Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bung 40—Pathian Mite Chhanchhuah An Ni

  (God’s People Delivered)

  PATHIAN dân chawimawitute lak ata humhimna dân, mihring siamte chu lâk kian a nih hunah chuan, ram hrang hrangah anmahni tiboral tûra beihna a lo awm nghâl vek ang. Anmahni nghaisakna tûr thupêk puan hun a lo hnaih deuh deuh lai chuan, mipuite chuan ‘pâwl huatthlala takte’ chu tihboral vek tumin an phiar vêl ang a. An rin dân pawmpui duh lo leh anmahni zilhtute chu zan khat thilthua nuai chimih hlen hlauh an tum dâwn a ni.IR 635.1

  Pathian mîte chu—ṭhenkhat chu tân inah te, ṭhenkhat ngâwah te, ṭhenkhat tlângah te leh hmun fianriala bihrûkna hmunah te—Pathian humhimna ngêna an ṭawngṭai reng lai chuan, hmun tin maiah vântirhkoh sualte fuihpawrhin, râlthuam hmanga thihna hna thawk tûrin, mîte chu an inbuatsaih a. Chutiang hun, mangan zual lai ber hunah chuan a ni, A thlante chhan chhuak tûra Israelte Pathian chu A rawn inrawlh dâwn ni. LALPA chuan heti hian a ti: “Zâna kût thianghlima an kût laia hla an sa angin hla in sa ang a; LALPA Tlânga Israelho Lungpui hnên thleng tûra phênglâwng nên an kal laia thinlung hlimna an nei angin thinlung hlimna pawh in nei ang. ‘LALPA chuan a aw ropui tak chu a hriattîr tawh ang a, a thinurna nasa tak leh thil kanral hmang meialhin, thlipui leh ruahpui leh rialin, a kut thlâk dân chu a entîr tawh ang,” (Isaia 30:29, 30).IR 635.2

  Mi sual phu mur murte chuan, diriam tak leh hmusit tak leh âu dur dur chunga an mi mante chu an bawh rup dâwn lai takin, ngai teh u, thim chhah mup, zân aia thim chuan lei hi a tuam ta a. Chutah chhimbâl êng ropui tak, Pathian lalṭhutphah aṭanga lo chhuak, vânlaizâwla lo zâm chuan, ṭawngṭaihote chu rawn zâm kual hnan thliah hian a lang a. Mipui thinrimte chu thawklehkhatah chechângthei lova siam an ni ta vek a. An hmuhsitna âuthâwmte zawng zawng chu a reh ta duk mai a. Tualthah châk ngawih ngawih khawpa thinrima thiltih an tumte chu an theihnghilh zo ta a. Thlabârin Pathian thuthlung chhinchhiahna chu an thlîr a, ‘dan zawh rual loh ênna lakah chuan hliahkhuhin han awm teh ila âw!’ an ti vawng vawng a.IR 635.3

  Pathian mîte kiangah chuan aw mawi tak, fiah tak mai hian, “Chung lam en rawh u,” a rawn ti a; vân lam an han thlîr chuan, thuthlunna chhimbâl chu an hmu a. Boruak zau tak khuhtu chhûm dum chhah mup chu a lo veng ta a, Stefana ang bawkin, vân lam an en reng a, Pathian ropuina leh mihring Fapa A lalṭhutthlênga ṭhû chu an hmu a, A Pathianna tilangtu pianphungah chuan, A inngaihtlâwmna hnûhmâte chu an hmu a; A hmui aṭang chuan A Pa leh vântirhkoh thianghlimte hnênah, “Nangin kei mi pêkte hi ka awmnaa ka hnêna awmah ka duh,” A tih chu an han hria a (Johana 17:24). Chutah, hnehna hla mawi tak ang, aw an han hre leh ta a: “An lo kal e! an lo kal e! mi thianghlim, pawi khawih lo leh intibawlhhlawh lote chu. Ka chhelna thu an vawng tawh a, vântirhkohte nên an lêng za ang,” tiin; tin, an rinna nghet taka chelh tlat, hmûi khûr zawih zawih, dâng sâwp sâwp bawkte chuan hnehna thu an âuchhuahpui ve ta thung a.IR 636.1

  Pathian chuan A mîte hruai chhuak tûra A thiltihtheihna chu zânlaiah a ni A rawn lantîr ni. Nî chu a lo lang leh ta a, a êng sût mai a. Chhinchhiahnate leh thilmakte chu an rawn inzui zut zut a. Mi thianghlimte chuan chhan chhuaha an awmna tûr chhinchhiahnate lâwm êm êma an thlîr laiin, mi suaksualte erawh chuan hlau leh makti êm êmin thil awm dân chu an lo thlîr ve thung a. Thil siam tinrêng hian an awm dân pangngai an hloh zo ta hian a lang hial a. Lui luangte chu an châwl ta a. Chhûm thim chhah mupte chu an lo chhuak a, an insu let but but mai a. Vân so bulh bulh kârah chuan hmun pakhat, a ropuizia sawi rual loh a awm a, chuta ṭang chuan Pathian âw chu tui tam tak rî ang maiin a lo chhuak a, “A kin ta,” tiin (Thupuan 16:17).IR 636.2

  Chû âw chuan lei leh vânte a nghawr nghîng a. “Leia mihring awm achin chutianga nasa rêng rêng a la awm ngai lo, lîrnghîng chuti kauva nasa leh râpthlâk chu,” (châng 17, 18). Boruak zau tak chu inkhâr thûl, inhawng thûl hian a lang a. Pathian lalṭhutphah aṭanga ropuina lo chhuak chu êng tlang puat puat hian a lang bawk a. Luang thli chhêm ang maiin tlângte chu an nghîng suau suau va, lungpui lian tak takte chu kil tinah an per darh uai uai a. Thli chhe tleh tûr ang mai hian a rûm vung vung mai a, tuipuite an lo fâwn ko bûr bûr bawk nên. Chhiatna thlentîr tûra ramhuai lo kal râwl ni âwm tak mai hian thlipui lo tleh tûr chu a chiau hian a chiau vawng vawng mai bawk a. Tuipui fâwn ang maiin lei pumpui chu a fawn hlup hlup a, a keh zo ta a. A nghahchhante nên lam a chim zo ta ni hian a lang. Tlângte chu an pil zo ta bawk a. Lawng chawlhna khawpui, sualna lama Sodom ang mai lo ni tawhte chu tuifâwn thinrim chuan a lem zo ta a. “A thinur nasatna uain no chu a hnêna pêk tûrin Babulon khaw ropui chu Pathian hmâah hriat rengin a lo awm ta a.” Rial lian pui pui, ‘talent tluk laia rit ṭheuh’ chuan chhiatna hnâ nasa tak chu a rawn thawk a (châng 19, 21). Khawvêl khawpui chapo ber berte pawh an tlâwm ta. Lal in ropui tak tak, khawvêl mi ropuiten anmahni intihropui nâna sum tam tak sênga an sakte chu anmahni mithmuhah ngei a chim chhe zo ta a. Tân in bangte chu a chim a, Pathian mîte, an rinna avânga an tântîrte, chu chhuahin an awm ta a.IR 636.3

  Thlânte chu a lo inhawng a, mi tam tak lei vaivuta muhîl tawhte chu an lo ṭhangharh a, ‘ṭhenkhat chu chatuan nunnaah, ṭhenkhat zahna leh chatuan hmuhsitawmnaah’ (Daniela 12:2). Vântirhkoh pathumte thuchah ringa thi tawh zawng zawngte chu tihropuiin an thlân aṭangte chuan Pathianin A dân zâwmtute hnêna A remna thuthlun ngaithla tûrin an lo chhuak a. “A chhuntute ngei pawh kha,” (Thupuan 1:7) lungngaia Krista hnukchat lai hmusita chêksawlhtute leh A thutak leh A mîte, tawrawt theihtâwpa dodâltute pawh chu, A ropuinaa Amah hmu tûr leh mi rinawm leh thuâwihte henna chawimawina pêk lai hmu tûrin kaihthawh an ni bawk a.IR 637.1

  Chhûm chhah tak chuan vân chu a la tuam reng tak nâ a, a châng chângin nî chu a lo êng leh uau ṭhîn a. Jehova phuba lâkna mit ni âwm takin nî chu a lo lang ṭhîn. Vân aṭanga kâwl phe zawr zawr chuan lei hi mei alhin a tuamtîr a. Khawpui rûm ri râpthlâk tak chung lamah chuan, aw mak tak leh hlauhawm zet mai hian mi suaksualte boralna tûr chu a rawn puang a; chu chu mi zawng zawng chuan an hre thei lo va, zirtîrtu derte erawh chuan chiang takin an hria. A hmâ lawka pawlawh êm êm leh chapo êm êma, pawisak pawh nei lova Pathian thupêk vawngtute chunga nunrâwn nuam ti êm êmte chu, tûnah zet chuan mahni inhmusitna chuan a rawn nang ta a, hlauvin an khûr hlawk hlawk a. Khawvêl buai thâwm kârah pawh chuan an ṭap thâwmte chu hriat a ni. Mîten zahngaihna dîla, hlâu leh khûr chunga an vah phîli ruai lai chuan ramhuaite chuan Krista Pathianna chu an hria a, A thuneihna hmâah chuan an khûr zo ta a.IR 637.2

  Inlârnaa Pathian ni ropui tak lo thleng tûr han thlîr meuh chu a râpthlâk nangiang a ni ang, hmâsâng zâwlneite pawhin heti hian an lo sawi lâwk hial a ni: “Chiau vak vak rawh u, LALPA nî chu a hnai tawh si a; Engkimtitheia aṭanga tihchhiatna a lo thleng angin a lo thleng dâwn e,” tiin (Isaia 13:6). “LALPA hlauhawmna lak aṭang chuan lungpuiah chuan lût ula, vaivutah biru rawh u. Mihring induhnate chu tihtlâwmin a awm ang a, mîte chapona chu tihhniamin a awm ang, chu mi nîah chuan LALPA chauh chu chawi sânin a awm ang. Sipaihote LALPA nî chu inngaisâng leh chapo zawng zawng chungah leh chawi sâna awm zawng zawng chungah chuan a la awm dâwn si a; tichuan, tihtlâwmin a awm ang.” “Chumi nîah chuan mîten an tangkaraw milemte leh an rangkachak milemte, biak tûra an siamsakte chu, buikelek hnênahte leh bâk hnênahte chuan an paih ang a; lei hi nasa tak taka tinghîng tûra a thawh hunah, LALPA hlauhawmna lak aṭang leh a mawina ropuina lak aṭang chuan, lungpui pûkahte leh khâm lungpui khî-ahte chuan an lût ang,” (Isaia 2:10- 12, 20, 21).IR 638.1

  Chhûm khi chat kârah chuan arsi êng tak mai, a ênna pangngai aia a lêt lî-a lo êng ta chu, thimna ep chuan a lo lang a. Chu chuan rinawmte hnênah chuan beiseina leh lâwmna a rawn thlen a, Pathian dân bawhchhetute hnênah erawh chuan hlauhawmna leh thinurna thu a lo thlen thung a. LALPA kulha bihrûkna hmun awmah chuan, Krista tâna engkim hlân vektute chu an him ta. Fiahin an awm tawh a, khawvêl leh thutak hmusittute hmâah chuan, an tâna Thîa tân an rinawmzia chu an lo lan fiahtîr tawh a. Thihna ngei hmâah pawh an rinna thlah duh chuang lote hmêl chu mak tak maiin a lo danglam ta a. Thim leh mi sual ṭihbaiawm tak, ramhuai chang tate lak aṭang chuan thâwklehkhatah chhan chhuahin an awm ta a. A hmâ lawk thlenga an hmêl dâng leh lungngai tak mai chu makna leh rinna leh hmangaihnain a lo êng chhuak ta a ni. Tichuan, hnehna hla ring takin an âupui a: “Pathian chu kan inhumhimna leh kan chakna, mangan laia ṭanpui vartu hnai reng a ni. Chuvângin leilung hi lo danglamin, tlângte hi tuifinriat chhûng daihah insawn mah sela kan hlau lo vang; a tuite chu ri hum humin phûl bulh bulh mah sela, a fâwn nasat avângin tlângte hi nghîng dur dur mah sela kan hlau chuang hek lo vang,” (Sâm 46:1-3).IR 638.2

  Hetiang rinna thu thianghlim Pathian hnêna a chhoh lai hian chhûmte chu an tawlh lêt a, sîr leh lama boruak thim thinur dur khup nêna inang lo deuh maiin, arsi pe chuaiin vân chu a lo lang a, a ropuizia chu sawi rual a ni lo. Kawngkâ inhawng aṭang chuan vân khawpui ropuina chu a lo êng chhuak phût mai a. Chutah lungphêk pahnih inthuah kengin, vânah chuan kut a lo lang a. Zâwlnei chuan heti hian a ti: “Tichuan vânte khian a felna chu a tlângaupui ang, amah Pathian ngei chu rortêltu a ni si a,” (Sâm 50:6). Chu dân thianghlim, Pathian felna, nunnaa hruaitu atâna khawpui rî leh mei alh zînga Sinai atânga puan tawh ngei kha, tûnah chuan rorêlna dân a ni tih mihringte hnênah târlan a ni ta. Lungphêk inthuah chu kut chuan a keu va, Thupêk Sâwm, mei kawlawma ziak chu a lo lang a. A thute chu a fiah khawp a, mi tin tân chhiar theih a ni. Hriat rengna a lo harh a, puithûna hnawksak leh biak dân dik lo chu mi tin rilru aṭangin hnâwl bo a ni a; Pathian thu sâwm, tawi kim, thunei tak mai chu leia chêngte mithmuhah târlan a ni ta a. Pathian dân thianghlim rapbettute thlabârzia leh beidawnzia chu hrilhfiah rual a ni lo. Simna tûr leh insiam ṭhatna tûr hun remchâng a awm chhûng khân, an famkim lohnate an hmuh a, an nungchangte nêna an khaikhin tûrin an hnênah A dân chu LALPAN A pe tawh a; nimahsela khawvêl duhsakna an dawn theih nân dânte chu an hnâwl a, mi dangte pawh bawhchhe tûrin an lo zirtîr tawh si a. Pathian mîte chu A Sabbath tihbawrhbân luihtîr an lo tum tawh bawk a. Tûnah dân an lo hmuhsit ṭhin ngei khân thiam loh a chantîr ta a ni. Chhuanlam an neih lohzia chu lungchhiat thlâk tak maiin an lo hmu fiah ta. A rawng an bawl tûr leh an biak tûra chu an lo thlang tawh a. “Tichuan, in lamlêt ang a, mi fel leh mi suaksual, Pathian rawngbâwltu leh bâwl lotu chu in thliar thei tawh ang,” (Malakia 3:18).IR 639.1

  Pathian dân hmêlmate chuan, pastorte aṭanga an zînga a tê ber thlengin, thutak leh an tih tûr hriatna thar an nei ta a. Thupêk palîna Chawlhnî chu Pathian nung chhinchhiahna a ni tih, a tlai lutuk hnuin an hre chhuak ve ta a. An Chawlhni lem awmzia dik tak leh ṭiauvut chunga in an lo sakzia te chu, a tlai lutuk hnuin an hre chhuak ve ta a ni. Pathian an lo do ṭhin a ni tih pawh an inhmu chhuak ta a. Sakhaw zirtîrtute chuan Paradis kawngkâ lam pan puia inchhâl ve siin boralnaah mîte chu an lo hruai tawh a. Kohhran rawngbâwltute mawhphurhna ripzia leh, an rinawm lohna rah râpthlâkzia chu mi tin thiltih endikna hnuhnung ber a thlen hmâ loh chuan hriat theih a ni lo. Mi pakhat chauh bo pawh a pawi nasatzia hriat thiamna chu chatuan chauhvin a rawn lantîr dâwn a ni. “Bâwihh sual, kal bo rawh,” tia Pathianin a hrilha tâwpna chu râpthlâk tak a ni.IR 640.1

  Vân aṭanga Pathian âw chuan Isua lo kal nî leh dâr a rawn puang a, A mîte hnênah chuan chatuan thuthlung a rawn pe a. Khawpui ri ring ber ang maiin A thu sawite chuan leilung a fan chhuak a. Pathian mîte chuan chung lam en reng chungin an ngaithla a. An hmêlte chu A ropuina chuan a chhun êng a, Sinai aṭanga Mosia lo chhuk hmêl ang maiin a lo êng ta a. Mi sualte chuan an en ngam ta lo hial a. A Chawlhnî vawng thianghlima Pathian chawimawitute chunga malsâwmna thu puan a nih hnu chuan, hnehna âuthâwm ropui tak a lo awm ta a.IR 640.2

  Rei lote hnuah chuan khaw chhak lamah chhûm dum tê tak tê, kut tum tia âwm lek hi a lo lang a. Chhandamtu hualtu chhûm a ni a, mahse hla taka thimin a hliah ni âwm takin a lang. Pathian mîte chuan hei hi Mihring Fapa chhinchhiahna a ni tih an hria a. Lei a rawn hnaih deuh deuh lai chuan ngawi ṭhiapin an lo thlîr reng a, a lo êng tial tialin a lo ropui zual deuh deuh va, chhûm vâr ropui tak a lo ni ta a. A hnuai lam ropuina chu mi kanral hmang mei alh ang a ni a, a chung lamah chuan thuthlunna chhimbâl a zâm thung a. Hnehtu ropui tak niin Isua chu A lo chuang chhuak a. Tûnah zet chuan, mualphona leh chungpikna no khâ in tûra “lungngaihnate nei mi” a ni tawh lo va, lei leh vân Hnehtu niin, mitthi leh mi nung rorêl tûrin A lo kal thung a ni. “Rinawma leh Diktaka” a ni a, “fel takin ro a rêl a, mi a do ṭhîn.” “Vâna sipaihote chuan” an zui a (Thupuan 19:11, 14). Vân hla mawi sain, vântirhkoh thianghlim tam tak, chhiar sên rual loh chuan an rawn zui a. Boruak zau tak mai chu ênnain a luah khat vek hian a lang- “a sîng hlîra hmun sîng, leh sâng hlîra hmun sâng” an ni. A ropuizia chu tû tân mah ziah rual a ni lo; tû rilrû mahin a suangtuah phâk hek lo. “A ropuinain vânte khi a tuam a, a faknain lei a khat a. A tlêtzia chu êng ang mai a ni a,” (Habakuka 3:3, 4). Chû chhûm nung chu a lo hnaih deuh deuh chuan, mit tinrêngin Nunna Lal chu a hmu a. A lu thianghlim chu tûnah zet chuan hling lukhumin a tihmêlhem tawh lo va, A lu thianghlimah chuan ropuina lallukhum a innghat tawh zâwk si a. A hmêl chu chhûn lai nî aiin a êng zâwk a. “A puanah leh malpuiah chuan ‘Lalte Lal leh Hotute Hotu,’ tia hming ziak a awm a,” (Thupuan 19:16).IR 640.3

  A hmâah chuan “hmêl zawng zawngte chu a dâng zo vek a,” Pathian zahngaihna hnartute chungah chuan chatuan beidawnna râpthlâk tak mai chu a innghat ta a. “Thinlung chu a tuiral a, khûpte chu a inkhâwng a, . . . an zavaia hmêl a dâng zo vek a ni,” (Jeremia 30:6; Nahuma 2:10). Mi felte chuan khûr chungin, “Tunge ding thei ang i le?” an ti a. Vântirhkohte zai rî chu a lo reh a, râpthlâk khawpa reh ṭhuapna a lo awm zui a. Chutah, “Ka khawngaihna in tân a tâwk e,” Isuan a tih âw pawh hriat a ni zui ta nghâl bawk a. Tichuan mi felte hmêl chu a lo êng chhuak a, thinlung tin chu lâwmnain a khat a. Vântirhkohte chuan ring lehzualin an hla mawi chu, lei an rawn hnaih deuh deuh lai chuan an rem leh ta a.IR 641.1

  Lalberte Lalber chu chhûm chungah, mei alha tuam vêlin A lo chhuk a. Vânte chu lehkhabu zial mi ang maiin a inzial khâwm a, A hmâah chuan lei hi a khûr a, tlâng leh thliarkâr tinte chu an hmun ata an insawn zo ta a. “Kan Pathian chu a lo kal ang a, a ngawi reng lo vang: A hma lamah chuan mei a kâng hluah hluah ang a, a vêlah chuan thlipui nasa tak a tleh bawk ang. A mîte ro a rêl theihna tûrin chung lam vânte leh lei hi a ko vang,” (Sâm 50:3, 4).IR 642.1

  “Leia lal te, mi lian te, sipai hotu ber te, mi hausa te, mi chak te, bâwih leh bâwih lo tinrêng te chu pûkah leh tlânga lungpuiah chuan an biru a; tlângte leh lungpuite hnênah chuan, ‘Min delh ula, lalṭhutphaha ṭhua hmêl lakah leh Berâm No thinurna lakah min hliah rawh u; an thinurna ni ropui tak chu a lo thlen tak hi; tichuan tunge ding thei ang ile?” (Thupuan 6:15-17) an ti a.IR 642.2

  Diriam taka thu sawite chu a tâwp ta. Hmui dawthei chu a chip ta. Indona hriamhrei inkhak rî te, indo buaina te, “sa mur mura mi râlthuama a inthuamna zawng zawng leh silhfên thisen nêna inchiahpiah niai nuai” te chu a reh zo ta. Ṭawngṭai âw leh ṭap leh lusûn thâwm mai lo chu engmah hriat tûr a awm ta lo. A hmâ lawk thlenga la hmusit zêltute hmui aṭang chuan ṭap thâwm a lo chhuak ta a: “A thinurna ni ropui tak chu a lo thlen tâk hi; tichuan tunge ding thei ang i le?” an ti vawng vawng mai a. Mi suaksualte chuan, lo hmusita an lo hnâwl tawha hmâa din ai chuan, tlânga lungpuite chuan delh phûm daih zâwk se an duh a, an ngên bawk a ni.IR 642.3

  Chû âw, mitthi bengte pawhin an hriat vek chu an han hre leh ta a. Sim tûrin chû aw nêm chiang tak chuan vawi tam tak a lo sâwm tawh ṭhîn a. An u leh nau te, ṭhian te leh Tlante ngei pawhin sim tûrin an lo sâwm fo tawh ṭhîn a. A khawngaihna hnartu tân chuan, “In awm dân ṭha lo aṭang chuan kîr r’u, engah nge in thih ang le?” lo ti lawm lawm ṭhîntu âw tluka thiam loh chantîrtu leh inhmuhsittîrtu dang a awm lo (Ezekiela 33:11). Tûna an âw hriat nawn leh tâk hi an aw la hriat ngai loh tal ni se an va ti tehlul êm! Isuan, “Ka ko che u a, in duh lo va,” A ti (Thufingte 1:24, 25). Chû âw chuan thai bo atâna an duh ngawih ngawih - inrâlrinna an lo hmuhsit tawh te, sâwmna an lo hnar tawh te, hamṭhatna an lo pawisak tâk lohte chu a rawn hriat nawntîr leh ta si a.IR 642.4

  A tlâwm laia Krista lo hmusittute pawh an awm vek a. Puithiam lalberin a vau ṭum khân khûn takin Isuan hêng thute hi a sawi a: “Mihring Fapa hi thiltihtheihna ding lama ṭhûa, vân chhûm chunga lo kal in la hmu dâwn a ni,” tiin (Matthaia 26:64). Hêng thu, Hrehawmtuaran a lo sawite hian nasa takin an rilru a rawn khawih ta a. Tûnah A ropuinaah chuan an hmu ta a, thiltihtheihna ding lama ṭhua hmuh an la hmabâk ta cheu nên.IR 643.1

  Pathian Fapa a ni ngei tih A sawi ṭhin hmusittute chu tûnah chuan an dang hiau ta mai le. A lalna pawisa lotu leh lallukhum khumtîr tûra hmusittu sipaihote tîrtu, mi chapo tak, Heroda pawh chutah chuan a awm ve a. Pathian ngaihsak lohna kuta A taksa puan sen duka tuamtute ngei leh, A lu thianghlima hlîng lukhum nghattute, lal tiang lem A kuta kentîrtute leh hmusit ngawih ngawih a, chibai bûk elsêntute ngei pawh chutah chuan an awm vek. Nunna Lal bênga, chil chhâktute chuan A mit mi entlang thei chu hawisanin A ropuina en ngam rual loh aṭang chuan tlân bona an zawng ruai a. A kut leh kêa thîrkilhna hêm lûttute leh A nâka chhuntu sipaite pawhin, thlaphâng leh inchhîr ngawih ngawihin A serte chu an enin an hmu a.IR 643.2

  Puithiamte leh rorêltute chuan chiang êm êmin Kalvaria thil lo thlengte chu an hre chhuak leh a. Diriam êm êma an lû an thin khum paha: “Mi dang mah a tidam ṭhîn a, mahni a intidam thei si lo. Israel lal a ni a lâwm; tûnah hian kraws ata chu lo chhuk ang hmiang, tichuan amah chu kan ring ang. Pathian a ring a lâwm, amah hi a duh chuan tûnah hian chhandam rawh se; ‘Pathian Fapa ka ni,’ a ti si a,” (Matthaia 27:42,43) an tih piap piap laite kha râpthlâk ti êm êm chungin an hre chhuak leh ta vek a.IR 643.3

  Chhandamtu tehkhin thu, huan enkawltuten huan neitupa hnêna a grep huan rah pe duh lo va, a bâwih tirhte lo tiduhdah a, a fapa meuh pawh lo thahsaktûte chanchinte kha chiang deuh maiin an hre chhuak leh ta uar uar a. Anmahni ngeiin hremna tûr an lo sawi tawh sa diam, huan neitupa chuan “hrehawm takin chûng mi sualte chu a tiboral ang” an tih kha an hre chhuak leh a. Chûng mi rinawm lote sualna leh hremnaah chuan, anmahni awm dân leh an chhiatna tûr dik tak chu puithiamte leh upate chuan an hmu ta a. Lungngaihna thihpui khawp hial âuthâwm a lo chhuak a. Jerusalem kawtthlêr khâwk rum ruma, “Khêngbet rawh u! Khêngbet rawh u!” tih âuthâwm aia ringin, “Pathian Fapa A ni ngei mai! Messia ngei chu a lo ni!” tih âuthâwm ropui tak mai chu a lo chhuak ta bawk a. Lalber hmâ aṭang chuan tlân bona an zawng a. Thil bulte an thinur avânga lei khi chat thûk tak tak chhûngahte chuan beidawnthlâk takin bihrûkna an zawng vêl a.IR 644.1

  Thutak hnartute zawng zawng nunah chuan, chhia leh ṭha hriatna lo harh hun, vervêk taka an nun lai hriat rengna, tuar hrehawm tak chu a lo thleng a, ṭangkaina awm tawh si lova inchhîrnate chuan an rilru a tihrehawm êm êm a. Nimahsela hêngte hi chu, chû mi nîa “hlauhna thlipui anga a lo thlen nî” leh “vanduaina ṭhawngaleivir anga a lo thlen nîa” inchhîrna nên chuan tehkhin tham a ni lo (Thufingte 1:27). Krista leh A mi rinawmte tihboral duhtute chuan, tûnah zet chuan, mi felte chunga ropuina lo fû chu an hmu ta. An thlaphân êm êm lai chuan, lâwm taka mi thianghlimte âuthâwm: “Ngai teh u, hei hi kan Pathian a nih hi; ani hi kan nghâk reng a, tichuan min chhandam ang,” tih chu an hre ta a (Isaia 25:9).IR 644.2

  Lei khûr hlawk hlawk leh kâwl phe zawr zawr leh khawpui ri dur dur kârah chuan, Pathian Fapa âw chuan mi thianghlim muhîlte chu a kaiharh a. Mi felte thlân chu A en a, vân lamah A bân a phar chhuak a, “Harh r’u, harh r’u, harh r’u, nangni vaivuta mîte u, tho rawh u,” tiin A au va. Lei dung leh vânga mitthîte chuan âw chu an hria ang a, chu aw hria apiangte chu an nung ang. Hnam tin, chi tin, ṭawng tin leh mi tin zîng ata lo chhuak, sipai rual ropui tak kal thâwm chuan lei a nghawr chhuak ang. Thihna tân in ata, ropuina chuai thei lo sinin an lo chhuak a, “Aw thihna, i tûr chu khawiah nge a awm tâk? Aw thlân, i hnehna chu khawiah nge a awm tâk?” tiin an au chhuak a (1 Korin 15:55). Mi fel la damte leh mi thianghlim kaihthawha awmte chuan a rualin hnehna thu chu lâwm takin, rei fê an âu chhuahpui ta a ni.IR 644.3

  Thlâna an luh lai taksa ang chhiahin, an thlân aṭangte chuan an lo tholeh vek a. Tholeh fa, mipui tam tak zîngah chuan Adama pawh a tel ve a, a pianphung a mawiin a nalh a, a sân pawh a sâng, mahse Pathian Fapa ai chuan a hniam hret a. Chhuan hnuhnung lamte nên chuan an inang lo ngei mai; he thilah hian mihring tlûk chhiatna chu a lang chiang a ni. Amaherawhchu an zâ chuan chatuan tuaitharna leh thathona nên an lo tho vek a. A tîrah chuan mihring chuan, a nungchangah chauh ni lovin, pianphung leh ruangâmah nên lam Pathian anna chu a hloh vek ṭhelh nghê nghê a; nimahsela lo bo tawh chu rawn pe lêt leh tûrin Krista chu A lo kal ta a ni. Kan tlâwm lai taksate hi A rawn tidanglam ang a, Amâ taksa ropui angina A siam thar leh ang. He taksa thi thei, ṭawih thei, duhawmna rêng nei lo, sualin a lo tihbawlhhlawh tawh hi, ṭha famkimin, mawi takin, thi thei tawh lo tûrin siam thar leh a ni ang, hmêlhemna leh piansualna zawng zawngte chu thlânah hnutchhiah vek a ni tawh dâwn si a. Hun rei tak chhûng an hloh hnu, Eden Huana Nunna Thing rah an tlan chu phalsak an ni leh ang a, tlante chu thlahtubulte nêna intiat tlâng a, thlahtubulte ropuina chu chang ve tûrin an ṭhang lian ang. Sual ânchhe ser châmbâng rei ber pawh chu tihreh vek a ni ang a, Krista mi rinawmte chuan LALPA kan Pathian mawina chu an ṭâwm ang a, an rilru leh thlarau leh taksâah chuan an LALPA anna dik tak chu a lang tawh ang. Hun rei tak aṭanga lo sawi tawh, hun rei tak chhûng lo beisei tawh, nghâkhlel êm êma thlîr tawh ṭhîn, mahse famkim taka la hriat thiam phâk si loh chu an chang tawh ang. Aw, tlannaropui a va ni tehlul êm!IR 645.1

  Mi fel la dam rengte chu “mit khap kâr lovah” tihdanglamin an awm ta a. Pathian âw chuan tihdanglamin an awm a, tûnah chuan thi thei lova siam an ni ta. Mi thianghlim kaihthawha awmte nên chuan LALPA tâwk tûrin boruakah lâk chhohvin an awm ta a. Kâwlkil lî ata, vân tâwp aṭanga a tâwp lehlam thlengin, a mi thlante chu vântirhkohte chuan an lâwr khâwm a. “Naupang tê tak tê tête chu vântirhkohte chuan an la a, an nute an pawmtîr a. Hun rei tak thihnain a ṭhen tawh, ṭhiante pawh inṭhen tawh ngai lo tûrin an intâwk khâwm a, lâwmna hla sa chungin Pathian khawpui panin an chho ta a.IR 645.2

  Chhûmpui tawlailîr sîr tuakah chuan thla (sava thla ang) a awm ve ve a, chu mi hnuaiah chuan tawlailîr ke nungte an awm a, chung lam pana a lirh chhoh zêl lai chuan, tawlailîr kête chu, “Thianghlim,” tiin an âu va, thlate pawh chu, “Thianghlim,” tiin an âu va, vântirhkoh rual inzui kawi nguai nguaite pawh chu, “Thianghlim, thianghlim, thianghlim, LALPA Pathian Engkimtitheia,” tiin an âu bawk a. Jerusalem Thar pana tawlailîr a chhoh zêl lai chuan tlante chu, “Haleluia!” tiin an âu ṭhup ṭhup a.IR 646.1

  Pathian khawpui an luh hmâin, Amah zuitute hnênah chuan Chhandamtun hnehna chhinchhiahna A pe a, lal chhûngkuaa mi an nih chhinchhiahna A pe bawk a. Ênga thuama awmhote chuan kil lî neiin an Lalber chu an din hual a, Ani chu mi thianghlimte leh vântirhkohte aiin a ropuiin a sâng zâwk a, a hmêl aṭanga hmangaihna êng duhawm tak lo zâm chhuak chuan Amah din hualtute chu a chhun êng a. Chhiar sên rual loh tlan sâte mit chu A chungah hlîr chuan a fu a, “mi dang zawng zawng aia ser ngah zâwk, mihring fâte rêng rêng aia A taksa pawh hliam nasa zâwka” ropuina chu mit tinrêngin a hmu a. Hnehtute lûah chuan Amâ kut dinglam ngeiin ropuina lallukhum a khumtîr a. Mi tin tân lallukhum, a hming thar (Thupuan 2:17) leh “LALPA tân” tih ziak chuan kawpna chu a awm a. Mi tin hnênah chuan hnehna tûmkau leh ṭingṭang êng mawi tak A pe a. Chutah vântirhkoh zînga hruaitute chuan an hla kî an han lâk chuan, thiam êm êmin mi tin chuan ṭingṭang chu an tum a, rimawi ropui tak mai chu a lo fâwn chhuak ta a. Lâwmna sawi hleih theih lohvin thinlung tin chu a khat a, an zain lâwm êm êmin fakna hla: “Min hmangaiha, a thisenin kan sualte lak ata min tlan chhuak a, khua leh tuiah leh a Pathian leh a Pa lama puithiama min Siamtu hnênah, a ni, Amâ hnên ngeiah ropuina leh rorêlna chu chatuanin awm rawh se,” tih hi an sa a (Thupuan 1:5, 6).IR 646.2

  Chhandam mipui hmâah chuan Khaw Thianghlim chu a awm a. Lung man tam kawngkâte chu Isuan zau takin a hawng a, thutak vawngtu hnam tinte chu an lût a. Chutah chuan Pathian Paradis, a sual hmâa Adama in chu an hmu a. Chu mi hnu chuan, mihring beng hriat tawh hla mawi ber aia mawi zâwk chuan, “In buaina chu a tâwp ta.” “Lo kal ula, ka Pa vohbîkte u, leilung pian tirh ata, in tâna ram buatsaih chu chang rawh u,” A rawn ti a.IR 647.1

  Tûnah chuan zirtîrte tâna Chhandamtu dîlna, “Nangin kei mi pêkte hi, ka awmnaa ka hnêna awmah ka duh,” a tih kha a thleng famkim ta. A thisena A leite chu Kristan A Pa hnênah, “A ropuina hmâa nasa zeta hlim leh bawlhhlawh kai lovin” A pe ta a, “Heta hi kei leh nangin mi pêk naupangte chu,” A ti a. “Nangin kei mi pêkte hi ka humhim ta.” Aw, tlanna hmangaihna chu a va mak êm! Hmangaihna tâwp nei lo, Pa chuan tlante chu A han en a, Amah anna chu a hmu a, sual vânga intihhranna chu a bo ta, a serte pawh a reh zo ta, mihring chu Pathian nên an inrem leh ta. Âw! chu hun chu a va nghahhlelh awm tak êm!IR 647.2

  Hmangaihna sawi chhuah rual lohvin Isuan A mi rinawmte chu an LALPA lâwmnaah chuan a lâwm lût a. Ropuina rama, A lungngaihna leh inngaihtlâwmna avânga chhandamte hmuh chu Chhandamtu lâwmna a ni. Tlante chuan, an ṭawngṭaina leh thawh rimna leh hmangaih rawngbâwlna avânga Krista tâna hneha lo awm tate, vohbîkte zînga an hmuh hunah chuan, A lâwmna ṭâwmpuitute an ni ang. Lalṭhutthlêng vâr ropui an din hual hunah, Krista tâna an hnehten mi dang an hneh ve leh chhâwn zêlte nên, an zâa an lallukhum Isua ke bula nghat tûr leh chatuana ral ngai lo tûrah, Amah fak tûra chawlhna nuam an lo thlen hunah chuan, thinlung tin chu lâwmna sawi hleih theih lohvin a khat tawh ang.IR 647.3

  Chhandamte chu Pathian khawpuia lawm luh an nih chuan, lâwma fakna rimawi ropui tak chu boruakah a lo ri chhuak a. Adama pahnihte chu an intâwk dâwn ta. A mihring siam, a Siamtu laka lo sual ta, a sual avânga Chhandamtu taksaa khenbehna hnuhma pawh lantîrtu, kan thlahtubul chu, pawm tûrin, Pathian Fapa chu bân pharin A ding a. Adama chuan thîrkilhna nunrâwng tak chhunnate a han hmuh chuan, Chhandamtu ṭâng pawh bêl ta lo chuan, A ke bula bawkkhupin, “Beram No talh tawh chu A hlû e, A hlû e!” tiin a au va. Zaidam takin Chhandamtu chuan A kaitho va, tichuan rei tak a lo vahvaihsan tawh Eden Huan chu A han hmuhtîr leh ta a.IR 647.4

  Eden aṭanga hnawh chhuah a nih hnu khân, Adama nun chu lungngaiin a khat a. Thing hnah tla tinrêng te, inthawina ran talh zawng zawng te, thil siam mawi tak chunga natna lo thleng te, mihring thianghlimna chunga bawlhhlawh kaite chu a sualna hriat chhuah thartîr rengtu an ni a. Khawlohna lo chawr chhuak ṭuam ṭuam a han hmuh chuan a inchhîr avânga a lungngaihna chuan vân pawh tawng hiala mawi a ni. Zilh lâwkna a lo dawn tawh ang ngeiin, sual mawh chu a chungah a lo innghat ta si a. Bawhchhiatna rah chu inngaitlâwm leh dawhthei takin, kum sângkhat deuhthaw a phur a. A sual vânga inchhîr êm êmin Chhandamtu Tiam chu a ring a, tichuan thawhlehna beiseiin a lo muhîl ta a ni. Mihring hlawhchhamna leh tlûkna chu Pathian Fapa chuan A tlan a, tûnah chuan tlanna hnathawh azârah, a lalna hmasa chu Adama chuan a luah leh ta a ni.IR 648.1

  Hlim taka lêng vêlin, hmâna a lâwmna lo ni tawh ṭhîn thing, a thianghlim leh lawm lai nîa amah ngeiin an rah a lo lawh ṭhin thingte chu a hmu a. Grep hrui, ama kût ngeiin duat êm êma a lo enkawl tawh te leh pangpâr a lo cheibâwl tawh ngeite chu a han hmu leh a. Chûngte chu a tak tak a nihzia a hre chiang a; hei hi Eden siam thar ngei chu a ni a, hmâna chuta ṭanga hnawh chhuah a nih lai aia mawi zâwk daih chu a ni tih pawh a hre thiam a ni. Chhandamtu chuan Nunna Thingkûng lamah hruaiin, a rahte chu a lo va, A han eitîr a. A han hawi vêla, mipui tam tak amâ thlah chhandamte, Pathian Paradise-a ding a hmu a. Tichuan a lallukhum êng tak chu hlipin Isua ke bulah a dah a, A âng chhûngah tlu lûtin Tlantu chu a han pawm a. Rangkachak ṭingṭang chu a han tum a, “Beram No talh tawh, Nung leha hi A hlû e, A hlû e,” tia an hnehna hla sak chuan vân chu a thangkhâwk ta rum rum a, Adama fâte chu Chhandamtu ke bulah an lallukhumte dahin, hla sa chungin a hmâah an bawkkhup a.IR 648.2

  Vântirhkoh, Adama a tlûk laia ṭapa, Isua thawhleh hnua vâna A lâwn a, thlânte chu A hming ringtu zawng zawngte tâna hawn a nih vânga lâwm êm êmte chuan he intawhkhâwmna hi an hriatpui a. Tûnah chuan Chhandamna hna chu peih fel a ni tawh tih an hmu a, tichuan fakna hla sak chu an lo zawm ve a.IR 649.1

  Krustal tuipui, lalṭhulphah hmâa awm, dârthlalang tuifinriat, mei nêna inpawlh niawm tak, -Pathian ropuina neia tle sût maiah chuan, - “Sakawlh leh a lem leh, a chhinchhiahna leh a hming nambarte hnehtu” pâwlhote chu an pungkhâwm a. Mihring zîng ata tlan sa mi 144,000-te chu “Pathian ṭingṭang kengin,” Berâm No Zion Tlânga awm nên, an ding ho va; tui tam tak rî ang leh, khawpui ri ring tak ang, “ṭingṭang kaituten ṭingṭang an kaih rî ang,” chu hriat a ni a (Thupuan 14:1-5, 15:3; 7:14-17). Lalṭhutphah hmâah chuan, mi 144,000-te chauh lo chuan, tûmahin an sak theih loh “hla thar” an sa a. Mosia leh Berâm No hlâ a ni a, - Chhanchhuahna hla a ni. Mi 144,000-te chauh lo chuan tûmâ’n chû hla chu an zir thei lo; an daihriat hla a ni sî a, -mi dang rêng rêngin an tawn ve ngai loh thil a ni a. “Chûngte chu Berâm No A kalna apianga zuitute chu an ni. Chûngte chu leia mi nung zîng ata tlan chhuahte an ni a. “Pathian tân leh Berâm No tân rah hmasa ber” an ni (Thupuan 14:1-5).IR 649.2

  “Hêngte hi hrehawm nasa tak ata chhuakhote kha an ni.” Buaina hun, hnam awm tirh ata chutiang rêng la awm ngai lo chu an kal tlang a; Jakoba mangan hun lungngaihna chu an tuar chhuak a; Pathian rorêlna hnuhnung ber leih buak zawh a nih hmâ chu Sawipuitu tel lovin an ding a. Mahse an puante chu “Beram No thisena su faiin an tihvâr” tawh avângin chhan chhuahin an awm a. “An kâah dâwt a chhuah rêng hriat a ni lo; Pathian hmâah sawisêl bo an ni si a.” “Chuvângin Pathian ṭhutphah hmâah chuan an awm a ni; a chhûn a zânin A biak inah chuan A rawng an bâwl ṭhîn; lalṭhutphaha Ṭhûa chu an hnênah A awm ang.” Lei hi ṭâm leh hrîin a tihchhiat chu an hmu a, nî khian mi em ût tûrin thiltihtheihna a nei a, anmahni ngei pawhin rilṭâm te, tuihâl te an lo tuar chhuak tawh si a. Mahse an “rilṭâm leh tawh lo vang a, an tuihâl leh tawh lo vang; nîin a em tawh lo vang a, lum rêng rêngin a tihrehawm tawh hek lo vang: Beram No, lalṭhutphah laia awm chu an Vêngtu A ni ang a, Nunna tuikhurahte A hruai ang; Pathianin an mit ata mittui zawng zawng A hru fai tawh ang,” (Thupuan 7:14-17).IR 649.3

  Hun tinrêngah Chhandamtu mi thlante chu hrehawmna sikulah zirtîr leh thununin an awm ṭhîn. Leiah hian kawng zîm takahte an kal a; hrehawmna rawhtuina meipuiah tihthianghlim an ni tawh a. Isua hming avângin dodâlna te, huatna te, dâwta hêkna te an tuar tawh a. Hrehawmna nasa tak hnuaiah pawh Amah chu an zui a; mahni inphatin, beidawnna lungchhiatthlâk takte pawh an kal tlang tawh a. An thil tawh hrehawm tak chuan sual sualzia te, a thiltihtheihzia te, a thiam lohzia te, sual avânga a chungpikna nasatzia te chu an zir zo tawh a; an lungten hluah hluah a ni. Chhui chhuah phâk rual loh inthawina, sual thawi dam nâna hlan chu an han hriat chian meuh chuan, phû lo leh tling lo hliah hliahin an inhmu ta a; suala tlu ve loten an tem ve phâk rêng rêng loh lâwmna leh fakna chuan an lo khat ta a. Sual nasa tak ngaihdamna an chan avângin an hmangaihna pawh thûk tak a ni. Krista tuarna tuarpuitute an nih avângin, A ropuina chang tlâk an ni si a.IR 650.1

  Pathian ro luahtute chu in chhûng kilkhâwr aṭang te, râp in aṭang te, tân in thim aṭang te, khai hlumna dawhkân aṭang te, tlâng sang aṭang te, lei pûk aṭang te, tuifinriat chhûng aṭangte chuan an lo chhuak a. Leiah hian “rethei takin, hrehawm takin, tihduhdahin,” an awm a. Setana bumna hnuaia an inpêk duh loh tlat avângin mi maktaduai tam tak chu hming chhe tâwpin thlânah an chhuk a. Mihring rorêlsak an ni a. Mahse tûnah chuan “Amah, Pathian ngei chu Rorêltu A ni ta,” (Sâm 50:6). Tûnah zet chuan lei rorêlna thute chu lêttîr a ni ta. “A mîte hmingchhiatna chu A la bo vang,” (Isaia 25:8) . “Mi thianghlimho, LALPA tlante,” tia kohvin an awm ang. “Vut aiah pangpâr ṭhi hrui te, lungngaih aiah hlimna hriak te, nguina thlarau aiah fakna silhfên te an hnêna pêkah,” A ruat a ni (Isaia 61:3). Chaklo, tihhrehawm, tihdarh leh hnehchhiahin an awm tawh lo. Tûn aṭang chuan LALPA nên kumkhuain an chêng zâ tawh ang. Leia mi zahawm ber pawhin an hâk ṭhin aia ropui zâwk thawmhnâwte inbelin lalṭhutphah hmâah an ding a.IR 650.2

  Leia lalten an khum ṭhin aia mawi zâwk lailukhum khumtîr an ni bawk a. Hrehawmna leh ṭahna nî chu a lo tâwp hlen ta. Ropuina LALPA chuan an mit ata mittui zawng zawng A hrufai tawh a, lungngaihna awmtîrtu bul tinrêng pawh tihbo a ni ta. Fakna hla mawi, chiang leh inchawih mawi tak chu, tûmkâu phe suau suau kârah chuan an sa rual ṭhup ṭhup mai a. Vân pum pui khâwk chhuak khawpin, “Kan Pathian, Lalṭhutphaha Ṭhu leh Berâm No hnênah Chhandamna,” tia auvin mi tinrêngin an zâwm a. Vâna awmho zawng zawngten an lo chhâwn a, “Amen; malsâwmna te, ropuina te, finna te, lawmthu sawina te, chawimawina te, thiltihtheihna te chu kan Pathian hnênah chatuanin awm rawh se,” an ti a (Thupuan 7: 10, 11).IR 651.1

  He dam chhûng hi chuan tlanna thupui mak tak mai hi kan hre thiam ṭan dâwn chauh a ni. Kan rilru tawi tê hian theihtâwp chhuahin, ropuina, nunna leh thihna, rêldikna leh khawngaihna, krawsa intâwk chu ngaihtuah mah ila, a thûkzia hriatna famkim chu kan nei chuang lo vang. Tlanna hmangaihna dung leh vang, a thûkzia leh sânzia hi kan hre riai ruai chauh a ni a. Tlan sate pawhin vawi khatah chuan an hre sêng dâwn lo. Kumkhuain thutak thar, mak tihna leh lâwmnaa khat rilruah chuan a lang zêl ang. He khawvêl lungngaihna te leh natna te leh thlêmna te chu kin tawh mah se, chutiang thil awmtîrtu chu bo daih tawh mah se, Pathian mîte chuan an chhandamna man pêk tawh chu chiang taka hriat rengna an nei kumkhua ang.IR 651.2

  Tlante tân chuan chatuanin Krista kraws chu an zir tûr leh an hla a ni ang a. Tihropuia awm Kristaah chuan, Krista khehbeha chu an hmu ang. Vân boruak zau taka khawvêl chhiar sên lohte siâma enkawl nghâltu, Hmangaih Pathian, vân Lalber, cherub leh seraf êng ropuiten chawimawi an nin ngai lohva chu - mi sualte chhandam tûrin mahni A inngaitlâwm a, sual vânga mualphona leh thiam loh chantîrna chu A phur a, khawvêl bo chungpiknain A thinlung a delh keh a, Kalvari krawsa A nunna a sâwr chhuahsak thlenga a tuarzia te, A pain A hmêl A thup takzia te chu engtikah mah theihnghilh a ni tawh ngai lo vang. Khawvêl zawng zawng Siamtu, engkim tâwpna tûr Rêltuin, mihringte A hmangaih avânga mahni inhnûk hniamin A ropuina zawng zawng A han hlîp thla vek mai hi vân leh khawvêl chuan mak an tiin an chawimawi kumkhua ang. Tlanten an Chhandamtu an en a, Pâ chatuan ropuina A hmêla lo êng chhuak an hmuh a, A lalṭhutthlêng chu chatuan aṭanga chutuana awm zêl tûr a nihzia an hmuh a, A ramin kin nî a neih loh tûrzia te an hriat chuan, lâwmna hla: “A hlû e, Berâm No talh tawha hi a hlû e, Amâ thisen hlu ber ngei chuan Pathian hnênah min tlan tawh si a,” tih hi ropui takin an sa dâwn a ni.IR 652.1

  Kraws thurûk chuan thurûk dang zawng zawng a hrilhfiah zo va. Kalvari aṭanga ênna zung lo chhuakah ropui ṭihbaiawm anga lang chu mawi tak leh mit la takin a lo zâm chhuak a. Zahngaihna te, zaidamna te leh nû leh pâ hmangaihna te chu, thianghlimna leh dikna leh thiltihtheihna nên chuan rem taka infâwk khâwmin an lang a. A lalṭhutthlêng ropui, chawi sâna awm chu kan hmu a, tûn hmâ zawng zawng aia chiang zâwkin, “Kan Pa” kan lo tih ṭhîn awmzia pawh chu kan hre ta a.IR 652.2

  Finnaa khata chuan, chhandama kan awm theih nân A Fapa rawn hlan chauh lo chu rem dang A ruat thei lo tih hriat a la ni ang. He inhlanna avâng hian he lei hi mi thianghlim, thi thei lo, lâwmnaa khatte chauhvin an la luah dâwn a ni. Thim thiltihtheihna nêna Chhandamtu inbeihna rah chu tlante lâwmna, chatuan thlenga Pa ropuina tûra luang liam reng hi a ni. Chu chu Pathian ngaiha mihring hlutna tilangtu a ni a, tichuan man atâna A pêkah chuan Pa chu a lungawi tâwk a, Krista ngei pawhin, A inhlanna ropui tak rah A hmuh chuan, A lungawi tâwk a ni.IR 652.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents