, ang iglesia indi puro himpit, matuud, kag maminatudon. Ang Manluluwas nagtudlo nga yadtong mga nagapadayon sa pagpakasala indi pagabatonon sa iglesia. Apang Sia nagpakigupud sa mga indi himpit kag ginatan-ay ang kaayohan sang Iya mga gintudlo kag ehemplo, sa paghatag sa ila sing higayon sa pagtadlong sang ila mga kasal-anan.SP 93.1

  Apang wala sing paghiusa sa tunga sang Prinsipi sang kasanag kag prinsipi sang kadudulman, kag walay matabo nga paghiugyon sa ila mga sumulunod. Sang ang mga Cristohanon nagsugot nga magpakigbahin sa mga indi pa gid tuman nga nagbag-o halin sa paganismo, nagsugod ang ila pagpalayo sa kamatooran. Nagkalipay si Satanas kay iya nadala ang pipila ka mga sumulunod ni Cristo. Iya sila ginpaisug sa paghingabot sa mga nagpabilin nga matutum sa matuud nga Dios. Wala sing may mas nakahangup kon paano mapamatukan ang matuud nga Cristohanon nga pagtoo kay sa mga yadto sang una nga mga manug-apin sa sining pagtoo. Ining mga Cristohanon nga nagtalikod sa ila pagtoo kag nakigupud sa mga wala gid mabaylohan sing bug-os nga mga pagano, nagpuntariya sang ila pagpakig-away sa pinakaimportante nga mga bahin sang palatukuran ni Cristo.SP 93.2

  Natukiban sadtong gusto magpabilin nga matutum ang pagkakinahanglanon sang pagpanikasug agud makatindug batok sa mga kadayaan kag mga kangil-aran nga natago sa mga nagapakunokuno nga mga sacerdote kag nagapakilala sa iglesia. Ang Balaan nga Kasulatan wala na ginbaton bilang balasihan sang pagtoo. Ang doktrina sang kahilwayan sang pagtuluohan ginkabig nga katalangan, kag ang nagatindug sini ginkaakigan kag ginsikway.SP 93.3

  Ang Pagkakinahanglanon Sang Paghamulag—Matapus ang malawig nga tinion sang pagbanggianay, ang nabilin nga mga matutum nagpat-ud sa pagbulag sa iglesia nga nagtalikod sa kamatooran kon sa gihapon igasikway nya ang paghilyway sa iya kaugalingon sa kabutigan kag sa pagkadiwatahan. Ila nakita ang pagkakinahanglanon sang pagbulag kon gusto nila tumanon ang Pulong sang Dios. Indi na sila magpasugot nga ining sala magadulong sang kalainan sa ila mga kalag kag mangin sulundan sang pagtoo sang ila mga kabataan kag palaabuton nga mga kabataan. Agud makuha ang katawhayan kag paghiliusa, handa sila maghimo sing pamaagi agud magapabilin nga maminatud-on sa Dios, apang ila nabatyagan nga bisan ang kahilwayan tama kabudlay kon ini nagakinahanglan sa pagsikway sang ginapatihan. Kon ang paghiliusa maagum lamang pinaagi sa pagkompromiso sang kamatooran kag kahimpitan, niyan maayo pa nga may indi pag-ilintindihanay kag pagsumpunganay. Maayo para sa iglesia kag sa kalibutan nga ang mga palatukuran magadul-ong sa pagpukaw sa mga tagiposoon sang mga katawohan nga nagapahayag nga sila yara sa Dios.SP 93.4

  Ang gintoton-an nga si Pablo nagpahayag nga yadtong “buut magkabuhi sing diosnon kay Cristo Jesus magaantus sing paghingabut.” 2 Timoteo 3:12. Apang ngaa bala nga daw wala sing pagpanghingabot? Ang nagaisahanon nga rason amo nga ang iglesia nagpasugot nga magpakigbahin sa palatukuran sang kalibutan, gani wala sing nagapamalabag. Ang pagtuloohan sa aton panahon karon indi putli kag balaan ang binatasan nga amo ang tanda sang Cristohanon nga pagtuloohan sa panahon ni Cristo kag sang Iya mga gintoton-an. Tungud lamang sa espirito sa pagpasugot sang sala, tungud ang dalagku nga kamatooran sang Pulong sang D ios ginpabayan lang, tungud daw indi makita ang pagkabalaan sa iglesia, ang Cristianismo nangin kilala sa kalibutan. Kinahanglan gid ang pagbag-o sang pagtoo kag ang gahum sang una nga iglesia, kag ang espirito sang paghingabot mapukaw kag ang kadasig sang pagpanghingabot maigrab liwat.SP 94.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents