Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Dutan-On Nga Santuaryo

  Ang kayangkayang ginhimo suno sa sogo sang Dios. Ginhatagan sang Ginoo ang mga panday sang pinasahi nga abilidad sa paghimo sang sining tama ka budlay nga buluhaton. Si Moises kag ang iban nga mga panday wala gintugyanan sa pagplano sang laragway kag pamaagi sa pagtukod sini. Ang Dios mismo ang naghimo sang plano kag ginhatag ini kay Moises, nga may pinasahi nga mga pamaagi sa iya kadakuon kag laragway kag galamiton nga dapat gamiton, kag Iya gin-isaisa ang mga gamit nga ibutang sa sulud. Ginpakita Niya kay Moises ang gamay nga modelo sang langiton nga santuaryo kag ginsogo sia sa paghimo sini suno gid sa laragway nga ginpakita sa iya sa bukid. Ginsulat ni Moises sa libro ang tanan nga pamaagi kag ginbasa ini sa gamhanan nga katawohan.SP 45.2

  Ginbahinan sang Ginoo ang katawohan sa pagdala sang ila kinabubut-on nga halad sa paghimo sang Iya santuaryo, agud Sia makapakig-upud sa ila. “Kag ang tanan nga nagtililipon nga mga kaanakan sang Israel nagtaliwan sa atubang ni Moises. Kag nagkadto ang yadtong natandog ang iya tagiposoon, kag yadtong handa ang iya espirito sa pagbulig, kag sila nagdala sang halad sa Dios sa pagtukod sang kayangkayang nga pagatipunan, sa tanan nga pagtipontipon, sa tanan nga hilikuton, kag sa balaan nga mga panapton. Nagkari sila, mga lalaki kag babayi, yadto lamang ang may tagiposoon sa pagbulig, nagdala sang mga aritos, mga singsing sa ilong, mga singsing kag mga kolintas, kag mga uluyason nga nahimo sa bulawan, sa sini, halos ang tanan naghatag sang halad nga bulawan sa Dios.”SP 45.3

  Kinahanglanon ang dalagku kag malahalon nga preparasyon. Ang tumalagsahon kag tama kamahal nga mga materyales kinahanglan pagatipunon. Apang ang Dios nagabaton lamang sang halad nga kinabubut-on. Ang una nga mga kinahanglanon sa paghanda sang duug para sa Dios amo ang paghanda sang kaugalinon sa buluhaton sang Dios kag ang pagtugyan sang tagiposoon. Samtang ginapatindug ang santuaryo, ang katawohan padayon nga nagahatag sang ila halad kay Moises, kag iya ini ginapakita sa nagatrabaho. Ang tanan nga mga mangin-alamon nga nagapakigbahin sa buluhaton nagabagaybagay kon ang mga dolot sang mga tawo husto na para sa ila pagagamiton. Kag si Moises nagpaabot sa bug-os nga kampo, ” ‘Wala na sing lalaki ukon babayi ang magdala sang halad para sa santuaryo.’ Kag ginpunggan na ang mga tawo sa pagdala ”SP 46.1

  Ginsulat Para sa Palaabuton nga mga Kaliwatan—Ang padayon nga pagkumod sang mga Israelinhon kag ang mga silot sang kaakig sang Dios tungud sa ila mga paglapas ginsulat sa sagrado nga sinulatan para sa kaayohan sang katawohan sang Dios nga magapadayon sa pagpuyo sa duta. Bisan pa sini, magahatag sila sang paandam sa sadtong katawohan nga nagakabuhi sa ulihing tinion. Dugang pa, ang ila balaan nga mga ginawi kag ang ila kahilwayan sa pagdala sang kinabubut-on nga halad sa kay Moises nasulat para sa kaayohan sang katawohan sang Dios. Ang masinadyahon nila nga paghanda sang mga galamiton para sa kayangkayang isa ka ehemplo para sa tanan nga nagahigugma gid sa pagsimba sa Dios. Sa paghanda sang tinukod sa diin sila magsugata sa Iya, yadtong nagapahamili sang pagpakamaayo sang sagrado nga presensya sang Dios magapakita sang daku nga gana kag kainit sa sagrado nga buluhaton suno sa ila pagpahamili sang ila langitnon nga pagpakamaayo labaw kay sa dutan-on nila nga mga katawhayan. Kinahanglan nila hangpon nga sila nagahanda sang balay sang Dios.SP 46.2

  Kinahanglanon nga ang tinukod nga ginahanda para sa Dios sa diin Sia magpakigkita sa Iya katawohan ipagabalayon nga may paghalong—ginhimo nga matawhay, mahipid, kag masulhay, tungud ila ini ipagatugyan sa Dios kag ipakita sa Iya, kag ipangabay nga Sia magasulud sa sina nga puluy-an kag igapabalaanon tungud sang Iya balaan nga presensya. Itugyan nila ang tanan sa Ginoo para matapos ang buluhaton sing masulhay, kag ang nagatrabaho makasiling, Indi na magdala sang mga halad.SP 46.3

  Suno sa Modelo—Pagkatapos nahuman ang kayangkayang, gin-usisa ni Moises ang kabug-osan nga trabaho, nga ginapaanggid suno sa modelo kag suno sa paathag nga nabaton niya sa Dios. Nakita niya nga ang tagsa ka bahin nagakasanto sa modelo, kag iya ginpakamaayo ang katawohan.SP 47.1

  Ang Dios naghatag sang modelo para sa kaban kay Moises, nga may pinasahi nga mga paathag kon paano ini pagahimoon. Ang kaban kinahanglan tukuron para pagasudlan sang mga tapitapi nga bato sa diin gintigib sang Dios ang Napulo ka Sogo sang Iya mga tudlo. Naporma ini nga daw isa ka baul nga naputos sang bulawan sa sagwa kag sa sulud. Napunihan ini sang korona nga bulawan palibot sa ibabaw. Ang takop sining balaan nga kaban ginatawag nga dalangpan sang kalooy, kag nahimo sa ulay nga bulawan. Nakatakod sa tagsa ka punta sang dalangpan sang kalooy ang isa ka querubin nga nahimo sa ulay nga bulawan. Ang ila tagsa ka nawung nagaatubangay kag nagaduko nga may pagtahod padulong sa dalangpan sang kalooy. Ini nagatiglawas sa tanan nga langitnon nga mga manugtunda nga nagatulok nga may pagtahod sa kasogoan sang Dios nga natago sa kaban sa langitnon nga santuaryo. Ining mga querubin may mga pakpak. Ang isa ka pakpak sang kada manugtunda nabayaw paibabaw, kag ang isa naman ka pakpak nagatabon sang iya nga lawas. Ang kaban sang dutan-on nga santuaryo suno sa matuud nga kaban sa langit. Didto, sa kilid sang langitnon nga kaban, nagatindug ang buhi nga mga manugtunda, sa tagsa ka punta sang kaban, nga ang tagsa ka pakpak nagatabon sang dalangpan sang kalooy, nga nabayaw sa ibabaw sini, samtang ang isa ka pakpak nagatabon sang ila tagsa ka porma sa pagpakita sang pagtahod kag pagpaubos.SP 47.2

  Ginsogo si Moises sa pagbutang sang mga tapitapi nga bato sa sulud sang dutan-on nga kaban. Gintawag ini nga mga tapitapi sang pagpamatuud, kag ang kaban gintawag nga kaban sang pagpamatuud, tungud sa sini nabutang ang pagpamatuud sang Dios nga nabalay sa Napulo ka Sogo.SP 47.3

  Duha ka Hulut—Ang kayangkayang nabahin sa duha ka hulut okon kuwarto, nga napain sang kumbong. Ang tanan nga muebles sang kayangkayang nahuman sa bug-os nga bulawan okon naputos sa bulawan. Ang kumbong sang kayangkayang nahuman sa lainlain nga duag, sa matahum nga pagbalay, nga sa sini nga kumbong ang mga querubin natahi gamit ang bulawan nga mga hilo kag pilak. Ini nagatiglawas sang walay tupong nga kadamuon sang mga manugtunda nga nagapakigbahin sa buluhaton sang langitnon nga santuaryo kag nagaministeryo sa katawohan sang Dios sa duta.SP 48.1

  Sa ikaduha nga kumbong, okon takurong, nahamtang ang kaban sang pagpamatuud, kag ang matahum kag maanyag nga kumbong nagahugsoy sa atubang sang sagrado nga kaban. Ining kumbong wala nakalab-ot sa ibabaw sang tinukod. Ang himaya sang Dios, nga yara sa ibabaw sang dalangpan sang kalooy, makita halin sa duha ka hulut, apang mas kubus ang halin sa una nga hulut.SP 48.2

  Dira mismo sa atubangan sang kaban, pero napain sang kumbong, amo ang bulawan nga halaran sang incienso. Ang Ginoo mismo ang nagpasiga sang kalayo sa sini nga halaran, kag sagrado nga ginatatap ini sa pagpasiga sang balaan nga incienso, nga nagalikop sang santuaryo sang iya magayon nga kahamot sa adlaw kag gab-i. Ang iya kahamot nagalab-ot sa palibot sang kayangkayang. Kon ang sacerdote nagahalad sang incienso sa Ginoo, sia nagatulok sa dalangpan sang kalooy. Bisan indi niya ini makita, nakahibalo sia nga ina yara dira, kag sang ang incienso nagtimbuok kaangay sang panganud, ang himaya sang Ginoo nagpanaug sa dalangpan sang kalooy kag ginlikupan ang pinakabalaan nga hulut nga makita man sa balaan nga hulut. Sing masami, ang himaya halos nagalikop sa duha ka hulut nga ang sacerdote indi makahimo sang iya buluhaton kag sia magatindug lang sa gawang sang kayangkayang.SP 48.3

  Ang sacerdote sa balaan nga hulut, nga nagatuhoy sang iya pangamuyo pinaagi sa pagtoo sa dalangpan sang kalooy nga indi niya makita, nagatiglawas sang katawohan sang Dios nga nagatuhoy sang ila mga pangamuyo sa kay Cristo sa dalangpan sang kalooy sa langitnon nga santuaryo. Indi nila makita ang ila Manugpatunga sa tawohanon nga mata, apang sa mata sang pagtoo ila makita si Cristo nga nagatindug sa dalangpan sang kalooy Ila ginatugyan ang ila pangamuyo sa Iya, kag upud ang kasiguruhan ila ginaangkon ang mga benipisyo sang Iya pagpatunga.SP 49.1

  Ining balaan nga mga hulut wala sang bintana sa pagbaton sang sidlak sang kapawa. Ang candelero nahimo sa bug-os nga bulawan kag padayon nga nagasiga sa adlaw kag sa gab-i, nga nagahatag sang kapawa sa duha ka hulut. Ang kapawa sang lampara sa candelero nagabuelta sa mga kahoy nga naputos sa bulawan sa mga kilid sang tinukod kag sa balaan nga muebles kag sa matahum nga mga kumbong nga may querubin nga natahi sa mga hilo nga bulawan kag pilak. Ang talan-awon tuman ka mahimayaon nga indi ini malaragway. Wala sang hinambalan nga makalaragway sang iya katahum, sang iya sagrado nga himaya nga ginatiglawas sang tagsa ka hulut. Ang bulawan sa santuaryo nagalaragway sang duag sang kumbong, nga daw kaangay sang dagway sang balangaw.SP 49.2

  Kaisa lang sa isa ka tuig nagasulud ang mataas nga sacerdote sa pinakabalaan nga hulut, pagkatapos sang mahalalongon kag solemne nga paghanda. Wala sang tawohanon nga mata kondi ang iya lang sang mataas nga sacerdote ang makatulok sa sagrado nga katahum sang sina nga hulut, tungud pinasahi ini nga puluy-an sang makita nga himaya sang Dios. Ang mataas nga sacerdote nagasulud sa sina nga hulut nga may pagkurog, samtang ang mga tawo nagahulat nga may solemne nga kalinong sang iya pagbalik. Sing hanuut sila nagapangayo sang pagpakamaayo sang Dios. Sa dalangpan sang kalooy, ang Dios nagpakigsugilanon sa mataas nga sacerdote. Kon sia nagapabilin sing malawig didto sa sulud sang pinakabalaan nga hulut, kon kaisa ang katawohan nagakalanghag, nagakahadluk nga ang himaya sang Ginoo nagpatay sa iya tungud sang ila mga sala okon ang pipila ka sala sang sacerdote. Apang kon ila mabatian ang bagting sang lingganay sa iya bayo, tama gid ang ila kalipay. Sia magagowa kag iya pakamaayohon ang katawohan.SP 49.3

  Pagkatapos nga ang buluhaton sa kayangkayang natapos, “ang panganud nagtabon sa kayangkayang nga kon sa diin sila nagkita, kag ang himaya sang Ginoo magalikop sa bug-os nga kayangkayang” Kag si Moises wala nakasulud sa kayangkayang kay ang panganud yara sa ibabaw, kag ang himaya sang Ginoo nagpuno sang kayangkayang. Tungud “ang panganud sang Ginoo yara sa ibabaw sang kayangkayang sa adlaw, kag ang kalayo yara sa ibabaw niya kon gab-i, sa kabug-osan sang mga Israelinhon, sa bug-os nila nga pagpanglugayawan.SP 50.1

  Ang kayangkayang ginhimo nga madali lang himuson kag pagadal-on sa ila mga pagpanglakaton.SP 50.2

  Ang Nagagiya nga Panganud—Ang Ginoo naggiya sa mga Israelinhon sa ila pagpanglakaton sa kahanayakan. Kon para ini sa kaayohan sang katawohan kag sa himaya sang Dios nga sila magatukod sang ila mga tulda sa diin sila magapabilin, ginpahibalo ina sang Dios pinaagi sa pader nga panganud nga magapaubos malapit sa ibabaw sang kayangkayang. Kag dira magapabilin ini tubtub sa tinion nga gusto sang Dios nga sila magapanglakaton liwat. Niyan ang panganud sang himaya ginbayaw sing mataas sa ibabaw sang kayangkayang, kag sila nagpadayon sa ila pagpanglakaton.SP 50.3

  Sa ila mga pagpanglakaton may kahusayan sila. Ang kada tribu may bandera nga may tanda sang pamilya sang ila amay. Ang kada tribu magapatindug sang ila tulda suno sa ila ginakasugtan. Kag sa ila pagpanglakatan, ang kada tribu nagalakat suno sa ginakasugtan sang ila tribu. Sa tinion nga sila magapahuway, ang kayangkayang ila ginatukod kag ang tagsa ka tribu magatukod sang ila tulda sa palibot sang kayangkayang suno sa kalayoon nga ginsogo sang Dios.SP 50.4

  Kon sila magpanglakaton, ang kaban sang katipan ginahakwat sa ila unahan. “Kag ang panganud sang Ginoo yara sa ibabaw nila sa adlaw kon sila magagowa sa ila nga kampo. Sa tagsa ka tinion nga ila iplastar ang kaban, si Moises nagasiling: “Bangon ka, O Ginoo! Ipalapta ang imo mga kaaway, kag ang tanan nga may kaakig sa Imo magapalagyo sa imo.” Sa tinion nga ini naplastar, sia nagsiling: ‘Balik ka, O Ginoo, sa linibo nga mga Israelinhon’ ”SP 50.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents