Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 10—Ang Gahum

  Sang ginbuksan ni Jesus ang ighalangup sang mga gintotonan sa kahulugan sang mga tagna nahanungud sa Iya, Iya sila ginpasalig nga ang kabug-usan nga gahum sa langit kag duta ginhatag sa Iya. Niyan Iya ginsogo sila sa paglakat kag ibantala ang maayong balita sa tagsa ka tinuga. Nga napukaw ang ila daan nga paglaum nga magapungko si Jesus sa trono ni David sa Jerusalem, ang mga gintoton-an namangkut sa Iya, “Dios, pasag-ulion mo bala ang ginharian sa Israel sa sining tion?” Binuhatan 1:6. Wala sing kapat-uran ang sabat sang Manluluwas. Ginsilingan lang sila, “Indi inyo ang paghibalo sang mga tion ukon mga dag-on nga ginpat-od sang Amay sa iya kaugalingon nga pagbulut-an.” Binuhatan 1:7.SP 84.1

  Ang mga gintoton-an nagsugod sa paglaum nga ang pagpanaug sang Balaan nga Espirito magalalang sa mga Judio sa pagbaton kay Jesus. Wala nagpadayon sa pagpaathag ang Manluluwas, tungud Iya nahibaloan nga kon ang pagkari sang Balaan nga Espirito magaupud sa ila sing bug-os, ang ila mga panghunahuna magasanag. Ila gid mahangpan sing bug-os ang buluhaton nga ila pagahimoon kag pagapadayonon ini kon diin Sia nag-untat.SP 84.2

  Nagtipon ang mga gintoton-an sa ibabaw nga hulut, nga nagahugpong sa pagpangamuyo kaupud ang mga babayi nga nagatoo, si Maria nga iloy ni Jesus, kag Iya mga utud nga lalaki. Ining iya mga utud nga lalaki nga wala nagatoo sang una, sa karon nabug-os na ang ila pagtoo tungud ila nakita ang paglansang sa krus kag pagbanhaw kag pagkayab sang Dios. Ang nagtililipon naglab-ut sa isa ka gatus kag duha ka napulo.SP 84.3

  Ang Pagpanaug Sang Balaan nga Espirito—“Sang nag-abut na ang adlaw sang Pentecostes, nagtipon sila tanan sa isa ka duug. Kag sa hinali nag-abut ang hagunus gikan sa langit subong sang mamadlus nga hangin nga naghuyup, kag nagpuno sang bug-os nga balay diin sila naglingkod. Kag nagpahayag sa ila ang mga dila nga daw kalayo, nga natagtag kag nagtungtung sa tagsatagsa sa ila. Kag napuno sila tanan sang Espiritu Santo kag nagsugud sa pagpamolong sa iban nga mga hambal, sono sa paghambal nga ginhatag sa ila sang Espiritu.” Ang Balaan nga Espirito, nga nagkunsad sa porma sang dila nga kalayo nga natunga sa mga ibabaw kag naghulon sa nagatililipon nga grupo, tanda nga ini padya nga ginhatag sa ila agud makahambal sing tigda sa lainlain nga hinambalan nga wala pa nila mahambal sing una. Ang kalayo nagakahulugan sang hanuut nga tanda sang ila pagpangabudlay kag ang gahum nga magaupud sa ila mga pululungon.SP 84.4

  Sa idalum sining langitnon nga kasanag, ang mga kasulatan nga ginpaathag ni Cristo sa ila nangin hantop sa ila mga panghunahuna. Ang kasablagan sa ila paghangup kon ano ang ginpanas ni Cristo gindula na, kag naathagan na sila sang katuyoan ni Cristo kag sang kinaugali sang Iya ginharian.SP 85.1

  Sa Gahum Sang Pentecostes—Ang mga Judio naglalapta sa halos tanan nga bahin sang pungsud, kag sila naghambal sa linainlain nga pinulungan. Sila naghalin sa malayo nga mga duug pakadto sa Jerusalem kag nagpabilin para sa katikismo nga mga piyesta agud tumanon ang ila mga panaad. Ang mga sumilimba linainlain ang hinambalan. Gani nangin mabudlay ang pagpalapnag sang toloohan sa malayo nga bahin sang kalibutan. Apang ginhimun-an sang Dios ang kakulangan sang mga pinadala sa makatilingalahan nga pamaagi, kag sa katawohan nangin isa ini ka himpit nga pamatuud sa pagsaksi para kay Cristo. Ang Balaan nga Espirito amo ang naghimuno sang mga buluhaton nga indi nila mahimo sa ila bug-os nga kabuhi. Karon ila na mapalapnag ang kamatooran sang maayong balita sa kon diin nga bahin sang kalibutan, nga may katul-id ang paghambal sa hinambalan sang tawo nga ila ginasaksihan. Ining makatilingalahan nga gasa ang pinakataas nga pahayag nga ila mapakita sa bug-os nga kalibutan nga ang ila buluhaton ginsogo sang langit.SP 85.2

  “Karon may nagpuyo sa Jerusalem nga mga Judio, nga mga mainampoon nga mga tawo gikan sa tagsa ka pungsud sa idalum sang langit. Kag sang nabatian ining kagahud nagtipon ang kadam-an, kag ginlibogan sila, bangud nga ang tagsa ka tawo nakabati sa ila nga nagapamolong sa iya kaugalingon nga hajnbal. Kag nahiorongan sila tanan kag natingala, nga nagasinilingay, ‘Indi bala Galileanhon ini tanan nga nagahambal? Kag paano bala nga ginapamatian naton, ang tagsa ka tawo sa aton kaugalingon nga hambal nga tawohan?’ ”SP 85.3

  Tama gid ang kaakig sang mga sacerdote sa sining hitabo, nga naglapnag sa bug-os nga Jerusalem kag sa palibot sini. Apang wala nila ginpadayon ang ila malaut nga buko sa kahadluk nga basi magkaakig ang mga tawo sa ila. Ila ginpatay ang ila Agalon> apang karon yari ang Iya walay kaalam nga mga sumulonod halin sa Galilea, nga nagaplastar sing tul-id sang katumanan sang tagna kag nagatudlo sang tolon-an ni Jesus sa lainlain nga hinambalan. Ginbantala nila ang makatalanhaga nga hinimoan ni Jesus kag ginpahibalo sa nagapalamati ang piano sang kaluwasan pinaagi sa bugay kag paghalad sang Anak sang Dios. Ang ila mga pulong nagtandug kag nagpaliso sang pagtoo sang linibo nga nagpalamati. Ang mga pinalaton kag mga pagpati-pati nga gintudlo sang mga sacerdote nalipatan na nila, kag ila ginbaton ang himpit nga tolonan sang pulong sang Dios.SP 86.1

  Ang Wali ni Pedro—Ginpahibalo sa ila ni Pedro nga ang ila nakita amo ang katumanan sang tagna ni manalagnang Joel, sa diin iya gintagna nga ining gahum maangkon sang katawohan sang Dios agud sila masangkapan para sa pinasahi nga buluhaton.SP 86.2

  Ginsubay ni Pedro ang ginhalinan ni Cristo sugod sa dungganun nga puluy-an ni David. Wala niya ginbantala ang mga tolon-an ni Jesus sa pagpakilala sang Iya matuud nga palangakuan, kay nakahibalo sia nga ang ila mga paduyog daku kag indi mangin epektibo. Apang iya ginpaagi ini kay David, nga ginatahud bilang patriarka sang mga Judio. Hambal ni Pedro:SP 86.3

  “Kay si David nagsiling nahanungud sa Iya, ‘Sa gihapon ginatan-aw ko ang Ginoo sa atubangan nakon, kay yara sia sa akon too agud nga indi ako mation; busa ang akon tagiposoon nagkasadya, kag ang akon dila nagkalipay; labut pa ang akon unud man magapabilin sa paglaum. Bangud nga indi mo pagbayaan ang akon kalag sa Hades, ukon itugut nga mag-agum ang imo Balaan sing kaduluntan.”SP 86.4

  Diri ginapakita ni Pedro nga si David indi makahambal para sa iya kaugalingon, apang sa kay Jesu-Cristo lamang. Si David napatay sa natural nga kamatayon kaangay sang iban nga tawo. Ang iya ginyab-ukan nga lulubngan gintipigan sing maayo. Bilang hari kag manalagna sang Israel, ginpasidunggan si David sang Dios. Sa isa ka palanan-awon, ginpakita sang Dios sa iya ang palaabuton nga ministeryo ni Cristo. Nakita niya ang pagsikway sa Iya, ang paghukom sa Iya, paglansang, paglubong, pagbanhaw, kag pagkayab.SP 87.1

  Ginpamatud-an ni David nga ang kalag ni Cristo indi magapabilin sa Hades (lulubngan), ukon ang Iya lawas makaagi sang kadunutan. Ginpakita ni Pedro nga si Jesus sang Nazaret nagtuman sang sini nga tagna. Ang Dios nagbanhaw sa Iya sa wala pa madunut ang Iya lawas. Sia sa karon amo ang ginadayaw sa pinakamataas nga langit.SP 87.2

  Sa sinang dulumdumon nga hitabu, sila nga sang una nagtamay kay Jesus bilang Anak sang Dios nagpati sing bug-os sang kamatooran kag ginbaton Sia bilang ila Manluluwas. Tatlo ka libo ang nadugang sa iglesia. Ang mga pinadala nagbantala nga napun-an sang gahum sang Balaan nga Espirito, kag wala sing makapuis sa ila mga pulong. Ang ila mga mensahe ginpamatudan sang gamhanan nga mga kalatingalahan, pinaagi sa pagbobo sang Espirito sang Dios. Ang mga gintoton-an mismo natingala sang mga nagakahalanabo sang pagpakita sang Dios sang Iya gahum kag ang kadamuon sang napatugmawan nga mga tumuloo. Ang mga katawohan napun-an sang katingala. Yadtong wala magtugyan sang ila kaakig kag pagkapanatiko naurungan nga wala nila gintapna ang buluhaton, bisan sa matigdas nga tingug ukon kabaris, kag ang ila pagpamatok nauntat sa sina nga higayon.SP 87.3

  Ang mga pagpaathag sang mga pinadala, bisan hantop kag maathag pa, wala makapadula sang kaakig sang mga Judio bisan madamu ang mga pagpamatuud. Apang ang Balaan nga Espirito nagpadala sang mga pagpaathag deretso sa ila mga tagiposoon nga naupdan sang langitnon nga gahum. Kaangay ang mga ini sang matalum nga pana sang Makagagahum, nga nagapahanumdum sang ila mga sala sa pagsikway kag pagpalansang sang Ginoo sang himaya. “Karon sang pagkabati nila sini, nasuntok sila sa ila tagiposoon, kag nagsiling kay Pedro kag sa iban nga mga pinadala, ‘Mga kauturan, ano bala ang himoon namon?’ Kag si Pedro nagsiling sa ila, “Hinulsul kamo, kag magpabautiso ang tagsatagsa sa inyo sa ngalan ni Jesu-Cristo sa kapatawaran sang mga sala; kag mabaton ninyo ang dolot sang Espiritu Santo.’ ”SP 87.4

  Ginpahanumdum ni Pedro sa mga nagbag-o nga katawohan ang kamatooran nga ila ginsikway si Cristo tungud sila gindayaan sang mga sacerdote kag mga pangulo. Kon sila magpadayon sa pagpangayo sang mga paglaygay kag maghulat sa mga pangulo sa pagkilala kay Cristo antes nila himoon ini, indi sila makabaton sa Iya. Bisan pa ining gamhanan nga mga tawo nagtuad nga sila magpakabalaan, sila ambisyoso kag daluk sa manggad kag dutan-on nga kahimayaan. Indi gid sila magpalapit kay Cristo sa pagbaton sang kasanag. Gintagna ni Cristo ang makangilidlis nga silot nga paabuton sang tawo sa ila padayon nga pagkabatinggilan sa kamatooran, bisan nakita na nila ang walay tupong nga mga pagpamatuud nga ginhatag sa ila ni Jesus nga Anak sang Dios.SP 88.1

  Sugod sa sina nga panahon, ang pululungon sang mga gintotonan himpit, maathag, kag sibo sa tinaga kag hinambalan, bisan ila hinambal ini ukon iban nga hinambalan. Ining mapainubuson nga mga tawo, nga wala makatoon sa eskwelahan sang mga propeta, nagpaathag sang kamatooran sa walay tupong nga kaathag sa pagpatingala sa mga nakabati sa ila. Indi sila makakadto sa mga pamusod sang kalibutan, apang may mga tawo sa piyesta halin sa lainlain nga bahin sang kalibutan, kag ila pagadal-on ang kamatooran nga ila nabaton sa tagsa nila ka puluy-an kag ibantala sa mga katawohan, kag mangin mandadaug sang kalag para kay Cristo.SP 88.2

  Ang Leksyon sa Aton nga Tinion—May pamatuud kita bahin sa pagtukod sang Cristohanon nga iglesia, indi lamang bilang isa ka importante nga bahin sa balaan nga maragtas, apang isa man ka leksyon. Ang tanan nga nagapamatuud sang ngalan ni Cristo kinahanglan maghulat, magbantay, kag magpangamuyo nga may paghiliusa. Aton isikway ang pag-ilinaway kag tugutan nga ang paghigugmaanay sa isa kag isa ang mangibabaw. Niyan ang aton pangamuyo ululupud nga makalab-ut sa aton langitnon nga Amay pinaagi sa mabakud kag tinagiposoon nga pagtoo. Niyan kita magahulat sa katumanan sang saad nga may pagpailub kag paglaum.SP 88.3

  Ang katumanan ayhan magaabot sing hinali kag makahalanghag, ukon ini maatrasar sing mga inadlaw ukon sinimana, kag ang aton pagtoo matilawan. Apang ang Dios nakahibalo kon paano kag san-o Niya sabton ang aton pangamuyo. Aton buluhaton ang magpakig-angot sa langitnon nga alagyan. Ang Dios nakahibalo sang Iya bahin. Sia nga nagsaad matutum. Ang importante para sa aton amo ang mangin isa sa tagiposoon kag panghunahuna, nga ginasikway ang tanan nga dumot kag kahisa, kag, nga mapinangamuyuon, magbantay kag maghulat. Si Jesus, ang aton Tiglawas kag Pangulo, handa sa paghimo kon ano ang Iya ginhimo sa sadtong mga nagahulat kag nagapangamuyo sa adlaw sang Pentecostes.SP 89.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents