Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bung 28—Rorêl Lâwkna

  (The Investigative Judgement)

  ZÂWLNEI DANIELA chuan, “Lalṭhutthlêngte an hûn chhuah a, mi pakhat, Hmâkhawsânga A ṭhut thlengin ka en reng a, A silhfênte chu vûr anga vâr a ni a; A sam chu sahmul thianghlim tak ang a ni, A lalṭhuthlêng chu meialh a ni a, chu mi tawlailîr chu mei kang mêk ang a ni a. A hmâ aṭang chuan mei lui a lo chhuakin a luang a, a sâng a sângin rawng an bâwlsak a, A hmâah chuan sing hmun sîng an ding a; rorêlna a lo awm ta a, lehkhabute chu keu a ni a,” (Daniela 7:9, 10).IR 479.1

  Chû ni ropui leh urhsûn taka lei leh vân zawng zawnga Rorêltu hmâa mi tin nunphung thlîr nawn a nih tûr leh, mi tinrêng hnênah, “an thiltih ang zêla rulh,” a nih tûr chu, zâwlnei inlârnaah chuan tihlan a ni a. Fakna hla siamtu chuan, “Tlângte an lo din chhuah hmâ leh leilungte hi i din hmâ rêng pawhin, chatuan ata chatuan thleng pawhin Pathian i ni,” a lo ti a (Sâm 90:2). Thil engkim bul leh dân zawng zawng hnâr chu A ni a; Rorêltu tûr chu Amah chu a ni. Vântirhkoh thianghlim tam tak, sîng hmun sîng tam tak leh sâng hmun sâng tam takte chu rawngbâwltute leh hriatpuitute an ni a, chu rorêlna ropui tak chu an ṭawiâwm a.IR 479.2

  “Ngai teh, vân chhûmte nêna lo kal, mi pakhat, mihring Fapa ang hi ka hmu a, Hmâkhawsânga hnênah chuan A lo kal a, A hmâah chuan Ani chu an rawn hruai hnai a. Rorêlna te, ropuina te, ram te chu A hnêna pêk a ni a, mi tin te, hnam tin te zawng zawng chuan A rawng an bâwl nân; A rorêlna chu rorêlna hlun, ral ngai lo tûr a ni a, A ram chu tihchhiat rual a ni lo vang,” (Daniela 7:13, 14). Heta Krista lo kalna a sawi hi chu leia A lo kal vawi hnihna a ni lo va. Rorêlna te, ropuina te leh ram te chu la tûrin, Hmâkhawsânga hnênah, vânah A lo kal a ni a, chûng chu Palai hnâ A thawh zawh hunah A hnêna pêk tûr chu a ni. Hê A lo kalna hi leia A lo kal vawi hnihna ni lovin, ni 2300 tâwp, 1844-a lo awm tûr hrilhlâwkna a lo sawi lâwk kha a ni. Kan Puithiam Lalber chu, vântirhkoh hianghlimten zuiin, hmun thianghlim berah A lût a, tin, chutah chuan mihring aia A hna hnuhnung ber thawk tûrin leh, chû rawngbâwlna hlâwkpui tlâk zawng zawngte tâna tlanna siam tûrin Pathian hmâah A inlan a.IR 479.3

  Hlimthla rawngbâwlnaah khân, sual puanga, sima, Pathian hmâa lo kal zawng zawngte leh, sual thawina thisen avânga maichâma an sualnate dah sawnte chauh chuan tlanna nîa rawngbâwlnaah chuan chanvo an nei a. Chutiang bawk chuan tlanna hnathawh tâwpna leh Rorêl lâwkna nîah chuan, Pathian mia inchhâlte chung thû chauh ngaihtuah a ni a. Mi sualte rorêl sakna chu hna danglam leh hrang daih a ni a, a hnuhnung zâwka mi a ni: “Rorêlna chu Pathian chhûngteah ṭan tûr a ni si a; tin, keimahni maha a ṭan hmasak chuan Pathian Chanchin Ṭha thu zâwm lote tâwpna chu engtin tak ni ang maw?” (1 Petera 4:17).IR 480.1

  Mîte hming leh thiltihte chuanna vâna lehkhabute chu Rorêlna thu tihtlûkna rêltu tûr a ni. Zâwlnei Daniela chuan, “Rorêlna a lo awm a, tin, lehkhabute chu keu a ni a,” a ti. Thupuan ziaktu chuan chumi chu sawiin “Lehkhabu dang, nunna bu chu an keu va; tin, mitthi chu chûng lehkhabutea ziak, an thiltih ang zêlin rêlsakin an awm ta a,” tiin a belh a (Thupuan 20:12).IR 480.2

  Nunna buah chuan Pathian hnaa inpe zawng zawng hming chu ziak a ni a. Isuan A zirtîrte hnênah, “Vânah in hming ziak a nih vângin lâwm rawh u,” A ti a (Luka 10:20). Paulan a hnathawhpui rinawm, “nunna bua hming chuangte,” thu a sawi a (Filipi 4:3). Danielan “hun buaithlâk, a ang rêng awm lo,” chu thlîrin, Pathian mîte, “lehkhabua hming chuang apiangte chu “chhan chhuahin an awm ang,” a ti (Daniela 12:1). Thupuan ziaktu chuan, “Berâm No Nunna Bûa hming chuangte,” chauh Pathian khawpuiah an lût ang a ti (Thupuan 21:27).IR 480.3

  A chhûnga “LALPA ṭihtute leh A hming lamtute” hming ziakna “Hriat rengna bu,” chu Pathian hmâah ziak a ni a (Malakia 3:16). An rinna thu te, hmangaihnaa an thiltih te chu vânah chhinchhiah vek a ni a. Nehemia chuan, “Aw ka Pathian, min hrereng la, ... ka Pathian in atâna ka thiltihte kha thaibo suh ang che,“a tih khân hei hi a sawi a ni (Nehemia 13:14). Pathian hriatrengna buah chuan felnaa thiltih tinrêng ziak a ni a. Thlêmna tinrêng an do te, sualna tinrêng an hneh te, hmangaiha lainatna thu sawi tinrêng te chu chiang êm êmin chhinchhiah vek a ni. Inhlanna thiltih tinrêng te, Krista hminga tuarna leh lungngaihna tinrêng tuarchhuah te chu chhinchhiah vek a ni. Fakna hla siamtu chuan, “Nangin ka vahvaihna te chu I chhinchhiah ṭhIn a, ka mittuite hi I ûmah chuan thun ang che; I lehkhabuah an chuang hlawm lâwm ni?” a lo ti a ni (Sâm 56:8).IR 480.4

  Mihringte sual chhinchhiahna bu pawh a awm bawk a. “Pathian chuan thiltih engkim chungah ro A la rêl dâwn si a, thil inthup engkim, a chhia emaw a ṭha emaw pawh tih hi,” (Thuhriltu 12:14). “Mîten thu lawilo an sawi apiang, chû thu chu rorêlna nîah chuan an sawifiah a la ṭûl ang.” “I thû chuan thiam a chantîr ang che a, i thu vêk chuan thiam loh a chantîr ang che,” Chandamtu chuan A ti (Matthaia 12:36, 37). Thil tih tum rûk leh chêtziate chu chhinchhiahna dik lo thei lovah chuan a lang vek a; Pathian chuan “thima thil thuhrûkte chu êngah A rawn la chhuak ang a, thinlunga thil tumte pawh A tilang bawk ang,” (1 Korin 4:5). “Ngai teh u, ka hmâah ziakin a awm: ka ngawi reng lo vang a, ka thungrul zâwk ang, a ni, an ângchhûngah nangmahni khawlohna leh in pûte khawlohna te chu ka thungrûl ve ve ang, LALPAN A ti (Isaia 65:6, 7).IR 481.1

  Mi tinrêng thiltih chu Pathian hmâah thlîr nawn a ni leh vek a, rinawmna emaw, rinawm lohna emaw pawh chhinchhiah vek a ni. Vân lehkhabutea hming tinrêng zâwnah chuan chiang êm êmin, dâwt sawi tinrêng te, mahni hmasialna thiltih tinrêng te, tih tûr tihtlingtlâk loh tinrêng te, sual inthup tinrêng te leh vervêkna thup tinrêng te chu ziak luh vek a ni a. Vân aṭanga vaukhânna emaw, zilhna ngaihthah tinrêng te, hun ṭha khawhral mai mai te, remchânna hman ṭhat loh te, a rah nasa tak thlen thei thil ṭha emaw ṭha lo emawa mi hneh theih nâna beih te chu a zain chhinchhiahtu vântirhkohvin a ziak vek a ni.IR 481.2

  Pathian dân chu Rorêlna nîa mihring nungchang leh nunna tehfung tûr a ni a. Mi fing chuan, “Pathian chu ṭih la, A thupêkte chu vawng rawh; hei hi mihring zawng zawng tih tûr chu a ni mai. Pathian chuan thil engkim chungah ro A la rêl dâwn si a,” a ti (Thuhriltu 12:13, 14). Tirhkoh Jakoban a unaute a zilhhau va, “Zalênna dâna rorêlsak tûrte angin thu sawi ula, thil ti bawk rawh u,” tiin (Jakoba 2:12).IR 481.3

  Rorêlnaa “tlinga chhiarte” chuan mi felte thawhlehnaah chuan chanvo an nei ang. “Chûng huna tel tlâkah leh mitthi zîng ata thawhlehnaa tel tlâka ruat apiangte chu . . . vântirhkohte tlukin an awm dâwn si a; Pathian fâte niin, thawhlehna fâte an ni ang,” Isuan A ti (Luka 20:35, 36). “Thil ṭha titute chu nunna changin an tho leh ang,” A ti bawk a (Johana 5:29). Nunna chang tûra tho leh tlâka ruat an nih hun thawhlehna a lo thlen hmâ loh chuan mi fel thite chu kaihthawh an ni rih lo vang. Chutichuan an chanchin enfiahna leh an chungchâng thu tihtlûknaah chuan taksain an tel ve lo vang.IR 482.1

  Isua chu anmahni sawipui tûr leh an aiawha Pathian hmâa sawipui tûrin A lo kal ang. “Mi tupawhin thil a tih sual chuan, Pâ hmâa min Sawipuitu, Isua Krista, Mi fel chu kan nei,” (1 Johana 2:1). “Krista chu, a tak anpui, hmun thianghlim, mihring sakahte lût lovin, Pathian hmâa ding tûrin vânah A kal ta zâwk a.” “Chuvângin Amaha Pathian hnêna lo kalte chu a tâwpkhâwk thlengin A chhandam thei a ni, Amah chu anmahni sawipui tûra A nun reng avângin,” (Hebrai 9:24; 7:25).IR 482.2

  Chhinchhiahna lehkhabute chu rorêlnaa an han keu chuan, Isua ringtu zawng zawngte nungchang chu Pathian hmâah thlîr nawn leh vek a ni a. Leia mi hmasa bera ṭanin, min Sawipuitu chuan chhuan indawt tinrêng chungchâng thu chu A târlang vek a, mi nungte chanchinah tihtâwp a ni a. Hming tinrêng a chuang a, mi tinrêng chungchâng chu ngun taka enfiah a ni a. Hmingte chu pawm an ni a, hnar an ni bawk a. Tupawhin chhinchhiahna bua ziak, sual sim loh leh ngaihdam loh an neih chuan, an hming chu nunna bu ata thai bo a ni ang a, Pathian Hriat Rengna Bu aṭangin an thil ṭha tih chhinchhiah sate chu tihreh a ni ang. Mosia hnênah Pathianin, “Tupawh ka chunga thil tisual apiang, an hming chu ka lehkhabu ata ka thai bo vang,” A ti (Exodus 32:33). Zâwlnei Ezekielan, “Mi felin a felna hawisana thil sual a tih chuan, ... a thil ṭha tih engmah kha hriat reng a ni lo vang,” a ti bawk (Ezekiela 18:24).IR 482.3

  An sual sim takzettu zawng zawngte, an tlanna inthawi nâna rinnaa Krista thisen hmangtute chu vân lehkhabua an hming zâwnah ngaihdamna thu ziak a ni a; Krista felna changtute an nih avângin, an nungchangte chu Pathian dân rem a ni a, chuvângin anni chu chatuana nunna chang tlâkah ruat an ni ang. LALPAN zâwlnei Isaia hmangin A lo puang a; “Kei hi, keimah leh keimah avânga in sualte thai bo ṭhîn ka ni a, in sualnate chu ka hre reng tawh lo vang,” tiin (Isaia 43:25). Isuan, “A hnehtu apiang puan vâr sintîr an ni ang; an hming chu Nunna Bû ata ka thai bo tawp lo vang a, Ka Pa hmâah leh A vântirhkohte hmâah chuan an hming ka ṭan zâwk ang.” “Chutichuan tupawh, mîte hmâa mi ṭan apiang, Ka Pa vâna mi hmâah ka ṭan ve ang. Nimahsela, tupawh mîte hmâa mi phat apiang, Ka Pa vâna mi hmâah ka phat ve ang,” A ti (Thupuan 3:5; Matthaia 10:32, 33).IR 483.1

  Lei rorêlnaa thu tihtlûkna ngaihvenna nasa ber, mihringte henna puan chhuah, Nunna Bûa hming ziakte chu, khawvêl zawng zawng Rorêltu hmâa thlîr nawn a nih tûr entîr chuan, vân rorêlnaa ngaihven a nih chu chiang lo takin a lantîr a. A thisen zâra hnehtu zawng zawngte chu an bawhchhiatna ngaihdam an nih a, an Eden ina chentîr leh an nih a, Amah nên “lalna hmasaa” chhandamna ro luahtu an nih theih nâna khumtîr an nih nân, Sawipuitu Pathian chuan ngenna A târlang a (Mika 4:8). Setanan, kan thlahtute chu thlêm leh bum tuma a beihnaah, Pathian ruahmanna chu, mihring siamnaah chuan tlawlhtîr a tum a; mahse he thil ruahman hi tihpuitlin a nih theih nân, Kristan tûnah mihring chu la tlu ngai lo vanga an awm leh theih nân A ko va. A mîte tân chuan ngaihdamna leh thiam chantîrna, tluantling leh kim chauh pawh ni lo, A ropuina chanpui ve theihna leh A lalṭhutthlênga ṭhut ve theihna A dîlsak a ni.IR 483.2

  A zahngaihna khua leh tuite tâna Kristan A ngensak laiin, anni chu bawhchhetute angin Pathian hmâah Setanan a lo hêk a. Bumtu ropui chuan rin lohnaa hruai luha, Pathian an rinna hlohtîra, A hmangaihna ata anniho chu tihhrana, A dân bawhchhiattîr a tum hlawm a. Tûnah chuan, an nunphung chanchin ziaknaa an nungchanga dik lohna leh, Krista an an lohna, an Tlantu tilunghnûrtu sualna a tihtîr zawng zawng chu entîrin, chûng thilte avâng chuan a khua leh tui angin anni chu a hauh tlat a. IR 483.3

  An sualnate chu Isuan A ngaidam mai lo; mahse an sual simna leh rinna chu entîrin, an tâna ngaihdamna dilin, A kut hliam hnu chu Pa leh vântirhkohte hmâah chuan pharin, “An hming pawh ka hria a. Ka kutphahahte hian ka ziak hlawm a. Pathian duhzâwng inthawinate chu thlarau lungchhia hi a ni a; thinlung lungchhia leh inchhîr ngawih ngawih hi, aw Pathian, I hmusit lo vang,” A ti a (Sâm 51:17). A mîte hêktu hnênah chuan, “Aw Setan, LALPAN hâu zâwk che rawh se; a ni, LALPA, Jerusalem Thlangtu chuan hâu che rawh se. He mi hi thingthu mei ata phih chhuah chu a ni lo vem ni?” A ti bawk a (Zakaria 3:2). Krista chuan A mi felte chu, “Kohhran ropui tak, bawlhhlawh kai lo leh zûr lo leh chutiang thil rêng pu lova, thianghlim leh hmêlhem lova,” A Pa hnêna A hlan theih nân, Ama felnain A thuam ang (Efesi 5:27). An hmingte chu Nunna Bûah ziakin a awm a, an chungchâng thuah chuan, “Anni chu puan vâr sinin, ka hnênah an lêng ve ṭhîn ang; chutiang ti tlâk an ni si a,” tiin ziak a ni (Thupuan 3:4).IR 484.1

  Tichuan Thuthlung Thar thutiam famkimna, “An bawhchhiatna chu ka ngaidam ang a, an sualna pawh ka hre reng dâwn tawh si lo.” “Chûng nîahte leh chutih hunah chuan, Israel khawlohnate chu an zawng ang a, hmuh tûr a awm lo vang; Juda thiltih sualte pawh hmuh tûr a awm hek lo vang, LALPAN A ti,” tih chu hriat a ni ang (Jeremia 31:34; 50:20). “Chumi nîah chuan LALPA pêng chu mawi tak leh ropui takin a awm ang a, Israelho la damte tân chuan leia rahte chu ṭha tak leh mawi takin a awm ang. Heti hi a ni ang a, . . . Ziona la awm leh Jerusalema la awmte chu thianghlim an ti ang, Jerusalema la damte zînga hming ziak zawng zawngte chu,” (Isaia 4:2, 3).IR 484.2

  Rorêl lâwkna leh sual tlenfaina hna chu LALPA lo kal leh hmâin zawh vek tûr a ni a. Mitthite chu, lehkhabua an chanchin ziak anga rorêlsak tûr an nih avângin, mihringte chungchâng chu, rorêlnaah chuan enfiah a nih hnuah chauh lo chuan, mihringte sualna chu thai bo theih a ni lo. Mahse tirhkoh Peteran, “LALPA hnên ata harh tharna a lo thlen a, Isua Krista chu A rawn tirh” hunah chuan ringtute sualnate chu tlenfai a nih tûr chiang takin a sawi a (Tirhkohte 3:19, 20). Rorêl lâwkna chu zawh a nih hun chuan, mi tinrêng an thiltih ang zêla rûl tûrin Krista chu A lo kal dâwn a ni.IR 485.1

  Hlimthla rawngbâwlnaah khân, puithiam lalberin lsraelte tân tlanna siamin, biak bûk aṭangin a lo chhuak a, mipuite mal a sâwmsak a. Chutiang chuan Krista pawh, A palai hna a thawh zawhin, “Chhandamna hmu tûra Amah lo nghâktute hnênah sual tel lovin,” A lo lang leh ang a, Amah lo nghâktute chu chatuan nunna pein mal A sâwmsak ang (Hebrai 9:28). Puithiamin, maichâm ata sualnate chu la sawnin, sual phurtu kêl lu chungah chuan a nghat ang khân, Krista pawhin hêng sualna zawng zawngte hi, sualna tichhuaktu leh tipunluntu, Setana chungah A la nghat dâwn a ni. Sualna phurtu kêl chuan Israelte sualnate chu phurin, “chên loh leiah” hruai bo a ni a (Leviticus 16:22). Chutiangin Setana pawh, Pathian mîte thil a tihsualtîr sual thiam lohna leh, sualna zawng zawng chu phurin, lei khawhar, tûmah awm lohna lei ruakah kum sângkhat tântîr a ni ang a, a tâwpah sual hremna chu tuarin, mi sual zawng zawngte tiboraltu mei chuan a la kâng ral dâwn a ni (Malakia 4:1-3; Ezekiel 28:19). Chutichuan sual tihbo hlennaah leh, sualna lungten duhtute zawng zawng chhan chhuahnaah chuan chhandamna ruahman ropui tak chu a lo famkim tawh ang.IR 485.2

  Rorêlna hun ruat, ni 2300 tâwpna, 1844-ah chuan, rorêl lâwkna leh sual tlen faina hna chu ṭan a ni a. Anmahni tâna Krista hming lamtu zawng zawngte chu ngun taka enfiah vek an ni tûr a ni. Mi nungte leh mitthite chu, “lehkhabutea ziak, an thiltih ang zêlin” rêlsak ve ve tûr an ni.IR 486.1

  Sual sim loh leh kalsan lohte chu ngaihdam a ni lo vang, chhinchhiahna bu aṭangte chuan thai bo a ni hek lo vang a, Pathian lo kal nîah chuan mi sualte tâna thuhretuah a awm zâwk ang. An thil sual tihte chu chhûn êngah emaw, zân thima an tih emaw a ni thei e; mahse kan chanchin kan sawina tûra mit hmuhah chuan inhawng sa leh lang sa vek an ni. Pathian vântirhkohten sualna tinrêng chu an hriatsak vek a, chhinchhiahna dik lo thei lovah chuan an ziak lût vek a ni. Nû te, pâ te, nupui te, fa te leh ṭhian te lakah chuan sualna chu kan thupin, kan pha mawiin, kan khuh mawi a ni thei e. Thil sual titu, thiam lohna neite chauh lo chuan rinhlelhna chhetê pawh an nei lo a ni thei; mahse vân lam finna hmâah chuan a lang sa vek a. Zân thim ber thimna te, bum thiamna thurûk te chuan Chatuan Mi hriat loh tûrin ngaihtuahna pakhat pawh a thup thei lo a ni. Pathian chuan thil vawn fel loh tinrêngte leh thiltih dik loh tinrêngte chhinchhiahna chiang tak A nei a. Sakhaw mi tak anga lannain bum theih a ni lo. Nungchang A chhuinaah tihsual pakhat mah A nei lo. Rilru khawlo takten mîte chu an bum a ni thei e, Pathian erawh chuan inthupna zawng zawngte chu A chhun tlang vek a, rilru chhûngril ber pawh A hre vek a ni.IR 486.2

  Chumi ngaihtuahna chu a va khûn êm! Nî tin chatuan pana kalin, vân lehkhabutea chhinchhiah atân, phurrit chu a liampui zêl a. Thu vawi khat sawi tawh te, thil vawi khat tih tawh te chu koh kîr theih an ni tawh lo. A ṭha leh a chhia pawh vântirhkohten an chhinchhiah vek a ni. Lei chunga hnehtu ropui ber pawhin, a chanchin ziakna, ni khat lek chhûnga mi pawh a ko kîr thei tawh lo. Kan thiltih te, kan thusawi te leh kan chêtze biru ber te hian kan pan lam tifel tûrin, hamṭhatna lam emaw chungpikna ernaw zâwngin min liampui zêl a. Kan theihnghilh tawh a ni thei e, thiam min chantîr tûr emaw, thiam loh min chantîr tûr emawin, min hriattîrtu an la ni dâwn a ni.IR 486.3

  Lem ziaktu thîr phêk rawng hnawihah chuan hmêl lan dân dik tak tihlan a ni angin, vân lehkhabuahte chuan nungchang tinrêng chu chiang takin ziak lan vek a ni. Mahsela, chumi chhinchhiahna, vân mîten an thlîr tûr chungchâng thu chu kan lo ngainêp hlê si a. Hmuh theih khawvêl leh hmuh theih loh khawvêl daidangtu puan zâr hi hlîm han ni sela chuan, vântirhkohvin thu leh thiltih tinrêng a chhinchhiahte, Rorêlna nîa an khin tûr chu, mihring fâten han hmusela chuan, nî tina an thu chhak chhuah tam tak hi an sawi lo vang a; an thiltih tam tak hi an ti hek lo vang.IR 487.1

  Rorêlnaah chuan thilpêk dang, sum leh pâi kan hman dân tinrêng chu enfiah vek a ni ang. Peipun tûra sum leh pâi, vânin min pêk chu engtin nge kan hman le? LALPA chuan A lo kal leh hunah A ta chu a pung nên A dawng ang em? Kan hnêna thiltihtheihna min kawltîr hi, theihtâwpin, LALPA ropui nân leh, khawvêl tân malsâwmna ni tûrin kan tuai ṭha em le? Kan hun te, kan ziakna te, kan aw te, kan ṭawngkâ te leh mi kan hneh theihna te hi engtin nge kan hman le? Mi rethei te, hnehchhiah te, hnuchham te, hmeithai te tân Krista hmingin engnge kan tihsak ṭhîn le? A Thu thianghlim vawng ṭha tûrin Pathianin min duh a; chhandamna hmu khawpa min tifing thei tûrin, kan hnêna êng pêkte hi engtin nge kan tih le? Krista rinna chu ei zawn nâna hman satliah mai hian hlâwkna a nei lo va; thiltihin a lantîr hmangaihna chauh chu ngaihhlut a ni. Hmangaihna chauh chuan vân lam mit hmuhah thil hlû a ti thei a. Hmangaihna thiltih rêng rêng chu mihring ngaihin lang tê hlê mah se, Pathianin A pawmin, mal A sâwmsak ṭhîn a ni.IR 487.2

  Mihringte mahni hmasial rûkna chu vân lehkhabuahte chuan tihlan vek a ni a. Chhandamtun A phûtte theihnghilha, mahni mihringpuite chunga tih tûr tihtlingtlâk lohte chhinchhiahna a awm a. Krista ta ni si, hun ṭha te, ngaihtuahna te, chakna te chu, Setana hnêna pêk a nih ṭhinzia chutah chuan an la hmu ang. Vântirhkohten vâna an kalpui ṭhîn chanchin ziak chu a lungngaihthlâk a ni. Mihring finna nei, Krista zuitua inchhâlte chu, khawvêl hausakna thil neih châknaah emaw, lei lâwmna chenna lamah emaw hîp an ni a. Pawisa te, hun te, chakna te chu mahnia nawm chen nân hman a ni a; mahse ṭawngṭaina te, Pathian thu zawnna te, nun inngaihtlâwmna leh sual simna atân tea hun hman chu a tlêm leh hlê lawi si a.IR 487.3

  Kan tih tûr dik tak kan hriat lohna tûrin leh kan rilru luah khat tûrin, Setanan ruahmanna kawng chhiar sên loh a hmu chhuak a. Thutak ropui, tlanna atâna inthawina leh, Sawipuitu Engkimtithei lam min thlîrtîrtu chu, bumtu hotupa chuan a hua a. Isua leh A thutak aṭanga rilru hruai pên nân, amahah chuan thil engkim a innghat tih a hria a.IR 488.1

  Chhandamtu palai hnaa hlâwkna chan ve duh apiangte chuan, Pathian ṭihna neia, thianghlimna tifamkim tûrin engmahin tihbuai an phal lo vang. Nuam tâwlnaah te, intihlâr tumnaah te, hlâwkna zawnnaah te a hun hlu tak khawhral ai chuan, ṭhahnemngai tak leh ṭawngṭai chunga thutak thu zirna atân hman zâwk tûr a ni. Biak bûk leh rorêl lâwkna thupui hi Pathian mîten an hre chiang êm êm tûr a ni. An Puithiam Lalber dinhmun leh hnathawh chu mi tinrêng tân hriat chian a ṭûl a ni. Chuti lo chuan tûn huna mamawh tak, rinna sawizawi tûr emaw, an dinhmun luah tûra Pathianin A tih chu an luah thei lo mai ang. Mi tinin thlarau chhandam tûr emaw, hloh tûr emaw an nei. Mi tinrêngin Pathian hmâa thubuai chinfel tûr an la nei a. Mi zawng zawngin Rorêltu Ropuia chu hmaichhanah an la be dâwn a ni. Khawvêl tâwp hunah chuan mi tinrêng hi, Daniela tiamin, mahni chung thuah mahniin an la din ṭheuh dâwn avângin, rorelna a lo thlen huna lehkhabute an keu hun tûr chu ngun taka an ngaihtuah a va ṭûl tak êm!IR 488.2

  Hêng thua ênna lo dawng tawh zawng zawngte chuan, Pathianin thutak ropui tak A kawltîr aṭanga hriattîrna thu chu an keng zêl tûr a ni. Vân biak bûk chu, mihringte aiawha Krista hnathawhna hmunpui chu a ni. Leia mihring tungchhova kal zawng zawngte a huap vek a. Chhandamna ruahman a thlîrtîr a, tâwpna hunah ngei min hruai thleng a, tin, felna leh sual indonaa hnehna thu a puang a. Mi tinrêngin hêng thupuite hi an hre chiang tûr a ni a. Hemi thua an rin chhan zâwttu apiangte chhâng thei tûrin an hre chiang tûr a ni.IR 488.3

  Chhandamna ruahman—Krawsa A thihna ang tlukin chung lam biak bûka Kristan mihringte A sawipuina hna hi, a pawimawh a ni. A thih khân chû hna chu A ṭan a, A thawh leh hnuah chû hna chu thawk zo tûrin vânah A chho leh a. Kan Hmahruaitu kan tâna A luhnaah chuan puan zâr chhûng lamah chuan, rinnain kan lût ve tûr a ni (Hebrai 6:20). Chutah chuan Kraws aṭanga êng chu êntîr a ni a. Chutah vêk chuan tlanna thurûk chu chiang zâwka hmuh tlang theihna kan nei ang. Mihring chhandam nân vânin man chhiar sên loh a pe a; inthawina A rawn siam chu, Pathian dân bawhchhiatin a phût sân ber nên a inchen a ni. Pa lalṭhutthlêng panna kawng chu Isuan A hawng ta a, A palaina azârah, rinna nêna Ama hnêna lo kal châkna nei apiangte chu Pathian hmâah A hlân thei a ni.IR 489.1

  “A sual zêptu chu a hmuingil lo vang a; zêp lova puanga hawisantu chuan zahngaihna a hmu ang,” (Thufingte 28:13). An dik lohnate thupa, chhuanlam neite chuan, an chunga Setana lâwmzia leh, an thiltih avânga Krista leh vântirhkoh thianghlimte an nuihsawhzia han hmu thei tak sela chuan, an sual chu an simin an dah bo hmanhmawh tûr a. Nungchanga chak lohna hmangin, rilru pum thunun tûrin Setana chu a thawk a; chûng tlin lohnate chu vawn reng an nih chuan, Setana chu a hlawhtling ngei dâwn a ni. Chuvângin a bumna vervêk tak, dik niawma lang, dik si lo leh, anmahni maia an hneh theih loh bumna hmanga bum tumin, Krista zuitute chu a zawng reng a. Mahse Isuan A kut hliam te, A taksa pem te chuan, an aiah a ngensak a; Amah zui duh zawng zawngte hnênah chuan, “Ka khawngaihna in tân a tâwk e,” a ti a (2 Korin 12:9). “Ka nghâwngkawl bat ula, ka hnênah zir rawh u; thuhnuairawlh leh rilrua inngaitlâwm tak ka nih hi; tichuan in thlarau tân chawlhna in hmu ang. Ka nghâwngkawl chu a nuam a, ka phur pawh a zâng a ni,” (Matthaia 11:29, 30). Chutichuan tumahin an chak lohnate chu tihchak theih lohvah ngai suh se. Chûng chu hneh tûrin Pathianin rinna leh khawngaihna A pe dâwn a ni.IR 489.2

  Tûnah hian tlanna ni ropui takah chuan kan awm mêk a. Hlimthla rawngbâwlnaah khân, puithiam lalberin Israelte tân tlanna a siam laiin, mi zawng zawng chu LALPÂ hmâah inngaitlâwm leh sual simin, an nunna tihrehawm tûra hrilh an ni a, chuti lo chuan mipui zîng ata tuithlâr an ni mai ang. Chutiang bawkin, nunna bua an hming chuan reng duh apiangin, tûna an tâna khawngaihna ni tlêmtê la awm hian, an sualna avânga simna dik tak nên, Pathian hmâah an intihrehawm tûr a ni a. Thinlung endikna khûn leh fiah tak neih tûr a ni. Kristiana inchhâl tam takin nuam tâwl nâna an hman, nun pawlawh leh bawlhhlawh hi paih bo vek tûr a ni. Sual lam âwnna hneh tuma bei duh zawng zawngte hmâah chuan tih tak zeta indona a awm ṭhîn. Inbuatsaihna hna chu mi mal tin tân a ni. A huhova chhandam kan ni lo. Mi mal thianghlimna leh ṭhahnemngaia rawngbâwlna chuan mi dangte thil mamawh a dâl lo vang. Hnam tinrêngte chu Pathian, Rorêlnaah chuan an ding vek dâwn nachungin, leiah hian mi dang rêng rêng an awm ve lo emaw tih khawpa chiangin, mi mal tin chungchâng thu chu ngun theihtâwpa enfiah a ni ang. Mi tinrêngte chu bawlhhlawh leh kaidum hmuh loh khawpin enfiah vek tûr an ni.IR 489.3

  Tlanna hnathawh khârna nêna inkungkaih thil hi a khûn êm êm a. Thil pawimawh leh tuiawm tak a ni. Chung lam biak bûkah chuan Rorêlna chu a kal mêk a. Kum tam tak chu he hna hi a lo kal tawh a. Rei lotêah, a hun chu tûma hriat loh, mi nung damte pawh rorêlsak an ni ang. Pathian awmna ṭihbaiawm takah chuan kan chanchin chu enfiah tûrin a chho dâwn a ni. Hun dang zawng aiin tûnah hian, Chhandamtu zilhna ngai pawimawh ṭheuh tûrin zilhna siam a ni a, “Inring rengin ṭawngṭai rawh u, a hun chu in hre si lo va,” (Marka 13:33). “I invên loh zawngin, rûkru angin ka lo kal ang a, eng hunah nge ka rawn phâwk dâwn che i hre dâwn si lo,” (Thupuan 3:3).IR 490.1

  Rorêl lâwkna hna chu zawh a nih hun chuan, mi tinrêng chung thu chu nung tûr emaw, thi tûr emawa rêl fel a ni ang. Vân chhûm chunga LALPA A lo kal hmâ lawkin khawngaihna hun chu a tâwp ang. Hemi hun hi lo hmu lâwkin, Kristan Thupuanah chuan, “Mi fel lo chu tihfel lohvin awm reng rawh se; mi bawlhhlawh chu tihbawlhhlawhin awm reng rawh se; mi fel chu tihfelin awm reng rawh se; mi thianghlim chu tihthianghlimin awm reng rawh se. Ngai teh, ka lo kal thuai dâwn e; mi tin an thiltih ang zêla pêk tûrin ka lâwmman ka hnênah a awm a,” tih A han puang chhuak a (Thupuan 22:11, 12).IR 490.2

  Mi felte leh mi suaksualte chu an taksa pângngaiin leiah hian an la chêng reng rih ang a. Buhte chîngin, inte an sa ang a, chung lam biak bûkah chuan thu tihtlûkna tihdanglam theih loh chu puan a ni tih pawh hre lovin, an eiin an in bawk ang. Tui lêt hmâa, Nova lawnga a luh hnu chuan, Pathianin ani chu A khar khum a, Pathian hre lote chu pâwnah A khar hnan thung a; mahse ni sarih chhûng chu, mipuite chuan, an boralna tûr chu tihngheh a nih hre lovin, engmah ngaihsak lovin, nuam tâwlin leh rorêlna lo thleng mai tûr chu hmusitin an khawsa zui zêl a. Chhandamtu chuan, “Mihring Fapa lo kal lehna chu chutiang bawk a ni ang,” A ti (Matthaia 24:39). Ngawi rengin, zânlai rûkru ang maia hriat lohvin, mi tinrêng dinhmun chinfelna dâr, mi sualte hnêna zahngaihna pêk hnuh kîrna hun chu a lo thleng ang.IR 491.1

  “Chuvângin inring rengin awm rawh u.... chuti lo chuan muhilin A rawn nang dah ang che u,” (Marka 13:35, 36). Inrin reng peih lova, khawvêl hîpna lama kîr leh tate dinhmun chu a râpthlâk a ni. Sumdâwng miin hlâwkna ûm tûra a rilru a pêk lai te, nawmsip bawl ngaina mi chuan nuam tâwlna a zawn lai leh, inchei dân thar tichhuaktu nula chuan a incheinate a buatsaih laiin,—chutih lai tak chuan, lei chung zawng zawnga Rorêltu chuan, “Bûkin i awm a, i tling ta lo,” (Daniela 5:27) tih thu chu a rawn puang dâwn a ni.IR 491.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents