Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Tion Sang Kagamo Ni Jacob

  Naghalin ang mga balaan sa mga siyudad kag mga minuro kag nagpuyo sa mamingaw nga mga lugar. Samtang ang mga malauton nagaantus sa kagutom kag kauhaw, ang pagkaon kag tubig sang mga balaan ginapatigayon sang mga manugtunda. Niyan nagpakigpulong ang mga pinuno sang kalibutan samtang si Satanas kag ang iya mga manugtunda masako sa ila palibut. Ang mga kopya sang ila pagahimoon ginpadala sa ila mga kasakup. Ang paandam nagasiling nga tubtub indi ipanghiwala sang mga balaan ang ila pagtoo kag Sabado, kag magsimba sa una nga adlaw sang semana, pagapamatyon sila sa husto nga tion. Apang wala nagkahadlok ang mga balaan sa sining pagtilaw. Nagasalig sila sa pag-apin sang Dios kag sa Iya mga saad nga wala sing matabo sa ila.SP 109.2

  Sa mga lugar nga wala pa mapanaug ang pagbulut-an, ang mga malauton nagdalidali sa pagpatay sang mga balaan, apang ginmandoan ni Jesus ang Iya mga manugtunda sa pagbantay sa ila. Ang Dios mapasidunggan sa paghimo sang katipan sa ila nga naghupot sang Iya kasogoan, sa atubangan sang mga kaaway nga nagapalibut sa ila; kag mapasidunggan man si Jesus sa pagliton sang mga matutum nga naghulat sa Iya sing madugay na, nga indi makaagi sa kamatayon.SP 110.1

  Ang mga balaan nagaantus sang mental nga kasakit kay napalibutan sila sang mga malauton kag daw malupig gid sila. Ang iban nakulbaan pa gani kay basi ginpabayaan na sila sang Dios agud mapatay sang kaaway. Apang kon mabuksan lang ang ila mga mata, makita nila nga napalibutan sila sang balaan nga mga manugtunda. Sunod sini amo ang kadam-an nga malauton, kaupud sang malauton nga mga manugtunda, nga nagamando sa mga malauton sa pagpatay sang mga balaan. Apang bag-o pa nila ini mahimo, magaagi ang mga malauton sa panong sang makagagahum kag balaan nga mga manugtunda. Indi ini mahimo. Ginpunggan kag ginpaisul sang mga manugtunda sang Dios ang mga malauton kaupud ang malaut man nga mga manugtunda.SP 110.2

  Ang Singgit Agud Maluwas—Tion na para sa makahaladlok kag makangilidlis nga pag-antus sang mga balaan. Adlaw kag gab-i nagahibi sila sa Dios agud maluwas. Sa tawohanon nga pananaw, indi gid sila makapalagyo. Ang mga malauton nagsugod na sa paghinugyaw, nga nagayaguta: “Ngaa wala kamo ginluwas sang inyo Dios sa amon mga kamut? Ngaa indi ninyo maluwas ang inyo kaugalingon?” Apang wala sila ginpamatian sang mga balaan. Kaangay ni Jacob, nagpakigdumog sila sa Dios (Genesis 32:22-32). Handum sang mga manugtunda nga luwason sila, apang kinahanglan nila nga maghulathulat pa. Kinahanglan sang katawohan sang Dios nga mag-inom halin sa copa kag matugmawan sang tugmaw sang daku nga pagtilaw. Sing matutum, ang mga manugtunda nagbantay sa ila. Indi gusto sang Dios nga mahigkoan ang Iya ngalan sa mga hentil. Malapit na ang tion agud ipakita sang Dios ang Iya gahum kag luwason ang Iya mga balaan. Para sa kahimayaan sang Iya ngalan, luwason Niya ang tagsatagsa nga sing mapainulubon naghulat sa Iya kag nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro.SP 110.3

  Kaangay sini ang inagihan ni Noe. Sang nag-ulan kag nagbaha, ang panimalay ni Noe yara na sa sulud sang arka. Sing may katutum ginpaandaman ni Noe ang mga pumuluyo, apang ginyaguta lamang nila sia. Kag sang nag-abut na ang baha, kag ang tagsatagsa nagkalalumos na, ila nakita ang arka nga sang una ila ginyaguta nga nagalutawlutaw sa tubig kag ginatipigan ang matutum nga panimalay ni Noe. Ini kasiguraduhan nga sa ulihi nga panahon, ang katawohan sang Dios, nga sing matutum nagpaandam sa kalibutan sang Iya kaakig, pagaluwason. Indi magpasugot ang Dios nga laglagon sang mga malauton sila nga nagahulat sang pagliton kag indi magyaob sa mando sang hayop ukon magbaton sang iya marka. Kon tugutan ang mga malauton sa pagpatay sang mga balaan, si Satanas kag ang tanan niya nga mga manugtunda, kag ang tanan nga naakig sa Dios, mapahamut-an. Kag daw ano nga kadalag-an ini sa katapusan nga pagsumpunganay sa iya may pagkasatanas nga paghari nga gahuman sila nga sing madugay na naghulat agud makita si Jesus, nga ila ginhigugma! Sila nga nagyaguta sa ideya nga magakayab ang mga balaan masaksihan ang pagtatap sang Dios para sa Iya mga katawohan kag makita ang ila mahimayaon nga kaluwasan.SP 111.1

  Sa pagbiya sang mga balaan sa mga siyudad kag mga minuro, ginlagas sila sang mga malauton agud pamatyon. Apang ang mga hinganiban nga ila gin-gamit sa pagpatay sang katawohan sang Dios nabali kaangay sang dagami. Ang mga manugtunda sang Dios nagbantay sa mga balaan. Sang sila naghibi adlaw kag gab-i agud luwason, nabatian ini sang Ginoo.SP 111.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents