Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ithemba Elikhulu - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 1—Kungani Sihlupheka?

  Abaningi babona umsebenzi wobubi, nosizi nencithakalo okuhambisana nawo, babuze ukuthi lokhu kungenzeka kanjani phansi kombuso walowo onokuhlakanipha okungenakulinganiswa, namandla nothando. Labo abatshekele ngasekungabazeni bathatha lokhu njengezaba zokwenqaba okulotshwe emiBhalweni enGcwele. Amasiko nokuhlanekezela okubhaliwe, asithe imfundiso yeBhayibheli mayelana nesimilo sikaNkutunkulu, nobunjalo bombuso waKhe, nendlela abhekana ngayo nesono.IE 6.1

  Yinto engenakwenzeka ukuchaza umsuka wesono ngenhloso yokuthola isizathu sobukhona baso. Nokho, singaqonda okwanele mayelana nemvelaphi yaso nokuchithwa kwaso ekugcineni okuzobonakalisa ubulungiswa bukaNkulunkulu nesihe saKhe. UNkulunkulu akasiye umqambi wesono nakancane; akazange ahoxise umusa waKhe, akukho lutho olwasilela embusweni waKhe wasezulwini okwabangela uhlubuko. Isono safohla safaka unyawo, okuyinto engenakuchazwa. Ukwenza izaba ngesono, kufana nokusivikela. Ukuba bekungatholakala izaba ngesono, besingeke sisaba yisono. Isono ukusebenza komthetho olwisana nokaNkulunkulu wothando, oyisisekelo sombuso wezulu.IE 6.2

  Ngaphambi kokungena kwesono kwakungukuthula nentokozo kuphela kuwo wonke amazulu. Ukuthanda uNkulunkulu kwakuyiyona into ephambili, ukuthanda abanye abantu kwakungenakucwasa. UKristu, ozelwe Yedwa nguNkulunkulu wayemunye noYise waphakade ngokwemvelo, isimilo, nenjongo—okunguYena yedwa owayengangena kuzo zonke izigungu nezinjongo zikaNkulunkulu. “Kwadalelwa kuyo konke okusezulwinL.nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu.” AbaseKolose 1:16. Njengoba umthetho wothando wawuyisisekelo sombuso kaNkulunkulu, injabulo yazo zonke izidalwa yayencike ekuhambisaneni kwazo nezimiso zawo zokulunga. UNkulunkulu akathokoziswa ukukhonzwa okuphoqiwe, kanti unikeza bonke inkululeko yokuzikhethela, ukuze bamkhonze ngokuzithandela.IE 7.1

  Kodwa kwaba khona othile owakhetha ukusebenzisa lenkululeko kabi. Isono saqhamuka ngaye, lowo owayesondele kuKristu, ehlonishwe kakhulu nguNkulunkulu. Ngaphambi kokuwa kakhe, uLusifa wayengowokuqala kumakherubi asibekelayo, engcwele engenasici. “Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Wawuluphawu lokupheleleyo; wawugcwele ukuhlakanipha, wawuphelele ngobuhle. Wawuse-Edeni, insimu kaNkulunkulu; onke amatshe anqabileyo ayeyisisibekelo sakho...Wawuyikherubi eligcotshiweyo, elisibekelayo; ngakubeka, waba sentabeni engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe omlilo. Wawuphelele ezindleleni zakho kusukela osukwini lokudalwa kwakho, kwaze kwafumaniseka ukungalungi kuwe.Jnhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho.” “Umisile inhliziyo yakho njengenhliziyo kaNkuiunkulu. “Wena wathi enhliziyweni yakho...Ngiyakuphakamisa isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, ngihlale entabeni yomhlangano...Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakameyo zamafu, ngizenze ngibe ngangoPhezukonke.” Hezekeli 28:1212-17; 28:6; Jsaya 14:13,14.IE 7.2

  Ngokufisa inhlonipho uNkulunkulu ayeyiphe iNdodana yaKhe, lengelosi enkulu yafuna amandla ayilungelo likaKristu kuphela. Manje kwangena umoya wokungezwani ezulwini. Ukuphakamisa ubumina kwavusa imicabango yobubi ezingqondweni lapho kwakubusa khona inkazimulo kaNkulunkulu. Isigungu sasezulwini samncenga uLusifa. INdodana kaNkulunkulu yamtshengisa ukulunga nobulungiswa boMdali kanye nomthetho waKhe ongcwele. Ngokugudluka kuwona, uLusifa wayezohlazisa uMdali wakhe, aphinde azilethele ukubhujiswa. Kodwa isixwayiso samenza wanenkani enkulu. ULusifa wavumela ukunqontshwa umhawu ngoKristu.IE 8.1

  Ukuzigabisa kwakhulisa isifiso sokuziphakamisa. Inhlonipho enkulu ayiphiwe uLusifa ayimenzanga abonge uMdali. Wafuna ukulingana noNkulunkulu. Kodwa iNdodana kaNkulunkulu iyona iNkosi yezulu eyaziwayo, emunye noYise ngamandla nangegunya. Kuzo zonke izigungu zikaNkulunkulu, uKristu wayenesabelo, kodwa uLusifa wayengavunyelwe ukwazi ngezinhloso zikaNkulunkulu. Wazibuza wathi: “Kungani uKristu evunyelwa ukuba mkhulu kunami? Kungani ehlonishwa kangaka ngaphezu kukaLusifa?”IE 8.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents